Universitetsbiblioteket i Bergen

 

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 16.06. 2005

 

S 14/2005.

INNSTILLING OM OMORGANISERING AV UNIVERSITETsbibliotekET

Saksforelegg av 10.06. 2005.

Sak nr. 05/07357/UB.

Vedtak (enstemmig):

Innstilling om omorganisering av Universitetsbiblioteket sendes tilbake til arbeidsgruppen for utdyping av forslagene. Spesielt må mindretallets forslag begrunnes bedre, og likheter og forskjeller mellom de to forslagene må presiseres. Bibliotekdirektøren fikk fullmakt til å fastsette en tidsfrist for tilbakemelding fra arbeidsgruppen. De nye innspillene fra arbeidsgruppen sendes på omgang til styremedlemmene med en kort merknadsfrist. Deretter sendes saken på høring til UBs avdelinger og til tjenestemannsorganisasjonene ved UiB med høringsfrist 30. september 2005. Saken legges fram til avgjørelse på styremøte 03.11. 2005.

Protokolltilførsel (stemmeforklaring) fra Tine Eidsvaag:

I møtet var det etter min oppfatning bred enighet om viktigheten av at brukerinteressene blir hørt, som et minimum ved at saken sendes til høring hos fakultetenes biblioteksutvalg. Etter min mening ble spørsmålet om høringsinstanser ikke endelig avgjort i møtet 16.06. 2005.

 _______________________________________________________

Sist oppdatert 07.10.05 av Jens Evang Reinton