Universitetet i Bergen

UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN
ÅRSMELDING 2002

 

Bergen, april 2003

 

1.  ORGANISERING OG OPPBYGGING

1.1.  Organisasjonskart 

 

1.2.  UBs styre

Universitetsbibliotekets har som sitt øverste organ et styre som er ansvarlig overfor Universitetsstyret for utviklingen av bibliotektjenestene ved Universitetet i Bergen. Styret skal påse at biblioteket best mulig settes i stand til å utføre de oppgaver biblioteket har ansvar for overfor Universitetet og samfunnet for øvrig. Styret har åtte medlemmer, fire representanter for det vitenskapelige personale ved fakultetene, to representanter for de de tilsatte ved UB, og to studentrepresentanter. UBs styre hadde i 2002 følgende sammensetning: 

Medlem

Varamedlem

Repr. for det vitenskapelige personale ved fakultetene

Professor Gjert Kristoffersen,
Det hist.-fil. fak., leder

1. Professor Nils Skaug,
    Det odontologiske fak. 

Professor Anne Elisabeth Ljunggren,
Det medisinske fak.

2. Professor Harald Sætren,
    Det samfunnsvit. fak. 

Amanuensis Tine Eidsvaag,
Det juridiske fak.

 

Professor Jan S. Vaagen,
Det mat.-nat. fak., nestleder

 

Repr. for de tilsatte ved UB

Avdelingsbibliotekar Anne B. Åsmul

1. Avdelingsbibliotekar Kari Normo

Fakultetsbibliotekar Svenn Sivertssen

2. Kontorsjef Leif Magne Iversland

Studentrepresentanter

Elisabeth Koren

1. Erlend Tvinnereim

Øyvind Neuman

 

I tillegg møter Bibliotekdirektøren og kontorsjefene ved UBs administrasjon i styret uten stemmerett.

 

1.3.  Avdelinger

Universitetsbiblioteket bestod i 2002 av følgende avdelinger/enheter (jf. også organisasjonskart):

q       Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek , H. Sheteligs pl. 7

  Ø      Instituttsamlingene for Det historisk-filosofiske fakultet, Sydnesplass 9

  Ø      Spesialsamlingene, Haakon Sheteligs plass 7

q       Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek, Johs. Brunsgt. 12

q       Det medisinske fakultetsbibliotek, avd. Haukeland sykehus, Sentralblokken

q       Det medisinske fakultetsbibliotek, avd. De prekliniske institutter, Årstadvn. 19

q       Det odontologiske fakultetsbibliotek, Årstadvn. 17

q       Det juridiske fakultetsbibliotek, Magnus Lagabøtes pl. 1

 Ø      EU-dokumentasjonssenter (EDC), Høyteknologisenteret, Thormøhlensgt. 55

q       Det samfunnsvitenskapelige fakultetsbibliotek, Herman Foss gt. 6

q       Det psykologiske fakultetsbibliotek, Christies gt. 12

q       Billedsamlingen, Nygårdsgt. 5

q       Tilvekstavdelingen, Nygårdsgt. 5

q       Administrasjonen, Nygårdsgt. 5

q       IT-avdeling, Nygårdsgt. 5

q       Avdeling for forskningsdokumentasjon, Nygårdsgt. 5

 

 

2.  RESULTATER

2.1.  Universitetsbiblioteket i hovedtall 2002

 

2.2.  Hovedtrekk ved utviklingen i 2002

Universitetsbiblioteket satset i 2002 ved siden av ordinære løpende oppgaver som bl.a. tilvekst, katalogisering og utlån, spesielt på følgende prioriterte områder:

Ø    videre utbygging av elektroniske bibliotek- og informasjonstjenester, herunder:

·  økt tilbud på databaser og elektroniske tidsskrifter i fulltekst,

·  digitalisering av eldre verdifulle samlinger, både bøker, tidsskrifter og spesialsamlinger (bilder, manuskripter, kart, mv.),

·  konvertering (innlegging i BIBSYS) av UBs kortkatalog,

·  tilrettelegging for elektronisk publisering av hovedfagsoppgaver, dr. gradsavhandlinger (elektronisk) og annet vitenskapelig materiale som produseres ved UiB,

·  planlegging og etablering av læringssentre ved UB.

Ø    planlegging og gjennomføring av arbeid i forbindelse med flytting og ombygging av UBs avdelinger, særlig:

·  flytting/samlokalisering av UBs fellesavdelinger i Nygårdsgt. 5,

·  flytting av store HF-samlinger til depotmagasin i Nygårdsgt. 5,

·  arbeid med planlegging/forberedelse til flytting/ombygging av Det historisk-filosofiske, Det medisinske og Det samfunnsvitenskapelige fakultetsbibliotek.

Ø  arbeid med å opprettholde kvaliteten på UBs samlinger og tjenester på samme nivå som tidligere og med å utnytte disponible ressurser best mulig. Det var en mindre nedgang i realverdien av de tilgjengelige litteraturmidlene i 2002, mens bibliotekets åpningstider og servicenivå for øvrig ble opprettholdt på omtrent samme nivå som året før.

Ø deltakelse i bibliotekrelatert forsknings- og utviklingsarbeid, i formidlingsvirksomhet, og i nasjonalt og internasjonalt samarbeid, bl.a. videreføring av samarbeidsavtale med biblioteket ved Makerere University, Uganda. 

Det var en mindre nedgang i registrerte lånetransaksjoner ved UB i 2002, men samtidig var det en økning i bruken av elektroniske informasjonsressurser, herunder nedlastinger av fulltekstdokumenter, som i økende grad erstatter lån/kopiering av tidsskriftartikler.

 

 

3.  TILGJENGELIGE RESSURSER, ØKONOMI, PERSONALE