Undervisningsopplegg for informasjonskompetanse

Sluttrapport, mai 2004


Innledning - Oversikt over prosjektfasene - Samarbeid med andre institusjoner -

Erfaringer - Videre oppfølging - Videre lesning - Vedlegg


Oversikt over prosjektfasene

Prosjektet varte fra 15. august 2003 til 30. april 2004. Det var delt inn seks faser.

Prosjektfase 1. Begrepsavklaringer, avgrensninger (frist 1.9.2003)
Informasjonskompetanse er et relativt nytt begrep som oppstod i forbindelse med den teknologiske utviklingen som på sin side muliggjør tilgang til et hav av informasjon. Definisjonen av begrepet Informasjonskompetanse varierer litt og er blitt presisert med tiden. Vi laget følgende arbeidsdefinisjon:

Med informasjonskompetanse (IK) eller informasjonskunnskap mener vi:
Å erkjenne et informasjonsbehov, å kunne formulere behovet, å kjenne til kilder for å dekke behovet, å kunne bruke kildene, å samle inn informasjonen, å kunne vurdere informasjonen, å kunne formulere en tese, og å kunne bruke informasjonen i egne fremstillinger.

Prosjektfase 2. Innhenting av kursopplegg (frist 1.10.2003)
Listen over eksisterende kursopplegg ble raskt lang. Kursene vi fokuserte på ble for det meste utviklet ved bibliotek på en høyere utdanningsinstitusjon, gjerne en institusjon i modernisering og tilpasning til ny teknologi. Innholdsmessig retter disse kursene seg til laveregradsstudenter som også er vår primære målgruppe. Diskusjonen i gruppen gikk en del på om vi skal overta et eksisterende kursopplegg og tilpasse dette til vårt behov, eller om vi skal utvikle et eget kurs. Oversikt over kurs finnes i Vedlegg 1.

Prosjektfase 3. Utarbeiding av vurderingskriterier og vurdering (frist 1.11.2003)
En skjematisk vurderingsoversikt der de mest aktuelle kursene inngår finnes i Vedlegg 2. Oversikten viser at de ulike kursene dekker ulike deler av informasjonskompetanse som sådan og at graden av interaktivitet, struktur og navigering varierer.

Gruppen så nærmere på et dansk kursopplegg fra Aalborg kalt SWIM. SWIM (Streaming Webbased Information Modules) bruker et gjennomtenkt pedagogisk opplegg og anvender animasjoner, lyd og bilder i sin fremstilling. Vi fikk også en del ideer fra et meget grundig webkurs fra Lund med navn Informasjonskompetens.

Prosjektfase 4. Utvikling av kursopplegg (frist 1.3.2004)
Ut fra vurderingene fant vi at vi kunne bruke de danske SWIM-modulene 1-5, og modifisere disse til våre forhold. Arbeidet har bestått av å oversette all dansk tekst til norsk, og bytte ut eksempler på typiske danske ressurser med norske.

I tillegg laget vi egne moduler for kildekritikk og siteringsteknikk. Det siste var blant annet et ønske fra fagmiljøene på humaniora-fakultetet. Vi laget også en ny veiledning i oppslagsverk. Fra Universitetsbiblioteket i Tromsø fikk vi overta og modifisere de nettbaserte søkeveiledninger i BIBSYS og NORART.

Via Universitetets Formidlingsavdeling kjøpte vi webdesign-tjeneste. Løsningen er gjengitt i Vedlegg 3. Den trenger imidlertid videre bearbeiding, som ikke var mulig i rammen av prosjektet. Derfor bruker vi foreløpig eget design.
URL til kurset: http://www.ub.uib.no/felles/IK/index.htm

Prosjektfase 5. Test, evaluering og endringer (frist 1.4.2003)
Det ble gjennomført to tester, en med UB-ansatte og en med studenter (Vedlegg 4a og 4b). IK-gruppen leide inn konsulent Kristine Drake for utarbeiding av spørsmål og selve gjennomføringen av gruppediskusjonen i begge testene.

Testene besto av en innføringsaktivitet og gjennomgang av SWIM-modulene 1-3. Tilbakemeldingene var stort sett positive fra ansatte og studenter. Undervisningen fungerte brukbart. Flere av de ansatte kunne tenke seg å undervise i IK-kurset selv. Noen uttrykte bekymring for hvordan kurset skulle anvendes praktisk, og spesielt i forhold til tradisjonell instruksjon. Studentene oppfattet kurset som nyttig, og studentene ville gjerne anbefalt det til andre studenter. I løpet av det første semesteret, men ikke før oppgaveinnlevering starter, bør kurset holdes. Studentene mente at kurset gjerne kunne vært obligatorisk. Annonsering bør skje via forelesere, og på Mi side i studentportalen.

Prosjektfase 6. Implementering (inkl. markedsføring) i UBs undervisningsopplegg og presentasjon for fagmiljøene for integrering i faglig undervisning ved UiB. Engelsk versjon.
Hvordan kurset tenkes brukt er en vesentlig del av prosjektet. Nedenfor er det skissert noen bruksmåter:

  • i en undervisningssituasjon med laveregradsstudenter som skal igang med å skrive oppgave  Undervisningen gis av bibliotekpersonale som et 2-3 timers kurs (undervisningen kan foregå som i Vedlegg 4b).
  • i en ad hoc veiledning der man velger ut passende enkelmoduler
  • i forbindelse med etablerte kurs på fakultetene der informasjonssøking er et nyttig supplement. Undervisningen gis av bibliotekpersonale i samarbeid med fagmiljøene.

Utvalget skal lage en veiledning på bruk av kurset i ulike sammenhenger, men inntil videre henvises til den Pedagogiske manualen til Universitetet i Aalborg.

Kurset er et supplement til den undervisningen som allerede gis ved Universitetsbiblioteket i bruk av biblioteket, databaser og våre trykte og elektroniske ressurser.

En første presentasjon av kurset ved alle avdelinger skjer i løpet av mai. I juni er det planlagt et kikk-off-seminar for alle som skal undervise ved UB for å bli bedre kjent med oppbygging av kurset og bakgrunnen for valgene. Kurset skal taes i bruk i bibliotekundervisningen fra høsten 2004.

En engelsk versjon av kurset er ønskelig, men var ikke mulig å lage i rammen av dette prosjektet. SWIM-modulene vil bli oversatt til engelsk av Universitetsbiblioteket i Aalborg.

Kurset ligger fritt tilgjengelig på nettet for alle. Om andre institusjoner vil ta i bruk deler eller hele kurset, vennligst ta kontakt.


Oppdatert 29.07.2005 av rkl