Universitetsbiblioteket i Bergen

 

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 13.09. 2007

 

S 16/2007.

FREMTIDIG ORGANISERING AV UNIVERSITETsbibliotekET 

Saksforelegg av 07.06. og 06.09. 2007.
Sak nr. 05/07357/UB.

Til møtet forelå det forslag til vedtak i fem punkter, inkl. tillegg til pkt. 1 og 2.

På møtet foreslo Marit Kullerud at saken utsettes til det er tilsatt ny bibliotekdirektør, da det er ønskelig at vedkommende får være med på å avgjøre denne saken. Subsidiært foreslo hun at vedtak i pkt. 2 (forslag om at bibliotekene for humaniora og SV organiseres som én avdeling), utsettes.

Rune Kyrkjebø foreslo følgende tillegg til pkt. 2: Styret oppnevner en arbeidsgruppe som får ansvar for å igangsette evaluering av de sammenslåtte avdelingene i løpet av inneværende styreperiode. Arbeidsgruppen skal også fungere som ressursgruppe for direktøren og styret når det gjelder informasjon om og fremdrift av koordinert aktivitet mellom UBs enheter.

Kari Garnes foreslo at pkt. 3 i forslaget til vedtak utgår, da dette er noe som det er naturlig å avgjøre administrativt. Styret sluttet seg til dette forslaget.

Pkt. 4 utgår, da dette tas opp som egen sak (sak S 17/2007).

Marit Kullerud foreslo at første setning i pkt. 5 endres til: Endringene som er omtalt i pkt. 1-2 i forslaget til vedtak ovenfor iverksettes med virkning fra den dato nye felles avdelingsledere er tilsatt, fortrinnsvis fra 1. januar 2008.

Jan S. Vaagen foreslo at setningenOrganiseringen av UB evalueres på nytt senest innen tre år” utgår fra pkt. 5.

Vedtak:

1.   Billedsamlingen og spesialsamlingene organiseres som én avdeling med én avdelingsleder. Det utlyses internt på UB en stilling som avdelingsleder for den nye avdelingen. Bibliotekdirektøren får fullmakt til å utforme utlysingstekst for stillingen (enstemmig).

2.   Det historisk-filosofiske og Det samfunnsvitenskapelige fakultetsbibliotek organiseres som én avdeling, med én avdelingsleder. Det utlyses internt på UB en stilling som avdelingsleder for den nye avdelingen. Bibliotekdirektøren får fullmakt til å utforme utlysingstekst for stillingen. Styret oppnevner en arbeidsgruppe som får ansvar for å igangsette evaluering av de sammenslåtte avdelingene i løpet av inneværende styreperiode. Arbeidsgruppen skal også fungere som ressursgruppe for direktøren og styret når det gjelder informasjon om og fremdrift av koordinert aktivitet mellom UBs enheter (vedtatt med 7 stemmer mot 1).

3.   (Opprinnelig pkt. 5.) Endringene som er omtalt i pkt. 1-2 i vedtaket ovenfor iverksettes med virkning fra den dato det er tilsatt avdelingsledere for de to nye avdelingene, fortrinnsvis fra 1. januar 2008 (enstemmig).

 _______________________________________________________

Sist oppdatert 10.01.06 av Jens Evang Reinton