Referencer : formål og krav
Informasjonskompetanse - Gode informasjonssøk til oppgaveskriving

Kildekritikk


Om kurs i kildekritikk
 
 Hva er kildekritikk?
 Kvalitative vurderinger
    Målgruppe og sjanger
    Tekstens kilder
         
Eksempel
    Forfatter
    Utgiver
    Publiseringstidspunkt

 Vurdering av relevans
     Dine problemstillinger
     Tekstanalyse
     Kildesammenligning                       

Eksempel: Tekstens kilder


Oda skal skrive en oppgave om nasjonal tilhørighet i Afrika på historie mellomfag.

Hun velger å bruke Thomas Hylland Eriksens artikkel A non Ethnic State for Africa. Hylland Eriksen er sosialantropolog. I artikkelen argumenterer han for at en stat ikke kan ta det som en selvfølge at statsborgere automatisk kjenner tilhørighet til staten fordi de er født der. Han viser her til statsviteren Benedict Anderson som hevder at alle fellesskap som går utover familien er imaginære fellesskap. Eriksen viser til at identitet ikke er statisk, men i stadig endring, og at enkeltmennesker operer med flere identiteter ut fra hvem de samhandler med. Dette må også speiles i staten. Han bruker Mauritius som et eksempel på et afrikansk land der hinduer, muslimer, mennesker med kinesisk opprinnelse og andre lever tilsynelatende fredfullt sammen:

Oda ser at Hylland Eriksen bygger teorier om etnisitet versus nasjonal identitet ut fra Andersons teori. Her bruker han den mauritanske befolkingen som belegg på at det en kan sameksistere på tvers av sterke etniske grupperinger. Mauritanerne ser på seg selv som borgere i en flerkulturell stat der de kjenner tilhørighet til en flerkulturell nasjon foran sin egen etniske bakgrunn.

Når Oda har studert artikkelen ser hun at han hovedsakelig trekker fram antropologiske kilder om etnisitet og tilhørighet. Artikkelen har gode referanser og den appellerer til Oda fordi forfatteren skriver om etnisitet og nasjonalisme som et begrep i endring, ikke noe statisk.. Han bygger empirien sin både på eget feltarbeid og statistikk.

Oda skal bruke artikkelen i en historisk sammenheng og ser at artikkelen ikke er preget av å sette det hele i et historisk perspektiv. Eriksen snakker for eksempel om postkolonialisme, men ikke spesifikt om ”når” denne inntreffer.  Hun bestemmer seg for å bruke artikkelen for å sette etnisistet og tilhørighet i et perspektiv, men ser at hun må finne en tekst som går mer inngående inn på historikk. For å kunne gjøre dette velger hun å trekke inn artikkelen Nationalism, Historical aspects of Africa av historikeren C. Coquery-Vidrovitch. Denne artikkelen går mer inn på ulike perioder og politiske retninger som har preget området.

 

 


Offisiell side