+

UB Bergen : Fagsider : Det juridiske fakultetsbibliotek : Rettsvitenskap

TRAKTATER
publisert i bøker, samlinger og på web

Systematisk del

[publ 2003, avsluttet mars 2006]

- erstattet mars 2006 med Traktater: en bibliografi -

[http://www.ub.uib.no/css/marg.htm]

Dette er en bibliografisk oversikt med lenker over traktater (konvensjoner, charter o.l. er synonymt med traktater) og en del annet tilsvarende, ofte vanskelig tilgjengelig stoff. Oversikten er gradvis bygget opp gjennom arbeidet mitt her på biblioteket. Mange tekster er funnet som svar på konkrete spørsmål i biblioteket (eks: Har dere Montevideokonvensjonen på norsk?). Ellers legger jeg inn opplysninger om tekster jeg kommer over i nye bøker og ellers fra bibliotekets samlinger. Oversikten blir derfor utvidet ettersom jeg kommer over aktuelt stoff.
Jeg har så langt som mulig brukt traktatenes offisielle navn. I noen få tilfeller har jeg bare den skandinaviske betegnelsen på dokumentet. Disse står da oppført med denne betegnelsen og vil bli flyttet når jeg kommer over den offisielle. Det er også lagt inn forkortelser som studenter og litteratur bruker, slik at man lett kan finne den ønskede teksten.

Denne delen av samlingen er systematisert under aktuelle (juridiske) tema. For å lette gjenfinningen innen hver gruppe, har jeg ordnet alle gruppene kronologisk med de eldste tekstene først. På noen ganske få innførsler har jeg ingen dato for undertegningen. Disse står da øverst i gruppen.

Se også alfabetisk del.

Bergen, oktober 2003

Kirsti Lothe Jacobsen
Universitetsbibliotekar
Universitetsbiblioteket i Bergen


Innhold:
Arbeidsrett || Asyl, flyktninger, statsborgerskap || Atom... || Barn || EU, EØS || Fisk || Generelle traktater || Helse || Immaterialrett || Internasjonal handel || Internasjonal privatrett || Internasjonal strafferett || Internasjonale domstoler || Internasjonale organisasjoner || Krig, fred, våpen, forsvarssamarbeid || Kultur, utdanning, sport || Kvinner || Land- og havområder; himmellegemer || Lokaldemokrati || Media || Menneskerettigheter || Miljøvern || Minoriteter, urbefolkninger || Rettslig samarbeid || Sjørett || Stater: rett, plikt, økonomi, ansvar || Staters representasjon || Terrorisme || Transport


ARBEIDSRETT

Convention (87) concerning freedom of association and protection of the right to organise
Konvensjon om foreningsfrihet og vern av organisasjonsretten
ILO. San Francisco: 1948-07-09
- I: Norges traktater II (1945-1955) s. 481
- I: Internationella rättsakter om arbetsrätt och social trygghet / Håkan Göransson. - Stockholm: Publica, 1997. ISBN 91-38-92577-x
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C087

Night work of young persons (industry) convention (revised) (90)
ILO. San Fransisco: 1948-06-17
- I: International documents on children / editor Geraldine Van Bueren. - 2nd rev ed. - The Hague: M. Nijhoff, c1998. ISBN 90-411-0445-3  
http://www.itcilo.it/english/actrav/telearn/osh/wc/c90.htm

Convention (98) concerning the application of the principles of the right to organise and to bargain collectively
Konvensjon om gjennomføring av prinsippene for organisasjonsretten og retten til å føre kollektive forhandlinger.
ILO. Genève: 1949-07-01
- I: Norges traktater II (1945-1955) s. 681
- I:Internationella rättsakter om arbetsrätt och social trygghet / Håkan Göransson. - Stockholm: Publica, 1997. ISBN 91-38-92577-x
http://www.ilo.org/public/english/employment/gems/eeo/tu/c98.htm

Convention (100) concerning equal remuneration for men and women workers for work of equal value
Konvensjon om lik lønn for mannlige og kvinnelige arbeidere for arbeid av lik verdi
ILO. Genève: 1951-06-29
- I: Internationella rättsakter om arbetsrätt och social trygghet / Håkan Göransson. - Stockholm: Publica, 1997. ISBN 91-38-92577-x
http://homepage.iprolink.ch/~fitbb/TRADE_UNION_RIGHTS/ILO_Convention_100.html

Convention (105) concerning the abolition of forced labour.
Konvensjon om avskaffelse av tvangsarbeid
ILO. Genève: 1957-06-25
- I: Norges traktater III (1956-1967) s. 233
- I:Internationella rättsakter om arbetsrätt och social trygghet / Håkan Göransson. - Stockholm: Publica, 1997. ISBN 91-38-92577-x
http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/32.htm

Discrimination (111) concerning discrimination in respect of emploiment and occupation
Konvensjon om diskriminering i sysselsetting og yrke
ILO. Genève: 1958-06-25
- I: Norges traktater III  (1956-1967) s. 351
- I: Internationella rättsakter om arbetsrätt och social trygghet / Håkan
Göransson. - Stockholm: Publica, 1997. - ISBN 91-38-92577-x
http://ilolex.ilo.ch:1567/cgi-lex/convde.pl?query=C111&query0=111

Convention (135) concerning protection and facilities to be afforded to workers' representatives in the undertaking
ILO. 1971-06-23
- I: Internationella rättsakter om arbetsrätt och social trygghet / Håkan Göransson. - Stockholm: Publica, 1997. ISBN 91-38-92577-x
http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/j_ilo135.htm

Convention (138) concerning minimum age for admission to employment
ILO. 1973-06-26
- I: International documents on children / editor Geraldine Van Bueren. - 2nd rev ed. - The Hague: M. Nijhoff, 998. ISBN 90-411-0445-3  
http://www.erc.hrea.org/Library/hrdocs/ilo/c-138-en.html

Convention (154) concerning the promotion of collective bargaining
Konvensjon om fremme av kollektive forhandlinger
ILO. Genève: 1981-06-19

- I:Internationella rättsakter om arbetsrätt och social trygghet / Håkan Göransson. - Stockholm: Publica, 1997. ISBN 91-38-92577-x
http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/k_ilo154.htm

Convention (151) concerning protection of the right to organize and procedures for determining conditions of employment in the public service
ILO. 1978-06-27
- I:
Internationella rättsakter om arbetsrätt och social trygghet / Håkan Göransson. - Stockholm: Publica, 1997. ISBN 91-38-92577-xhttp://www.unhchr.ch/html/menu3/b/j_ilo151.htm

