Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket

 


Universitetsbiblioteket i Bergen

Årsplan 2003

 

Vedtatt av Universitetsbibliotekets styre 12.02. 2003.

 

1. Visjon/strategi

2. Budsjettsituasjonen i 2003

3. Årsplan 2003


 


 

1. Visjon/strategi

Universitetsbibliotekets råd vedtok på møte 12.12. 2001 en strategisk plan for Universitetsbiblioteket i Bergen for femårsperioden 2002-2006. I denne planen ble det på grunnlag av Universitetets overordnete mål formulert følgende visjon for Universitetsbibliotekets virksomhet: 

UB har som mål å videreutvikle sine tjenester slik at biblioteket kan oppfylle de behov ansatte og studenter må ha tilfredsstilt for kunne drive forskning, utdanning, læring og formidling på et høyt internasjonalt nivå, og slik at biblioteket for øvrig kan stille sine ressurser til disposisjon for allmennheten. 

På grunnlag av Universitetets strategiplan for 2001-2005 ble UBs strategiplan 2002-2006 inndelt i følgende seks hovedavsnitt:

  • Bibliotekfunksjoner rettet mot forskning

  • Bibliotekfunksjoner rettet mot utdanning

  • Bibliotekfunksjoner rettet mot kunnskapsforvaltning og formidling

  • Nasjonale og internasjonale relasjoner

  • Organisasjon og ledelse

  • Personalpolitikk og arbeidsmiljø

Planen er basert på at hovedvekten skal ligge på brukerne og deres behov for informasjonstjenester. For øvrig vises det til selve strategiplanen, som er tilgjengelig på UBs nettsider:  http://www.ub.uib.no/felles/dok/stratplUB-02-06.html

 

2. Budsjettsituasjonen i 2003

Universitetsbiblioteket har på grunnlag av Kollegievedtak 12.12. 2002 fått et ordinært totalbudsjett på kr. 77.347.000 i 2003, inkl. videreføring av omstillingsmidler til elektronisk publisering med kr. 401.000. I rammen er det inkludert en utstyrsbevilgning på kr. 650.000 (uforandret fra 2002). Ut fra opprinnelig tildelt budsjettramme er det trukket kr. 866.000 i forbin­delse med at 2,3 årsverk knyttet til forskningsdokumentasjon er overført fra UB til Forskningsavdelingen og IT-avdelingen fra 01.01.03. Utenom den ordinære budsjettrammen har UB fått en egen tildeling på 2 mill. kr. til læringssentre som ledd i særskilte tiltak knyttet til kvalitetsreformen i 2003.

Etter at det er tatt hensyn til en del tekniske endringer i budsjettopplegget (bl.a. en økning i arbeidsgivers andel av pensjonen og en kraftig økning i internhusleien), til den spesielt høye prisstigningen på tidsskrifter, og til at UB fra 2003 må betale mva. på elektroniske tjenester, er det beregnet at realverdien av det ordinære totalbudsjettet i 2003 er så å si uendret fra 2002. Så langt vi har oversikt pr. i dag, vil UB få overført en del ubrukte midler fra 2002 til 2003, slik at samlet disponibelt budsjett i 2003 likevel blir noe høyere i realverdi enn i 2002.

UBs styre har vedtatt følgende fordeling av hovedpostene på UBs ordinære budsjett i 2003 (tallene er justert etter at midler til forskningsdokumentasjon er trukket ut fra UBs budsjett):

Tilskudd fra fakulteter og Haukeland sykehus på ca. 2,64 mill. kr. i 2002 er ikke tatt med i denne oversikten.

 

3. Årsplan 2003

På grunnlag av UBs overordnete strategi slik den fremgår av Strategisk plan 2002-2006 for UB, og på grunnlag av de disponible ressursene, har UB satt opp følgende som sine viktigste delmål og arbeidsmål for virksomheten i 2003. Delmålene og arbeidsmålene er ikke satt opp i strengt prioritert rekkefølge, det må arbeides parallelt med de fleste av disse oppgavene.

 

Delmål 1:  Skaffe og ta i bruk funksjonelle og tidsmessige lokaler til UBs virksomhet, slik at brukerne får god tilgang til samlinger og tjenester
 

Arbeidsmål:

Ansvarlig:

Gjennomføre oppgaver i forbindelse med ombygging av H. Sheteligs plass 7 til HF-fakultetsbibliotek Bibl.dir./fak.bibl. HF
Gjennomføre oppgaver i forbindelse med ombygging/ arealutvidelse ved Det samfunnsvitensk. fakultetsbibliotek

Bibl.dir./fak.bibl. SV

Gjennomføre flytting/etablering av felles medisinsk fakultetsbibliotek i bygg for biologiske basalfag (BBB) ved Haukeland sykehus

Bibl.dir./fak.bibl. MED

Gjennomføre oppgaver i forbindelse med etablering av depotmagasin

Bibl.dir.

Arbeide for å flytte EU-dokumentasjonssenteret fra Høyteknologisenteret til Jussbygget på Dragefjellet

Bibl.dir./fak.bibl. JUR

 

Delmål 2:  Videreutvikle UBs samlinger i trykt og elektronisk form
 

Arbeidsmål:

Ansvarlig:

Anskaffe elektroniske dokumenter og referansedatabaser for brukerne ved UiB, bl.a. ved å delta i nasjonale og internasjonale fellesavtaler Bibl.dir./fakultets-bibliotekarene
Arbeide spesielt for å skaffe nødvendig litteratur innenfor nye fag/fagområder og satsingsområder ved UiB

Bibl.dir./fak.bibl.-ene/ fagreferentene

Videreføre/utvide arbeidet med å digitalisere og gjøre elektronisk tilgjengelig kulturhistoriske primærkilder fra UBs samlinger

Bibl.dir./fak.bibl. HF/
leder billedsamlingen

Arbeide særskilt for at UB skal få større tildelinger fra oppdragsmidler til bibliotek- og informasjonstjenester for oppdragsmiljøene

Bibl.dir.

