Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket

 


Universitetsbiblioteket i Bergen

Årsplan 2002

 

Vedtatt av Universitetsbibliotekets styre 11.04. 2002.

 

1. Visjon/strategi

2. Budsjettsituasjonen i 2002

3. Årsplan 2002Vedlegg:  Rapport om gjennomføring av UBs årsplan for 2001

 


 

1. Visjon/strategi

Universitetsbibliotekets råd vedtok på møte 12.12. 2001 en strategisk plan for Universitetsbiblioteket i Bergen for femårsperioden 2002-2006. I denne planen ble det på grunnlag av Universitetets overordnete mål formulert følgende visjon for Universitetsbibliotekets virksomhet: 

UB har som mål å videreutvikle sine tjenester slik at biblioteket kan oppfylle de behov ansatte og studenter må ha tilfredsstilt for kunne drive forskning, utdanning, læring og formidling på et høyt internasjonalt nivå, og slik at biblioteket for øvrig kan stille sine ressurser til disposisjon for allmennheten. 

På grunnlag av Universitetets strategiplan for 2001-2005 ble UBs strategiplan 2002-2006 inndelt i følgende seks hovedavsnitt:

1.  Bibliotekfunksjoner rettet mot forskning

2.  Bibliotekfunksjoner rettet mot utdanning

3.  Bibliotekfunksjoner rettet mot kunnskapsforvaltning og formidling

4.  Nasjonale og internasjonale relasjoner

5.  Organisasjon og ledelse

6.  Personalpolitikk og arbeidsmiljø 

Hovedvekten skal ligge på brukerne og deres behov for informasjonstjenester. Noen av de viktigste oppgavene for biblioteket er derfor å 

·         bygge opp og vedlikeholde egne samlinger av bøker, tidsskrifter, elektroniske dokumenter og annet materiale i nært samarbeid med forsknings- og undervisningsmiljøene,

 ·        skaffe tilgang til eksterne bibliotek- og vitenressurser,

·         videreutvikle brukervennlige elektroniske bibliotektjenester som en integrert del av universitetets informasjonssystem med direkte tilgang fra de ansattes og studentenes arbeidsstasjoner og fra bibliotekets publikumsterminaler,

·         gi veiledning og støtte for å oppnå en mest mulig effektiv utnyttelse av  tilgjengelige informasjonsressurser,

·        dokumentere, sikre og gjøre tilgjengelig vitenskapelig materiale som produseres ved universitetet.

 

2. Budsjettsituasjonen i 2002

Universitetsbiblioteket har på grunnlag av Kollegievedtak 13.12. 2001 fått et ordinært totalbudsjett på kr. 65.374.000 i 2002. Denne tildelingen inkluderer kr. 386.000 i omstillingsmidler til prosjekt for elektronisk publisering. Det er gitt kompensasjon for den generelle pris- og lønnsstigningen med 0,9 % av driftsbudsjettet. I tillegg har UB fått en særskilt styrking i 2001 på 1,5 mill. kr., på grunnlag av høy prisstigning spesielt på tidsskrifter. I budsjettrammen er det inkludert en utstyrstildeling på 650.000 kr. (uforandret fra i fjor). Rammen inkluderer også internhusleie med 2,932 mill. kr. UBs budsjettramme er redusert med 360.000 kr. som følge av at 1 stilling til ELINE igjen er trukket ut fra UBs budsjett. Dersom stillingen til ELINE holdes utenom, er det en nominell økning i UBs ordinære budsjett fra 2001 til 2002 på vel kr. 2.063.000, eller 3,25 % i forhold til opprinnelig tildelt budsjett for 2001. Pga. den spesielt høye prisstigningen på litteratur (beregnet til ca. 8-8,5 % i 2002), vil samlet prisstigning for UBs ordinære budsjett i 2002 antakelig bli ca. 4 %. På dette grunnlag vil UB få en nedgang i realverdien av sitt ordinære budsjett i 2002 på ca 0,75 %, eller ca. 460.000 kr.  

Utenom det ordinære budsjettet har UB fått en tildeling på kr. 400.000 til et prøveprosjekt for etablering av læringssenter ved ett av fakultetsbibliotekene, samt kr 250.000 til HMS-tiltak, utgifter i forbindelse med flyttinger, samt mindre bygningstilpasninger. Den siste tildelingen administreres av Eiendomsavdelingen. Tilsvarende tildeling i 2001 var kr. 300.000.  

