Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket

 


Universitetsbiblioteket i Bergen

Strategisk plan 2002-2006

 

Vedtatt av Universitetsbibliotekets råd 12.12. 2001.

 

Et vedlegg med en nærmere beskrivelse av bakgrunn og premisser for UBs strategiplan 2002-2006 finnes her.

 

Visjon

UB har som mål å videreutvikle sine tjenester slik at biblioteket kan oppfylle de behov ansatte og studenter må ha tilfredsstilt for kunne drive forskning, utdanning, læring og formidling på et høyt internasjonalt nivå, og slik at biblioteket for øvrig kan stille sine ressurser til disposisjon for allmennheten.

 

Strategi

Bibliotekfunksjoner rettet mot forskning

Universitetet skal være en forskningsinstitusjon på høyt internasjonalt nivå. For å bidra til å nå dette målet vil UB

 • bygge opp og vedlikeholde egne samlinger av bøker, tidsskrifter, elektroniske dokumenter og annet materiale i nært samarbeid med forsknings- og undervisningsmiljøene,

 • skaffe tilgang til eksterne bibliotek- og vitenressurser,

 • videreutvikle brukervennlige elektroniske bibliotektjenester som en integrert del av universitetets informasjonssystem med direkte tilgang fra de ansattes arbeidsstasjoner og bibliotekets publikumsterminaler,

 • gi veiledning og støtte for å oppnå en mest mulig effektiv utnyttelse av tilgjengelige informasjonsressurser,

 • dokumentere, sikre og gjøre tilgjengelig vitenskapelig materiale som produseres ved universitetet. 

 

Bibliotekfunksjoner rettet mot utdanning

Universitetet skal utvikle studentenes faglige og intellektuelle modenhet og selvstendighet, og gi dem utdanning på høyt nivå. For å bidra til å nå dette målet vil UB 

 • involvere seg i gjennomføringen av IKT-baserte undervisningsopplegg og læringsprosesser,

 • tilrettelegge bibliotektjenester for etter- og videreutdanning og desentralisert undervisning,

 • satse på utvikling av læringssentra i samarbeid med fagmiljøene, og bli en aktiv partner i læringsmiljøet,

 • videreutvikle brukervennlige elektroniske bibliotektjenester som en integrert del av universitetets informasjonssystem med direkte tilgang fra studentenes arbeidsstasjoner og fra bibliotekets publikumsterminaler,

 • videreutvikle samarbeidet med fagmiljøene om opplæring i bruk av referansetjenester og faglitteratur i forskningsbasert undervisning,

 • arbeide for å tilby likeverdige bibliotektjenester til studenter på alle nivåer.

 

Bibliotekfunksjoner rettet mot kunnskapsforvaltning og formidling

Universitetet skal drive utadrettet virksomhet av høy faglig og teknisk kvalitet, og bidra til åpenhet og dialog med samfunnet omkring. For å bidra til å nå dette målet vil UB

 • bygge opp og vedlikeholde egne samlinger av bøker, tidsskrifter, elektroniske dokumenter og annet materiale som er relevante for brukerne,

 • dokumentere, sikre og gjøre tilgjengelig vitenskapelig og annet faglig materiale som produseres ved universitetet,

 • arbeide for nasjonalt samarbeid om digitalisering av verdifulle samlinger og utarbeide plan for å gjøre utvalgte deler av egne samlinger elektronisk tilgjengelige,

 • utvikle websider som gir god informasjon om bibliotekets informasjons- og dokumentasjonsressurser,

 • profilere virksomheten ved UB og universitetet for øvrig,

 • stille bibliotekressursene til rådighet for allmennheten.

 

Nasjonale og internasjonale relasjoner

I dagens samfunn er det helt nødvendig med et godt nasjonalt og internasjonalt samarbeid på biblioteksektoren. Mange større oppgaver vil ikke kunne løses uten et slikt samarbeid. 

På denne bakgrunnen vil UB legge særlig vekt på

 • å delta i samarbeidsprosjekter og fellesavtaler som gir tilgang til informasjonsdatabaser, elektroniske tidsskrifter og andre elektroniske dokumenter,

 • å videreføre og videreutvikle det nasjonale samarbeidet om biblioteksystemer og oppbygging av elektronisk fagbibliotek, 

 • å delta i internasjonale samarbeidsprosjekter innen Norden, EU-systemet og IFLA, med særlig vekt på samarbeid med utviklingsland med sikte på å støtte institusjonsbygging i disse landene, 

 • å delta i nasjonalt og internasjonalt biblioteksamarbeid om fjernlån og andre tjenester og prosjekter,

 • å arbeide for at institusjonelle samarbeidsavtaler også skal inkludere informasjons- og bibliotekressurser.

 

Organisasjon og ledelse

For å kunne møte utfordringene og tilfredsstille brukernes behov for gode bibliotektjenester i årene som kommer, er det viktig at UB har en dynamisk organisasjon som makter å få mest mulig ut av de tilgjengelige ressursene. 

På denne bakgrunnen vil UB legge særlig vekt på

 • å opprettholde et slagkraftig og effektivt bibliotekmiljø med fellesfunksjoner som vurderes fortløpende med tanke på effektiv bruk av kompetanse, personalressurser og økonomiske midler,

 • å tilby sine tjenester gjennom desentraliserte, funksjonsdyktige enheter i nærheten av brukeren,

 • å styrke ledelsesfunksjonen og ledelseskompetansen på alle nivåer i organisasjonen, med basis i en synlig, åpen og dynamisk lederstil,

 • å ta i bruk prosjektbaserte arbeidsformer basert på teamarbeid, spesielt når det gjelder utviklings- og omstillingstiltak.

 

Personalpolitikk og arbeidsmiljø

Utfordringene UB står overfor vil i særlig grad kreve en god og dynamisk personalpolitikk og et godt arbeidsmiljø.

På denne bakgrunnen vil UB legge særlig vekt på

 • å føre en personalpolitikk som utløser personalets potensial ved å stimulere til faglig utvikling, egeninnsats og omstillingsvilje i arbeidssituasjonen,

 • å legge forholdene til rette for nødvendig omstilling og karriereutvikling gjennom målrettet kompetanseheving og videreutdanning av de ansatte,

 • å gi de ansatte en bred og variert kompetanse samtidig som det må skaffes spisskompetanse på utvalgte områder,

 • å vise personalomsorg ved å skape et godt arbeidsmiljø som gir grunnlag for samarbeid, kreativitet, læring, arbeidsevne, helse og trivsel.

 

Bakgrunn og premisser for UBs strategiplan 2002-2006 er nærmere beskrevet i et eget vedlegg til planen.

 

18.12. 2001.