Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket

 


Årsrapport 2003 for HMS-arbeid ved Universitetsbiblioteket

 

Vedtatt av Universitetsbibliotekets styre 03.06. 2004.

Verneområdene ved Universitetet i Bergen ble reorganisert for vel et år siden. Før denne reorganiseringen var Universitetsbiblioteket inndelt i fire verneområder, med hvert sitt verneombud. I tillegg var det oppnevnt ett felles hovedverneombud for hele UB. Erfaringer viste at dette var en lite rasjonell organisering. Ved reorganiseringen av verneområdene ved UiB ble UB formelt organisert som ett verneområde, med ett felles verneombud for hele UB. Ut fra UBs samlete størrelse ble dette ansett som den mest hensiktsmessige organiseringen. Men for å opprettholde den lokale HMS-aktiviteten best mulig, ble det likevel bestemt å videreføre ordningen med å regne hver av de større avdelingene (fakultetsbibliotekene osv.) ved UB som en egen HMS-enhet. Pr. i dag er det ti HMS-enheter ved UB. Det er forutsetningen at alle disse enhetene gjennomfører grunnleggende HMS-aktiviteter i henhold til gjeldende regler og retningslinjer ved UiB, dvs. at det bl.a. gjennomføres HMS-runder, HMS-møter, osv. Det er likevel gjort unntak for kravet om egen skriftlig målsetting for HMS ved hver avdeling. I UBs handlingsplan for HMS-arbeid er målsettingene for HMS-arbeidet ved UB slik utformet at de kan benyttes både på overordnet nivå og på avdelingsnivå. Mindre avdelinger som ikke føler behov for å utarbeide egne HMS-målsettinger, kan i stedet benytte målsettingene i UBs handlingsplan for HMS-arbeid.

Nærmere opplysninger om målsettinger og satsingsområder for HMS-arbeidet ved UB fins i Handlingsplan for HMS-arbeid ved Universitetsbiblioteket 2002-2004, som er tilgjengelig på http://www.ub.uib.no/felles/dok/HMS-hand-pl-UB-02-04.html

Skjemaet Årsrapport 2003 - lokalt helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS) følger vedlagt. Dette er et samleskjema for hele UB, som oppsummerer HMS-aktivitetene ved alle de 10 HMS-enhetene ved UB.

Samleskjemaet viser at de fleste avdelingene stort sett følger opp HMS-arbeidet på en tilfredsstillende måte, men det fins likevel et klart forbedringspotensiale. Når det gjelder grunnleggende HMS-aktiviteter, svarer 90 % at de har en skriftlig, ajourført oversikt over hvem som er tildelt ansvar og oppgaver knyttet til HMS, 80 % opplyser at de har gjennomført HMS-møte og medarbeidersamtaler i 2003, og at de har en skriftlig, ajourført handlingsplan for videre arbeid med HMS, mens 70 % opplyser at de har gjennomført HMS-runde i år. Samtlige enheter (100 %) opplyser at de har og praktiserer rutiner for opplæring av nytilsatte og studenter, og at hensyn til HMS blir vurdert ved nyanskaffelser, ombygningsarbeider, etc.

Når det gjelder aktuelle UiB-prosedyrer/retningslinjer, har ikke alle avdelinger svart på alle spørsmål, men av de som har svart, opplyser mellom 85 og 100 % at de følger aktuelle UiB-prosedyrer/retningslinjer på de enkelte punkter.

Når det gjelder rammebetingelser for HMS, svarer 80 % at bygninger og utstyr i hovedtrekk har tilfredsstillende standard mht. HMS, mens 90-100 % svarer positivt på de øvrige spørsmålene i dette avsnittet.

Samtlige 10 enheter svarer nei på spørsmålet om det ble utført særlig risikofylt arbeid ved enheten i rapporteringsperioden.

Nedenfor følger en figur som viser utviklingen når det gjelder grunnleggende HMS-aktiviteter ved UB i perioden 1997-2003.

Figuren viser prosentandelen av enheter ved UB som har praktisert grunnleggende HMS-aktiviteter i perioden 1997-2003. Bekreftende svar inkluderer enheter som har svart "ja" eller "bør bli bedre".

04.06. 2004.   KG/JER.