UB fikk en ”offisiell” overskridelse på sitt ordinære budsjett i 2001 på 700.000 kr. Pga. av manglende overføringer var reell overskridelse ca. kr. 500.000. For å unngå større overskridelser har det de senere år vært nødvendig å holde 4-5 stillinger ledige på årsbasis. I årene 1997-99 ble det sagt opp en god del tidsskrifter. De siste to årene har en unngått dette ved at en i stedet har forskjøvet en stadig større del av betalingen for tidsskriftabonnementer fra forhåndsbetaling til betaling samme år som abonnementene løper. For at budsjettet skal gå i balanse i 2002, må lønnsbudsjettet holdes på omtrent samme realnivå som i 2001. Samtidig må betalingsforskyvningen for tidsskriftabonnementer fra forhåndsbetaling til betaling samme år som abonnementene løper, videreføres og økes ytterligere 2002. I 2001 ble det gjennomført betalingsforskyvninger for ca. 3,9 mill. kr. Vi regner med at dette beløpet må økes til minst 5 mill. kr. i 2002. Dette er i realiteten en måte å skyve problemene foran seg på. Med mindre det skjer vesentlige endringer enten i tilgangen på midler til tidsskrifter eller i prisnivået når det gjelder selve abonnementene, vil det føre til større problemer om noen få år, når denne muligheten til betalingsforskyvning er uttømt. 

UBs styre har vedtatt følgende fordeling av hovedpostene på UBs ordinære budsjett i 2002: 

Tilskudd fra fakulteter og Haukeland sykehus på ca. 2,88 mill. kr. i 2001 er ikke tatt med i denne oversikten.

 

3. Årsplan 2002

På grunnlag av UBs overordnete strategi slik den fremgår av Strategisk plan 2002-2006 for UB, og på grunnlag av de disponible ressursene, har UB satt opp følgende delmål og arbeidsmål for sin virksomhet i 2002. Delmålene og arbeidsmålene er ikke satt opp i strengt prioritert rekkefølge, det må arbeides parallelt med de fleste av disse oppgavene.

 

Delmål 1:  Skaffe funksjonelle og tidsmessige lokaler til UBs virksomhet, slik at brukerne får god tilgang til samlinger og tjenester 

Arbeidsmål: 

·    Flytte HF instituttsamlinger og samlingene i HF-kjelleren til depotmagasin i Herman Foss gt. 6 og Nygårdsgt. 5. Organisere betjening av depotsamlingene.

Ansvarlig: Bibliotekdirektøren/fakultetsbibliotekar/magasinsjef

·    Gjennomføre detaljplanlegging for ombygging av Haakon Sheteligs plass 7 til HF-fakultetsbibliotek. Ombyggingsarbeidene igangsettes etter planen høsten 2002.

Ansvarlig: Bibliotekdirektøren/fakultetsbibliotekar

·    Gjennomføre detaljplanlegging for ombygging/arealutvidelse ved Det samfunnsvitenskapelige fakultetsbibliotek. Ombyggingsarbeidene igangsettes etter planen høsten 2002.

Ansvarlig: Bibliotekdirektøren/fakultetsbibliotekar

·    Finne midlertidige lokaler til Griegakademiets bibliotek dersom lokalene i Herman Foss gt. 6 ikke er klare til innflytting før biblioteket må flytte ut fra Haakon Sheteligs plass 7.

Ansvarlig: Bibliotekdirektøren/fakultetsbibliotekar

·    Gjennomføre flytting/etablering av felles medisinsk fakultetsbibliotek i bygg for biologiske basalfag (BBB) ved Haukeland sykehus.

Ansvarlig: Bibliotekdirektøren/fakultetsbibliotekar

·    Gjennomføre flytting/samlokalisering av UBs administrasjon, tilvekstavdelingen, IT-avdelingen, Teknisk avdeling, billedsamlingen og Avdeling for forskningsdokumentasjon i Nygårdsgt. 5.

Ansvarlig: Bibliotekdirektøren/avdelingslederne

·    Arbeide for arealutvidelse ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek, med sikte på å kunne fullføre integrering av instituttsamlinger i fakultetsbiblioteket.

