Referencer : formål og krav
Informasjonskompetanse - Gode informasjonssøk til oppgaveskriving

Kildekritikk


Om kurs i kildekritikk
 
 Hva er kildekritikk?
 Kvalitative vurderinger
    Målgruppe og sjanger
        
Sjangerdefinisjoner
    Tekstens kilder
    Forfatter
    Utgiver
    Publiseringstidspunkt

 Vurdering av relevans
     Dine problemstillinger
     Tekstanalyse
     Kildesammenligning


                       

Sjangerdefinisjoner

Avhandling
Et lengre vitenskaplig arbeid som er avgrenset til et emne innenfor faget. Her har en strenge krav til teorier og metoder der fagmiljøet forventer nye forskingsresultat.
Doktorgradsavhandlinger og til dels tekster fra masterstudenter er eksempel på denne type tekst. Målet for forfatteren er å bli innlemmet i et faglig fellesskap etter avhandlingen.
Avhandlingen er derfor skrevet for en engere krets av forskere innenfor faget.

Essay
Essayet er en personlig formet artikkel. Det er tydelig preget av forfatteren, av hans eller hennes meninger og holdninger. Forfatteren kan ta i bruk personlige opplevelser, anekdoter eller metaforer som illustrerende eksempler. Det er ofte skrevet for å underholde og kan føres i et assosiativt språk. Essayet er en grensesjanger som ligger mellom fagtekst og prosatekst. Essayisten skriver ofte med tanke på lesere som deler samme synspunkt

Kronikk
Kronikk er en større artikkel av opplysende eller resonnerende karakter, oftest på fast plass i en avis og skrevet av en som ikke er ansatt i avisen. Kronikker benyttes ofte av forskere til å bringe forskningsbasert kunnskap inn i den offentlige meningsutvekslingen.

Lærebok
Denne type tekst blir skrevet for studenter som skal innlemmes i en ukjent faglig diskurs og et nytt fag. Læreboka refererer teorier og faghistorikk for uinnvidde i faget, der målet er å inkluderer studenter i et faglig akademisk fellesskap.
En læreboktekst tar ikke stilling til hva som er ”det viktigste” i faget, men de teoriene forfatteren legger mest vekt på er ofte de som ligger ham selv nærmest.

Populærvitenskapelig artikkel
Den populærvitenskapelige artikkelen vil i likhet med den vitenskapelige artikkelen formidle ny innsikt og forskningsbasert kunnskap. Her er det imidlertid en målsetting å kommunisere ny kunnskap utover det vitenskapelige forskningsfellesskapet. Målet er å formidle kunnskap til et "bredere lag av folket". Populærevitenskaplige artikler har ofte en journalistisk språkdrakt. Du finner disse som aviskronikker og i tidsskift som Illustrert Vitenskap. Kravet til etterprøvbarhet er noe svakere enn i den vitenskaplige artikkelen.  En lemper på krav til belegg og empiri, og som i essay er bruk av metaforer vanlige.

Vitenskapelig artikkel
En vitenskapelig artikkel er en tekst der forfatteren greier ut om et emne eller en sak. Forfatteren vurderer en sak eller argumenterer for et standpunkt. En vitenskapelig artikkel må presentere ny innsikt og være i en form som gjør resultatene etterprøvbare eller anvendelige i ny forskning. Den vitenskapelige artikkelen brukes av forskere til å formidle forskningsresultater innenfor og på tvers av vitenskapelige miljøer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hva er kildekritikk?
 Kvalitative vurderinger
    Målgruppe og sjanger
        
Sjangerdefinisjoner
    Tekstens kilder
    Forfatter
    Utgiver
    Publiseringstidspunkt

 Vurdering av relevans
     Dine problemstillinger
     Tekstanalyse
     Kildesammenligning 

 

 

 


 

 

 

 


 


Offisiell side