Referencer : formål og krav
Informasjonskompetanse - Gode informasjonssøk til oppgaveskriving

Kildekritikk


Om kurs i kildekritikk

Hva er kildekritikk?
Kvalitative vurderinger
   Målgruppe og sjanger
   Tekstens kilder
   Forfatter
   Utgiver
   Publiseringstidspunkt

Vurdering av relevans
    Dine problemstillinger
    Tekstanalyse
    Kildesammenligning

Hva er kildekritikk?

Kildekritikk er et samlebegrep for metoder brukt for å skille verifiserte opplysninger fra spekulasjoner (Leth og Thurén 2000).  
Kildekritikk handler om å vurdere kvaliteten på den informasjonen du har funnet, i forhold til utgangspunkt ditt. 
I dette kurset innebærer kildekritikk to ting:

  •  En kvalitativ vurdering av informasjonskilder

  •  Vurdering av kildenes relevans for vårt informasjonsbehov

Kvalitativ vurdering av kilder

En  kvalitativ vurdering av informasjonskilder handler om å vurdere kilder ut fra egenskaper som type, troverdighet og ekthet.
Hva slags type kilde har vi med å gjøre?
Er det forskningsformidling eller politiske meningsytringer?
Er kilden det den gir seg ut for å være?
Er for eksempel forskningsresultatene publisert i en sammenheng som bekrefter at dette dreier seg om forskning?
I kurset skal vi konkretisere en slik kvalitativ vurdering gjennom å analysere informasjonskilden ved å stille spørsmål om:

  • Kildens målgruppe

  • Kildens innhold

  • Kildens forfatter(e)     

  • Kildens utgiver

  • Kildens publiseringstidspunkt

Vurdering av kilders relevans

Vi har behov for ulike typer kilder avhengig av hva vi ønsker svar på. Derfor bør vi fastslå kildematerialets relevans i forhold til en bestemt oppgave. Kildekritikk innebærer å vurdere informasjonskildens verdi for oss i forhold til de spørsmål vi ønsker å besvare. Det kan vi
gjøre ved å stille følgende spørsmål:

  • Omhandler kilden de temaene du stiller spørsmål om?

  • På hvilken måte kan kilden belyse spørsmålene du stiller?


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hva er kildekritikk?
Kvalitative vurderinger
   Målgruppe og sjanger
   Tekstens kilder
   Forfatter
   Utgiver
   Publiseringstidspunkt

Vurdering av relevans
    Dine problemstillinger
    Tekstanalyse
    Kildesammenligning
                                            

Offisiell side