Program    Deltarkarar   Programkomiteen   Det 68. norske bibliotekmøtet  SOS

Universitetsbiblioteket i Bergen inviterer til
FAGREFERENTKONFERANSEN 2002

Læringssenter. Ulike modellar og aktørar i IKT-basert læring og undervisning


 

 

Bibliotekdirektør Kari Garnes

Universitetsbiblioteket i Bergen

 

FAGREFRENTKONFERANSE 2002

 

Læringssenter. Ulike modeller og aktører i IKT-basert læring og undervisning

 

 

Velkommen til denne konferansen som er et ledd i  fagreferentkonferansene som har funnet sted fra tid til annen. Universitetsbiblioteket i Bergen tok stafettpinnen etter konferansen i Oslo for snart 2 år siden.

 

Etter oppfordring fra det norske bibliotekmiljøet ble konferansen lagt til Stavanger der det nå er en storslått samling av bibliotekfolk. Så får vi evaluere i etterkant om dette var lurt eller ikke.

 

Vi har vinklet seminaret mot temaet læringssenter. Dette har vært et begrep i en del år, men jeg tror at  man legger litt forskjellige meninger i begrepet læringssenter. En ting er form og en annen ting er innholdet.

 

Bibliotekenes rolle i læringen er et sentralt tema innen kvalitetsreformen i høyere utdanning. St.melding nr. 27, Kvalietetsreformen av høgre utdanning,  ble behandlet i Stortinget i juni 2001 og skal gjennomføres ved instutusjonene for den høyere utdanning og undervisnong fra høsten 2003.

 

Våre institusjoner er i full gang med å forberede innføringen av reformen, og bibliotekene blir klart involvert og må endre sine tjenester også i tråd med nye krav og omstruktureringer i institusjonen. Kvalitetsreformen vektlegger bl.a. en aktiv student som skal ha individuelle læreplaner. Det snakkes om forsknings- og problembasert læring  med bruk av IKT.

 

I den elektroniske kunnskapsinformasjonen er det mange aktører som tilbyr sine tjenester. Disse skal vi  konkurrere med. Det er mange tjenesteytere etter hvert på informasjonsmarkedet. Bibliotekene må fortsatt satse på kvalitet i den faglige veiledningstjenesten.

 

Bibliotekene må fronte sin virksomhet mot  nye formidlings- og læringsmetoder. Vi må  komme mye tettere inn i læringsvirksomheten på institusjonen, og vi må omstrukturere internt for å kunne formidle informasjonskompetanse innen dagens kunnskapsforvaltning, både internt på institusjonen og ved bruk av virtuelle undervisningsmetoder.

 

E-læring eller IKT støttet undervisning og læring vil delvis bli byttet ut med den tradisjonelle kateterundervisningen. Bibliotekets ressurser og tjenester må integreres i denne type undervisning og læring. Dokumentleveranser, uansett i hvilke form de finnes, skal tilrettelegges og  tilpasses.

 

Enkle og gode grensesnitt med kvalitatssikrete emneportaler mot de eleketroniske kildene er et eksempel på viktige oppgaver for vår virksomhet.

 

Fagreferentene må få en bedre integrasjon med fagmiljøene og læringen som foregår ved institusjonen.

 

Første delen av seminaret blir det innlegg med mer overordnete synspunkter på læring, kvalitetsreformen og hvilke tanker man har om læringssenter og fagreferentenes plassering i denne reformen.

 

Andre delen får vi konkrete eksempler og erfaringer med utfordringer.

Gruppearbeid og diskusjoner  blir en viktig del.