Program    Deltarkarar   Programkomiteen   Det 68. norske bibliotekmøtet  SOS

Universitetsbiblioteket i Bergen inviterer til
FAGREFERENTKONFERANSEN 2002

Læringssenter. Ulike modellar og aktørar i IKT-basert læring og undervisning


 

 

”Kva vil vi med fagreferenten?”

 

Leiv K. Sydnes

Universitetet i Bergen

-----------

Foredrag

Den nasjonale fagreferentkonferansen 2002

Stavanger 24.04.02

----------

Visjon

”UB har som mål å videreutvikle sine tjenester slik at biblioteket kan oppfylle de behov ansatte og studenter må ha tilfredsstilt for kunne drive forskning, utdanning, læring og formidling på et høyt internasjonalt nivå, og slik at biblioteket for øvrig kan stille sine ressurser til disposisjon for allmennheten.”

[UBBs strategiplan 2002-2006]

 

Universitetsibliotekene har plass i festtaler …..

 

”Biblioteket er universitetenes hukommelse”

 

”Et universitet er ikke bedre enn sitt bibliotek”

 

”Uten bibliotek intet universitet”

 

 

…. og budsjettsammenheng, men svever ellers nokså fritt

 

”.. vi blir tvunget til å tenke strategisk på brukernes behov”

 

…..  .

 

Det klassiske idealbiblioteket

 

·      Er åpent

·      Har alle de viktigste tidsskriftene på plass

·      Har de viktigste bøkene tilgjengelige

·      Har arbeidsplass til forskerne

·      Er preget av arbeidsro

·      Har kompetente fagfolk 

 

--------------------
Påvirkninger

 

·      Den teknologiske utviklingen

·      Etter- og videreutdanning

·      Etablering av nye fag

·      Framvekst av nye fagrelasjoner

·      Eksternt finansierte prosjekter

·      Det vitenskapelige personalet

·      Kvalitetsreformen  

 

---------------
Kvalitetsreformen

 

·      Utvidet studieår med større intensitet

·      Mer skriftlig og muntlig kommunikasjon

·      Nye undervisnings- og vurderingsformer

·      Formell oppgaveskriving

·      Prosjektoppgaver

·      Mindre veldefinert pensum

·      Klare læringsmål

---------------
Konsekvenser

 

·      Behov for kildekunnskap

* Innhold

* Oppbygning

* Pålitelighet

·      Behov for søkeferdigheter

·      Opplæring i bruk av kilder

* Kritisk holdning

* Opphavsrett

* Plagiat

·      Refleksjon om svindel

-------------------
Læringssentra

Arena for kommunikasjon,  informasjonsinnsamling og kritisk vurdering med ”fagreferenter” som informasjonsmeglere og kunnskapsarbeidere.

 

 Særtrekk
·           Dialog
·           Samarbeidslæring
·           Tilgjengelighet
·           Fleksibilitet
·           Velvilje
·           Sentral plassering

----------------

Framtidsvisjoner

 

·      Opplæring i bibliotekbruk blir en bærebjelke i studieprogrammene

·      Fagreferent-begrepet endrer innhold og blir grensesprengende

·      Universitetetene øker bibliotekenes andel av totalbudsjettene

·      Utfordringer på biblioteksektoren får nasjonale løsninger