Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket

UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN

STRATEGISK PLAN 1997-2001

 

INNLEDNING

SENTRALE UTVIKLINGSTREKK VED UB DE SISTE ÅRENE

HOVEDUTFORDRINGER I KOMMENDE 5-ÅRSPERIODE

OMGIVELSER/RAMMEBETINGELSER

UNIVERSITETETS MÅL

OVERORDNET MÅL FOR UNIVERSITETSBIBLIOTEKET

HOVEDMÅL

 • HOVEDMÅL 1 : Biblioteket vil legge hovedvekten på brukerne og deres behov for informasjonstjenester.

  HOVEDMÅL 2 : Biblioteket skal yte god service.

  HOVEDMÅL 3 : Brukerne skal sikres god tilgang til samlinger og tjenester i funksjonelle og tidsmessige lokaler.

  HOVEDMÅL 4 : Biblioteket vil tilstrebe en best mulig kunnskapsorganisering, og vil benytte moderne informasjonsteknologi for å kunne tilby forbedrede informasjonstjenester.

  HOVEDMÅL 5 : Biblioteket skal drive en aktiv samlingspolitikk med sikte på en optimal utnyttelse av samlingene.

  HOVEDMÅL 6 : Biblioteket skal utnytte disponible ressurser best mulig og ha effektive interne rutiner.

  HOVEDMÅL 7: Biblioteket vil føre en aktiv personalpolitikk og vil legge vekt på å skape et best mulig arbeidsmiljø for de ansatte.


 • INNLEDNING

  Med dette legges det fram en strategisk plan for Universitetsbiblioteket i Bergen for femårsperioden 1997-2001. Det er gjennom flere år utarbeidet virksomhetsplaner for UB for ett år av gangen, og det er bl.a. i budsjettsammenheng trukket opp mer langsiktige planer for utviklingen. Dette er likevel første gang det er utarbeidet en samlet strategisk plan for UB for en lengre periode. Planen ble vedtatt på møte i Universitetsbibliotekets råd 12.11. 1996.

  I strategiplanen er det satt opp en oversikt over de hovedmål/langsiktige mål som hele UB vil arbeide mot. Under hvert hovedmål er det satt opp et antall strategier og tiltak som bør iverksettes for å nå de målene som er satt.

  Det er ikke foretatt noen prioritering mellom de ulike hovedmålene eller mellom ulike strategier/ tiltak under de enkelte hovedmål. Dette vil inngå i neste ledd i prosessen, som vil være å utarbeide konkrete handlingsplaner, både sentralt for hele UB, og lokalt for de enkelte avdelinger, der en prioriterer og beskriver mer konkret hva som må gjøres for å nå de oppsatte målene. Slike prioriteringer/handlingsplaner vil være avhengig av hvilke ressurser UB får til rådighet, og bør koordineres med budsjettarbeidet og med utarbeiding av virksomhetsplaner.

  SENTRALE UTVIKLINGSTREKK VED UB DE SISTE ÅRENE

  Utviklingen ved UB har de siste 5-10 årene særlig vært preget av følgende faktorer:

  1. En utbygging av fakultetsbibliotek, med desentralisering av tjenester fra hovedbiblioteket til fakultetsbibliotek, men samtidig med en sentralisering av tjenester fra instituttbibliotek til fakultetsbibliotek. Denne prosessen er for en stor del gjennomført ved de fleste fakulteter, og vil bli gjennomført for Det psykologiske fakultet i 1996. Det vil da gjenstå en større omorganisering og ombygging ved hovedbiblioteket, slik at dette kan fungere som fakultetsbibliotek for Det historisk-filosofiske fakultet.
  2. En nærmest eksplosiv utvikling når det gjelder bruken av informasjonsteknologi (IT) i biblioteket og i samfunnet ellers.
  3. Sterk aktivitetsøkning, særlig når det gjelder låneaktiviteten, som er tredoblet i løpet av de siste 5 årene. Den sterke aktivitetsøkningen skyldes både sterkt økende studenttall ved UiB og at stadig større deler av UBs samlinger er blitt bedre tilgjengelig i åpne samlinger og i den stadig bedre utbygde bibliotekdatabasen BIBSYS. Det har ikke vært en tilsvarende økning i ressurstilgangen, slik at en nå nærmer seg grensen for hva som er mulig å yte av tjenester på grunnlag av de eksisterende ressursene, særlig personalressurser.

