Referencer : formål og krav
Informasjonskompetanse - Gode informasjonsøk til oppgaveskriving

Sitering og etikk


Hvorfor referere?
Hva refereres?
Hvordan refereres?
Stiler
Etikk
  - Akademisk integritet
 
- Forskningsetikk
 
- Lover og forskrifterEtikk

Akademisk integritet

Akademisk integritet innebærer at du vektlegger prinsippene og standardene til universitetet når du arbeider faglig. Å praktisere akademisk integritet betyr at du inntar en reflektert holdning i forhold til forskning, skriving og dokumentasjon. Gjør deg kjent med:


Begrepet «den akademiske integritet» er knyttet til forestillinger om hva slags samfunnsinstitusjoner universitetene er, har vært, og bør være. (Benum, 2003)

Benum (2003) viser blant annet til at institusjonen er knyttet til bestemte verdier:

 • Akademisk frihet er knyttet til den frie forskning. Universitetet skal være fremmer av forskning og kunnskap som ikke er styrt av markedskreftene
 • Kunnskap skal kunne søkes av alle, og skal stilles til disposisjon for alle. Universitetene skal på den måten være allmennyttige.
 • Universitetet er en verdiinstitusjon i seg selv, som blant annet oppmuntrer samfunnets medlemmer til å utforme en egen oppfatning av samfunnsmessige problemer og utfordringer, og ligger dermed til grunn for demokrati.

Mer om vitenskap og verdier kan du lese i UIB-magasinet (1/2-1996)
Se også UiBs Forskningsside.

For behandling av brudd på god vitenskapelig praksis se siden til Redelighetsutvalget ved UiB.

 

Forskningsetikk

Forskningsetikk omfatter

Interne forskningsetiske normer dreier seg om at:

 • kunnskap er allemannseie

 • kunnskap fremskaffes uavhengig av politiske eller ideologiske interesser

 • ethvert resultat underkastes kritisk prøving av fagfeller

Får prosjektmedarbeidere forskningsetiske betenkeligheter ved gjennomføring av et prosjekt, har hun/han rett til å legge disse frem for en høringsinstans.

Eksterne normer dreier seg om vern av den enkelpersoner og samfunn. Prosjektets mål og metoder må ikke bryte med allment akseptert verdisyn. Det gjøres krav om at:

 • Prosjektet ikke bryter med norsk lov.

 • Det ikke medfører diskutable militære/forsvarsmessige implikasjoner.

 • Miljøhensyn og dyrevern er tilstrekkelig ivaretatt.

 For forskning der personer er involvert gjøres det krav om:

 • Forskere har ansvar overfor den enkelte.

 • Alle persondata er tilstrekkelig anonymiserte.

 • Personer inkluderes kun i forsøk hvor det er et rimelig forhold mellom risiko og nytte.

 • Forskere følger nedadstigende rekke av tillatelighet: man begynner å forske på personer som har best forutsetninger (friske voksne) for deretter å inkludere mer sårbare grupper, dersom dette er til gagn for dem.

 • Forsvarlig samtykke er innhentet. Det foreligger ikke avhengighetsforhold som kan påvirke personens samtykke

 • Prosjektet må ikke medføre kontroll eller manipulering av enkeltpersoner.

 • Forskere og studenter som skal gjennomføre et prosjekt der de skal behandle personopplysninger, må fylle ut meldeskjema og sende det til personvernombud for forskning.

Forskningskomiteene ser til  at prosjekter oppfyller disse kravene før de igangsettes. Pass på at oppgaven din også samsvarer med kravene ovenfor.

Det er utarbeidet konkrete etiske retningslinjer for medisin og helsefag  i Helsinki- deklarasjonen og i Vancouver- konvensjonen.  

Videre finner du blant annet følgende norske retningslinjer:

Kilde: http://www.etikkom.no/

 

Lover og forskrifter i forbindelse med plagiering

Hvorfor referere?
Hva refereres?
Hvordan refereres?
Stiler
Etikk
  - Akademisk integritet
 
- Forskningsetikk
 
- Lover og forskrifter

 

Offisiell side