Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket

 


Universitetsbiblioteket i Bergen

Årsmelding 2006

 

Bergen, april 2007


Innhald

  1.  Organisering og oppbygging

1.1.    Organisasjonskart
1.2.    Styret for UB
1.3.    Avdelingar

  2.  Resultat

2.1.    Universitetsbiblioteket i tal
2.2.    Det digitale biblioteket
2.3.    Sterk auke i bruken av digitale ressursar
2.4.    Effektiv ressursutnytting
2.5.    Ombygging av Det samfunnsvitskaplege fakultetsbiblioteket
2.6.    Internasjonalt samarbeid
2.7.    Kompetanseheving

  3.  Tilgjengelege ressursar, økonomi, personale

  4.  Publikumstenester, lån, bruk av samlingane

  5.  Samlingar: tilvekst, bestand, katalogisering

  6.  Forsking og utvikling, publikasjonar, formidling
       Publikasjonar frå tilsette ved UB i 2006
       Utstillingar ved UB i 2006

  7.  Arbeidsmiljøtiltak/HMS-arbeid
 

  Vedlegg: UB Bergen - kvalitets- og resultatindikatorar 2003-2006