Convention (158) concerning termination of employment at the initiative of the employer
Konvention om uppsägning av anställningsavtal på arbetsgivarens initativ
ILO. Genève: 1982-06-22
- I:Internationella rättsakter om arbetsrätt och social trygghet / Håkan Göransson. - Stockholm: Publica, 1997. ISBN 91-38-92577-x
http://www.austlii.edu.au/au/other/dfat/treaties/1994/4.html
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C158

 

ASYL / FLYKTNINGER / STATSBORGERSKAP / UTLENDINGER

Convention on certain questions relating to the conflict of nationality
Haag: 1930-04-12
I: Basic documents on international migration law / edited by Richard Plender. - Dordrecht: M. Nijhoff, c1988. ISBN 90-247-3666-8, 90-247-3667-6
I: Nationality and statelessness in international law / by P. Weis ; with a foreword by Hersch Lauterpacht. - London, 1956.(The library of world affairs ; No. 28)
http://www.austlii.edu.au/au/other/dfat/treaties/1938/4.html

Convention on the privileges and immunities of the United Nations
Konvensjon om FNs privilegier og immunitet
FN. 1946-02-13
I: Folkerettslig tekstsamling / Magnus Buflod, Knut Anders Sannes og Kristoffer Aasebø (red.). - Oslo: Cappelen akademisk forl., c 2001. ISBN 82-02-21766-0 
I: Materialsamling i folkrätt / Ove Bring, Göran Lysén. - 3. uppl. - Uppsala: Iustus, 2000. ISBN 91-7678-4401 (Ikke hele teksten)
I: Convention on the privileges and immunities of the United Nations = Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies / adopted by the General Assembly of the United Nations on 13 February 1946. - New York: United Nations, 1974. (English, French, Chinese, Russian, and Spanish.)
http://www.unog.ch/archives/un_priv.htm

Convention on the privileges and immunities of the specialized agencies
Konvensjonm om FNs særorganisasjoners privilegier og immunitet
FN. 1947-11-21
I: Folkerettslig tekstsamling / Magnus Buflod, Knut Anders Sannes og Kristoffer Aasebø (red.). - Oslo: Cappelen akademisk forl., c 2001. ISBN 82-02-21766-0 
I: Convention on the privileges and immunities of the specialized agencies: final texts and revised texts of the annexes = Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées. - New York: United Nations, 1974. 
(English, French, Chinese, Russian, and Spanish.)
http://www.1freespace.com/cambodialaw/treaties/un/chap03/tr0304_text.htm

Convention relating to the status of refugees
Konvensjon om flyktningers stilling.
FN. Genève: 1951-07-28
- I: United Nations High Commissioner for Refugees Håndbog om procedurer og kriterier for fastlæggelse af flygtningestatus i henhold til 1951-konventionen og 1967-protokollen om flygtninges retsstilling / De forenede nationers højkommissariat for flygtninge. - København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2002. ISBN 87-574-0847-5
- I:  Blackstone's international law documents / edited by Malcolm D. Evans. - 6th
ed. - Oxford : Oxford University Press, 2003. ISBN 0-19-925945-3. (Inneholder også : Protocol 1967) (Også i tidligere utgaver av boka)
- I: Folkerettslig tekstsamling / Magnus Buflod, Knut Anders Sannes og Kristoffer Aasebø (red.). - Oslo: Cappelen akademisk forl.,  2001. ISBN 82-02-21766-0. (Inneholder også protokoll 1967-01-31)
- I: The refugee in international law / Guy S. Goodwin-Gill. - 2nd ed.- Oxford: Clarendon Press, 1996 - ISBN 0-19-86020-2. (Inneholder også protokoll 1967-01-31).
- I: Traktatsamling i folkerettens alminnelige del og internasjonale organisasjoner / utarbeidet av Mette M. Bache og Jens B. Heggemsnes. - [Oslo]: Universitetsforlaget, 1963. (Norsk tekst)
- I: Nationality and statelessness in international law / by P. Weis ; with a foreword by Hersch Lauterpacht. - London, 1956.(The library of world affairs ; No. 28)
Protokoll 1967-01-31. - I: Folkerettslige avtaler : traktatsamling i norsk oversettelse / Gunnar A. Stølsvik og Benn Folkvord (red.). - Bergen : Fagbokforl.- Tilleggsbok. 2003. ISBN 82-7674-972-0 (norsk tekst)
http://www.unhcr.ch/refworld/refworld/legal/instrume/asylum/1951eng.htm
http://www.unhcr.ch/refworld/refworld/legal/instrume/asylum/proteng.htm

Draft convention on the elimination of future statelessness
FN. 1954
I: Nationality and statelessness in international law / by P. Weis ; with a foreword by Hersch Lauterpacht. - London, 1956.(The library of world affairs ; No. 28)

Convention on diplomatic asylum
Organization of American States (OAS). Caracas: 1954-03-28
I: The refugee in international law / Guy S. Goodwin-Gill. - Oxford: Clarendon Press, 1983. - ISBN 0-19-825372-9, 0-19-825518-7.
http://www.oas.org/juridico/english/sigs/a-46.html

Convention on territorial asylum
Organization of American states (OAS). Caracas: 1954-03-28
I: The refugee in international law / Guy S. Goodwin-Gill. - Oxford: Clarendon Press, 1983. - ISBN 0-19-825372-9, 0-19-825518-7.
http://www.oas.org/juridico/english/Treaties/a-47.html

Convention relating to the status of stateless persons
FN. New York: 1954-09-28
I: Basic documents on international migration law / edited by Richard Plender. - Dordrecht: M. Nijhoff, c1988. ISBN 90-247-3666-8, 90-247-3667-6
I: Nationality and statelessness in international law / by P. Weis ; with a foreword by Hersch Lauterpacht. - London, 1956.(The library of world affairs ; No. 28)
http://www.chre.org/hrdocuments/cssp1.htm

Convention on the nationality of married women
Overenskomst om gifte kvinners statsborgerrett
FN. New York: 1957-02-20
I: Norges traktater III (1956-1967) s. 201
I: Basic documents on international migration law / edited by Richard Plender. - Dordrecht: M. Nijhoff, c1988. ISBN 90-247-3666-8, 90-247-3667-6
http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/78.htm

Convention on the reduction of statelessness.
FN. New York: 1961-08-30
Basic documents on international migration law / edited by Richard Plender. - Dordrecht: M. Nijhoff, c1988. ISBN 90-247-3666-8, 90-247-3667-6
http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/o_reduce.htm

United Nations declaration on territorial asylum
FN. / Generalforsamlingen. 1967-12-14
I: The refugee in international law / Guy S. Goodwin-Gill. - 2nd ed. - Oxford: Clarendon, 1996. ISBN 0-19-826020-2, 0-19-826019-9

Convention governing the specific aspects of refugee problems in Africa
Convention on refugee problems in Africa

