Informasjonskompetanse - Gode informasjonsøk til oppgaveskriving
                 

Utvid fokus - Avrunding

Din situasjon
Du vet nå mye om emnet ditt. Du har formulert prosjektet, hentet inn informasjon, analysert data, drøftet problemstillingene og skrevet en konklusjon for prosjektet. Da gjenstår bare perspektiveringen.

Perspektivering er en utvidelse av fokus slik at man ser det aktuelle prosjektet i forhold til andre emneområder, og kan drøfte eventuelle konsekvenser som prosjektets konklusjoner vil ha. Ikke alle prosjekter krever en perspektivering. Det finnes også få formelle krav til en slik. Men perspektiveringen kan være en fin måte å avrunde et prosjekt på. Det hører med til vitenskapelig arbeidsmåte, og det er en egen utfordring at man så å si løfter blikket igjen og ser seg rundt når et prosjekt blir avsluttet.

Du har allerede mye materiale som kan gi deg inspirasjon for perspektiveringen. Under arbeidet med prosjektet har det kanskje dukket opp nye problemstillinger du kunne ha fulgt opp, men som falt utenfor rammen av prosjektet. Du kan ha støtt på interessant litteratur som du måtte velge bort, fordi den lå i randsonen. Slikt materiale kan du kanskje bruke nå.

Hva er lurt å gjøre nå?
Perspektiveringen bør ikke føre til en ny runde med informasjonssøking. Ta utgangspunkt i den kunnskapen du har tilegnet deg gjennom prosjektarbeidet, og benytt de kildene og problemstillingene som allerede er berørt.

Det er ikke meningen med perspektiveringen at man skal gå i dybden. Forsøk å utvide perspektivet heller enn å gå inn i nye emneområder. Men du kan godt skissere hva som kan bli en oppfølging av prosjektet, eller helt nye prosjekter. Du skal ikke lage noen ny prosjektbeskrivelse, bare fange opp gode idéer eller innfallsvinkler som måtte ha dukket opp.

Hvordan går jeg frem?
Fremgangsmåten for å skrive perspektiveringen kan naturligvis variere, men noen tips kan det være lurt å vurdere:

Bruk andres perspektiv på ditt eget materiale. Da vil du lettere kunne se ting du ikke fikk med deg i utarbeidelsen av prosjektet.

Pek på andre problemstillinger enn dine egne, som du kom over i det kildemateriale som ble benyttet til prosjektet. Da vil du kunne se hvordan andre har sett temaet i en større sammenheng. Dersom andre har kommet frem til andre konklusjoner enn du selv, vil dette kunne gi en ide om nye måter å se problemet på.

Ta fatt i ubesvarte spørsmål fra ditt eget prosjekt. Dette kan antyde noe om mulige oppfølginger og nye prosjekt.

Hvilke type informasjon kan jeg bruke?
Alle typer informasjon kan brukes. Du skal bruke materiale som kan bidra med noe nytt i forhold til prosjektet ditt. Det skal belyse din problemstilling fra en annen vinkel, enten den nå underbygger det du viste i prosjektet, eller står i motsetning til det.

Du kan her bruke materiale du i første omgang valgte bort, men som allikevel kan være interessant og relevant. Du kan også bruke referanser til artikler, oversiktslitteratur eller emner du allerede har behandlet. Aktuelle nyheter av vitenskapelig eller journalistisk karakter innenfor ditt problemfelt er alltid interessante å få med når du skal skrive en perspektivering.

[Oversatt fra Aalborg - SWIM-modul 5]

strekOffisiell side
Sist oppdatert 18.09.06 av ea.
til denne siden.