Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : Om biblioteket

[http://www.ub.uib.no/css/marg.htm]


Endringer i rutiner for fjernlån fra UB Bergen til andre bibliotek/institusjoner

Universitetsbiblioteket i Bergen (UBB) har med virkning fra 1. oktober 2000 gjennomført en del endringer når det gjelder rutiner for håndtering av fjernlån til andre bibliotek/institusjoner. UBB krever fra denne dato refusjon av de marginale ekspedisjonskostnader for fjernlån av bøker på linje med det som tidligere er gjort for kopier. Både for denne typen fjernlån og for fjernlån i form av kopier vil UBB benytte Riksbibliotektjenestens anbefalte enhetspriser, dvs kr. 70,- pr. ekspedering av originaldokument og kr. 60,- pr. ekspedering av artikkelkopi. Hensikten er å få en mer rasjonell og kostnadseffektiv håndtering av alle typer fjernlån.

Retningslinjer for fjernlån

Universitetsbiblioteket i Bergen ønsker at alle bibliotek primært skal bestille fjernlån og kopier via BIBSYS.

Gjeldende priser fra 1. oktober 2000:

  • Kr. 70,- pr. ekspedering av originaldokument
  • Kr. 60,- pr. ekspedering av artikkelkopi

Det skal registreres avregningsgrunnlag for alle kategorier bibliotek, enten som grunnlag for fakturering, eller for å få oversikt over mengde.

I prinsippet skal alle bibliotek dekke ekspedisjonskostnader i forbindelse med fjernlån og kopier, men av praktiske grunner gjøres betalingsordningen for fjernlån i denne omgang gjeldende for:

  • BIBSYS-bibliotek
  • Andre norske fag- og forskningsbibliotek
  • Norske folkebibliotek
  • Utenlandske bibliotek som fakturerer UBB
  • Andre institusjoner

Unntatt fra ordningen vil først og fremst være en del bibliotek i Norden og de baltiske stater.

Fakturering vil bli foretatt kvartalsvis, dvs. fire ganger i året. Små beløp (under kr. 200,-) overføres til neste periode.

Studenter som er registrert ved Universitetet i Bergen, men som bor utenfor Bergen, kan bestille og få tilsendt bøker fra UBB direkte til sin hjemmeadresse uten å betale for dette. Unntatt er bøker utgitt før 1900. Retur av bøkene må ordnes og betales av låneren.