Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket

ÅRSMELDING 1999

Bergen, juni 2000

1. ORGANISERING OG OPPBYGGING

Styringsorgan
Faste utval
Avdelingar

2. MÅL FOR VERKSEMDA

3. RESULTAT

3.1. Universitetsbiblioteket i tal 1999
3.2. Prioriterte oppgåver/resultatmål som er gjennomførde i 1999
3.3. Prioriterte oppgåver/resultatmål som ein ikkje fekk gjennomført i 1999
3.4. Tilgjengelege ressursar i 1999
3.5. Personalressursar
3.6. Lån og publikumsbesøk
3.7. Tilvekst og katalogisering
3.8. Litteraturbudsjettet/samlingsutvikling
3.9. Vidareutvikling/effektivisering av bibliotektenestene, med særleg vekt på elektroniske tenester
3.10. Brukaropplæring/informasjonsformidling
3.11. Utbygging/ombygging/planarbeid
3.12. Prosjekt/utviklingsarbeid
3.13. Forsking og publisering
3.14. Nasjonalt og internasjonalt samarbeid
3.15. Kompetanseutvikling
3.16. Arbeidsmiljøtiltak

4. VEDLEGG

Vedlegg 1: Tabellar og diagram (OBS!!! Filen er stor)

Vedlegg 2: Organisasjonskart for UB

Vedlegg 3: Publikasjonar frå tilsette ved UB

Vedlegg 4: Utstillingar ved UB i 1999

Vedlegg 5: Personale ved UB i 1999

Vedlegg 6: Medlemmer i råd og styre i 1999