Informasjonskompetanse - Gode informasjonsøk til oppgaveskriving
                 

Lag nøkkelord
Strukturer og kombiner informasjonen

Din situasjon
Den første orienterende informasjonssøkingen har gitt deg et overblikk. Du er nå i stand til å identifisere informasjonsbehovet mer presist, og kan svare på spørsmålet: ”Hva trenger jeg å vite mer om for å arbeide videre med denne problemstillingen?”

Hva er lurt å gjøre nå?
Lag en liste over nøkkelord/emneord som er sentrale for problemstillingen. Ordene på listen vil du kunne bruke som søkeord når du skal finne mer detaljert informasjon. Nøkkelordene skal bestå av de emnene, personene eller begrepene som du trenger å ha mer kunnskap om for å kunne skrive prosjektoppgaven.

Strukturér (det vil si sorter og del inn) nøkkelordene dine etter om de dekker et vidt eller et snevert kunnskapsfelt, og eventuelt etter hvilke ord som synes viktigst for din problemstilling.

Lag forskjellige kombinasjoner av nøkkelordene dine som du kan bruke til å avgrense eller utvide søket ditt i databaser – alt etter hva som er nødvendig for å finne relevant materiale å velge i.

Det er viktig at du forbereder søket ditt godt før du skal søke etter mer detaljert informasjon. Dette er nødvendig for å unngå at du drukner i informasjon – eller det motsatte: at du slett ikke finner informasjon.

Hvilke typer ressurser er relevante?
Problemstillingen er det første stedet du skal lete etter nøkkelord. Her vil de viktigste ordene for emnet ditt finnes, særlig hvis du selv har formulert noen setninger og beskrevet relaterte aspekter som interesserer deg.

I studieplanen kan du også finne mange relevante opplysninger. Her finnes det en beskrivelse av semesterets studiemål og innhold. Dette gir deg muligheter for å velge noen nøkkelord som kan være gode å bruke i jakten på informasjon. Du har muligens også laget et orienterende søk (som anbefalt i del 2: Orientering). Der fant du sannsynligvis noen materialer som du også kan utlede nøkkelord fra.

Hvordan går jeg frem? Et eksempel
Når du har funnet nøkkelordene dine, har du en mer eller mindre velstrukturert liste. Denne kan du nå arbeide videre med.

Hvis du, som et eksempel, arbeider med en problemstilling som tar utgangspunkt i hvordan forandringer i en organisasjonsstruktur har innflytelse på organisasjonskulturen, kunne listen din se slik ut:

 • Bedriftsorganisasjon
 • Organisasjonsstruktur
 • Normer
 • Organisasjonskultur
 • Forandringer
 • Administrasjon
 • Verdier
 • Organisasjonsteori
 • Kultur
 • Privatisering
 • Informasjonsteknologi
 • Ny lønn
 • Makt
 • Det offentlige
 • Det private
 • Vitnemål
 • Omstilling

For å gjøre listen din helt perfekt, skal du nå strukturere nøkkelordene etter hvilke ord som dekker et vidt eller et snevert kunnskapsfelt. Da kan du etterpå lettere styre informasjonssøket ditt, så du enten kan avgrense eller utvide det. Det å strukturere er ofte en individuell vurdering, og derfor kan listen se ut på forskjellige måter, men én mulig rekkefølge kan være den som står nedenfor. Legg merke til hvordan listen nå starter med de vide, generelle begrepene, og ender med de snevre, spesielle begreper:

 • Administrasjon
 • Bedriftsorganisasjon
 • Organisasjonsteori
 • Organisasjonsstruktur
 • Organisasjonskultur
 • Informasjonsteknologi
 • Privatisering
 • Det offentlige
 • Det private
 • Omstilling
 • Forandringer
 • Normer
 • Verdier
 • Makt
 • Ny lønn
 • Vitnemål

Vær oppmerksom på at de nøkkelordene som er gode til å bruke i én database, kan være mindre gode i en annen. Her tenkes det ikke bare på de enkelte ordene og deres betydning, men språket spiller en viktig rolle. Nærmere bestemt bør du nå supplere nøkkelordlisten din med synonymer eller relaterte begreper samt en oversettelse av nøkkelordene dine til andre språk.

Hvilke språk du skal oversette til er naturligvis avhengig av din språklige kompetanse, men også av emnet. For eksempel er mye litteratur om jus på tysk.

Når du skal søke med nøkkelordene fra listen din, bør du gjøre følgende:

Velg et vidt nøkkelord og kombinér det med et som er mer snevert. Kombinasjonen av ordene bør selvfølgelig gi mening i forhold til problemstillingen du vil undersøke. Et eksempel på en brukbar kombinasjon kunne være:

"Bedriftsorganisasjon" og "forandring" – denne kombinasjonen lar deg søke på bedriftsorganisasjon i sammenheng med forandring.

En mindre hensiktsmessig kombinasjon kunne være å søke på:

"Forandring" og "verdier" – her bruker du to nøkkelbegreper som begge har en snever betydning, vet du ikke i utgangspunktet hvilken større sammenheng de inngår i. Derfor er du nødt til å angi om det for eksempel er økonomi eller radioaktivt materiale disse to ordene skal forbindes med.

Hvis det er ett av de snevre begrepene som er sentralt for prosjektet ditt, kan du prøve å kombinere det med alle de overordnete etter tur for å se om det kommer fram nytt materiale.

 • "Bedrifsorganisasjon" og "privatisering"
 • "Organisasjonsstruktur" og "privatisering"
 • "Organisasjonskultur" og "privatisering"
 • "Offentlige" og "privatisering"

Når du søker, kan du komme ut for at noen kombinasjoner som umiddelbart ser gode ut, viser seg å gi ingen eller bare ubrukelige treff. Hvis dette er tilfellet, så prøv en annen kombinasjon – vær fleksibel og åpen.

Du kan også bruke andre metoder til å finne nøkkelbegrepene dine, hvis metoden vi har presentert for deg ikke virker.

Bruk den teknikken du foretrekker, og som du er mest fortrolig med.

[Oversatt fra Aalborg - SWIM-modul 3]

strekOffisiell side
Sist oppdatert 18.09.06 av ea.
til denne siden.