Organization of African Unity (OAU). Addis Ababa: 1969-09-10
I: The refugee in international law / Guy S. Goodwin-Gill. - Oxford: Clarendon Press, 1983. - ISBN 0-19-825372-9, 0-19-825518-7.
http://www.anaserve.com/~mbali/oau4.htm

European convention on the legal status of migrant workers
Europeisk konvensjon om fremmedarbeidernes rettsstilling.
Council of Europe. Strasbourg: 1977-11-24
I: Et utvalg av Europarådets traktater / [redigert av Mari Skåre]. - Norsk versjon. - Strasbourg: [Europarådet], [2000]. (Norsk tekst)
I: Overenskomster med fremmede stater (1989) s. 205
http://conventions.coe.int/treaty/EN/WhatYouWant.asp?NT=093&CM=8&DF=12/07/02

Convention determining the state responsible for examining applications for asylum lodged in one of the member states of the European Community
Konvensjon om fastsettelse av hvilken stat som er ansvarlig for behandlingen av en asylsøknad som fremlegges i en medlemsstat i De europeiske fellesskap.
Dublinkonvensjonen
EF. Dublin: 1990-06-15
I: St.prp. nr. 38 (2000-2001)
http://odin.dep.no/ud/norsk/publ/stprp/032001-030031/index-ved004-b-n-a.html

International convention on the protection of the rights of all migrant workers and their families
FN. 1990-18-12
I: International documents on children / editor Geraldine Van Bueren. - 2nd rev ed. - The Hague: M. Nijhoff, c1998. ISBN 90-411-0445-3 (Ikke hele teksten)
http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/m_mwctoc.htm

European Convention on Nationality
Den europeiske konvensjon om statsborgerskap.
Council of Europe. Strasbourg: 1997-11-06
I: Et utvalg av Europarådets traktater / [redigert av Mari Skåre]. - Norsk versjon. - Strasbourg: [Europarådet], [2000].
http://conventions.coe.int/treaty/EN/WhatYouWant.asp?NT=166&CM=8&DF=21/06/02

 

ATOM...

Treaty establishing the European Atomic Energy Community (EAEC)
Førdraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen. Euratom
EF. Roma: 1957-03-25
 I: Fördragssamling Europarätt / sammanställning av Michael Hellner. - 3. uppl. Uppsala: Iustus, 2002. ISBN 91-7678-497-5  (Svensk tekst)
I: Treaties establishing the European Communities ; Treaties amending these treaties ; Single European Act ; Resolutions Declarations. 1987. ISBN 92-77-19225-9
http://europa.eu.int/abc/obj/treaties/en/entoc38.htm

Treaty banning nuclear weapon tests in the atmosphere, in outer space and under water
Avtalen om forbud mot kjernefysiske våpenprøver i atmosfæren, i det ytre verdensrom og under vannet. Moskvaavtalen, Prøvestansavtalen
Moskva: 1963-08-05
I: Folkerettslig tekstsamling / Magnus Buflod, Knut Anders Sannes og Kristoffer Aasebø (red.). - Oslo: Cappelen akademisk forl., c 2001. ISBN 82-02-21766-0 
I: Traktatsamling i folkerettens alminnelige del og internasjonale organisasjoner / utarbeidet av Mette M. Bache og Jens B. Heggemsnes. - [Oslo]: Universitetsforlaget, 1963. (Norsk tekst)

The treaty on the non-proliferation on nuclear weapons
Traktat om ikke-spredning av kjernefysiske våpen. Ikkespredningsavtalen
FN. London, Moskva, Washington: 1968-07-01
I: Folkerettslig tekstsamling / Magnus Buflod, Knut Anders Sannes og Kristoffer Aasebø (red.). - Oslo: Cappelen akademisk forl., c 2001. ISBN 82-02-21766-0 
I: Norges traktater IV (1968-1976) s. 315 (Norsk og engelsk tekst)
http://www.un.org/Depts/dda/WMD/npttext.html#home

Treaty on the prohibition of the emplacement of nuclear weapons and other weapons of mass destruction  on the sea-bed and the ocean floor  and in the subsoil thereof
Konvensjon om forbud mot plassering av kjernefysiske våpen og andre masseødeleggende våpen på havbunnen
1971-02-11
I:  Folkerettslig tekstsamling / Magnus Buflod, Knut Anders Sannes og Kristoffer
Aasebø (red.). - Oslo: Cappelen akademisk forl., c 2001. ISBN 82-02-21766-0 
http://fletcher.tufts.edu/multi/texts/BH577.txt

Convention on the physical protection of nuclear material
FN. Wien og New York: 1979-10-26 og 1980-03-03
I: International instruments related to the prevention and suppression of
international terrorism. - New York: United Nations, 2001. ISBN 92-1-1336317
http://www.iaea.org/worldatom/Documents/Infcircs/Others/inf274r1.shtml

Treaty on the Souhteast Asia nuclear weapon-free zone
Bangkok: 1995-05-12
I: The Marine Mammal Commission compendium of selected treaties, international agreements, and other relevant documents on marine resources, wildlife, and the environment. - 2nd update / compiled by Heidi W. Weiskel, Richard L. Wallace, Melissa M. Boness for the Marine Mammal Commission. - Bethesda, Md.: The Commission, 2000. ISBN 0-16-050688-3  (m/ protokoll)
http://www.mint.gov.my/policy/treaty_nuclear/seanwfz95.htm

African nuclear weapon free zone treaty
Cairo: 1996-04-11
I: The Marine Mammal Commission compendium of selected treaties, international agreements, and other relevant documents on marine resources, wildlife, and the environment. - 2nd update / compiled by Heidi W. Weiskel, Richard L. Wallace, Melissa M. Boness for the Marine Mammal Commission. - Bethesda, Md.: The Commission, 2000. ISBN 0-16-050688-3 (Inneholder også Protocol )
http://www.armscontrol.org/documents/pelindaba.asp

Comprehensive nuclear-test-ban treaty (CTBT)
Traktat om totalforbud mot kjernefysiske prøvesprenginger.
New York: 1996-09-24
I: St.prp. nr.41 (1998-99)
http://www.ctbto.org
http://fletcher.tufts.edu/multi/texts/BH454.txt

 

BARN

International convention for the suppression of the traffic in women and children 1921 as amended by 1947 protocol
Geneve: 1921-09-30 endret 1947
I: International documents on children / editor Geraldine Van Bueren. - 2nd rev ed. - The Hague: M. Nijhoff, c1998. ISBN 90-411-0445-3 
1921: http://www.austlii.edu.au/au/other/dfat/treaties/1922/10.html

Declaration on the rights of the child
Folkeforbundet. 1924
I: International documents on children / editor Geraldine Van Bueren. - 2nd rev ed. - The Hague: M. Nijhoff, c1998. ISBN 90-411-0445-3