Sikre samlingene best mulig bl.a. ved å arbeide videre med sikrings-/alarmsystemer for samlingene, og ved å utføre nødvendig konserverings- og reparasjonsarbeid

Bibl.dir./fak.bibl. HF/
leder billedsamlingen

 

Delmål 3:  Følge opp kvalitetsreformen for høyere utdanning, ved utbygging av læringssentre og elektroniske bibliotek-
tjenester mv.
 

Arbeidsmål:

Ansvarlig:

Utvikle læringssentre ved fakultetsbibliotekene i samarbeid med instituttene/ fagmiljøene ved UiB Bibl.dir./fak.bibl.-ene
Gi brukerne enklest mulig tilgang til elektroniske bibliotekressurser (databaser, faglige emneportaler mv.) som ledd i arbeidet med å hjelpe brukerne til å finne fram til relevant og kvalitetssikret informasjon via Internett

Fak.bibl.-ene/ fagreferentene

Samarbeide med Utdanningsavdelingen om å presentere informasjon for studentene om bibliotektjenestene best mulig i den nye studentportalen ved UiB

Bibl.dir./fak.bibl.-ene

Anskaffe referanseverktøy som er åpent tilgjengelig for alle brukere ved UiB

Bibl.dir./leder IT-avd.

Gi brukeropplæring/veiledningstjenester i samarbeid med fagmiljøene, herunder arbeide videre for at opplæring i bibliotekbruk blir integrert i undervisningsplanene på alle nivåer

Fak.bibl.-ene

Oppdatere informasjons- og veiledningsmateriell i bruk av biblioteket, og videreutvikle UBs nettsider, inkl. forenkle brukergrensesnittet for søking i databaser mv.

Fak.bibl.-ene/ avdelingslederne

Sluttføre arbeidet med å konvertere UBs kortkataloger til BIBSYS

Leder konv.prosj.

Delta i arbeid med IKT-basert formidling/elektronisk publisering ved UiB, inkl. videreføre arbeid med støttetjeneste for elektronisk publisering ved UiB

Bibl.dir./leder tilvekstavd.

Utvide åpningstidene ved de fleste utlånsavdelingene med fem timer pr. uke fra høsten 2003

Bibl.dir./fak.bibl.-ene

 

Delmål 4:  Utnytte disponible ressurser best mulig og ha effektive
                  interne rutiner

Arbeidsmål:

Ansvarlig:

Gjennomføre nødvendig oppgradering og utskifting av edb-utstyr/programvare og av annet utstyr, for å kunne gi bedre tjenester både internt og til UBs brukere

Bibl.dir./leder IT-avd.

Styrke arbeidet med kvalitetssikring av interne rutiner, bl.a. ved å oppdatere/evt. lage nye rutinebeskrivelser

Bibl.dir./avd.lederne

Videreføre arbeidet med å forbedre rutiner for intern informasjon, bl.a. ved systematisk bruk av Intranett

Bibl.dir./avd.lederne

 

Delmål 5:  Delta aktivt i bibliotekrelatert forsknings- og utviklingsarbeid, i formidlingsvirksomhet, og i aktuelle samarbeidsprosjekter
med andre organ/institusjoner

 

Arbeidsmål:

Ansvarlig:

Stimulere de tilsatte til å drive forsknings- og utviklingsarbeid relatert til UBs virksomhet

Bibl.dir./avd.lederne

Delta i nasjonalt og internasjonalt bibliotek- og informasjonssamarbeid

Bibl.dir./avd.lederne

Arrangere aktuelle utstillinger, både egne og i samarbeid med andre miljøer/institusjoner ved og utenfor UiB

Bibl.dir./avd.lederne

 

 

Delmål 6:  Personalpolitiske tiltak og tiltak for bedre arbeidsmiljø
 

Arbeidsmål:

Ansvarlig:

Videreføre arbeidet med å styrke lederfunksjonen ved UB, med særlig vekt på samarbeid, intern kommunikasjon og konfliktløsing Bibl.dir./avd.lederne
Styrke kompetanseoppbygging/videre- og etterutdanningstilbud for UBs tilsatte, med særlig vekt på opplæring i forbindelse med etablering av læringssentre og (elektroniske) bibliotektjenester i tilknytning til kvalitetsreformen for høyere utdanning

Bibl.dir./avd.lederne

Gjennomføre regelmessige personalmøter ved UBs avdelinger minst annenhver uke

Avdelingslederne

Gjennomføre HMS-tiltak på grunnlag av HMS-runder og HMS-møter ved avdelingene

Bibl.dir./avd.lederne

Legge til rette for jobbrotasjon/hospitering mellom UBs avdelinger

Bibl.dir./avd.lederne

Gjennomføre medarbeidersamtaler på alle nivåer i organisasjonen

Bibl.dir./avd.lederne

Følge opp universitetets lønnspolitikk ved UB

Bibl.dir./avd.lederne

 

Forkortelser:    Bibl.dir.        - bibliotekdirektøren

                    Fak.bibl.    - fakultetsbibliotekar

                           Konv.prosj.  - konverteringsprosjektet

 

KG./JER.   14.02. 2003.