Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : Plandokumenter/rapporter

[http://www.ub.uib.no/css/marg.htm]


Handlingsplan for HMS-arbeid ved Universitetsbiblioteket 2007-2009

 

 Vedtatt av Universitetsbibliotekets styre 14.12. 2006.

 

1.   MÅL FOR HMS-ARBEIDET

UiBs styre vedtok 15. juni 2006 ny handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet for 2006-2008. Der heter det:

”Det akademiske kollegium slo allerede i 1996 fast følgende overordnede mål for  arbeidsmiljøet ved UiB skal:

 • fremme kreativitet, læring, arbeidsevne, helse og trivsel

 • være slik at medarbeidere og studenter ikke utvikler arbeidsrelatert sykdom eller rammes av arbeidsulykker

 • være inkluderende også for medarbeidere og studenter som utvikler helsesvikt og redusert arbeidsevne

 • være slik at alle medarbeidere og studenter blir behandlet med respekt, vist omsorg og gitt ansvar. Ulike former for maktmisbruk skal ikke tolereres.”

Videre står det:

”Målsettingen er å gjøre tiltakene i handlingsplanen synlige og aktive og intensjonen er at dette skal utfordre alle medarbeidere og hele organisasjonen:

 • UiB er er moralsk og juridisk forpliktet til å bygge en struktur som bekrefter vel utført arbeid, avdekker avvik og som bygger bro når enkeltpersoner ikke makter å utføre arbeidet

 • Signaler fra leder er den viktigste forutsetningen når struktur og holdninger skal realiseres.

 • Forankring og erkjennelse av ansvar gir forutsigbarhet, - og forutsigbarhet gir trygghet

 • Innsikt former ansvar, holdninger og prioriteringer

 • Åpenhet om felles utfordringer skaper trygghet, og åpner for samarbeid om felles mål

 • Positive mål gir utvikling uansett nivå, - med ”beste praksis” som overordnet mål

Dette handler om å utvikle en god organisasjonskultur. Det handler også om å omsette idealer til handlinger.”

UB gjennomførte høsten 2003 og våren 2004 et lederutviklingsprogram for bibliotekdirektøren, avdelingslederne, hovedbibliotekarer med personalledelse, tjenestemannsrepresentantene i IDU og hovedverneombudet. Dette var et tiltak for å styrke og bevisstgjøre lederrollen. Et viktig fokus var ledernes personalansvar. Med økende krav og forventninger til lederne om å ivareta medarbeiderne er det nødvendig å ha hensiktsmessige rutiner for HMS-oppfølging for å møte utfordringer på en konstruktiv måte. I UiBs HMS-plan heter det:

”Medarbeidere som trives, er mer engasjerte, lojale, friske og omstillingsdyktige enn de som ikke trives. Nye utfordringer, omorganisering og økte krav til produktivitet fordrer derfor skjerpet innsats rettet mot ivaretakelse av de enkelte medarbeidere og helse, miljø og sikkerhet som helhet.”

Dersom målene for arbeidsmiljøet ved UB skal nås, vil dette kreve innsats fra alle. Lederne har et spesielt ansvar for arbeidsmiljøet fordi de ved sine handlinger og væremåte er førende i å markere en ønsket standard i organisasjonen. Men det er også en viktig forutsetning for å oppnå et godt arbeidsmiljø at alle ansatte bidrar konstruktivt. UB vil derfor utvikle en organisasjonskultur der den enkelte medarbeider tar ansvar for helse, miljø og sikkerhet og ser sammenheng mellom institusjonens mål og sitt eget virke. Lederne har et særskilt ansvar for å etablere gode HMS-rutiner og følge opp verdier, holdninger og krav på HMS-området.