Medical examination of young persons (non-industial occupations) convention
1946
I: International documents on children / editor Geraldine Van Bueren. - 2nd rev ed. - The Hague: M. Nijhoff, c1998. ISBN 90-411-0445-3(Utdrag)
http://www.itcilo.it/english/actrav/telearn/osh/legis/c78.htm

Medical examination of young persons (industry) convention
1946
I: International documents on children / editor Geraldine Van Bueren. - 2nd rev ed. - The Hague: M. Nijhoff, c1998. ISBN 90-411-0445-3(Utdrag)

Night work of young persons (industry) convention (revised).
ILO. San Fransisco: 1948-06-17
I: International documents on children / editor Geraldine Van Bueren. - 2nd rev ed. - The Hague: M. Nijhoff, c1998. ISBN 90-411-0445-3  
http://www.itcilo.it/english/actrav/telearn/osh/wc/c90.htm

Convention for the suppression of the traffic in persons and of the exploitation of the prostitution of others
FN. 1949-12-02
I: International documents on children / editor Geraldine Van Bueren. - 2nd rev ed. - The Hague: M. Nijhoff, c1998. ISBN 90-411-0445-3
http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/33.htm

Convention on the law applicable to maintenance obligations against children
1956-10-24
I: International documents on children / editor Geraldine Van Bueren. - 2nd rev ed. - The Hague: M. Nijhoff, c1998. ISBN 90-411-0445-3 
http://www.legallanguage.com/Hague/haguetx08f.html (fransk tekst)

Declaration on the rights of the child
FN. 1959
- I: International documents on children / editor Geraldine Van Bueren. - 2nd rev ed. - The Hague: M. Nijhoff, c1998. ISBN 90-411-0445-3

Convention concerning the powers of authorities and the law applicable in respect of the protection of infants
Hague conference on private international law. 1961-10-05
I: International documents on children / editor Geraldine Van Bueren. - 2nd rev ed. - The Hague: M. Nijhoff, 1998. ISBN 90-411-0445-3
http://www.hcch.net/e/conventions/text10e.html

Convention on consent to marriage, minimum age for marriage and registration of marriages
FN. 1962-11-07
I: International documents on children / editor Geraldine Van Bueren. - 2nd rev ed. - The Hague: M. Nijhoff, 1998. ISBN 90-411-0445-3 
http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/63.htm

Convention on jurisdiction, applicable law and recognition of decrees relating to adoptions
Hague conference on private international law. 1965-11-15
I: International documents on children / editor Geraldine Van Bueren. - 2nd rev ed. - The Hague: M. Nijhoff, 1998. ISBN 90-411-0445-3
http://www.hcch.net/e/conventions/text13e.html

European convention on the adoption of children
Europeisk konvensjon om adopsjon av barn
Council of Europe. Strasbourg: 1967-09-24
I: International documents on children / editor Geraldine Van Bueren. - 2nd rev ed. - The Hague: M. Nijhoff, 1998. ISBN 90-411-0445-3
I: Overenskomster med fremmede stater (1972) s. 166 (Norsk og engelsk tekst)
http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/058.htm

Convention on the repatriation of minors
Council of Europe. Haag: 1970-10-28
I: International documents on children / editor Geraldine Van Bueren. - 2nd rev ed. - The Hague: M. Nijhoff, 1998. ISBN 90-411-0445-3 
http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/071.htm

Convention (138) concerning minimum age for admission to employment
ILO. 1973-06-26
I: International documents on children / editor Geraldine Van Bueren. - 2nd rev ed. - The Hague: M. Nijhoff, c1998. ISBN 90-411-0445-3  
http://www.erc.hrea.org/Library/hrdocs/ilo/c-138-en.html

Convention on the recognition and enforcement of decisions relating to maintenance obligations
Haag: 1973-10-02
I: International documents on children / editor Geraldine Van Bueren. - 2nd rev ed. - The Hague: M. Nijhoff, c1998. ISBN 90-411-0445-3 
http://www.legallanguage.com/Hague/haguetx23e.html

European convention on the legal status of children born out of wedlock
Council of Europe. Strasbourg: 1975-10-15.
I: International documents on children / editor Geraldine Van Bueren. - 2nd rev ed. - The Hague: M. Nijhoff, c1998. ISBN 90-411-0445-3 
http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/085.htm

Declaration of Alma-Ata
International Conference on Primary Health Care. Alma-Ata: 1978-09-12
I: International documents on children / editor Geraldine Van Bueren. - 2nd rev ed. - The Hague: M. Nijhoff, c1998. ISBN 90-411-0445-3 
http://www.who.dk/policy/almaata.htm

Declaration on the rights and welfare of the african child
OAU. Monrovia:1979-07-(17-20). Recalled 1990 by: African charter...
I: International documents on children / editor Geraldine Van Bueren. - 2nd rev ed. - The Hague: M. Nijhoff, c1998. ISBN 90-411-0445-3

European convention on recognition and enforcement of decisions concerning custody of children and on restoration of custody of children
Europeisk konvensjon om anerkjennelse og fullbyrding av avgjørelser om foreldreansvar og om gjenopprettelse av foreldreansvar.
Council of Europe. Luxemburg: 1980-05-20
I: Et utvalg av Europarådets traktater / [redigert av Mari Skåre]. - Norsk versjon. - Strasbourg: [Europarådet], [2000].
I: International documents on children / editor Geraldine Van Bueren. - 2nd rev ed. - The Hague: M. Nijhoff, c1998. ISBN 90-411-0445-3
I: Overenskomster med fremmede stater (1989) s. 299
http://www.reseauparents.ch/ConventionEenE.html

Hague convention on the civil aspect of international child abduction.
Haag-konvensjonen angående internasjonal barnebortføring.
Hague conferance on private international law. 1980-10-25
I: International documents on children / editor Geraldine Van Bueren. - 2nd rev ed. - The Hague: M. Nijhoff, c1998. ISBN 90-411-0445-3
I: Globalization of child law: the role of the Hague conventions / edited by Sharon Detrick and Paul Vlaardingerbroek. - The Hague: Nijhoff, c1999. ISBN 90-411-0511-5  (engelsk og fransk)
I: The Hague convention on international child abduction / Paul R. Beaumont, Peter E. McEleavy. - Oxford: Oxford University Press, 1999. ISBN 0-19-826064-4
http://www.hague-convention.com/hague_convention_Text.htm

Inter-American convention on conflict of laws concerning the adoption of minors.
OAS. La Paz, Bolivia: 1984-05-24
I: International documents on children / editor Geraldine Van Bueren. - 2nd rev ed. - The Hague: M. Nijhoff, c1998. ISBN 90-411-0445-3
http://www.oas.org/juridico/english/sigs/b-48.html

