Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket

 

Universitetsbiblioteket i Bergen
Årsplan 2006

 

  Vedtatt av Universitetsbibliotekets styre 16.02. 2006.


  1. Satsingsområder

På grunnlag av foreliggende overordnede plandokumenter[1] og overordnede føringer fra Universitetets ledelse vil de viktigste satsingsområdene for Universitetsbiblioteket i 2006 være:

Ø   Videre oppbygging av det digitale bibliotek

 

§   økt overgang fra trykte til elektroniske informasjonsressurser

§   videreutvikling av elektronisk publiseringsarkiv for UiB (BORA)

 

§   videreutvikling av læringssentrene i samarbeid med fagmiljøene

§   digitalisering og publisering på nett av kildemateriale/spesialsamlinger

 

Ø   Kompetanseutvikling innen relevante områder for UBs personale

Ø   Ombygging av Det samfunnsvitenskapelige fakultetsbibliotek/oppstart av arbeid med anskaffelse av sikrings-/alarmsystem/selvbetjent utlån

 

 

 

 

  2. Prioriterte oppgaver i 2006

På grunnlag av tildelt budsjettramme for 2006 er det satt opp følgende prioriterte oppgaver ved UB dette året. Det presiseres at det først og fremst er lagt vekt på oppgaver som UB ønsker å satse spesielt på i 2006, mens ordinær løpende virksomhet bare er tatt med i begrenset omfang.

2.1. Det digitale bibliotek

Ø   videreføre overgang til elektroniske informasjonsressurser

Ø   videre arbeid med elektronisk publiseringsarkiv ved UiB (BORA)

§   innlegging av nytt materiale

§   retrospektiv publisering

§   etablering av eksamensarkiv for UiB

§   samordning og videreutvikling

Ø   videreutvikle Bibliotekportalen og tilrettelegge referansehåndteringsverktøy

§   integrere UBs billeddatabase i Bibliotekportalen

Ø   videre arbeid med læringssentre ved UB

 §  videreutvikle samarbeid med fakultetene/fagmiljøene om tilrettelegging av IKT-baserte undervisningsopplegg og –materiale, og om integrasjon av UBs bibliotekopplæring i UiBs læringsstøttesystem

 §  vedlikeholde og videreutvikle undervisningsmateriale, bl.a. kurs i informasjonskompetanse

 §  oppdatere, videreutvikle og integrere UBs nettsider, med særlig vekt på faglig innhold, og i samarbeid med UiB for øvrig

 §  videreføre prosjekt for digital kompetanse (i samarbeid med HiB og NHH)

 §  evaluere de ulike undervisningsoppleggene, gjennomføre brukerundersøkelser mv.

Ø   digitalisere og publisere på nettet verdifullt kildemateriale (dokumenter, bilder, manuskripter, aviser, diplomer og kart mv.)
Aktuelle prosjekter i 2006:

§   nettportal ”Mellomkrigstid”

§   sikringsprosjekt ved Billedsamlingen

§   digitalisering av diplomer

§   digitalisering av latinske fragmenter

Ø   fullføre radiobrikkeprosjekt ved Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek

Ø   starte arbeid med å anskaffe sikrings-/alarmsystem/selvbetjent utlån ved Det samfunnsvitenskapelige fakultetsbibliotek

 

 

2.2. Utbyggingsoppgaver (lokaler)

Ø   starte ombygging av Det samfunnsvitenskapelige fakultetsbibliotek

Ø   arbeide for samlokalisering av UBs depotmagasin

 

 

2.3.   Bibliotekrelatert forsknings- og utviklingsarbeid, formidlingsvirksomhet, samarbeidsprosjekter med andre organer/institusjoner

Ø    stimulere de tilsatte til å drive forsknings- og utviklingsarbeid relatert til UBs virksomhet

Ø   utarbeide kvalitetssikringssystem ved UB

Ø   delta i nasjonalt og internasjonalt bibliotek- og informasjonssamarbeid, særlig

§   videreføre prosjekt for biblioteksamarbeid med utviklingsland

§   videreføre samarbeidsprosjekt med bibliotek i Romania, England og Italia

Ø   gjennomføre bokprosjektet ”Aspects of the digital library”

Ø   arrangere utstilling om Landsutstillingen i Bergen 1928 (i samarbeid med Bryggens Museum)

Ø   delta i aktiviteter/prosjekter i forbindelse med Ibsen-året 2006

 

 

2.4.  Personalpolitiske tiltak/HMS-tiltak

Ø   Kompetanseutvikling innen relevante områder for UBs personale

 §  Program for kompetansebygging. I programmet inngår bl.a. kurs i informasjonskompetanse, Bibliotekportalen, kommunikasjon, mm. Nærmere opplysninger se http://intern.ub.uib.no/info-adm/KursOpplaring/Kompetansebygging-forstelinjetjeneste.doc

Ø   Forebyggende og fortløpende HMS-tiltak, spesielt i forbindelse med prosjekter som ombygging, flytting, radiobrikkemerking o.l.

 

 

 

  3. Resultatmål 2006

På grunnlag av kvalitets- og resultatindikatorene som ble tatt i bruk ved UB fra 2004, er det satt opp en del resultatmål, der UB vil arbeide for å oppnå målbare forbedringer fra 2005 til 2006. Følgende resultatmål er prioritert i 2006:

 

KG/JER.   17.02. 2006.

 

[1]  Strategisk plan for Universitetet i Bergen 2005-2010, Strategisk plan for
     Universitetsbiblioteket 2002-2006, Budsjettforslag 2006 for UB