Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : Om biblioteket

[http://www.ub.uib.no/css/marg.htm]


Vedlegg til Årsplan 2002 for UB

 

Rapport om gjennomføring av Universitetsbibliotekets årsplan for 2001

 

Universitetsbiblioteket hadde i 2001 som overordnet mål

… å yte informasjonstjenester av høy kvalitet, ved å skaffe rask og enkel tilgang til relevant informasjon for den forskning, undervisning og kunnskapsformidling som drives ved Universitetet i Bergen. Samlinger og tjenester stilles også til rådighet for andre brukere så langt dette er mulig.

 

På grunnlag av det overordnete målet og bibliotekets hovedmål og på grunnlag av de disponible ressurser ble det satt opp følgende delmål og tiltak for UBs virksomhet i 2001:

 Delmål 1:     Skaffe funksjonelle og tidsmessige lokaler til UBs virksomhet, slik at brukerne får god tilgang til samlinger og tjenester

 Delmål 2:     Videreutvikle kvaliteten på litteratursamlingene innen fagområdene ved UiB

 Delmål 3:     Videreføre arbeid med å bygge ut elektroniske bibliotektjenester og styrke informasjonstjenester/brukeropplæring

 Delmål 4:     Til enhver tid ha det utstyr og verktøy som er nødvendig for at UB skal kunne utføre tilfredsstillende tjenester

 Delmål 5:     Utnytte disponible ressurser best mulig og ha effektive interne rutiner

 Delmål 6:     Delta aktivt i bibliotekrelatert forsknings- og utviklingsarbeid, i formidlingsvirksomhet, og i aktuelle samarbeidsprosjekter med andre organ/institusjoner

 Delmål 7:     Forbedre det fysiske arbeidsmiljøet og skape bedre forhold for de tilsatte og for publikum i UBs lokaler

 Delmål 8:     Gjennomføre lønns- og personalpolitiske tiltak 

Nedenfor følger en oversikt over i hvilken grad UB fikk gjennomført de enkelte tiltak på årsplanen for 2001. Tiltakene er grupper i følgende tre kategorier:

  1. Oppgaver/tiltak som er gjennomført i 2001

  2. Oppgaver/tiltak som er delvis gjennomført i 2001

  3. Oppgaver/tiltak som en ikke fikk gjennomført i 2001

 

1.  Oppgaver/tiltak som er gjennomført i 2001 

Til delmål 1: 

·    Gjennomføre planarbeid for etablering av depotmagasin (fjernmagasin) med kompakthyller til mindre brukt litteratur i Herman Foss gt./Nygårdsgt., slik at det kan frigjøres plass ved fakultetsbibliotek der det er for lite plass.

·    Gjennomføre planarbeid for ombygging av det tidligere hovedbiblioteket, Haakon Sheteligs plass 7, til HF-fakultetsbibliotek med åpne samlinger.

·    Gjennomføre planarbeid for ombygging/arealutvidelse ved Det samfunnsvitenskapelige fakultetsbibliotek

·    Videreføre planarbeid med sikte på å etablere felles medisinsk fakultetsbibliotek i bygg for biologiske basalfag (BBB) ved Haukeland sykehus.

·    Videreføre planarbeid med sikte på flytting/samlokalisering av UBs administrasjon, tilvekstavdelingen, IT-avdelingen, Teknisk avdeling, billedsamlingen og Avdeling for forskningsdokumentasjon i BT-bygget. 

Til delmål 2: 

·    Velge ut norsk pliktavlevert litteratur som er relevant for forskning, undervisning og formidling ved UiB og for Vestlandsregionen.

·    Videreføre arbeidet med å omorganisere/omsystematisere/omkatalogisere eldre samlinger. 

Til delmål 3: 

·    Gjennom fellesavtaler og lokale avtaler skaffe abonnement på elektroniske referansedatabasar og på elektroniske tidsskrifter i fulltekst, og gjøre disse tilgjengelige på UiBs nett.

·    Arrangere informasjonsdager/brukeropplæring for nye lånere ved alle utlånsavdelinger én uke i begynnelsen av høstsemesteret og/eller på faste dager/tider i løpet av semesteret.