Inter-American convention on the international return of children.
OAS.1989
I: International documents on children / editor Geraldine Van Bueren. - 2nd rev ed. - The Hague: M. Nijhoff, c1998. ISBN 90-411-0445-3
http://www.oas.org/juridico/english/treaties/b-53.htm

Inter-American convention on support obligations.
Montevideo: 1989-07-15
- I: International documents on children / editor Geraldine Van Bueren. - 2nd rev ed. - The Hague: M. Nijhoff, c1998. ISBN 90-411-0445-3
http://www.oas.org/Juridico/english/Sigs/b-54.html

Convention on the rights of the child
Barnekonvensjonen
FN. 1989-11-20
- I: Folkerettslige avtaler : traktatsamling i norsk oversettelse / Gunnar A.
Stølsvik og Benn Folkvord (red.). - Bergen : Fagbokforl., Tilleggsbok. 2003. - ISBN 82-7674-972-0
- I: Blackstone's international law documents / edited by Malcolm D. Evans. - 6th
ed. - Oxford : Oxford University Press, 2003. ISBN 0-19-925945-3 (Inneholder også Optional protocol 1 og 2 (2000) ) (Også i tidligere utgaver av boka)
- I: International human rights documents: a compilation of United Nations conventions, optional protocols, general comments and general recommendations / Otto Malmgren (ed.). - 2nd ed. - Oslo: Norwegian Institute of Human Rights, 2002. (Inneholder også: Optional protocol 1 og 2)
- I: Folkerettslig tekstsamling / Magnus Buflod, Knut Anders Sannes og Kristoffer Aasebø (red.). - Oslo: Cappelen akademisk forl., c 2001. ISBN 82-02-21766-0.
- I: The UN human rights treaty system in the 21st century / edited by Anne F. Bayefsky. - The Hague: Kluwer Law International, 2000. - (Inneholder også: Optional protocols to the convention.....on the involvement of children in armed conflict and on the sale  of children, child prostitution and child pornography.: 2000-05-25)
- I: International human rights in context: law, politics and morals: text and materials / Henry J. Steiner and Philip Alston. - 2nd ed. - Oxford: Oxford University Press, 2000. ISBN 0-19-829849-8. (Ikke hele teksten)
- I: A commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child / Sharon Detrick. - The Hague: Nijhoff, c1999. ISBN 90-411-1230-8
- I: International documents on children / editor Geraldine Van Bueren. - 2nd rev ed. - The Hague: M. Nijhoff, c1998. ISBN 90-411-0445-3
http://www.unicef.org/crc/crc.htm

African charter on the rights and welfare of the child
OAS. 1990
- I: A commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child / Sharon Detrick. - The Hague: Nijhoff, c1999. ISBN 90-411-1230-8
- I: International documents on children / editor Geraldine Van Bueren. - 2nd rev ed. - The Hague: M. Nijhoff, c1998. ISBN 90-411-0445-3

World declaration on the survival, protection and development of children
FN. New York: 1990-09-30
I:International documents on children / editor Geraldine Van Bueren. - 2nd rev ed. - The Hague: M. Nijhoff, c1998. ISBN 90-411-0445-3 

Resolution on a European charter of rights of the child
EF / The European Parliament. 1992
I: International documents on children / editor Geraldine Van Bueren. - 2nd rev ed. - The Hague: M. Nijhoff, c1998. ISBN 90-411-0445-3

Hague convention on the protection of children and co-operation in respect of intercountry adoption
Konventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner Haagkonvensjonen
Hague conferance on private international law. 1993-05-29
I:  Adoption / Ebba Sverne Arvill, Agnetha Svensson. - Stockholm: Norstedts, 2003.  ISBN 91-39-00334-5 (svensk tekst)
I: Globalization of child law: the role of the Hague conventions / edited by Sharon Detrick and Paul Vlaardingerbroek. - The Hague: Nijhoff, c1999. ISBN 90-411-0511-5 (engelsk og fransk)
I: International documents on children / editor Geraldine Van Bueren. - 2nd rev ed. - The Hague: M. Nijhoff, c1998. ISBN 90-411-0445-3
http://www.hcch.net/e/conventions/menu33e.html

European convention on the exercise of children's rights
Den europeiske konvensjon om utøvelse av barns rettigheter.
Council of Europe. Strasbourg: 1996-01-25
I: Et utvalg av Europarådets traktater / [redigert av Mari Skåre]. - Norsk versjon. - Strasbourg: [Europarådet], [2000].
I: International documents on children / editor Geraldine Van Bueren. - 2nd rev ed. - The Hague: M. Nijhoff, c1998. ISBN 90-411-0445-3
I: European Convention on the Exercise of Children´s Rights and explanatory report: convention opened for signature on 25 January 1996 European treaty series No. 160 / Council of Europe. - Strasbourg: Council of Europe Publishing, 1997. ISBN 92-871-3199-6 
http://conventions.coe.int/treaty/en/Treaties/Html/160.htm 

Convention on jurisdiction, applicable law, recognition, enforcement and co-operation in respect of parental responsibility and measures for the protection of children
Haag: 1996-10-19
I: Globalization of child law: the role of the Hague conventions / edited by Sharon Detrick and Paul Vlaardingerbroek. - The Hague: Nijhoff, c1999. ISBN 90-411-0511-5  (engelsk og fransk)
I: International documents on children / editor Geraldine Van Bueren. - 2nd rev ed. - The Hague: M. Nijhoff, c1998. ISBN 90-411-0445-3
http://www.austlii.edu.au/au/other/dfat/seldoc/1996/4416.html

Convention (182) concerning the prohibition  and immidiate action for the elimination  of the worst forms of child labour
Ilo-konvensjon nr. 182 om forbud mot og uiddelbare tiltak for å avskaffe de verste former for barnearbeid
ILO. Genève: 1999-06-17
I: Overenskomster med fremmede stater (2001) s. 1390 (engelsk og norsk tekst)
http://ilolex.ilo.ch:1567/cgi-lex/convde.pl?query=C182&query0=182

 

EF/EU/EØS

Treaty establishing the European Coal and Steel Community (ECSC)
Fördraget om upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen
1951-04-18
 I: Fördragssamling Europarätt / sammanställning av Michael Hellner. - 3. uppl. Uppsala: Iustus, 2002. ISBN 91-7678-497-5  (Svensk tekst)
I: Treaties establishing the European Communities ; Treaties amending these treaties ; Single European Act ; Resolutions Declarations. 1987. ISBN 92-77-19225-9
http://europa.eu.int/abc/obj/treaties/en/entoc29.htm

Treaty establishing the European Atomic Energy Community (EAEC)
Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen. Euratom
EU. Roma: 1957-03-25
 I: Fördragssamling Europarätt / sammanställning av Michael Hellner. - 3. uppl. Uppsala: Iustus, 2002. ISBN 91-7678-497-5  (Svensk tekst)
I: Treaties establishing the European Communities ; Treaties amending these treaties ; Single European Act ; Resolutions Declarations. 1987. ISBN 92-77-19225-9
http://europa.eu.int/abc/obj/treaties/en/entoc38.htm

