6.   FORSKNING OG UTVIKLING, PUBLIKASJONER, FORMIDLING OG UTADRETTET VIRKSOMHET

 

TABELL 29.  FORSKNING OG UVIKLING

Finansiert gjennom det ordinære universitetsbudsjettet og/eller regnskapsført ved Universitetet (Bergensmodellen) eller Unifob.

 

Oppdragsgiver/bidragsyter

Deltaker(e) fra UB (navn)

Antall stillinger/ årsverk i alt

Menota Handbook (Medieval Nordic Text Archive, norrøn filologi)

Rune Kyrkjebø (medredaktør)

Ca. 0,1

Reykholt-prosjektet (norrøn filologi)

Rune Kyrkjebø

Ca. 0,1

DIA-prosjektet (Danning, informasjonsvurdering og argumentering i naturvitenskap) v/S.D. Kolstø, Inst. for praktisk pedagogikk

Anne Sissel V. Tonning

0,15

 

 

 Jf. publikasjonsliste i kap. 9.

 

 

 

 

 

7.  ARBEIDSMILJØTILTAK/HMS-ARBEID

 

 

 


 

 

8.  GJENNOMFØRING AV ÅRSPLAN 2002

8.1.  Mål for virksomheten

I Strategisk plan 2002-2006 for Universitetsbiblioteket er det på grunnlag av Universitetets overordnete mål formulert følgende visjon for UBs virksomhet: 

UB har som mål å videreutvikle sine tjenester slik at biblioteket kan oppfylle de behov ansatte og studenter må ha tilfredsstilt for kunne drive forskning, utdanning, læring og formidling på et høyt internasjonalt nivå, og slik at biblioteket for øvrig kan stille sine ressurser til disposisjon for allmennheten. 

På grunnlag av dette og av de disponible ressurser ble det i årsplanen for 2002 satt opp følgende delmål for UBs virksomhet dette året. 

Delmål 1:     Skaffe funksjonelle og tidsmessige lokaler til UBs virksomhet, slik at brukerne får god tilgang til samlinger og tjenester

Delmål 2:     Videreutvikle kvaliteten på litteratursamlingene innen fagområdene ved UiB

Delmål 3:     Videreføre arbeid med å bygge ut elektroniske bibliotektjenester og styrke informasjons­tjenester/brukeropplæring

Delmål 4:     Til enhver tid ha det utstyr og verktøy som er nødvendig for at UB skal kunne utføre tilfredsstillende tjenester

Delmål 5:     Utnytte disponible ressurser best mulig og ha effektive interne rutiner

Delmål 6:     Delta aktivt i bibliotekrelatert forsknings- og utviklingsarbeid, i formidlingsvirksomhet, og i aktuelle samarbeidsprosjekter med andre organ/institusjoner

Delmål 7:     Forbedre det fysiske arbeidsmiljøet og skape bedre forhold for de tilsatte og for publikum i UBs lokaler

Delmål 8:     Gjennomføre lønns- og personalpolitiske tiltak 

Nedenfor følger en oversikt over i hvilken grad UB fikk gjennomført de enkelte tiltak på årsplanen for 2002. Tiltakene er gruppert i følgende tre kategorier: 

1.       Oppgaver/tiltak som er gjennomført i 2002

2.       Oppgaver/tiltak som er delvis gjennomført i 2002

3.       Oppgaver/tiltak som en ikke fikk gjennomført i 2002

 

8.2.  Resultater i forhold til årsplan 2002

8.2.1.  Oppgaver/tiltak som er gjennomført i 2002

Til delmål 1: 

Flytte HF instituttsamlinger og samlingene i HF-kjelleren til depotmagasin i Nygårdsgt. 5. Organisere betjening av depotsamlingene.

Finne midlertidige lokaler til Griegakademiets bibliotek dersom lokalene i Herman Foss gt. 6 ikke er klare til innflytting før biblioteket må flytte ut fra Haakon Sheteligs plass 7.

Gjennomføre flytting/samlokalisering av UBs administrasjon, tilvekstavdelingen, IT-avdelingen, Teknisk avdeling, billedsamlingen og Avdeling for forskningsdokumentasjon i Nygårdsgt. 5.