  HOVEDUTFORDRINGER I KOMMENDE 5-ÅRSPERIODE

  1. Det må arbeides for å fullføre utbyggingen av fakultetsbibliotek, først og fremst ved å få gjennomført en omorganisering og ombygging ved hovedbiblioteket, slik at dette kan fungere som fakultetsbibliotek for HF. Et viktig ledd i dette arbeidet er også å få et tilstrekkelig stort og sentralt plassert fjernmagasin til plassering av lite brukt litteratur både fra hovedbiblioteket og fra fakultetsbibliotekene. Det bør avklares om og eventuelt i hvilken grad UB skal gå inn for en videre desentralisering av tjenester til fakultetsbibliotek.
  2. UB må følge med i og ta i bruk de muligheter som IT-utviklingen gir når det gjelder forbedrede informasjonstjenester. Både dette og nye/endrede krav fra brukerne vil bl.a. føre til endringer i bibliotekpersonalets roller og oppgaver. Det må derfor satses sterkt på opplæring både internt av UBs personale, men også eksternt av UBs brukere.
  3. Den sterke økningen i bruken av biblioteket de siste årene uten tilsvarende økning i ressurstilgangen har ført til et uforsvarlig sterkt press på bibliotekpersonalet. Aktivitetsøkningen antas å fortsette, om enn i noe mindre grad enn de siste årene. For å unngå en helt uholdbar personalsituasjon, må det arbeides videre både for å øke bemanningen og for å rasjonalisere rutiner så mye som mulig.

  OMGIVELSER/RAMMEBETINGELSER

  Universitetsbiblioteket i Bergen er et offentlig vitenskapelig bibliotek. Biblioteket er en del av det totale faglige og pedagogiske tilbudet ved Universitetet i Bergen, og ligger organisatorisk direkte under Det akademiske kollegium/Universitetsdirektøren. Det akademiske kollegium fastlegger rammene for UBs virksomhet og står i det alt vesentlige for finansieringen av UBs virksomhet. Bibliotekets primærbrukere er ansatte og studenter ved de 7 fakultetene ved UiB. Dette vil i høy grad prege UBs strategiplan.

  UB er en av de tyngste IT-brukerne ved UiB, og er derfor helt avhengig av et særlig nært og godt samarbeid med Universitetets IT-avdeling.

  Men UB har også brukere og samarbeidspartnere utenfor UiB. UB har mange brukere fra lokalsamfunnet (Bergensområdet) og fra Vestlandet for øvrig, og har et utstrakt fjernlånssamarbeid med andre bibliotek i Norge og i utlandet. For at biblioteket skal kunne løse sine oppgaver best mulig bør UB delta aktivt i forpliktende samarbeid og utviklingsarbeid, både ved Universitetet i Bergen, lokalt i Bergens- og Vestlandsregionen, nasjonalt og internasjonalt.

  Alle de ovennevnte momentene legger føringer på UB som må avspeiles i strategiplanen.

  Bibliotekets bevilgninger kommer som nevnt i det alt vesentlige fra DAK, men i de senere år har også de fleste fakultetene og Haukeland sykehus bidratt med midler til UBs drift, i tillegg til at en har fått mindre summer til spesielle prosjekter fra eksterne kilder. Selv om det etter bibliotekets syn er nødvendig med en kraftig realøkning i bevilgningene til UB de kommende årene, anses det ikke som realistisk å regne med noe slikt. Mest sannsynlig må en regne med 0-budsjett, dvs. en økning som bare dekker pris- og lønnsøkning. I beste fall kan en håpe på en mindre realøkning.

  I tråd med det som skjer i den øvrige bibliotekverden må også UB vurdere å innføre avgifter på enkelte tjenester for å dekke sine ekspedisjonskostnader.

  UNIVERSITETETS MÅL

  Det akademiske kollegium har vedtatt følgende hovedmål for Universitetet i Bergen (her gjengitt fra Universitetets budsjettforslag for 1997):

 • Universitetet i Bergen
 • · skal gje høgre utdanning, drive forsking og formidle kunnskap i samfunnet om vitskapen sine metodar og resultat.

  · skal vere eit universitet på høgt internasjonalt nivå, og det leiande norske universitet på utvalde satsingsområde.

