Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket

 

Universitetsbiblioteket i Bergen
Årsplan 2004

 

Vedtatt av Universitetsbibliotekets styre 12.02. 2004.


1. Visjon/strategi

I Strategisk plan 2002-2006 for Universitetsbiblioteket i Bergen (http://www.ub.uib.no/felles/dok/stratplUB-02-06.html) er det satt opp følgende visjon for Universitetsbibliotekets virksomhet:

UB har som mål å videreutvikle sine tjenester slik at biblioteket kan oppfylle de behov ansatte og studenter må ha tilfredsstilt for kunne drive forskning, utdanning, læring og formidling på et høyt internasjonalt nivå, og slik at biblioteket for øvrig kan stille sine ressurser til disposisjon for allmennheten.

 

2. Budsjettsituasjonen i 2004

Universitetsbiblioteket er tildelt et ordinært totalbudsjett på kr. 82.581.000 i 2004. 2 mill. av denne rammen er av Universitetsstyret øremerket til bibliotekportal og elektroniske tidsskrifter. I tillegg har UB utenom den ordinære budsjettrammen fått en egen tildeling på 4 mill. kr. til læringssentre som ledd i særskilte tiltak knyttet til kvalitetsreformen i 2004.

 

3. Årsplan 2004

På grunnlag av foreliggende overordnede plandokumenter, overordnede føringer fra Universitetets ledelse, og av tildelt budsjettramme for 2004, har UB satt opp følgende som sine viktigste delmål og arbeidsmål for virksomheten i 2004. Det presiseres at planen først og fremst omtaler områder/saker der UB ønsker å satse spesielt i 2004, mens ordinær løpende virksomhet ikke er omtalt. Delmålene og arbeidsmålene er ikke satt opp i strengt prioritert rekkefølge, det må arbeides parallelt med de fleste av disse oppgavene.

 

Delmål 1:  Bygge opp/videreutvikle det digitale bibliotek ved UB

 

Arbeidsmål:

Ansvarlig:

Gjennomføre overgang til elektroniske dokumenter i fulltekst og til databaser så langt dette er praktisk og økonomisk mulig

Bibl.dir.

Anskaffe felles bibliotekportal (nettportal) i samarbeid med de andre universitetsbibliotekene

Bibl.dir.

Bygge ut læringssentre ved Det medisinske, Det odontologiske og, så fremt det kan skaffes plass til det, Det samfunnsvitenskapelige fakultetsbibliotek

Bibl.dir./ avdelingslederne

Videreutvikle allerede etablerte læringssentre ved Det historisk-filosofiske, Det matematisk-naturvitenskapelige, Det juridiske og Det psykologiske fakultetsbibliotek

Bibl.dir./ avdelingslederne

Etablere elektronisk institusjonelt arkiv ved UiB, i samarbeid med Universitetets IT-avdeling

Bibl.dir.

Utvide tilbud om veiledningstjeneste for elektronisk publisering ved Universitetet i Bergen

Avd.leder Tilvekstavd.

Digitalisere og gjøre elektronisk tilgjengelig kulturhistoriske primærkilder fra UBs samlinger (bilder, manuskripter, mv.)

Bibl.dir./fak.bibl. HF/
Avd.leder Billedsaml.

Tilby referanseverktøy som er åpent tilgjengelig for alle brukere ved UiB

Avd.leder IT-avd.

Gi brukeropplæring/veiledningstjenester i samarbeid med fagmiljøene, og styrke arbeidet med å få integrert opplæring i bibliotekbruk i undervisningsplanene på alle nivåer

Fak.bibl./bibl.dir.

Etablere samarbeid mellom UB og bibliotekene ved Høgskolen i Bergen og Handelshøyskolen om referansearbeid i bibliotekene

Bibl.dir.

Oppdatere og forbedre UBs nettsider og annet informasjons- og veiledningsmateriell om biblioteket

Bibl.dir./fak.bibl./ avdelingslederne

Delta i nasjonale og internasjonale fellesavtaler med sikte på å anskaffe elektroniske fulltekstdokumenter og referansedatabaser til lavest mulig kostnad

Bibl.dir.

 

Delmål 2:  Utnytte disponible ressurser best mulig og ha effektive interne rutiner

Arbeidsmål:

Ansvarlig:

Anskaffe sikrings-/alarmsystem til samlingene ved HF- og, om mulig, SV-fak.bibl., bl.a. som ledd i planlagt overgang til selvbetjent utlån

Bibl.dir./fak.bibl. HF/SV

Evaluere åpningstidene ved utlånsavdelingene for å tilpasse omfanget til brukernes behov i tråd med UBs mål

Bibl.dir./fak.bibl.

Styrke arbeidet med å kvalitetssikre interne rutiner, inkl. forbedre rutinene for intern informasjon ved UB via Intranett og Internett

Bibl.dir./avd.lederne

 

 

Delmål 3:  Skaffe og ta i bruk funksjonelle og tidsmessige lokaler til UBs virksomhet, slik at brukerne får god tilgang til samlinger og tjenester

 

Arbeidsmål:

Ansvarlig:

Gjennomføre detaljplanlegging for ombygging av H. Sheteligs plass 7 til HF-fakultetsbibliotek

Fak.bibl. HF

Gjenåpne EU-dokumentasjonssenteret etter flytting til Dragefjellet

Bibl.dir./fak.bibl. JUR

Gjennomføre omorganisering av arealene ved Det samfunnsvitenskapelige fakultetsbibliotek for å få plass til flere studentarbeidsplasser

Bibl.dir./fak.bibl. SV

Arbeide for samlokalisering av UBs depotmagasin

Bibl.dir./fak.bibl. HF

 

Delmål 4:  Delta aktivt i bibliotekrelatert forsknings- og utviklingsarbeid, i formidlingsvirksomhet, og i aktuelle samarbeidsprosjekter med andre organ/institusjoner

 

Arbeidsmål:

Ansvarlig:

Stimulere de tilsatte til å drive forsknings- og utviklingsarbeid relatert til UBs virksomhet

Bibl.dir./avd.lederne

Delta i nasjonalt og internasjonalt bibliotek- og informasjonssamarbeid

Bibl.dir./avd.lederne

 

Delmål 5:  Personalpolitiske tiltak og tiltak for bedre arbeidsmiljø

 

Arbeidsmål:

Ansvarlig:

Gjennomføre siste del av lederutviklingsprogram ved UB

Bibl.dir./avd.lederne

Gjennomføre tiltak som ledd i oppfølging av lederutviklingsprogrammet, bl.a. kartlegging av systemiske feil og tiltak for å redusere disse til et minimum

Bibl.dir./avd.lederne

Gjennomføre opplæring for de tilsatte, særlig i forbindelse med oppbygging av det digitale bibliotek og læringssentre

Bibl.dir./avd.lederne

Gjennomføre revisjon av det systematiske helse-, miljø- og sikkerhets­arbeidet for å sikre at rutinene fungerer etter intensjonene

Bibl.dir.

Evaluere den nye verneombudsordningen ved UB

Bibl.dir.

 

Forkortelser:    Bibl.dir.          - Bibliotekdirektøren
                    Fak.bibl.     - Fakultetsbibliotekar

 

KG/JER.   17.02. 2004.