Ansvarlig:  Bibliotekdirektøren/fakultetsbibliotekar

·    Arbeide for å flytte EU-dokumentasjonssenteret fra Høyteknologisenteret til Jussbygget på Dragefjellet, og for en sterkere profilering av senteret.

Ansvarlig: Bibliotekdirektøren/fakultetsbibliotekar

 

Delmål 2:  Videreutvikle kvaliteten på litteratursamlingene innen fagområdene ved UiB

UB har som ett av sine overordnede mål å oppnå en klar realøkning i tildelingene til litteratur, både i papirform og i elektronisk (fulltekst)format. Med de budsjettildelingene UB har fått i 2002, regner en med at realverdien av de tildelte litteraturmidlene blir omtrent den samme som i 2001.

Arbeidsmål: 

·    Gjennomføre litteraturkjøpene ved UB på en slik måte at forskning og undervisning ved UiB får størst mulig nytte av de tilgjengelige ressursene til litteraturformål.

Ansvarlig: Bibliotekdirektøren/fakultetsbibliotekarene/fagreferentene

·    Arbeide spesielt for å skaffe nødvendig litteratur innenfor nye fag/fagområder og satsingsområder ved UiB. UB bør hele tiden ligge i forkant av utviklingen når det gjelder å bygge opp litteratursamlinger for nye fag/fagområder.

Ansvarlig: Bibliotekdirektøren/fakultetsbibliotekarene/fagreferentene

·    Velge ut norsk pliktavlevert litteratur som er relevant for forskning, undervisning og formidling ved UiB og for Vestlandsregionen.

Ansvarlig: Fakultetsbibliotekarene/fagreferentene

·    Arbeide særskilt for at UB skal få større tildelinger fra oppdragsmidler for å kunne gi bibliotek- og informasjonstjenester for oppdragsmiljøene.

Ansvarlig: Bibliotekdirektøren

·    Arbeide for bedre organisering og tjenestetilbud til universitetets fjernundervisning og deltakelse i Norgesnettet.

Ansvarlig: Bibliotekdirektøren

·    Videreføre arbeidet med å omorganisere/omsystematisere/omkatalogisere eldre samlinger.

Ansvarlig: Fakultetsbibliotekarene/fagreferentene

·    Sikre samlingene best mulig.

1)    Installere sikringssystem i de utlånsavdelingene som fremdeles mangler slikt utstyr for å hindre/redusere svinn/tyveri.

                   Ansvarlig: Bibliotekdirektøren

2)    Utføre nødvendig konserverings- og restaureringsarbeid, særlig på eldre verdifulle samlinger.

        Ansvarlig: Fakultetsbibliotekar ved UBBHF/leder for Billedsamlingen

 

 

 

Delmål 3:  Videreføre arbeid med å bygge ut elektroniske bibliotektjenester og styrke informasjonstjenester/brukeropplæring 

Arbeidsmål: 

·    Forhandle fram gode og relevante fellesavtaler og lokale avtaler på elektroniske referansedatabaser og elektroniske tidsskrifter i fulltekst for brukerne ved UiB.

Ansvarlig: Bibliotekdirektøren/fakultetsbibliotekarene

·    Samarbeide med instituttene/fagmiljøene ved UiB om en best mulig integrering av informasjons- og bibliotektjenester i studier og forskning, med særlig vekt på etablering av læringssentre.

Ansvarlig: Fakultetsbibliotekarene/fagreferentene

·    Etablere læringssenter ved Det psykologiske fakultetsbibliotek som et pilotprosjekt i samarbeid med Det psykologiske fakultet.

Ansvarlig: Fakultetsbibliotekar

·    Gi gode informasjonstjenester og opplæring/veiledningstjenester for brukerne, med særlig vekt på å hjelpe brukerne til å finne fram til relevant og kvalitetssikret informasjon, bl.a. ved å lage faglige emneportaler for forskningskilder på Internett, lokalt og i et nasjonalt samarbeid.

Ansvarlig: Fakultetsbibliotekarene/fagreferentene

·    Oppdatere informasjons- og veiledningsmateriell i bruk av biblioteket både i papirform og i elektronisk form, og videreutvikle UBs websider for publikum.

