Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket

 


Handlingsplan for HMS-arbeid ved Universitetsbiblioteket 2002-2004

 

Vedtatt av Universitetsbibliotekets styre 11.04. 2002.

 

1. Mål for HMS-arbeidet ved UB 

Det akademiske kollegium har fastsatt følgende overordnede mål for arbeidsmiljøet ved UiB:

Arbeidsmiljøet ved UiB skal:

·    fremme kreativitet, læring, arbeidsevne, helse og trivsel

·    være slik at medarbeidere og studenter ikke utvikler arbeidsrelatert sykdom eller rammes av arbeidsulykker

·    være inkluderende også for medarbeidere og studenter som utvikler helsesvikt og redusert arbeidsevne

·    være slik at alle medarbeidere og studenter blir behandlet med respekt, vist omsorg og gitt ansvar. Ulike former for maktmisbruk skal ikke tolereres.

Kravet om kvalitet står sentralt i alle deler av Universitetets virksomhet. Et arbeidsmiljø av høy kvalitet er en viktig forutsetning for å yte informasjons- og bibliotektjenester av høy kvalitet for bibliotekets brukere, som først og fremst er ansatte og studenter ved UiB. I det konkrete HMS-arbeidet bør det særlig fokuseres på HMS-organisasjon og ledelse, det psykososiale arbeidsmiljø, og på det fysiske arbeidsmiljø og sikkerhet.

Dersom målene for arbeidsmiljøet ved UB skal nås, vil dette kreve innsats fra alle. UB vil derfor utvikle en organisasjonskultur der den enkelte medarbeider tar ansvar for helse, miljø og sikkerhet og ser sammenheng mellom institusjonens mål og sitt eget virke. Lederne har et særskilt ansvar for å etablere og følge opp verdier, holdninger og krav på HMS-området.

For å utvikle og vedlikeholde en helse-, miljø- og sikkerhetsstandard av høy kvalitet kreves et kontinuerlig og systematisk HMS-arbeid på alle nivå i organisasjonen. Det er derfor et mål å styrke det systematiske HMS-arbeidet og sørge for at det blir integrert i det ordinære arbeidet.

 

2. Satsingsområder 

Med utgangspunkt i UiBs overordnede mål for arbeidsmiljø, Strategisk plan for UB 2002-2006 og kartlegging av eget arbeidsmiljø, har UBs styre vedtatt en handlingsplan for HMS-arbeidet ved Universitetsbiblioteket 2002-2004, med hovedvekten på følgende tre satsingsområder:

1.      HMS-organisasjon og ledelse

2.      Psykososialt arbeidsmiljø

3.      Fysisk arbeidsmiljø og sikkerhet

 

3. Tiltak og ansvar for gjennomføring

 

Satsingsområde 1: HMS-organisasjon og ledelse

Tiltak:

  1.1.    Øke bevisstheten om og praktiseringen av grunnleggende HMS-aktiviteter ved UBs avdelinger.

            Ansvarlig: Bibliotekdirektøren/avdelingslederne.

  1.2.    Styrke arbeidet med kvalitetssikring av interne rutiner, bl.a. ved å oppdatere/evt. lage nye rutinebeskrivelser, og forbedre rutiner for intern informasjon, bl.a. ved systematisk bruk av Intranett.

            Ansvarlig: Avdelingslederne.

  1.3.    Innarbeide HMS-ansvar i utlysning av lederstillinger.

            Ansvarlig: Bibliotekdirektøren.

  1.4.    Være spesielt årvåken når det gjelder HMS-aspekter i tilknytning til de større flyttinger/ omstillinger som vil foregå i perioden, og om nødvendig sette i verk spesielle tiltak i denne forbindelse.

            Ansvarlig: Bibliotekdirektøren/avdelingslederne.

 

Satsingsområde 2: Psykososialt arbeidsmiljø

Tiltak:

  2.1.    Integrere arbeid med psykososialt arbeidsmiljø i det ordinære arbeidet ved UBs avdelinger, og ivareta det gjennom det systematiske HMS-arbeidet.

            Ansvarlig: Bibliotekdirektøren/avdelingslederne.

  2.2.    Styrke kompetanseoppbygging/videre- og etterutdanningstilbud for alle tilsatte ved UB, med særlig vekt på opplæring innen IKT og bruk av elektroniske bibliotektjenester.

            Ansvarlig: Bibliotekdirektøren/avdelingslederne.

  2.3.    Videreføre arbeidet med å styrke lederfunksjonen på ulike nivå ved UB, med særlig vekt på samarbeid, intern kommunikasjon/informasjon og konfliktløsing.

            Ansvarlig: Bibliotekdirektøren/avdelingslederne.

  2.4.    Gjennomføre regelmessige personalmøter ved UBs avdelinger og medarbeidersamtaler på alle nivåer i organisasjonen.

            Ansvarlig: Avdelingslederne.

  2.5.    Arbeide aktivt for å slå sammen halve stillinger ved UBs avdelinger.

            Ansvarlig: Bibliotekdirektøren/avdelingslederne.

  2.6.    Legge til rette for jobbrotasjon/hospitering mellom UBs avdelinger.

            Ansvarlig: Bibliotekdirektøren/avdelingslederne.

  2.7.    Gjennomføre sosiale tiltak og stimulere til miljø- og trivselsskapende aktiviteter ved UB.

            Ansvarlig: Bibliotekdirektøren/avdelingslederne.

 

Satsingsområde 3: Fysisk arbeidsmiljø og sikkerhet

Tiltak:

  3.1.    Gjennomføre bygningsmessige tiltak med sikte på å forbedre det fysiske arbeidsmiljøet (inneklima/luft/ventilasjon/lys mv.) ved UBs avdelinger

            Ansvarlig: Bibliotekdirektøren/avdelingslederne.

  3.2.    Få gjennomført rundvask/støvsuging av lokalene, inkl. samlingene/bøkene ved UBs avdelinger.

            Ansvarlig: Bibliotekdirektøren/avdelingslederne.

  3.3.    Gjennomføre HMS-runder og HMS-møter ved avdelingene.

            Ansvarlig: Bibliotekdirektøren/avdelingslederne.

  3.4.    Gjennomføre ergonomisk tilpasning av arbeidsplasser ved UBs avdelinger for å motvirke helseplager, slitasjeskader mv.

            Ansvarlig: Bibliotekdirektøren.

  3.5.    Gjennomføre nødvendig oppgradering og utskifting av utstyr, særlig PC-utstyr, med særlig vekt på mer brukervennlige løsninger.

            Ansvarlig: Bibliotekdirektøren.

  3.6.    Gjennomføre brannøvelser/rømningsøvelser samt andre sikringstiltak med sikte på å øke brannsikkerheten i UBs lokaler.

            Ansvarlig: Bibliotekdirektøren/avdelingslederne.

 

11.04. 2002.   KG/JER.