  · skal vere eit nasjonalt universitet med sterk internasjonal forankring og med særskilt ansvar for forsking og utdanning knytt til landsdelen.

  · vil leggje vekt på forsking og utdanning knytt til utviklingsland, og i den vidare utvikling av verksemda leggje stor vekt på dei perspektiv og problem som er lagde fram av Verdskommisjonen for miljø og utvikling

  · vil halde oppe eit breitt engasjement i forsking og utdanning der kvaliteten på verksemda skal prioriterast framfor spreiing på mange område og leggje vekt på å utnytte eksisterande kompetanse i nye fagområde.

  · vil byggje vidare ut det faglege samarbeidet både innanfor universitetet og med andre institusjonar, nasjonalt og internasjonalt.

  · vil ha ein open og aktiv dialog med samfunnet, og gjennom sin faglege profil ta omsyn til dei behov samfunnet har for forsking og utdanning. Verksemda må byggje på universitetet sine faglege premissar. Universitetet må og vere ein viktig premissgjevar for forskings- og utdanningspolitiske vedtak.

  · vil arbeide for å synleggjere verksemda ved universitetet og kva verksemda har å seie for samfunnsutviklinga.

 • På grunnlag av Universitetets hovedmål og de utfordringene som biblioteket står overfor, og som er beskrevet ovenfor, har Universitetsbiblioteket satt opp følgende overordnete mål for sin virksomhet:

  OVERORDNET MÅL FOR UNIVERSITETSBIBLIOTEKET

  Universitetsbiblioteket har som overordnet mål å yte informasjonstjenester av høy kvalitet, ved å skaffe rask og enkel tilgang til relevant informasjon for den forskning, undervisning og kunnskapsformidling som drives ved Universitetet i Bergen. Samlinger og tjenester stilles også til rådighet for andre brukere så langt dette er mulig.

  Dette skjer ved at biblioteket:

 • 1) Opprettholder og utvikler egne samlinger av bøker, tidsskrifter, elektroniske dokumenter og annet materiale som stilles til lånernes rådighet etter behov, samt etablerer avtaler som sikrer ansatte og studenter ved Universitetet i Bergen tilgang til eksterne informasjonsressurser.

  2) Etablerer og videreutvikler brukervennlige elektroniske bibliotektjenester som en integrert del av UiBs informasjonssystem, med direkte tilgang fra de ansattes arbeidsstasjoner og fra bibliotekets publikumsterminaler.

  3) Yter referansetjenester og gir opplæring og veiledning i bruk av biblioteket og dets tjenester, for at brukerne skal kunne utnytte bibliotekets tjenester best mulig.

 • HOVEDMÅL

  På grunnlag av sin overordnete målsetting har Universitetsbiblioteket satt opp følgende sju hovedmål:

 • 1) Biblioteket vil legge hovedvekten på brukerne og deres behov for informasjonstjenester.

  2) Biblioteket skal yte god service.

  3) Brukerne skal sikres god tilgang til samlinger og tjenester i funksjonelle og tidsmessige lokaler.

  4) Biblioteket vil tilstrebe en best mulig kunnskapsorganisering, og vil benytte moderne informasjonsteknologi for å kunne tilby forbedrede informasjonstjenester.

  5) Biblioteket skal drive en aktiv samlingspolitikk med sikte på en optimal utnyttelse av samlingene.

  6) Biblioteket skal utnytte disponible ressurser best mulig og ha effektive interne rutiner.

  7) Biblioteket vil føre en aktiv personalpolitikk og vil legge vekt på å skape et best mulig arbeidsmiljø for de ansatte.

 • Til hvert av de sju hovedmålene er det utarbeidet ulike antall strategier/tiltak.

  HOVEDMÅL 1 : Biblioteket vil legge hovedvekten på brukerne og deres behov for informasjonstjenester.

   

 • 1.1. Biblioteket vil samarbeide nært med brukerne for å bygge ut og forbedre tjenestene og sikre en høy faglig standard. Biblioteket vil regelmessig undersøke/kartlegge brukernes informasjonsbehov.
 • 1.1.1. Biblioteket vil utrede mulighetene for nærmere forbindelser mellom de respektive fakultetsbibliotekene og fakultetene.
 • 1.2. Biblioteket vil bruke bibliotekutvalgene ved fakultetene aktivt, spesielt for å videreutvikle samlingspolitikken.