  

Til delmål 2: 

Velge ut norsk pliktavlevert litteratur som er relevant for forskning, undervisning og formidling ved UiB og for Vestlandsregionen.

Videreføre arbeidet med å omorganisere/omsystematisere/omkatalogisere eldre samlinger.

 

Til delmål 3: 

Etablere læringssenter ved Det psykologiske fakultetsbibliotek som et pilotprosjekt i samarbeid med Det psykologiske fakultet.

Oppdatere informasjons- og veiledningsmateriell i bruk av biblioteket både i papirform og i elektronisk form, og videreutvikle UBs websider for publikum.

Videreføre arbeidet med å konvertere UBs kortkataloger til BIBSYS, med sikte på å konvertere ca. 45.000 poster i 2002. Resultat: 43.000 poster ble konvertert i 2002.

Styrke publikumstjenesten ved Billedsamlingen ved flytting til nye lokaler i Nygårdsgt. 5.

Videreføre arbeid med støttetjeneste for elektronisk publisering. Gjennomføre samarbeid med studenter ved HF og SV med sikte på å få lagt ut på web 50 hovedfagsoppgaver.

  

Til delmål 4: 

Bygge ut/oppgradere servere ved UB i takt med behovet.

Installere Windows 2000 og oppgradere programvare bl.a. til Office XP på PC-ene hos de ansatte ved UB.

 

Til delmål 5: 

Åpningstidene ved de fleste utlånsavdelingene vil være mandag - fredag kl. 9 - 18, lørdag stengt.

 

Til delmål 6: 

Stimulere de tilsatte til å drive forsknings- og utviklingsarbeid relatert til UBs virksomhet.

Videreføre samarbeid med Makerere University Library som ble startet i 2001 på bibliotek- og IT-området.

Arrangere aktuelle utstillinger, både egne og i samarbeid med andre miljøer/institu­sjoner ved og utenfor UiB.

 

Til delmål 7: 

Gjennomføre mindre ombygging/oppussing/ominnredning i samsvar med avsatte midler på budsjettet.

Få gjennomført rundvask/støvsuging av lokalene, inkl. samlingene/bøkene ved minst to avdelinger.

 

Til delmål 8: 

Tilrettelegge for at alle UB-ansatte kan ta Datakortet.

Gjennomføre regelmessige personalmøter ved UBs avdelinger minst én gang i måneden.

Arbeide aktivt for å slå sammen halve stillinger ved UBs avdelinger.

Legge til rette for jobbrotasjon/hospitering mellom UBs avdelinger.

Gjennomføre medarbeidersamtaler på alle nivåer i organisasjonen.

Delta aktivt i arbeid med prioritering mv. i samband med lokale lønnsforhandlinger, krav om opprykk mv.

 

8.2.2.  Oppgaver/tiltak som er delvis gjennomført i 2002

Til delmål 1: 

Gjennomføre detaljplanlegging for ombygging av Haakon Sheteligs plass 7 til HF-fakultetsbibliotek.

Gjennomføre detaljplanlegging for ombygging/arealutvidelse ved Det samfunnsvitenskapelige fakultetsbibliotek.

 

Til delmål 2: 

Gjennomføre litteraturkjøpene ved UB på en slik måte at forskning og undervisning ved UiB får størst mulig nytte av de tilgjengelige ressursene til litteraturformål.

Arbeide spesielt for å skaffe nødvendig litteratur innenfor nye fag/fagområder og satsingsområder ved UiB.

Arbeide for bedre organisering og tjenestetilbud til universitetets fjernundervisning og deltakelse i Norgesnettet.

Utføre nødvendig konserverings- og restaureringsarbeid, særlig på eldre verdifulle samlinger.

 

Til delmål 3: 

Forhandle fram gode og relevante fellesavtaler og lokale avtaler på elektroniske referanse­databaser og elektroniske tidsskrifter i fulltekst for brukerne ved UiB.

Samarbeide med instituttene/fagmiljøene ved UiB om en best mulig integrering av informasjons- og bibliotektjenester i studier og forskning, med særlig vekt på etablering av læringssentre.

