4.  PUBLIKUMSTENESTER, LÅN, BRUK AV SAMLINGANE

 

 

TABELL 11:  FYSISKE LÅN, UTVIKLING 1994-2003
År HF MN MED OD SV JUR PS Totalt Endring i %
1994 101 318 51 333 58 470 5 748 82 622 21 312 5 323 326 126  
1995 113 991 60 869 68 915 6 727 78 115 46 270 6 438 381 325 16,9
1996 116 460 80 629 74 785 6 533 79 842 55 651 6 106 420 006 10,1
1997 114 684 85 388 73 500 7 172 80 943 58 613 27 238 447 538 6,6
1998 115 758 71 643 75 125 7 593 81 550 49 501 33 587 434 757 -2,9
1999 119 716 73 462 77 339 6 466 78 314 49 172 36 772 441 241 1,5
2000 125 636 66 701 76 250 7 795 74 050 45 979 36 906 433 317 -1,8
2001 118 190 46 972 55 849 7 135 77 630 41 773 37 935 385 484 -11,0
2002 119 798 41 030 42 175 5 114 79 930 44 369 46 500 378 916 -1,7
2003 116 838 34 641 37 365 5 522 82 824 42 162 45 377 364 729 -3,7
                   
Det er serleg MN og MED som har hatt klår nedgang i talet på fysiske lån dei siste par åra. Dette er dei mest utprega tidsskriftfakulteta, og jamvel om vi ikkje har fagfordelte tal for bruk av elektroniske ressursar, er det grunn til å tru at nedgangen i fysiske lån ved desse fakulteta i stor grad er kompensert ved auka bruk av elektroniske ressursar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  SAMLINGAR: TILVEKST, BESTAND, KATALOGISERING

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.   FORSKING OG UTVIKLING, PUBLIKASJONAR,
      FORMIDLING

TABELL 29.  FORSKING OG UVIKLING

Finansiert gjennom det ordinære universitetsbudsjettet og/eller rekneskapsført ved Universitetet (Bergensmodellen) eller Unifob.

 

Prosjekt/tittel

Oppdragsgjevar/
bidragsytar

Deltakar(ar) frå UB (namn)

Stillingar/ årsverk i alt

Menota Handbook (Medieval Nordic Text Archive, norrøn filologi)

NFR/UB

Rune Kyrkjebø (medredaktør)

 

0,15

Etablering av eit digitalt naturvitskapleg bibliotek ved Makerere University

NORAD/UB

Rune Kyrkjebø

0,1

DIA-prosjektet (Danning, informasjonsvurdering og argumentering i naturvitenskap) v/S.D. Kolstø, Inst. for praktisk pedagogikk

KUF/ITU (IT i  utdanning/UiB/ UiO

Anne Sissel V. Tonning

0,1

 

 

 

 

 

7.  ARBEIDSMILJØTILTAK/HMS-ARBEID

 

 

 

 

Figuren viser prosenten av einingar ved UB som har gjennomført grunnleggjande HMS-aktivitetar i perioden 1997-2003. Positive svar omfattar einingar som har svart "ja" eller "bør bli betre" på spørreskjema frå HMS-avdelinga.

 

 

 

8.  PUBLIKASJONAR FRÅ TILSETTE VED UB I 2003 

Bolstad, Randi, og Lein, Regina K.: ”Nytt medisinsk fakultetsbibliotek i Bergen”. I: SMH-Nytt 2003 28(1): 15-18.

Gatland, Jan Olav: Det andre mennesket. Eit portrett av Åsmund Sveen. Oslo: Det Norske Samlaget; 2003, 290 s.

Gatland, Jan Olav: ”John Paulsen”. I: Norsk biografisk leksikon, Bind 7. Oslo: Kunnskapsforlaget; 2003

Greve, Solveig: ”Agfacolor og utviklingen av den moderne fargefilmen” – webartikkel

Jacobsen, Kirsti Lothe: Traktater: publisert i bøker, samlinger og på web: systematisk del. Bergen: Ubbjur, 2003- - webpublikasjon

Kongshavn, Halvor: Nordisk juridisk festskriftbibliografi: innholdet i juridiske festskrift fra Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige 1998-2002. Oslo: Gyldendal Akademisk; 2003. 259 s.

Kongshavn, Halvor: Praktisk rettskildelære: lov og rett på nett og andre steder. Bergen: Ubbjur, 2003- - webpublikasjon

Haugen, O.E.; Kyrkjebø, Rune; Johansson, K.G. og Driscoll, M. J. (red.). The Menota handbook: Guidelines for the electronic encoding of Medieval Nordic primary sources (v. 1.0 : 20 May 2003). 1. utg. Bergen: Medieval Nordic Text Archive; 2003. - s.

Lein, Regina K.: ”Virtuelle bibliotekprosjekter i Europa, og evalueringskriterier for nettressurser”. Fra EAHIL-konferansen i Köln, september 2002. I: Synopsis 2003, 34. årgang (2): 105-107.

Lein, Regina K.: ”Are you an experienced user? Medline-erfaringer fra et langt medlemskap i SMH”. Kåseri ved Grete Blystad Wie, Bergen holdt under festmiddagen 13. november. Referat ved Regina Küfner Lein. I: SMH-Nytt 2003, 28(3): 21.

Sivertssen, Svenn: ”Om flyttingen av Det medisinske fakultetsbibliotek i Bergen”. I: SMH-Nytt 2003, 28(1): 12-14.

Søndenå, Ola: ”Arkitekt Ole Landmark (1885-1970)” – webartikkel

Søndenå, Ola: ”Syv svar på det evige spørsmål: Hva er funkis?” – webartikkel

Søndenå, Ola: ”Vi bor funkis – der sola aldri går ned” – webartikkel 

Sætersdal, M.; Gjerde, I. Blom, H.H.; Ihlen, P.G.; Myrseth, E.W.; Pommeresche, R.; Skartveit, J.; Solhøy, T. og Aas, Olav. ”Vascular plants as a surrogate species group in complementary site selection for bryophytes, macrolochenes, spiders, carabids, staphylinids, snails and wood living polypore fungi in a northern forest”. I: Biological Conservation 2003; 115(1):21-31

 

 

 

9:  UTSTILLINGAR VED UB I 2003 

I 2003 vart det arrangert 12 utstillingar ved UB, til dels i samarbeid med andre institusjonar:

Ved Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek:

Skrivende damer fra Bergen

Religion og globalisering

Ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultetsbibliotek:

Michael og Ossian Sars

”Dagens namn”: Kjende naturforskarar 

Ved Det medisinske fakultetsbibliotek:

Hjerneuken 3.-7. mars 2003

50-årsjubileum for DNA-strukturen

400-årsjubileum for offentlig helsevesen

Ved Det juridiske fakultetsbibliotek:

Konkurranserett

Jul i jussen

Ved Det psykologiske fakultetsbibliotek:

Dr.grader avlagt ved Det psykologiske fakultet

Nobels pris til Kahneman