  1.3. Biblioteket vil styrke brukeropplæringen.

 • 1.3.1. Biblioteket vil kartlegge opplæringsbehov og utarbeide en opplæringsplan i samarbeid med brukermiljøene.

  1.3.2. Biblioteket vil utarbeide informasjons- og veiledningsmateriell for bruk av biblioteket og legge veiledning i bruk av biblioteket og dets tjenester på World Wide Web (WWW).

  1.3.3. Biblioteket vil organisere og holde kurs i bruk av biblioteket og dets tjenester, inkludert organisert brukeropplæring for studenter på alle nivå. Videre vil biblioteket legge spesiell vekt på opplæring av universitetsansatte i bruk av nye elektroniske biblioteks- og informasjonstjenester. Eks.: BIBSYS, Internett, bibliotekbruk, CD-ROM.

 • 1.4. Biblioteket vil markedsføre og synliggjøre biblioteket og dets tjenester.

  Eks. på tiltak: Informasjonsdager, informasjon fra UB på web, informasjonsbrosjyrer, eget nyhetsblad, utstillinger, tilvekstlister, orienteringer ute i brukermiljøene.

  1.5. Biblioteket vil arbeide for nasjonale felles retningslinjer for bibliotektjenester for fjernstudenter.

  1.6. Biblioteket vil arbeide for å få øket bevilgningene til bibliotekformål (litteratur, personale, utstyr osv.) slik at disse kommer opp på samme nivå ved UB Bergen som gjennomsnittet for de andre universitetsbibliotekene i Norge.

  1.7. Biblioteket vil samarbeide aktivt med andre miljø internt ved UiB og eksternt ved andre institusjoner, for å etablere et best mulig tilbud til bibliotekets brukere.

 • HOVEDMÅL 2 : Biblioteket skal yte god service.

   

 •  
 • 2.1. Biblioteket vil legge vekt på å ha et imøtekommende og kvalifisert personale som så langt det er mulig forsøker å tilfredsstille lånernes informasjonsbehov.

  2.2. Brukerne skal selv i størst mulig grad ha tilgang til litteratur i åpne samlinger.

  2.3. Biblioteket vil gi brukerne enkel og effektiv søketilgang til bibliotekets online kataloger, til aktuelle databaser og til andre relevante informasjonssystemer (jf. pkt. 4.4), inkludert muligheter til å bestille lån og artikkelkopier.

  2.4. Biblioteket vil ha enkle og effektive automatiserte systemer, inkludert størst mulig grad av selvbetjente tjenester.

 • 2.4.1. Biblioteket vil legge vekt på rask betjening av publikum i utlånsskrankene uten generelle venteproblemer.

  2.4.2. Lånerne skal selv kunne foreta online reservering av utlånt materiale.

  2.4.3. Brukerne skal selv i størst mulig grad kunne registrere egne lån i BIBSYS’ selvbetjente utlånsmodul.

  2.4.4. Biblioteket vil tilby interne lånere (ansatte og evt. hovedfagsstudenter) som har en instituttadresse ved UiB, å kunne bestille bøker direkte i BIBSYS og få disse levert på instituttadressene av Universitetets budtjeneste.

  2.4.5. Biblioteket vil arbeide for å opprettholde og videreutvikle et godt fjernlånsnett med effektive dokumentleveranser og betalingsordninger innenfor BIBSYS-samarbeidet.

  2.4.6. Biblioteket vil arbeide for nasjonale felles retningslinjer når det gjelder direkte dokumentleveranser til sluttbruker.

 • 2.5. Biblioteket må vurdere å ta avgift for enkelte tjenester i tråd med utviklingen i den øvrige bibliotekverden.

  2.6. Innlånstilbudet bør etter hvert utvides til også å omfatte lavere grads studenter.

  2.7. Biblioteket vil så langt økonomien og personalsituasjonen tillater, tilpasse åpningstidene til brukernes behov.

  2.8. Biblioteket vil arbeide for at innkjøpt/reservert litteratur gjøres tilgjengelig for lånerne så raskt som mulig.

  2.9. Biblioteket skal drive forskning og utvikling innen bibliotekrelaterte emner, bl.a. som ledd i å sikre et høyt faglig og bibliotekfaglig nivå på tjenestene.