Gi gode informasjonstjenester og opplæring/veiledningstjenester for brukerne, med særlig vekt på å hjelpe brukerne til å finne fram til relevant og kvalitetssikret informasjon, bl.a. ved å lage faglige emneportaler for forskningskilder på Internett, lokalt og i et nasjonalt samarbeid.

Gjennomføre god drift og brukerstøtte for eksisterende utstyr og dataløsninger ved UB, bl.a. ved å ta i bruk nye program mv.

Videreføre/utvide arbeidet med å digitalisere og gjøre elektronisk tilgjengelig kulturhistoriske primærkilder fra UBs samlinger.

Utvikle systemet Fdok videre som et sentralt hjelpemiddel for forskningsinformasjon.

 

Til delmål 4: 

Anskaffe, fordele og installere nytt edb-utstyr til publikum og ansatte i samsvar med prioriteringene for utstyr.

Gjennomføre nødvendig oppgradering og utskifting av ordinært utstyr, for å kunne gi bedre tjenester både internt og til UBs brukere.

 

Til delmål 5: 

Styrke arbeidet med kvalitetssikring av interne rutiner, bl.a. ved å oppdatere/evt. lage nye rutinebeskrivelser.

Videreføre arbeidet med å forbedre rutiner for intern informasjon, bl.a. ved systematisk bruk av Intranett.

Skaffe pålitelig statistikk for bruk av alle elektroniske tidsskrifter og referanse­databaser.

 

Til delmål 6: 

Delta i nasjonalt og internasjonalt bibliotek- og informasjonssamarbeid innen forsknings­dokumentasjon og forskningsformidling, videreutvikling av BIBSYS, fellesavtaler for elektroniske abonnement og andre innkjøp, samt ABM-området (arkiv, bibliotek, museer).

 

Til delmål 7: 

Gjennomføre HMS-runder og HMS-møter ved avdelingene.

 

Til delmål 8: 

Styrke kompetanseoppbygging/videre- og etterutdanningstilbud for alle tilsatte ved UB, med særlig vekt på opplæring innen IKT og bruk av elektroniske bibliotektjenester.

Videreføre arbeidet med å styrke lederfunksjonen på ulike nivå ved UB, med særlig vekt på samarbeid, intern kommunikasjon/informasjon og konfliktløsing.

 

8.2.3.  Oppgaver/tiltak som en ikke fikk gjennomført i 2002 

Til delmål 1: 

Gjennomføre flytting/etablering av felles medisinsk fakultetsbibliotek i bygg for biologiske basalfag (BBB) ved Haukeland sykehus.

Gjennomføre arealutvidelse ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek, med sikte på å kunne fullføre integrering av instituttsamlinger i fakultetsbiblioteket.

Flytte EU-dokumentasjonssenteret fra Høyteknologisenteret til Jussbygget på Dragefjellet, og for en sterkere profilering av senteret.

 

Til delmål 2: 

Skaffe UB større tildelinger fra oppdragsmidler for å kunne gi bibliotek- og informasjonstjenester for oppdragsmiljøene.

Installere sikringssystem i de utlånsavdelingene som fremdeles mangler slikt utstyr for å hindre/redusere svinn/tyveri.

 

Til delmål 4: 

Ta i bruk referanseverktøyet EndNote og holde kurs i den forbindelse.

 

8.2.4.  Oppsummering 

Av i alt 51 tiltak i UBs årsplan for 2002 anses 24 (47 %) som gjennomført, 21 tiltak (41,2 %) anses som delvis gjennomført, mens 6 tiltak (11,8 %) ikke ble gjennomført i 2002.

 

 

 

9:  PUBLIKASJONER FRA TILSATTE VED UB 2002

 

 

Ask, Sigrun, Fonnum, M., Kermit, H. og Sletten, G.: Retningslinjer BIBSYS emnefelt. Regler for bruk av MESH ved katalogisering i BIBSYS.

Gatland, Jan Olav: Mitt halve liv. Bjørnstjerne Bjørnsons vennskap med Clemens Petersen - og andre menn. Oslo: Kolofon; 2002, 164 s.