Treaty establishing the European Community
Traktaten om opprettelse av Det Europeiske økonomiske fellesskap. Romatraktaten, EF-traktaten
Roma: 1957-03-25
I: EF-regler for begynnere: innføring og materialsamling / Ole Gjems-Onstad. -
Oslo: Tano, 1992 (m/ endringer, sist ved Den Europeiske Felles Akt av 17- og 28. feb. 1988) (Norsk tekst)
I: Traktater om oprettelse af De Europæiske Fællesskaber ; Traktater om ændring af disse traktater ; Europæisk Fælles Akt ; Vedtagelser -Erklæringer. 1987. ISBN 92-77-19222-4
I: Romtraktaten: traktaten om det Europæiske Økonomiske Fællesskab med ændringer pr. 1. juli 1987 / redigeret af Claus Gulmann og Karsten Hagel-Sørensen. - København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag ; Oslo: Universitetsforlaget, 1987. ISBN 82-00-02509-8, 87-574-5231-8. (Dansk tekst)
I: Traktatsamling i folkerettens alminnelige del og internasjonale organisasjoner / utarbeidet av Mette M. Bache og Jens B.Heggemsnes. - [Oslo]: Universitetsforlaget, 1963. (Norsk tekst)
http://europa.eu.int/abc/obj/treaties/da/datoc05.htm
NB! Romatraktaten ble ajourført i forbindelse med Maastricht-avtalen i 1992 og Amsterdamtraktaten i 1997. Art.-nummereringen ble forandret i 1997. Lovspeil finnes -i:  Europa-informasjon: en veiledning til trykt og elektronisk dokumentasjon innen EF/EU/EØS / Pål A. Bertnes og Inger Hamre. Oslo: Ad notam Gyldendal, 1998. ISBN 82-417-0947-1
Konsolidert utgave:

- I: Regelsamling i EU- og EØS-rett / Thomas Andersen, Henrik Bull og Stephan L.
Jervell (red.). - Oslo : Cappelen akademisk forl., 2003. - ISBN 82-02-22601-5 (dansk tekst)
-
I: European criminal law / by Geert Corstens and Jean Pradel. - The Hague: Kluwer, 2002. ISBN 90-411-1362-2
-
I: Treaties and agreement texts: material allowed for use under EC and EEA public procurement law exam / Ed. Kai Krüger. - Bergen: University of Bergen, Faculty of Law, 2002
- I: Fördragssamling Europarätt / sammanställning av Michael Hellner. - 3. uppl. Uppsala: Iustus, 2002. ISBN 91-7678-497-5  (Svensk tekst) (Inneholder også andre små konvensjoner som endret den opprinnelige traktaten)
- I: EU- og EØS-relevante tekster / Inger Hamre og Helge Stemshaug (red.). - 3. utg. - Oslo: Senter for Europarett, Universitetet i Oslo, 2001. ISBN 82-00-45418-5 
- I: EF-boken / Fridtjof Frank Gundersen. - [Oslo]: TANO, 1989. ISBN 82-518-2707-8
http://europa.eu.int/eur-lex/da/treaties/dat/EC_consol.html#003301

Convention on the law applicable to contractual obligations
Romakonvensjonen om kontraktrettslige forpliktelser
Konvention om tillämplig lag för avtalsförpliktelser.
EC. Roma: 1980-06-19
- I: Treaties and agreement texts: material allowed for use under EC and EEA public procurement law exam / Ed. Kai Krüger. - Bergen: University of Bergen, Faculty of Law, 2002.
- I: International commercial law: source materials / selected by Willem J.H. Wiggers. - The Hague: Kluwer Law International, 2001. ISBN 90-411-1597-8
- I: Folkerettslig tekstsamling / Magnus Buflod, Knut Anders Sannes og Kristoffer Aasebø (red.). - Oslo: Cappelen akademisk forl., c 2001. ISBN 82-02-21766-0.
- I: The European contracts convention: the Rome convention on the choice of law for contracts / by Richard Plender and Michael Wilderspin. - 2nd ed. - London: Sweet & Maxwell, 2001. ISBN 0-421-73860-x
- I: Conventions and other material: international commercial law / Giuditta Cordero Moss [ed.]. - Oslo: Scandinavian Institute of Maritime Law, 2000.
- I: Romkonventionen: tillämplig lag för avtalsförpliktelser / Lennart Pålsson.- Stockholm: Norstedts Juridik, 1998. ISBN 91-39-00371-x (Svensk tekst)
- I: Avtaleslutning og ugyldighet / Jo Hov. - Oslo: Papinian, 1998. ISBN 82-91060-06-1 (dansk tekst)
http://www.jus.uio.no/lm/ec.applicable.law.contracts.1980/doc.html

Convention on jurisdication and the enforcement of judgements in civil and commercial matters
Luganokonvensjonen (utvidelse til EFTA-ømrådet)
EF /EFTA. Lugano: 1988-09-16
- I: Processrätt III / David I. Fisher, Anders Hagsgård. - 3. uppl. - Stockholm: Norstedt juridik, 2001. - ISBN 91-39-00704-9
- I: European case law on the judgments convention / edited by Peter Kaye. - Chichester: Wiley, 1998. ISBN 0-471-94089-5
- I: Lugano convention: convention on jurisdiction and the enforcement of judgments in civil and commercial matters done at Lugano on 16 september1998 = Convention de Lugano / published by Institut suisse de droit comparé. - Zürich: Schultess, 1991. - b. (Publications de l'Institut suisse de droit comparé; 13-14)
- I: OJ 1988 L 319 s. 9
http://www.jus.uio.no/lm/ec.efta.jurisdiction.enforcement.judgements.civil.commercial.
matters.lugano.convention.1988/doc.html
 

Agreement on the European Economic Area
Avtale om det europeiske økonomiske samarbeidsområde. EØS-avtalen.
1992-07-12
- I: Regelsamling i EU- og EØS-rett / Thomas Andersen, Henrik Bull og Stephan L.
Jervell (red.). - Oslo : Cappelen akademisk forl., 2003. - ISBN 82-02-22601-5 (norsk tekst)
- I: EU- og EØS-relevante tekster / Inger Hamre og Helge Stemshaug (red.). - 3. utg. - Oslo: Senter for Europarett, Universitetet i Oslo, 2001. ISBN 82-00-45418-5 . (norsk tekst)
- I: Treaties and agreement texts: material allowed for use under EC and EEA public procurement law exam / Ed. Kai Krüger. - Bergen: University of Bergen, Faculty of Law, 2002
http://secretariat.efta.int/library/legal/EEA/