  2.10. Biblioteket vil gjennomføre et prosjekt for kvalitetssikring av tjenestene.

 • HOVEDMÅL 3 : Brukerne skal sikres god tilgang til samlinger og tjenester i funksjonelle og tidsmessige lokaler.

   

 • 3.1. Biblioteket vil organisere samlingene slik at de blir lettest mulig tilgjengelig for brukerne.
 • 3.1.1. Biblioteket vil arbeide spesielt for at samlinger og tjenester blir lettest mulig tilgjengelig for funksjonshemmede/rullestolsbrukere.
 • 3.2. Biblioteket vil fortsette utbyggingen av funksjonsdyktige fakultetsbibliotek og andre enheter. Jf. pkt. 6.1.1.

 • 3.2.1. Det gjennomføres en ombygging, omorganisering og eventuelt utbygging av hovedbiblioteket, slik at det kan bli et funksjonelt fakultetsbibliotek for HF med åpne samlinger, som vil gi betydelige rasjonaliseringsgevinster.

  3.2.2. Det skaffes et sentralt plassert, og tilstrekkelig stort fjernmagasin som må være betjent til plassering av mindre brukt litteratur fra hovedbiblioteket og fra fakultetsbibliotekene.

  3.2.3. For å bedre plassforholdene ved hovedbiblioteket må det skaffes lokaler til en samlokalisering av fellesfunksjonene ved biblioteket, herunder overbibliotekar, UBs sentrale administrasjon, edb-avdeling, teknisk avdeling, prosjekter og utviklingsfunksjoner. Universitetets hustrykkeri må også vurderes i denne sammenheng.

  3.2.4. Det etableres bibliotektjenester og skaffes tjenlige biblioteklokaler for Griegakademiet.

  3.2.5. Det skaffes tjenlige lokaler til Billedsamlingen, enten ved arealutvidelse og opprustning ved hovedbiblioteket eller ved at det skaffes egnete lokaler utenfor hovedbiblioteket. Jf. pkt. 5.2.5.

  3.2.6. Det etableres et felles medisinsk fakultetsbibliotek i Bygg for biologiske basalfag, ved at de nåværende medisinske avdelingsbibliotekene ved Haukeland og PKI samles i felles lokaler.

  3.2.7. Det skaffes utvidete arealer til Det odontologiske fakultetsbibliotek i nytt fakultetsbygg.

  3.2.8. Det gjennomføres nødvendige arealutvidelser ved fakultetsbibliotekene (Mat.nat. fak.bibl., SV-fak.bibl., m.fl.) slik at instituttsamlinger, samlinger ved Muséet mv. i henhold til kollegievedtak integreres i UBs fakultetsbibliotek.

 • 3.3. Biblioteket vil opprette informasjonstjenester ved HIB for fagmiljøene der. Disse tjenestene bør organiseres under Det mat.-nat. fakultetsbibliotek. Biblioteket ønsker å bruke slike tjenester som et prøveprosjekt for utvikling av elektroniske bibliotektjenester i nært samarbeid med IT-avdelingen.

 • HOVEDMÅL 4 : Biblioteket vil tilstrebe en best mulig kunnskapsorganisering, og vil benytte moderne informasjonsteknologi for å kunne tilby forbedrede informasjonstjenester.

   

 • 4.1. Biblioteket vil utarbeide en overordnet politikk for hvilke oppgaver som bør prioriteres når det gjelder kunnskapsorganisering og bruk av IT, herunder også innen BIBSYS-samarbeidet.

  4.2. Biblioteket vil gå gjennom sin katalogiserings- og klassifikasjonspolitikk (systematisering og indeksering) med sikte på en mest mulig rasjonell organisering av dette arbeidet.

  4.3. Biblioteket vil i stigende grad satse på å skaffe litteratur/dokumenter i elektronisk form, der dette er hensiktsmessig. Videre vil biblioteket satse på online versjoner av materiale framfor CD ROM-versjoner, spesielt for kataloger/databaser. Jf. pkt. 5.1.

  4.4. Biblioteket vil arbeide videre for å skaffe primærbrukerne online tilgang til flest mulig enhetlige og brukervennlige informasjonssystemer (BIBSYS og andre aktuelle nasjonale og internasjonale databaser mv.). Jf. pkt. 2.3.