·    Starte et prosjekt for digitalisering/web-presentasjon av UBs kartsamling.

·    Videreføre støttetjenester/veiledningstjenester for elektronisk publisering for dem som ønsker å publisere på web ved UiB, og delta i arbeid med elektronisk informasjon ved UiB (ELINE) 

Til delmål 4: 

·     Installere Windows 2000 også på klienter, noe som vil være spesielt nyttig for dem som trenger eksternt utstyr i forbindelse med skanning o.l. 

Til delmål 5: 

·    Åpningstidene ved de fleste utlånsavdelingene vil være mandag - fredag kl. 9 - 18, lørdag stengt.

·    Ta i bruk nytt opplegg for betaling for kopitjenester mv., både for materiale fra egne samlinger og i forbindelse med fjernlån, herunder ta i full bruk fakturerings- og avregningssystem for fjernlån i BIBSYS. 

Til delmål 6: 

·    Stimulere de tilsatte til å drive forsknings- og utviklingsarbeid relatert til UBs virksomhet.

·    Delta i det europeiske samarbeidet om forskningsdokumentasjon og –formidling.

·    Arrangere aktuelle utstillinger, både egne og i samarbeid med andre miljøer/ institusjoner ved og utenfor UiB. 

Til delmål 7: 

·    Gjennomføre mindre ombygging/oppussing/ominnredning i samsvar med avsatte midler på budsjettet.

·    Få gjennomført rundvask/støvsuging av lokalene, inkl. samlingene/bøkene ved minst to avdelinger. 

Til delmål 8: 

·    Gjennomføre spesialkurs i engelsk for alle UB-ansatte som har behov for dette.

·    Arbeide aktivt for å slå sammen halve stillinger ved UBs avdelinger.

·    Legge til rette for jobbrotasjon/hospitering mellom UBs avdelinger.

·    Delta aktivt i arbeid med prioritering mv. i samband med lokale lønnsforhandlinger, krav om opprykk mv.

 

2.  Oppgaver/tiltak som er delvis gjennomført i 2001 

Til delmål 1: 

·    Gjennomføre planarbeid med sikte på å flytte Griegakademiets bibliotek til nye lokaler i Herman Foss gt. 6 

Til delmål 2: 

·    Gjennomføre litteraturkjøpene ved UB på en slik måte at forskning og undervisning ved UiB får størst mulig nytte av de tilgjengelige ressursene til litteraturformål.

·    Arbeide spesielt for å skaffe nødvendig litteratur innenfor nye fag/fagområder og satsings­områder ved UiB. UB bør hele tiden ligge i forkant av utvik­lingen når det gjelder å bygge opp litteratursamlinger for nye fag/fagområder.

·    Arbeide for at UB kan yte bibliotektjenester i forbindelse med universitetets fjernundervisning og deltakelse i Norgesnettet.

·    Utføre nødvendig konserverings- og restaureringsarbeid, særlig på eldre verdifulle samlinger. 

Til delmål 3: 

·    Hjelpe brukerne til å finne fram til relevant informasjon med tilfredsstillende kvalitet, bl.a. ved å lage faglige emneportaler for forskningskilder på Internett, lokalt og i et nasjonalt samarbeid, slik at det blir enklere for brukerne å få oversikt over samlingene, også i digital form.

·    Oppdatere informasjons- og veiledningsmateriell i bruk av biblioteket både i papirform og i elektronisk form, og videreutvikle UBs websider for publikum, slik at de blir mest mulig brukervennlige.

·    Styrke kontakten/samarbeidet med instituttene/fagmiljøene ved UiB med sikte på å yte bedre bibliotektjenester og forbedret brukeropplæring. Delta i arbeid med å bygge opp læringssentre ved UiB.

·    Styrke det interne arbeidet med å kvalitetssikre bibliotektjenestene.

·    Gjennomføre god drift og brukerstøtte for eksisterende utstyr og dataløsninger ved UB, bl.a. ved å ta i bruk nye program mv.

·    Videreføre arbeidet med å konvertere UBs kortkataloger til BIBSYS, med sikte på å konvertere ca. 50.000 poster i 2001.  Resultat: 41.000 poster ble konvertert i 2001.