Ansvarlig:  Avdelingslederne

·    Gjennomføre god drift og brukerstøtte for eksisterende utstyr og dataløsninger ved UB, bl.a. ved å ta i bruk nye program mv.

Ansvarlig: Leder for IT-avdelingen

·    Videreføre arbeidet med å konvertere UBs kortkataloger til BIBSYS, med sikte på å konvertere ca. 45.000 poster i 2002.

Ansvarlig: Leder for Avdeling for forskningsdokumentasjon

·    Videreføre/utvide arbeidet med å digitalisere og gjøre elektronisk tilgjengelig kulturhistoriske primærkilder fra UBs samlinger.

1)   Videreføre arbeidet med digitalisering/web-presentasjon av K. Knudsens fotosamling og andre særlig verdifulle billedsamlinger.

2)   Videreføre prosjekt for digitalisering/web-presentasjon av UBs kartsamling.

3)   Videreføre tiltak innen digitalisering av eldre kildemateriale, manuskripter mv.

Ansvarlig: Leder for Billedsamlingen/avdeling for forskningsdokumentasjon

·    Styrke publikumstjenesten ved Billedsamlingen ved flytting til nye lokaler i Nygårdsgt. 5

Ansvarlig: Bibliotekdirektøren/leder for Billedsamlingen

·    Utvikle systemet Fdok videre som et sentralt hjelpemiddel for forskningsinformasjon, herunder bl.a.:

1)    Videreutvikle opplegget for årsmeldingsregistrering og registrering av resultater av forskning.

2)    Samarbeide med resten av UB om løsninger med sikte på at et eksemplar av alt viktig publisert materiale ved UiB skal finnes på UB.

3)    Gjøre bruksklar en modul for doktorgradskandidaters egen web-baserte registrering av informasjon om sine avhandlinger (sammendragstjeneste).

Ansvarlig: Leder for Avdeling for forskningsdokumentasjon

·    Videreføre arbeid med støttetjeneste for elektronisk publisering, herunder arbeide for å gjøre tjenesten godt kjent i instituttmiljøene og blant hovedfagsstudenter. Gjennomføre samarbeid med studenter ved HF og SV med sikte på å få lagt ut på web 50 hovedfagsoppgaver.

Ansvarlig: Leder for Avdeling for forskningsdokumentasjon 

 

Delmål 4:  Til enhver tid ha det utstyr og verktøy som er nødvendig for at UB skal kunne utføre tilfredsstillende tjenester 

Arbeidsmål: 

·     Anskaffe, fordele og installere nytt edb-utstyr til publikum og ansatte i samsvar med prioriteringene for utstyr.

Ansvarlig: Bibliotekdirektøren/leder for IT-avdelingen

·     Bygge ut/oppgradere servere ved UB i takt med behovet.

Ansvarlig: Leder for IT-avdelingen

·     Installere Windows 2000 og oppgradere programvare bl.a. til Office XP på PC-ene hos de ansatte ved UB.

Ansvarlig: Leder for IT-avdelingen

·     Ta i bruk referanseverktøyet EndNote og holde kurs i den forbindelse.

Ansvarlig: Leder for IT-avdelingen

·     Gjennomføre nødvendig oppgradering og utskifting av ordinært utstyr, for å kunne gi bedre tjenester både internt og til UBs brukere.

Ansvarlig: Bibliotekdirektøren

 

 

 

Delmål 5:  Utnytte disponible ressurser best mulig og ha effektive interne rutiner  

UB må tilpasse sitt tjenestetilbud til budsjettrammene i 2002, og regner med å kunne opprettholde tjenestetilbudet for brukerne, inkl. åpningstidene, på omtrent samme nivå som i 2001. Lønnsbudsjettet må holdes på samme realnivå som i 2001. En regner med at låneaktiviteten når det gjelde fysiske dokumenter, vil bli noe redusert, mens bruken av elektroniske tjenester vil øke. 

Arbeidsmål: 

·     Åpningstidene ved de fleste utlånsavdelingene vil være mandag - fredag kl. 9 - 18, lørdag stengt.

Ansvarlig: Bibliotekdirektøren/fakultetsbibliotekarene

·     Styrke arbeidet med kvalitetssikring av interne rutiner, bl.a. ved å oppdatere/evt. lage nye rutinebeskrivelser.

