Referencer : formål og krav
Informasjonskompetanse - Gode informasjonssøk til oppgaveskriving

Kildekritikk


Om kurs i kildekritikk
 
 Hva er kildekritikk?
 Kvalitative vurderinger
    Målgruppe og sjanger    
    Tekstens kilder
    Forfatter
    Utgiver
    Publiseringstidspunkt

 Vurdering av relevans
     Dine problemstillinger
     Tekstanalyse
     Sammenligne kilder                       

Impact factor

Definisjon

Et tidsskrifts impact factor er et mål for hvor hyppig en gjennomsnittsartikkel blir sitert i løpet av ett bestemt år. Jo flere ganger det er referert til tidsskriftet jo høyere er dets impact factor.

Impact factor fungerer dermed som et kvantitativt verktøy til å rangere tidsskrift. Faktoren er basert på en formel utviklet av Institute for Scientific Information (ISI) og utgis årlig av ISI i Journal Citation Report.

Eksempel:
Slik beregnes ’impact factor’ for 2004 for tidsskriftet GLOBAL BIOGEOCHEMICAL CYCLES:

 

I følge datagrunnlaget i ISI Journal Citation Report blir dette:

Tidsskriftets impact factor i 2004 er altså lik 2.864.
Det vil si at en artikkel fra dette tidsskriftet i gjennomsnitt er sitert 2-3 ganger i løpet av 2004. I realiteten er det imidlertid slik at noen av artiklene er sitert langt oftere og andre kanskje ikke i det hele tatt.

Mer om denne faktoren og andre måter å beregne tidsskrifters gjennomslagskraft på, slik som 'Immediacy Index’, ’Cited Half-Life’, ’Citing Half-Life’ finner du i ISI – Journal Citation Report.

Bruken av impact factor:

Opprinnelig var denne faktoren tenkt som verktøy for å sammenlikne tidsskrifter. Med dagens konkurransepress brukes den nå til å

 • Fordele forskningsmidler
 • Avgjøre personaltilsettinger
 • Rangere universiteter
 • Vurdere tidsskrifter
 • Hjelpe forskerne å avgjøre hvilket tidsskrift det er tjenelig å publisere i

Gjennom slik bruk oppnås en selvforsterkende effekt, og tidsskriftets impact factor kan oppleves kunstig.

Impact factor sier heller ingenting om kvaliteten til en enkel artikkel, men kun om kvaliteten til tidsskriftet i sin helhet. Å legge faktoren til grunn for å vurdere et forskningsarbeid kan derfor gi et feilaktig bilde.

Videre kritiske betraktninger:

 • Det er kun ISI som bestemmer hvilke tidsskrifter som taes med til vurdering, og langt fra alle tidsskrifter er representert.
 • 97% av de utvalgte tidsskriftene er engelskspråklige og springer ut fra en vestlig forskingstradisjon.
 • Gjennom selvsitering (sitering av artikler utgitt i samme tidsskrift) kan det oppnås en høyere impact factor.
 • Faktoren er avhengig av fagdisiplinen og dens siteringsvaner, derfor bør man ikke sammenlikne ulike fagområder på grunnlag av denne faktoren.
 • Nyere forskningsfelt blir mindre sitert enn etablerte.
 • Når impact factor legges til grunn for bedømmelse er den med på å bestemme retning på forskningen, og viktige forskningsområder som ikke er på moten kan dermed tape i konkurransen.
 • Tidsskrifter som publiserer review-artikler kan forvente flere siteringer og dermed en høyere impact-factor enn tidsskrifter som bare publiserer originalartikler.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Offisiell side