Treaty on the European Union
Traktat om den europeiske union. Maastricht-avtalen
(se også: Treaty of Nice amending treaty on European Union)
Maastricht: 1992-02-17
- I: Regelsamling i EU- og EØS-rett / Thomas Andersen, Henrik Bull og Stephan L.
Jervell (red.). - Oslo : Cappelen akademisk forl., 2003. - ISBN 82-02-22601-5 (norsk tekst)
- I: Fördragssamling Europarätt / sammanställning av Michael Hellner. - 3. uppl. Uppsala: Iustus, 2002. ISBN 91-7678-497-5  (Svensk tekst)
- I: EU- og EØS-relevante tekster / Inger Hamre og Helge Stemshaug (red.). - 3. utg. - Oslo: Senter for Europarett, Universitetet i Oslo, 2001. ISBN 82-00-45418-5 
- I:  Blackstone's EC legislation handbook / edited by Nigel G. Foster. - London Blackstone, 1998. - ISBN 1-85431-623-0
- I: Europe after Maastricht: an ever closer union? / edited by Renaud Dehousse. - Deventer: Kluwer, 1994. ISBN 90-6544-821-7
http://europa.eu.int/en/record/mt/top.html

European Union convention on insolvency proceedings
EU:s konvention om insolvensförfaranden.
EU. Brüssel: 1995-11-23
- I: Insolvency in private international law: national and international approaches / Ian F. Fletcher. - Oxford: Oxford University Press, 1999. - ISBN 0-19-825864-I: 
- I: Sveriges och EU:s internationella insolvensrätt / Michael Bogdan. - Stockholm: Norstedts juridik, 1997. ISBN 91-39-00286-1 (Svensk tekst)

Schengenavtalen (om avskaffelse av personkontroll på de felles grenser)
EU. 1996
- I: Schengen og Grunnloven / Erik Boe og Fredrik Sejersted. - Oslo : Senter for Europa-rett, Universitetet i Oslo : Universitetsforl., 1999. - ISBN 82-00-12983-7

Avtale om tilknytning til Schengensamarbeidet
EU/Norge/Island. 1999-05-18
- I: EU- og EØS-relevante tekster / Inger Hamre og Helge Stemshaug (red.). - 3. utg. - Oslo: Senter for Europarett, Universitetet i Oslo, 2001. ISBN 82-00-45418-5 (norsk tekst)
- I: Schengen og Grunnloven / Erik Boe og Fredrik Sejersted. - Oslo : Senter for Europa-rett, Universitetet i Oslo : Universitetsforl., 1999. - ISBN 82-00-12983-7

Charter of fundamental rights of the European Union
EU. 2000-12-18
- I: Treaties and agreement texts: material allowed for use under EC and EEA public procurement law exam / Ed. Kai Krüger. - Bergen: University of Bergen, Faculty of Law, 2002.

Treaty of Nice amending Treaty on European Union
2001-02-26
I: Treaties and agreement texts: material allowed for use under EC and EEA public procurement law exam / Ed. Kai Krüger. - Bergen: University of Bergen, Faculty of Law, 2002.
http://europa.eu.int/eur-lex/en/treaties/dat/nice_treaty_en.pdf

 

FISK

Convention for the regulation of the meshes of fishing nets and the size limits of fish
FN. London: 1946-04-05
I: The Marine Mammal Commission compendium of selected treaties, international agreements, and other relevant documents on marine resources, wildlife, and the environment. - 2nd update / compiled by Heidi W. Weiskel, Richard L. Wallace, Melissa M. Boness for the Marine Mammal Commission. - Bethesda, Md.: The Commission, 2000. ISBN 0-16-050688-3 (Inneholder også tillegg og endringer - Amendments. Hamburg:1962-05-11 )
http://www.oceanlaw.net/texts/mesh.htm

Convention on fishing and conservation of the living resources of the high sea
Konvensjon om fiskerier på det frie hav og bevaring av dets levende ressurser.
Genève: 1958-04-29
I: Basic documents in international law / edited by Ian Brownlie. - 5th ed. - Oxford: Oxford University Press, 2002. - ISBN 0-19-924942-3
I: Folkerettslig tekstsamling / Magnus Buflod, Knut Anders Sannes og Kristoffer Aasebø (red.). - Oslo: Cappelen akademisk forl., c2001. ISBN 82-02-21766-0 
I: Blackstone's international law documents / edited by Malcolm D.Evans. - 4th ed. - London: Blackstone Press, 1999. ISBN 1-85431-935-3
I: Traktatsamling i folkerettens alminnelige del og internasjonale organisasjoner / utarbeidet av Mette M. Bache og Jens B. Heggemsnes. - [Oslo]: Universitetsforlaget, 1963. (Norsk tekst)
http://fletcher.tufts.edu/multi/texts/BH365.txt

Fisheries convention
FN. London: 1964-03-09
I:  The Marine Mammal Commission compendium of selected treaties, international agreements, and other relevant documents on marine resources, wildlife, and the environment. - 2nd update / compiled by Heidi W. Weiskel, Richard L. Wallace, Melissa M. Boness for the Marine Mammal Commission. - Bethesda, Md.: The Commission, 2000. ISBN 0-16-050688-3 (Inneholder også  tillegg og Protocol of provisional Application. London: 1964-03-09)
http://www.oceanlaw.net/texts/fish64.htm

Agreement establishing the Southeast Asian Fisheries Development Center
Bangkok: 1967-12-28
I: The Marine Mammal Commission compendium of selected treaties, international agreements, and other relevant documents on marine resources, wildlife, and the environment. - 2nd update / compiled by Heidi W. Weiskel, Richard L. Wallace, Melissa M. Boness for the Marine Mammal Commission. - Bethesda, Md.: The Commission, 2000. ISBN 0-16-050688-3 (Inneholder også Protocol Amanding: Bangkok: 1968-01-13)

Convention on future multilateral cooperation in the northwest atlantic fisheries
Ottawa: 1978-10-24
I: Northwest Atlantic Fisheries Organization. - NAFO handbook / issued from the headquarters of the organization. - Dartmouth, N.S.
http://www.nafo.ca
http://fletcher.tufts.edu/multi/texts/BH739.txt

Convention on future multilateral  coopertion in Norh-east Atlantic fisheries
Konvensjon om fremtidig internasjonalt samarbeid vedrørende fiske i nordøstatlanteren
1980-11-18
I: Folkerettslig tekstsamling / Magnus Buflod, Knut Anders Sannes og Kristoffer
Aasebø (red.). - Oslo: Cappelen akademisk forl., c 2001. ISBN 82-02-21766-0 
http://fletcher.tufts.edu/multi/texts/BH794.txt