 

2.   SATSINGSOMRÅDER

Med utgangspunkt i UiBs overordnede mål for arbeidsmiljø, styringsdokumenter for UiB og UB og kartlegging av eget arbeidsmiljø vil UB vektlegge følgende satsingsområder:

 1. Ledelse

 2. Psykososialt arbeidsmiljø

 3. Verneombudenes rolle

 4. Fysisk arbeidsmiljø

 

3. TILTAK OG ANSVAR FOR GJENNOMFØRING

 

1.   Ledelse

1.1   Gjennomføre opplæring i HMS-arbeid i tråd med krav i Arbeidsmiljøloven.
Ansvarlig: Bibliotekdirektøren

1.2   Sørge for informasjon, medvirkning og kompetanseutvikling i omstillingsprosesser som medfører endring av betydning for arbeidstakernes situasjon for å ivareta lovens krav til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.
Ansvarlig: Bibliotekdirektøren

1.3.  Gjennomføre årlige HMS-runder og HMS-møter ved avdelingene.
Ansvarlig: Bibliotekdirektøren/avdelingslederne

1.4   Oppdatere UiBs intranett fra 01.01.2007 og vedlikeholde informasjon på intranettet fortløpende slik at relevant intern informasjon blir tilgjengelig på en oversiktlig og hensiktsmessig måte.
Ansvarlig: Bibliotekdirektøren/avdelingslederne

1.5   Være spesielt årvåken når det gjelder HMS-aspekter i tilknytning til større flyttinger/omstillinger som vil foregå i perioden, og om nødvendig sette i verk spesielle tiltak.
Ansvarlig: Bibliotekdirektøren/avdelingslederne

1.6   Systematisk følge opp langtidssykemeldte.
Ansvarlig: Bibliotekdirektøren/avdelingslederne

1.7   Følge opp UiBs seniorpolitikk.
Ansvarlig: Bibliotekdirektøren/avdelingslederne

 

2.   Psykososialt arbeidsmiljø

2.1.  Integrere arbeidet med psykososialt arbeidsmiljø i henhold til UiBs mål i det ordinære arbeidet ved UBs avdelinger, og ivareta det gjennom det systematiske HMS-arbeidet.
Ansvarlig: Bibliotekdirektøren/avdelingslederne

2.2.  Styrke kompetanseoppbygging og stimulere til egenutvikling for alle tilsatte ved UB.
Ansvarlig: Bibliotekdirektøren/avdelingslederne

2.3.  Videreføre arbeidet med å styrke lederfunksjonen på ulike nivå ved UB, med særlig vekt på samarbeid, intern kommunikasjon/informasjon og konfliktløsing.
Ansvarlig: Bibliotekdirektøren/avdelingslederne

2.4.  Gjennomføre personalmøter ved UBs avdelinger minst hver 14. dag og årlige medarbeidersamtaler på alle nivåer i organisasjonen.
Ansvarlig: Bibliotekdirektøren/avdelingslederne

2.5.  Legge til rette for kompetanseutveksling og samarbeid mellom UBs avdelinger.
Ansvarlig: Bibliotekdirektøren/avdelingslederne

2.6.  Gjennomføre sosiale tiltak og stimulere til helse-, miljø- og trivselskapende aktiviteter ved UB.
Ansvarlig: Bibliotekdirektøren/avdelingslederne

 

3.   Verneombudenes rolle   

3.1   Legge til rette for at alle verneombud gjennomfører grunnopplæring i arbeidsmiljø ved UiB.
Ansvarlig: Bibliotekdirektøren

3.2   Opprette nettverk for verneombudene ved UB. Innkalle til nettverksmøter minst én gang pr. semester.
Ansvarlig: Hovedverneombudet ved UB

3.3   Integrere verneombudene i omstillingsprosesser ved UB i tråd med Arbeidsmiljølovens bestemmelser.
Ansvarlig: Bibliotekdirektøren

 

4.   Fysisk arbeidsmiljø og sikkerhet

4.1.  Gjennomføre tiltak med sikte på å forbedre det fysiske arbeidsmiljøet ved UBs avdelinger, herunder også det fysiske utemiljøet.
Ansvarlig: Bibliotekdirektøren/avdelingslederne

4.2.  Arbeide for å få gjennomført årlig rundvask/støvsuging av lokalene, inkl. samlingene/bøkene ved UBs avdelinger.
Ansvarlig: Bibliotekdirektøren

4.3   Iverksette så langt det er mulig tiltakene i den årlige handlingsplanen som lages på hver avdeling etter HMS-møter og -runder.
Ansvarlig: Bibliotekdirektøren/avdelingslederne

4.4.  Gjennomføre brannvernopplæring og årlig runde for alle ansatte i eget område samt andre sikringstiltak med sikte på å øke brannsikkerheten i UBs lokaler.
Ansvarlig: Plassansvarlig - brann

 

15.12.2006