Informasjonskompetanse - Gode informasjonsøk til oppgaveskriving
                 

Ditt utgangspunkt
Bruk den informasjonen du har

Din situasjon
Du har nettopp startet med prosjektarbeidet ditt. Du har valgt et emne for prosjektarbeidet, og du erkjenner nå at du har et informasjonsbehov.

Hva er lurt å gjøre nå?
Du må først lage deg en foreløpig problemstilling. Når du gjør det, oppnår du samtidig en begrepsavklaring. Begrepsavklaringen er et viktig redskap i den første informasjonssøkningen din.

Det du nå gjør, er å undersøke:

 • de formelle retningslinjer for prosjektet
 • hva som er temarammen for prosjektet
 • hvilket omfang prosjektet skal ha
 • hvor mye tid du har til rådighet
 • hva som er det spesifikke kravet til innhold

Hvilken type informasjon kan jeg bruke?
Bruk den informasjonen du allerede har, og den kunnskapen du har tilegnet deg i studiet inntil nå. Dette er informasjonstyper som for eksempel din personlige kunnskap, de formelle retningslinjene for utformingen av oppgaven, og inspirasjonskilder som forelesninger, medier, intereressområder og så videre.

De nevnte informasjonsressursene er vidt forskjellige, men felles for dem alle er at de inneholder informasjon som bidrar til å skape rammene for ditt kommende prosjekt. Å avgrense prosjektet, skape rammene for det, gjør du ved å lage en foreløpig problemstilling.

Hvordan går jeg frem?
Husk at mange relevante informasjonsressurser faktisk allerede er til stede hos deg selv. Ressursene er for eksempel:

 • kurslitteraturen
 • andre medier du er blitt motivert av
 • studieplanen
 • materiale om prosjektarbeidet
 • deg selv
 • diskusjoner i din prosjektgruppe

Du kan bruke forskjellige grep for å komme videre med formuleringen av den foreløpige problemstillingen din, som:

 • å velge et emne
 • å spørre deg selv hvorfor et emne er interessant, og skrive ned svaret
 • å lage en idémyldring ("brainstorming") over emnet
 • å finne ulike innfallsvinkler til emnet, på bakgrunn av idémyldringen din
 • å vurdere den faglige relevansen av valgene dine
 • å vurdere prosjektet eller oppgavens art. Er oppgaven teoretisk, eller empirisk, eller kanskje noe helt annet?
 • å lage en tidsplan for prosjektarbeidet, som tar hensyn til de formelle kravene, emnevalget ditt, den tiden du har til rådighet, samt det du har kommet frem til om dette prosjektets karakter

Formuler på grunnlag av dette en foreløpig problemstilling. Den foreløpige problemstillingen din inneholder nå et avgrenset emnevalg. Du har tatt hensyn til de formelle kravene, og har dermed et overblikk over form og innhold for prosjektet ditt.

Den foreløpige problemstillingen din er et godt redskap. Du kan nå bruke den videre for å søke vidt omkring og orientere deg om emnet. Du er med andre ord nå klar til neste fase i søkeprosessen.

[SWIM er fra Aalborg - SWIM-modul 1]

strekOffisiell side
Sist oppdatert 18.09.06 av ea.
til denne siden.