UHR Bs indikatorer for kvalitetsvurdering av bibliotektjenester

 

Indikator 1: Faglig forankring av biblioteket:

I hvilken grad og på hvilken måte reflekteres organisasjonens strategi og satsingsområder i biblioteket?

 

Indikator 2: Faglig relevans på informasjonsressursene:

Hvor godt møter bibliotekets tilbud institusjonens og de enkelte fagenes behov for informasjonsressurser?

 

Indikator 3: Tilgjengelighet:

Hvordan er informasjonsressursenes tilgjengelighet?

 

Indikator 4: Informasjonskompetanse (angår både moderinstitusjon og bibliotek):

Hvor stor andel av institusjonens fagplaner omfatter opplæring i informasjonsferdigheter?

 

Indikator 5: Informasjonskompetanse (involvering av biblioteket):

Hvor stor andel av bibliotekansattes arbeidstid brukes på organisert brukerundervisning?

 

Indikator 6: Biblioteket som læringsarena:

Hvordan fungerer bibliotekets læringsrom og teknologi?

 

Indikator 7: Service og kompetanse:

Hvordan er de ansattes kompetanse og bibliotekets servicenivå sett i forhold til institusjonens og de ansattes/studentenes behov?

 

 

25.10. 2006