Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket

 


Årsrapport 2001 for HMS-arbeid ved Universitetsbiblioteket

 

Vedtatt av Universitetsbibliotekets styre 11.04. 2002.

 

 

Det akademiske kollegium har fastsatt følgende overordnede mål for arbeidsmiljøet ved UiB:

 

Arbeidsmiljøet ved UiB skal:

·    fremme kreativitet, læring, arbeidsevne, helse og trivsel

·    være slik at medarbeidere og studenter ikke utvikler arbeidsrelatert sykdom eller rammes av arbeidsulykker

·    være inkluderende også for medarbeidere og studenter som utvikler helsesvikt og redusert arbeidsevne

·    være slik at alle medarbeidere og studenter blir behandlet med respekt, vist omsorg og gitt ansvar. Ulike former for maktmisbruk skal ikke tolereres.  

Med utgangspunkt i UiBs overordnede mål for arbeidsmiljø, Strategisk plan for UB 2002-2006 og kartlegging av eget arbeidsmiljø, har UBs styre fastsatt følgende mål for HMS-arbeidet ved Universitetsbiblioteket: 

·     Det skal føres en personalpolitikk som utløser personalets potensial ved å stimulere til faglig utvikling, egeninnsats og omstillingsvilje i arbeidssituasjonen, og der forholdene legges til rette for nødvendig omstilling og karriereutvikling gjennom målrettet kompetanseheving og videreutdanning av de ansatte.

 

·     Det skal vises personalomsorg ved å skape et godt psykososialt arbeidsmiljø som gir grunnlag for samarbeid, kreativitet, læring, arbeidsevne, helse og trivsel.

 

·     De bygningsmessige forhold (inneklima/ventilasjon/luft/lys mv.) og de fysiske arbeidsplassene for de ansatte og bibliotekets brukere skal tilrettelegges slik at en så langt som mulig unngår slitasje og andre fysiske plager, og slik at de ansattes og brukernes sikkerhet ivaretas så godt som mulig.

 

·     Ledelsesfunksjonen og ledelseskompetansen skal styrkes på alle nivåer ved UB, med basis i en synlig, åpen og dynamisk lederstil, og med særlig vekt på samarbeid, intern kommunikasjon/ informasjon og konfliktløsing. 

Universitetsbiblioteket består av 12 organisatoriske enheter. Utfylte skjemaer Årsrapport 2001. Lokalt Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS) er tidligere oversendt for UBs enheter. Vedlagt følger samleskjema for hele UB, der svarene fra de 12 enhetene ved UB er summert. 

Samleskjemaet viser at UB stort sett ligger rimelig godt an når det gjelder HMS-arbeid, men at det likevel fins et klart forbedringspotensiale. Når det gjelder grunnleggende HMS-aktiviteter, svarer 75 % (9 av 12 enheter) at de har gjennomført HMS-runde og HMS-møte, 92 % opplyser at de har og bruker rutiner for opplæring av nytilsatte og studenter, og at hensyn til HMS blir vurdert ved nyanskaffelser, ombygningsarbeider, etc., mens 58 % sier at de har utarbeidet en skriftlig målsetting for HMS, at de har en skriftlig, ajourført oversikt over hvem som er tildelt ansvar og oppgaver knyttet til HMS, og at de har en skriftlig, ajourført handlingsplan for videre arbeid med HMS.

Når det gjelder aktuelle UiB-prosedyrer/retningslinjer, har ikke alle avdelinger svart på alle spørsmål, men av de som har svart, opplyser mellom 90 og 100 % at de følger aktuelle UiB-prosedyrer/ retningslinjer på de enkelte punkter.

Når det gjelder rammebetingelser for HMS, svarer 75 % at bygninger og utstyr i hovedtrekk har tilfredsstillende standard mht. HMS, mens 92-100 % svarer positivt på de øvrige spørsmålene i dette avsnittet.

Samtlige 12 enheter svarer nei på spørsmålet om det ble utført særlig risikofylt arbeid ved enheten i rapporteringsperioden.

 

Det er i 2001 arbeidet med følgende HMS-relaterte aktiviteter ved UB:

Forbedring av det fysiske arbeidsmiljøet:

·     Utbedring av bygningsmessige forhold (inneklima/luft/ventilasjon/lys mv.) ved div. avdelinger

·     Rengjøring/støvsuging i magasinene ved flere avdelinger

·     Ergonomisk tilpasning av arbeidsplasser for å motvirke helseplager mv.

·     Innkjøp av nytt og bedre utstyr, særlig PC-utstyr, med mer brukervennlige løsninger

·     Det er gjennomført HMS-runder og HMS-møter ved de fleste av UBs avdelinger

·     Det er gjennomført brannøvelser/rømningsøvelser ved de fleste av UBs avdelinger

·     Det er rapportert om tre tilfeller av lekkasjer og to nesten-ulykker i UBs lokaler i 2001.

Personalpolitiske tiltak:

·     Kompetanseheving av de ansatte

·     Kurs i engelsk for bibliotekansatte

·     Div. kurs i Internett, søking, mv.

·     "UB-dag"

·     Tiltak for å forbedre det psykososiale arbeidsmiljøet

·     Oppfølging av langtidssykmeldte

·     Det er gjennomført personalmøter og medarbeidersamtaler ved de fleste av UBs avdelinger.

Flere av UBs bygninger har ikke tilfredsstillende standard mht. HMS. Dette gjelder særlig det tidligere hovedbiblioteket på Haakon Sheteligs plass 7, men siden en innen relativt kort tid vil starte en større ombygging av dette bygget, har det ikke vært prioritert å gjennomføre mer omfattende HMS-tiltak her i 2001. 

Nedenfor følger en figur som viser utviklingen når det gjelder grunnleggende HMS-aktiviteter ved UB i perioden 1997-2001. 

Figuren viser prosentandelen av enheter ved UB som har praktisert grunnleggende HMS-aktiviteter i perioden 1997-2001. Bekreftende svar inkluderer enheter som har svart "ja" eller "bør bli bedre". 

Figuren viser at aktivitetsnivået jevnt over har vært rimelig høyt. På noen punkter har det imidlertid de siste par årene vært lavere aktivitet enn tidligere. Denne utviklingen må det arbeides for å snu.

 

Handlingsplan for det videre arbeid med HMS ved UB følger vedlagt.

 

11.04. 2002.   KG/JER.