  For studenter og brukere som ikke har tilgang til PC-er, f.eks. på PC-stuer ved fakultetene, må det gjøres tilgjengelig et nødvendig antall publikums-PC-er ved bibliotekets avdelinger.

  4.5. Biblioteket vil samarbeide med IT-avdelingen og Informasjonsavdelingen om etablering og drift av et enhetlig elektronisk informasjonssystem ved UiB, der brukerne kan hente informasjon om Universitetet og dets tilbud, og med innganger/pekere videre til eksterne informasjonssystemer.

  4.6. Biblioteket vil fortsatt satse på nasjonale biblioteksystemer og delta aktivt i samarbeid om og utvikling av slike systemer.

  4.7. Biblioteket vil fortsette arbeidet med å konvertere bibliografiske data for UBs samlinger til maskinlesbar form og gjøre dem tilgjengelige for søk over datanettet fra den enkelte forskers arbeidsplass, slik at de gjenværende kortkatalogene kan fjernes.

  4.8. Biblioteket vil etablere prosjekter med sikte på at deler av UBs spesialsamlinger (bilder, manuskripter mv.) overføres til maskinleselig digitalisert form og gjøres tilgjengelig via datanettet.

  4.9. Biblioteket vil i samarbeid med andre miljøer bygge opp en elektronisk fulltekstdatabase over dr.grader, hovedoppgaver og andre vitenskapelige publikasjoner ved UiB, samt over aktuell pensumlitteratur.

 • 4.9.1. Biblioteket vil med utgangspunkt i FORSKDOK-prosjektet etablere avleveringsordninger - både i form av papir og i elektronisk form - ved UiB, som sikrer at UB har en kopi av alt aktuelt materiale, slik at det kan registreres og gjøres tilgjengelig gjennom BIBSYS, også i fulltekst.

  4.9.2. Biblioteket vil arbeide nasjonalt og lokalt for å avklare juridiske og tekniske løsninger og standarder for elektronisk publisering og avleveringsordninger - samt arbeide for en samkatalog i BIBSYS over all forskningspublisering fra alle universitetene i Norge.

  4.9.3. Biblioteket vil delta i samarbeidstiltak rundt formidling av såkalt "grå" litteratur.

 • 4.10. Biblioteket vil sikre og videreutvikle en faglig kompetanse innen elektroniske bibliotektjenester, slik at biblioteket selv kan vurdere nye muligheter, ta initiativ til og stå for faglig styring og gjennomføring av prosjekter i forbindelse med det elektroniske bibliotek.

 • HOVEDMÅL 5 : Biblioteket skal drive en aktiv samlingspolitikk med sikte på en optimal utnyttelse av samlingene.

   

 • 5.1. Biblioteket vil utarbeide en samlingspolitikk og kassasjonspolitikk for alle typer materiale i samarbeid med brukerne og herunder vurdere hvilket materiale som bør foreligge i hvilket format (elektronisk/papir/mikrofilm, jf. pkt. 4.3).
 • 5.1.1. Biblioteket skal ha godt utbygde samlinger innen de fagområder som det undervises og forskes i ved UiB - og vil spesielt følge opp nye fag og satsingsområder.

  5.1.2. Biblioteket skal ta opp all norsk pliktavlevert litteratur av interesse for forskning, undervisning og formidling ved UiB.

  5.1.3. Biblioteket vil bygge ut samlingene med minst ett eksemplar av all pensumlitteratur. Studentene må selv anskaffe nødvendig pensumlitteratur.

  5.1.4. Biblioteket skal utarbeide retningslinjer for kassasjon og oversendelse av litteratur til Nasjonalbibliotekavdelinga i Rana.

  5.1.5. Biblioteket vil aktivt samarbeide med andre BIBSYS-bibliotek om samlingspolitikk med sikte på en effektiv utnyttelse av de totale midler.

  5.1.6. Biblioteket vil arbeide for at statistikkrutinene i BIBSYS videreutvikles ut fra bibliotekets behov, bl.a. med fagdelt bruksstatistikk for utlånt litteratur for å kartlegge bruken innen ulike fagområder/emner. Biblioteket vil bruke slik statistikk som grunnlag for anskaffelse av litteratur som det er stor etterspørsel etter, og innkjøp av tidsskrifter som det er stort innlån på.

