Undervisningsopplegg for informasjonskompetanse

Sluttrapport, mai 2004


Innledning - Oversikt over prosjektfasene - Samarbeid med andre institusjoner -

Erfaringer - Videre oppfølging - Videre lesning - Vedlegg


Vedlegg 4: Test av kurset i en undervisningssituasjon

Vedlegg 4a: Test med UB-ansatte 9. mars 2004

Den 9. mars 2004 møtte 8 UB-ansatte. Utgangspunktet var at de ansatte skulle tenke at de var studenter. Først ble det utdelt spørsmål for å igangsette en gruppediskusjon om ulike strategier i oppgaveskrivingsprosessen. I tillegg fikk de en oppgave som de skulle skrive. Deretter ble de tre første modulene i SWIM gjennomgått, samt søkeveiledninger i BIBSYS og oppslagsverk.

Tilbakemeldingene ble tatt opp på bånd. Disse var det ikke mulig å skrive ut, men vi hadde omfattende notater. Hovedinntrykkene var positive. Undervisningen fungerte brukbart og vårt opplegg falt i smak. Mange kunne tenke seg at studentene ville ha nytte av dette. Flere kunne tenke seg å undervise i IK-kurset selv.  Noen uttrykte bekymring for hvordan kurset skulle anvendes praktisk, og spesielt i forhold til tradisjonell instruksjon. En annen kommentar var at innledningen til kurset var for lang, spesielt SWIM modul 1 og 2. I forhold til grensesnitt og navigering falt dette i smak hos noen, mens andre ikke likte opplegget like godt. De fleste mente imidlertid at studentene ville fenges av lyd og bilde. 

Tid i min Innhold
30 min Introduksjon
  Skissering av hva som skal skje
  "Utdeling" av oppgave: Engelske dialekter i Skottland. Semesteroppgave på ca. 15 sider, skal skrives i grupper på 2-3 personer
  Innføringsaktivitet: Søkeatferd, søkesteder, søkekriterier
Diskusjon i grupper med følgende spørsmål:
Hvordan går du frem? /Hvordan vet du hva du skal gjøre?
Hvor finner du informasjon til oppgaven?
Kvalitativ vurdering av informasjonsressurser og materiale (kildekritikk)
Hvordan bearbeider du den informasjon du har funnet?
10 min Felles diskusjon av spørsmålene
10-15 Pause
  Nøkkelord og kilder
5 min Introduksjon om hva som skal gjennomgås og hvorfor:
Praktiske tips i forhold til hvordan oppgaveløsning kan foregå. Finne frem til søkeord og bestemme aktuelle kilder i forhold til denne oppgaven
15 min Gjennomgang av SWIM-modulene
  SWIM 1
  SWIM 2
  SWIM 3
20 min Felles diskusjon om hvilke nøkkelord og kilder
10 min Pause
  Søk
 15 min Bibsys
  Britannica

Vedlegg 4b: Test med studenter 1. april 2004

Den 1. april 2004 ble det gjennomført test med studenter. Kommentarer fra de ansatte og studieturen til Aalborg medvirket til at vi endret testen noe. I stedet for felles gruppediskusjon laget vi kort med fasene i Kulthaus informasjonssøkingsprosess. Studentene skulle, to og to, diskutere og beslutte hvilke faser som kom først og sist i prosessen. Dette ble oppsummert og illustrert i en tabelloversikt i plenum. Studentene fikk utdelt "oppgaven". Studentene gjennomgikk deretter SWIM modulene 1-3. Etter hver modul skulle de diskutere innholdet i modulen i forhold til oppgaven. Ved hjelp av tabellen ble så modulen oppsummert. Til slutt ble søkeveiledninger til Bibsys og Britannica gjennomgått. Studentene fikk litt tid til å søke selv avslutningsvis.   

Intervjuet med studentene gav stort sett positive tilbakemeldinger. Kurset ble oppfattet som nyttig, og studentene ville gjerne anbefalt det til andre studenter. Kurset var rettet mot studenter på det historisk-filosofiske fakultet. Kurset, slik det ble presentert, var ikke like egnet for alle studenter.

I løpet av det første semesteret, men ikke før oppgaveinnlevering starter, bør kurset holdes. Studentene mente at kurset gjerne kunne vært obligatorisk. Videre bør det legges til en lenke med informasjon om akademisk skriving. Eventuelt kan kurset inngå som en del av et kurs i akademisk skriving. Annonsering bør skje via forelesere, og på Mi side i studentportalen.

Når det gjelder SWIM-modulene hadde studentene ingen problemer med navigering. De mente at de visuelle presentasjonen, som farger og figurer, kunne vært mer variert. Dansk lyd var heller ikke et problem, siden de kunne støtte seg til presentasjonens norske tekst. Dersom studentene skal bruke programmet på egen hånd i ettertid, ville de gjerne hatt oppgaveeksempler tilpasset sitt fakultet.

Tid i min Innhold
5 min Introduksjon
  Skissering av hva som skal skje
15 min Innføringsaktivitet: kortsortering og diskusjon i grupper
10 min Felles diskusjon og oppsummering (Tabell over Kulthaus info.søkingsprosess)
5 min "Utdeling" av oppgave: Engelske dialekter i Skottland. Semesteroppgave på ca. 15 sider, skal skrives i grupper på 2-3 personer
10 min Pause
45 min Gjennomgang av SWIM-modulene
  Eksempel på navigering
  SWIM 1 + diskusjon i grupper (5 min) + oppsummering (Tabell)
  SWIM 2 + diskusjon i grupper +  oppsummering (Tabell) + presentasjon oppslagsverk
  SWIM 3 + diskusjon i grupper + oppsummering (Tabell) + Bibsys
   
Total tid: 115 min
   
  Tabell

 

 


Oppdatert 18.09.2006 av rkl