·    Videreføre arbeidet med digitalisering/web-presentasjon av K. Knudsens fotosamling.

·    Videreføre tiltak innen digitalisering av eldre kildemateriale.

·    Etablere effektive og sikre administrative opplegg ved fakultetene for web-basert avlevering av sammendrag (abstracts) av avhandlinger til bruk i pressemeldinger mv. 

Til delmål 4: 

·    Gjennomføre nødvendig oppgradering og utskifting av gamle og dårlige PC-er, for å kunne bruke BIBSYS med web-grensesnitt, herunder avvikle PUB-søk i BIBSYS og ta i bruk PC-er som ”tynne” klienter for web-søk mot BIBSYS.

·    Ta i bruk Windows 2000 Terminal Server, og bygge ut/oppgradere servere ved UB i takt med behovet.

·    Gjennomføre nødvendig oppgradering og utskifting av ordinært utstyr, for å kunne gi bedre tjenester både internt og til UBs brukere. 

Til delmål 5: 

·    Videreføre arbeidet med å forbedre rutiner for intern informasjon, bl.a. ved systematisk bruk av Intranett. 

Til delmål 6: 

·    Videreføre nasjonalt samarbeid om felles løsninger for forskningsdokumentasjon/forskningsinformasjon

·    Delta i nasjonalt og internasjonalt bibliotek- og informasjonssamarbeid innen

1)    videreutvikling av BIBSYS, med særlig vekt på BIBSYS Digitalt Bibliotek (BDB)

2)    oppbygging av emneportaler

3)    fellesavtaler for elektroniske abonnement og andre innkjøp

4)    ABM-området (arkiv, bibliotek, museer) 

Til delmål 7: 

·    Gjennomføre HMS-runder og HMS-møter ved avdelingene.  Resultat: Det ble gjennomført HMS-runder og HMS-møter ved 9 av de 12 avdelingene ved UB i 2001. 

Til delmål 8: 

·    Styrke kompetanseoppbygging/videre- og etterutdanningstilbud for alle tilsatte ved UB, med særlig vekt på opplæring innen IKT og bruk av elektroniske bibliotektjenester.

·    Videreføre arbeidet med å styrke lederfunksjonen på ulike nivå ved UB, med særlig vekt på samarbeid, intern kommunikasjon/informasjon og konfliktløsing.

·    Gjennomføre regelmessige personalmøter ved UBs avdelinger minst én gang i måneden.

·    Gjennomføre medarbeidersamtaler på alle nivåer i organisasjonen. 

 

3.  Oppgaver/tiltak som en ikke fikk gjennomført i 2001 

Til delmål 1: 

·    Arbeide for arealutvidelse ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek, med sikte på å kunne fullføre integrering av instituttsamlinger i fakultetsbiblioteket.

·    Arbeide for å flytte EU-dokumentasjonssenteret fra Høyteknologisenteret til Jussbygget på Dragefjellet, og for en sterkere profilering av senteret.

Til delmål 2: 

·    Arbeide særskilt for at UB skal få større tildelinger fra oppdragsmidler til oppbygging av litteratur­samlinger og bibliotektjenester for oppdragsmiljøene.

·    Installere detektorsystem i de utlånsavdelingene som fremdeles mangler slikt utstyr for å hindre/redusere svinn/tyveri. 

Til delmål 3: 

·    Avslutte utviklingsarbeidet for nytt system for forskningsdokumentasjon, slik at dette kan tas i bruk ved slutten av året.

·    Arbeide for å innføre selvbetjent utlån ved UB 

Til delmål 4: 

·     Starte tilrettelegging av PC-stue-funksjonalitet ved UBs avdelinger, bl.a. med opplegg så studentene kan koble opp egen bærbar PC.

 

Oppsummering 

Av i alt 55 tiltak i UBs årsplan for 2001 anses 23 (41,8 %) som gjennomført, 25 tiltak (45,5 %) anses som delvis gjennomført, mens 7 tiltak (12,7 %) ikke ble gjennomført i 2001.

 

KG./JER.   12.04. 2002.