  5.1.7. Biblioteket vil utarbeide retningslinjer for opptak og behandling av bytte- og gavemateriale.

  5.1.8. Biblioteket vil revidere retningslinjene for fordeling av bokkonto slik at man også tar hensyn til registrert bruk og mangler i samlingene.

 • 5.1.9. Biblioteket vil redusere tyveri fra samlingene så langt som mulig ved hjelp av tyverisikring, utgangskontrollporter og liknende.

  5.1.10. Det arbeides for å øke utnyttelsesgraden for UBs samlinger.

  5.1.11. Innbindingsbehovene vurderes. Midlene til innbinding fordeles til avdelingene.

 • 5.2. Biblioteket vil bevare, bygge ut og gjøre tilgjengelig for forskning og formidling på nasjonalt nivå spesialsamlinger og spesielt verdifull eldre litteratur.

 • 5.2.1. Biblioteket vil utrede spesialsamlingenes formål og organisering som eget prosjekt.

  5.2.2. Biblioteket vil ta i bruk moderne digitale teknikker for å gjøre materialet mer tilgjengelig og for å spare slitasje på originalmaterialet.

  5.2.3. Biblioteket vil gå gjennom og vurdere behov for restaurering, spesialoppbevaring, klimarom o.l. for dette materialet.

  5.2.4. Biblioteket vil samarbeide med andre miljøer for å sikre best mulige løsninger for spesialsamlingene. Aktuelle samarbeidspartnere er bl.a. IT-avdelingen ved UiB, Bergen Museum, Nasjonalbiblioteket, Statsarkivet og Bergen Offentlige Bibliotek.

  5.2.5. Biblioteket vil arbeide for at bibliotekets billedsamling på lengre sikt kan samlokaliseres med andre billedsamlinger ved UiB. Jf. pkt. 3.2.5.

 • HOVEDMÅL 6 : Biblioteket skal utnytte disponible ressurser best mulig og ha effektive interne rutiner.

   

 • 6.1. Biblioteket vil organisere sin virksomhet og sine tjenester med sikte på å oppnå den høyest mulige nytteverdi for lånerne med de tilgjengelige ressurser.
 • 6.1.1. Bibliotekets tjenester for brukerne bør være desentralisert, dvs. organisert i funksjonsdyktige enheter i nærheten av brukerne, i form av fakultetsbibliotek el. tilsvarende enheter, og i et nært samarbeid med fakultetene. Jf. pkt. 3.2.

  6.1.2. For at det skal være mulig å opprettholde et slagkraftig og effektivt bibliotekmiljø med enhetlige basistjenester ved UiB, bør fakultetsbibliotekene fortsatt være organisert i ett UB. Biblioteket vil opprettholde visse fellesfunksjoner - omfang, organisering og ansvar for disse må avklares.

  6.1.3. Det bør vurderes å gjennomføre en videre desentralisering av økonomiske ressurser fra UB sentralt.

  6.1.4. Biblioteket vil satse mer på prosjektorganisering av utviklingstiltak.

 • 6.2. Bibliotekets organisasjonsstruktur må tilpasses nye/endrede tjenester og kunne gi en rasjonell arbeidsflyt.

  6.3. Biblioteket vi gjennomføre en evaluering av UBs styringsorganer og ordninger for brukerkontakt.

  6.4. Biblioteket vil arbeide for å forenkle og effektivisere de interne rutinene. Litteraturanskaffelser (bestilling, katalogisering, merking, transport osv.) skal ta kortest mulig tid, slik at litteraturen blir tilgjengelig for brukerne så raskt som mulig.

 • 6.4.1. Biblioteket vil arbeide for å få så gode avtaler som mulig med aktuelle leverandører av bøker, tidsskrifter og annet materiale. Det legges vekt både på rask levering og på gunstige priser.

  6.4.2. Biblioteket vil gå gjennom rutiner og tidsbruk for alle større interne kjerneprosesser med tanke på rasjonalisering.

  6.4.3. Biblioteket må styrke brukerstøtten på de tekniske funksjonene.

  6.4.4. BIBSYS' budsjettfil med tilhørende fagkonti bør samordnes, eventuelt erstattes med, Universitetets regnskapssystem.

 • 6.5. Biblioteket vil utarbeide kvantitative mål for de interne rutinene.

  Eks.: at 95 % av alle bøker skal være på hyllen 14 dager etter mottak.