Gatland, Jan Olav: ”Tor Jonsson”. I: Norsk biografisk leksikon. Oslo: Kunnskapsforlaget; 2002, s. 154-155 

Jacobsen, Kirsti Lothe: Bibliografi. I: Holgersen, G., Krüger, K. og Lilleholt, K., red. Nybrott og odling Festskrift til Nils Nygaard på 70-årsdagen. Bergen: Fagbokforlaget; 2002. s. 661-664

Johansen, Hanne Marie: Book Review. Yvonne Svanström, Policing Public Women. The Regulation o f Prostitution in Stockholm 1812-1880 (Atlas Akademi, Stockholm, 2000). Dissertation, Departement of Economic History at Stockholm University. I: Scandinavian Journal of History 2002; 27(4) s. 4

Kongshavn, Halvor: Folkerett på nett: kilder, institusjoner og tekster. Det juridiske fakultetsbiblioteks skriftserie, vol 15, Oslo: Det juridiske fakultetsbibliotek/Det juridiske bibliotekfond; 2002. 54 s.

Kongshavn, Halvor: Orden og kaos: jurister og bibliotek I en omskiftelig verden: inntrykk fra USA-tur oktober 2002. - www.ub.uib.no/avdeling/jur/iall2002.htm

Kongshavn, Halvor: Dagens tips 2002 [e-postmeldinger med særlig web-tips sendt fakultetets ansatte]. - www.ub.uib.no/fag/rettsvit/dt/2002.htm 

Lein, Regina K.: ”På kryss og tvers – EAHIL-konferansen i Köln”. I: SMH-nytt 2002; 27(3):7-8 

Lein, Regina K.: ”Die Deutsche Zentralbibliothek i Köln, og CC Med, den tyske ”Norart””. I: SMH-nytt 2002; 27(3):8-9 

Lein, Regina K.: ”Bibliotekundervisning ved Det medisinske og Det odontologiske fakultetsbibliotek. I: UPED-skrift 2002; nr. 2:127-133

Ruud, Jørn W.: På studietur til København mars 2002: rapport. - www.ub.uib.no/avdeling/jur/kobenjorn.htm

Ruud, Jørn W.: Danske lovforarbeider: en kortfattet veiledning. - www.ub.uib.no/fag/rettsvit/danskdok.htm

Tonning, Anne Sissel Vedvik: “E-learning and the role of the academic library : An example from the Department of Applied Education, University of Bergen”. I: e-Learning for Europe – Changing curricula, changing competencies. EADTU (European Association of Distance Teaching Universities) Spring Conference 2002. Glamorgan, Storbritannia, 4.-6. apr 2002

Sætersdal, M.; Aas, Olav; Lyngstad, H. og Whist, C. M.: ”Levesteder og miljø. Sopp”. I: Gjerde, I. og Baumann, C., red. Miljøregistrering i skog - biologisk mangfold. Hovedrapport. Ås: Norsk institutt for skogforskning; 2002. s. 36-43

Øyen, B.-H. og Aas, Olav: Salt i bolverkstømmer. Tilstanden for nye trefundamenter i Jacobsfjorden VIc, Bryggen i Bergen. Oppdragsrapport, nr. 03/02. Ås: Skogforsk. Norsk institutt for skogforskning; 2002. 18 s.

 

 

 

10:  UTSTILLINGER VED UB I 2002

 

 

I 2002 ble det arrangert 21 utstillinger ved UB, til dels i samarbeid med andre institusjoner: 

Ved Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek:

Tre arkitektar i Bergen: Per Grieg, Leif Grung og Frederik Konow Lund

Festspillene 50 år

Osterøy i våre hjarte

Nordahl Grieg 100 år

Juleutstilling 

Ved billedsamlingen:

Våre egne bilder

Vinter i Bergen

Velkommen til oss - portrettutstilling

Reisende fotograf i våtplatens tid – Knud Knudsen

Olai Schumann Olsen, Barn i Byen 

Ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek:

Niels Henrik Abel - jubileumsutstilling

”Dagens navn”: Kjente naturforskere 

Ved Det juridiske fakultetsbibliotek:

Terrorisme

Forbrukerrett i EU og Norge

Trekk på smilebåndet - jussehumor 

Ved Det psykologiske fakultetsbibliotek:

Dr.grader avlagt ved Det psykologiske fakultet

Selvmord

Eldrepsykologi

Positiv psykologi/humor

Dyrepsykologi

Nobels pris til Kahneman