Referencer : formål og krav
                       Informasjonskompetanse - Gode informasjonssøk til oppgaveskriving

Kildekritikk


Om kurs i kildekritikk

Hva er kildekritikk?
Kvalitative vurderinger
   Målgruppe og sjanger
   Tekstens kilder
   Forfatter
   Utgiver
   Publiseringstidspunkt

Vurdering av relevans
   Dine problemstillinger 
   Tekstanalyse
   Kildesammenligning

                       

Tekstanalyse

For å kunne si noe mer om kilden er relevant for oppgaven din, bør du analysere teksten for å finne ut hvorfor den er skrevet og hvilke formål forfatteren har hatt ved å skrive nettopp denne teksten.
Overordnet kan vi si at det å skrive en vitenskaplig tekst har tre viktige formål:

1. Å undersøke et tema,
2. Å analysere et problem.
3. Å formidle et materiale eller resultat..

I vår tekstanalyse vil vi fokusere på punkt 3.Hvordan formidles resultatet?

Tekstanalyse dreier seg for det første om å finne ut hva forfatteren ønsker å formidle til deg som leser. For det andre skal du også finne ut hvordan forfatteren formidler resultatene sine ved å se på retoriske grep hun gjør. Sist, men ikke minst, setter tekstanalyse deg i stand til å se hvilke faglige sammenhenger forfatteren har utviklet teksten innenfor. Hvordan er teksten satt i sammenheng med andre tekster?

Hva vil forfatteren formidle?

 • Hva finner forskeren i materialet sitt?

 • Hva er det hun vil fram til?

 • Hvilket materiale baserer forskeren seg på? Hvilken type empiri ligger til grunn?

 • Har forskeren tilstrekkelig teoretisk og empirisk dokumentasjon  for det hun hevder?

 • Trekker forskeren fram noe i materialet som særlig sentralt i forhold til argumentasjonene hun setter fram?

 • Ut i fra hvilket perspektiv arbeider hun?  

- Hvordan kan du så bruke resultata i din oppgave?

Hvordan formidler forfatteren gjennom teksten?

Ved å se på språket forfatteren bruker kan vi avdekke hvilke retoriske grep forfatteren gjør for å overbevise leseren. Se på hvordan forfatteren velger å presentere stoffet sitt.

 • Hvordan vil hun overbevise deg om at perspektivet hun har er fruktbart?

 • Hvordan får hun deg til eventuelt til å ignorere andre perspektiv eller svakheter i presentasjonen?

 • Hva gjør hun for å holde på oppmerksomheten din?

 • Hvordan vekker hun leseren?  Hvilke eksempler velger hun å belyse? Er de morsomme? Urovekkende? Opplysende?

 • Hvilken holdning har forfatteren til stoffet hun presenterer og til deg som leser. Bruker hun pronomen der hun har et vi som inkluderer leseren? Lar hun sitt engasjement smitte over? Er tonen belærende/ viser hun faglig  tyngde?

Hvordan forholder teksten seg til andre tekster?

Det fins ingen første tekst. Tekster inngår i et større tekstunivers der nye baserer seg på tidligere, og kommer med motsvar til disse. All akademisk skriving er befestet i overordnede vitenskaplige tradisjoner og i spesifikke fagdebatter. Det er derfor relevant å se på teksten i lys av andre tekster.

Still følgende spørsmål til teksten du har framfor deg:

 • Hva er teksten et svar på/en utfordring til?

 • På hvilken måte er teksten preget av dominerende tekster i samtiden?

 

 

 Hva er kildekritikk?
Kvalitative vurderinger
   Målgruppe og sjanger
   Tekstens kilder
   Forfatter
   Utgiver
   Publiseringstidspunkt

Vurdering av relevans
   Dine problemstillinger 
   Tekstanalyse
   Kildesammenligning
                                        
 

Offisiell side