Ansvarlig: Avdelingslederne

·     Videreføre arbeidet med å forbedre rutiner for intern informasjon, bl.a. ved systematisk bruk av Intranett.

Ansvarlig: Bibliotekdirektøren/Avdelingslederne

·     Arbeide for å skaffe pålitelig statistikk for bruk av alle elektroniske tidsskrifter og referanse­databaser

Ansvarlig: Leder for Tilvekstavdelingen/administrasjonen

 

Delmål 6­:  Delta aktivt i bibliotekrelatert forsknings- og utviklingsarbeid, i formidlingsvirksomhet, og i aktuelle samarbeidsprosjekter med andre organ/institusjoner 

Arbeidsmål: 

·    Stimulere de tilsatte til å drive forsknings- og utviklingsarbeid relatert til UBs virksomhet.

Ansvarlig: Bibliotekdirektøren/avdelingslederne

·    Videreføre samarbeid med Makerere University Library som ble startet i 2001 på bibliotek- og IT-området.

Ansvarlig: Bibliotekdirektøren

·    Delta i nasjonalt og internasjonalt bibliotek- og informasjonssamarbeid innen

1)      forskningsdokumentasjon og forskningsformidling

2)      videreutvikling av BIBSYS, med særlig vekt på BIBSYS Digitalt Bibliotek

3)      oppbygging av emneportaler

4)      fellesavtaler for elektroniske abonnement og andre innkjøp

5)      ABM-området (arkiv, bibliotek, museer)

Ansvarlig: Bibliotekdirektøren/avdelingslederne

·    Arrangere aktuelle utstillinger, både egne og i samarbeid med andre miljøer/institusjoner ved og utenfor UiB.

Ansvarlig: Bibliotekdirektøren/avdelingslederne 

 

Delmål 7:  Forbedre det fysiske arbeidsmiljøet og skape bedre forhold for de tilsatte og for publikum i UBs lokaler 

Biblioteket vil legge vekt på et godt arbeidsmiljø. 

Arbeidsmål: 

·    Gjennomføre mindre ombygging/oppussing/ominnredning i samsvar med avsatte midler på budsjettet.

Ansvarlig: Bibliotekdirektøren

·    Få gjennomført rundvask/støvsuging av lokalene, inkl. samlingene/bøkene ved minst to avdelinger.

Ansvarlig: Bibliotekdirektøren/avdelingslederne

·    Gjennomføre HMS-runder og HMS-møter ved avdelingene.

Ansvarlig: Bibliotekdirektøren/avdelingslederne 

 

Delmål 8:  Gjennomføre lønns- og personalpolitiske tiltak 

De tilsatte er en viktig ressurs for biblioteket. UB vil legge stor vekt på en optimal bruk av den enkelte tilsattes kompetanse ut fra bibliotekets mål. 

Arbeidsmål: 

·    Styrke kompetanseoppbygging/videre- og etterutdanningstilbud for alle tilsatte ved UB, med særlig vekt på opplæring innen IKT og bruk av elektroniske bibliotektjenester.

Ansvarlig: Bibliotekdirektøren/avdelingslederne

·    Tilrettelegge for at alle UB-ansatte kan ta Datakortet

Ansvarlig: Bibliotekdirektøren/avdelingslederne

·    Videreføre arbeidet med å styrke lederfunksjonen på ulike nivå ved UB, med særlig vekt på samarbeid, intern kommunikasjon/informasjon og konfliktløsing.

Ansvarlig: Bibliotekdirektøren

·    Gjennomføre regelmessige personalmøter ved UBs avdelinger minst én gang i måneden.

Ansvarlig: Avdelingslederne

·    Arbeide aktivt for å slå sammen halve stillinger ved UBs avdelinger.

Ansvarlig: Bibliotekdirektøren/avdelingslederne

·    Legge til rette for jobbrotasjon/hospitering mellom UBs avdelinger.

Ansvarlig: Bibliotekdirektøren/avdelingslederne

·    Gjennomføre medarbeidersamtaler på alle nivåer i organisasjonen.

Ansvarlig: Bibliotekdirektøren/avdelingslederne

·    Delta aktivt i arbeid med prioritering mv. i samband med lokale lønnsforhandlinger, krav om opprykk mv.

Ansvarlig: Bibliotekdirektøren/avdelingslederne

 

 KG/JER.   12.04. 2002.