  6.6. De ansatte i biblioteket må få nødvendig opplæring og oppfølging i forbindelse med utvikling av elektroniske tjenester i biblioteket. Jf. pkt. 7.1.1. Brukerstøttefunksjonen er her helt sentral.

  6.7. Det utarbeides nye rutiner for intern informasjon ved UB med utstrakt bruk av bl.a. WWW, f.eks. innkallinger, referater osv. til UBs råd, styre, utvalg osv., legges i størst mulig utstrekning ut på WWW i stedet for å distribueres i papirversjoner, etter hvert som personalets tilgang til Internett utvikles.

  6.8. Biblioteket ønsker å koordinere eget låntakerregister med Universitetets studentregister.

 • HOVEDMÅL 7: Biblioteket vil føre en aktiv personalpolitikk og vil legge vekt på å skape et best mulig arbeidsmiljø for de ansatte.

   

 • 7.1. De ansatte er en viktig ressurs for biblioteket. Biblioteket vil legge stor vekt på en optimal bruk av den enkelte ansattes kompetanse ut fra bibliotekets mål.
 • 7.1.1. Biblioteket vil legge forholdene til rette for å sikre og styrke personalets kompetanse og muligheter for personlig utvikling gjennom kurs, etterutdanning m.m. Jf. pkt. 6.6.

  7.1.2. Lederne og spesielt avdelingslederne ved UB har en nøkkelposisjon. Biblioteket vil legge særlig vekt på å styrke ledelsesfunksjonen og ledelseskompetansen på alle nivåer i organisasjonen, og på å ha en synlig, åpen og dynamisk ledelsesfunksjon.

  7.1.3. Biblioteket skal søke å redusere antall deltidsstillinger.

  7.1.4. Biblioteket vil styrke sin rekrutteringspolitikk. Ved ansettelse av nye medarbeidere må det legges vekt både på formell utdanning, realkompetanse og samarbeidsevner.

  7.1.5. Biblioteket vil gå gjennom alle arbeidsoppgaver for å finne ut hvilke typer personale/ stillinger det er behov for ved biblioteket, og hvordan arbeidsoppgavene best kan fordeles mellom de forskjellige typer personale/stillinger. Herunder vil en vurdere stillingsstruktur og stillingsinnhold i pakt med utviklingen av biblioteket og de oppgaver biblioteket ønsker å løse. Det utarbeides arbeidsbeskrivelser for de enkelte stillinger ved biblioteket. Ved ledighet benyttes anledningen til å prioritere stillinger i samsvar med en planlagt/ønsket utvikling.

  7.1.6. Jobbrotasjon kan benyttes som et virkemiddel for å oppnå en bedre utnyttelse av personalressursene og for å gi de ansatte muligheter for variasjon i arbeidet.

  7.1.7. Det bør gjennomføres medarbeidersamtaler ved alle bibliotekets avdelinger én gang pr. år.

 • 7.2. Biblioteket vil legge vekt på et godt arbeidsmiljø som fremmer samarbeid, kreativitet, læring, arbeidsevne, helse og trivsel.

 • 7.2.1. Biblioteket vil forbedre det fysiske arbeidsmiljøet for de ansatte og for brukerne, ved å prioritere gode kontorforhold, ergonomisk riktig utformete arbeidsplasser, ved å begrense ensformig belastende arbeid, og ved å arbeide for et best mulig inneklima med hensyn til luftkvalitet, ventilasjon, temperatur, belysning og plass i bibliotekets bygninger.

  7.2.2. Biblioteket vil forbedre det psykososiale arbeidsmiljøet for de ansatte, ved å tilstrebe god kommunikasjon og gode omgangsformer mellom ledelse og ansatte på alle nivåer, og mellom personalgruppene i organisasjonen. Eks.: lederuvikling, velferdstiltak for personalet o.l.

  7.2.3. Det skal avholdes regelmessige personalmøter ved avdelingene og stabsmøter med deltakelse av overbibliotekar og avdelingslederne.

  7.2.4. Biblioteket vil bruke Samarbeidsutvalget og andre aktuelle samarbeidsorganer aktivt, for å oppnå et best mulig arbeidsmiljø, samarbeid mellom ledelse og ansatte, og mellom de ulike typer ansatte.

 • Bergen, 15. november 1996.

 • strek
  Offisiell sideSist oppdatert 18.09.06 av gb.
  til denne siden.