Universitetsbiblioteket i Bergen

 

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 15.12. 2005

 

S 29/2005.

INNSTILLING OM OMORGANISERING AV Ub – VIDERE SAKSBEHANDLING

Saksforelegg av 14.12. 2005.
Sak nr. 05/07537/UB.

Vedtak (enstemmig):

Styret nedsetter en intern arbeidsgruppe på fem personer som får som arbeidsoppgave å utarbeide forslag til veivalg, basert på de innkomne høringsuttalelsene. Arbeidsgruppen vil også, på samme grunnlag, ta opp spørsmålet om en eventuell ny komité, sammensetning og mandat. Gruppens arbeid bør kunne styrebehandles på styremøte våren 2006.

Det foreslås at arbeidsgruppen får følgende sammensetning:

Styreleder

Nestleder i styret

1 studentrepresentant fra UBs styre

Bibliotekdirektøren

1 representant for de ansatte ved UB

 _______________________________________________________

Sist oppdatert 10.01.06 av Jens Evang Reinton