Regional convention on fisheries cooperation among African States bordering the Atlantic Ocea
FAO. Dakar: 1981-07-05
I: The Marine Mammal Commission compendium of selected treaties, international agreements, and other relevant documents on marine resources, wildlife, and the environment. - 2nd update / compiled by Heidi W. Weiskel, Richard L. Wallace, Melissa M. Boness for the Marine Mammal Commission. - Bethesda, Md.: The Commission, 2000. ISBN 0-16-050688-3 

International convention for regulating the police of the North Sea fisheries Haag: 1882-05-06.
Agreement relating to the Convention
FN. Haag: 1955-06-05
I: The Marine Mammal Commission compendium of selected treaties, international
agreements, and other relevant documents on marine resources, wildlife, and the environment. - 2nd update / compiled by Heidi W. Weiskel, Richard L. Wallace, Melissa M. Boness for the Marine Mammal Commission. -
Bethesda, Md.: The Commission, 2000. ISBN 0-16-050688-3 

Agreement on the network of aquaculture centres in Asia and the Pascific
FAO. Hong Kong: 1988-01-08, Amended: Hong Kong: 1992-12-11
As amanded i:  The Marine Mammal Commission compendium of selected treaties, international agreements, and other relevant documents on marine resources, wildlife, and the environment. - 2nd update / compiled by Heidi W. Weiskel, Richard L. Wallace, Melissa M. Boness for the Marine Mammal Commission. - Bethesda, Md.: The Commission, 2000. ISBN 0-16-050688-3 

Niue treaty on cooperation in fisheries surveilance and law enforcement in the South Pacific region
Honiara: 1992-07-09
- I: The Marine Mammal Commission compendium of selected treaties, international agreements, and other relevant documents on marine resources, wildlife, and the environment. - 2nd update / compiled by Heidi W. Weiskel, Richard L. Wallace, Melissa M. Boness for the Marine Mammal Commission. - Bethesda, Md.: The Commission, 2000. ISBN 0-16-050688-3 

Agreement for the establishment of the Indian Ocean Tuna Commission
FAO. Roma: 1993-11-25
- I: The Marine Mammal Commission compendium of selected treaties, international agreements, and other relevant documents on marine resources, wildlife, and the environment. - 2nd update / compiled by Heidi W. Weiskel, Richard L. Wallace, Melissa M. Boness for the Marine Mammal Commission. - Bethesda, Md.: The Commission, 2000. ISBN 0-16-050688-3 

Fiskeriavtaler som Norge har inngått med andre land for 2001.
- I: St.meld. nr. 50 (2000-2001)

 

GENERELLE TRAKTATER

Convention on the settlement of investment disputes between states and nationals of other states (ICSID convention)
Washington: 1965-03-18
- I: Guide to ICSID arbitration / Lucy Reed, Jan Paulsson, Nigel Blackaby. - The Hague : Kluwer Law International, 2004. - ISBN 90-411-2093-9
- I: The ICSID convention: the law of the International Centre for Settlement of Investment Disputes / K.V.S.K. Nathan. - Huntington, NY: Juris Publishing, 2002. ISBN 1-9294460-5-5
- I: The Settlement of disputes in international law: institutions and procedures / John Collier and Vaughan Lowe. - Oxford: Oxford University Press, 1999. ISBN 0-19-825669-8
http://www.miripravo.ru/laws/finance/invest_e.htm

Vienna convention on the law of treaties
Wienkonvensjonen om traktatretten
FN. Wien: 1969-05-23
- I:  Blackstone's international law documents / edited by Malcolm D. Evans. - 6th
ed. - Oxford : Oxford University Press, 2003. ISBN 0-19-925945-3 (også i tidligere utgaver av boka)
- I: Basic documents in international law / edited by Ian Brownlie. - 5th ed. - Oxford: Oxford University Press, 2002. - ISBN 0-19-924942-3
- I: Folkerettslig tekstsamling / Magnus Buflod, Knut Anders Sannes og Kristoffer Aasebø (red.). - Oslo: Cappelen akademisk forl.,  2001. ISBN 82-02-21766-0 
- I: Treaties and agreement texts: material allowed for use under EC and EEA public procurement law exam / Ed. Kai Krüger. - Bergen: University of Bergen, Faculty of Law, 2002.
- I: Materialsamling i folkrätt / Ove Bring, Göran Lysén. - 3. uppl. - Uppsala: Iustus, 2000. ISBN 91-7678-440-1
http://www.un.org/law/ilc/texts/treaties.htm
Dansk tekst: http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/L19800003464

Declaration on principles of international law concerning friendly relations and co-operation among states in accordance with the charter of the United Nations
FN. 1970-10-24
I:  Blackstone's international law documents / edited by Malcolm D. Evans. - 6th
ed. - Oxford : Oxford University Press, 2003. ISBN 0-19-925945-3 (også i tidligere utgaver av boka)
I: Folkerettslig tekstsamling / Magnus Buflod, Knut Anders Sannes og Kristoffer Aasebø (red.). - Oslo: Cappelen akademisk forl.,  2001. ISBN 82-02-21766-0 
http://www.tamilnation.org/selfdetermination/instruments/
2625GAdeclarationofprinciplesofinternationallaw.htm

Vienna convention on succession of states in respect of treaties
FN. Wien: 1978-08-23
I:  Blackstone's international law documents / edited by Malcolm D. Evans. - 6th
ed. - Oxford : Oxford University Press, 2003. ISBN 0-19-925945-3 (også i tidligere utgaver av boka)
I: Materialsamling i folkrätt / Ove Bring, Göran Lysén. - 3. uppl. - Uppsala: Iustus, 2000. ISBN 91-7678-440-1
http://www.un.org/law/ilc/texts/tresufra.htm

 

HELSE

Medical examination of young persons (non-industial occupations) convention
ILO. Montreal: 1946-10-09
I: International documents on children / editor Geraldine Van Bueren. - 2nd rev ed. - The Hague: M. Nijhoff, c1998. ISBN 90-411-0445-3(Utdrag)
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C078

Medical examination of young persons (industry) convention
ILO. Montreal: 1946-10-09
I: International documents on children / editor Geraldine Van Bueren. - 2nd rev ed. - The Hague: M. Nijhoff, c1998. ISBN 90-411-0445-3(Utdrag)
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C077

European agreement on the exchange of therapeutic substances of human origin
Europeisk avtale om utveksling av terapeutiske midler som skriver seg fra mennesker.
Council of Europe. Paris: 1958-12-15
I:  Et utvalg av Europarådets traktater / [redigert av Mari Skåre]. - Norsk versjon. - Strasbourg: [Europarådet], [2000]. (Norsk tekst)
I: Overenskomster med fremmede stater (1959) s. 483
http://conventions.coe.int/treaty/EN/WhatYouWant.asp?NT=026&CM=8&DF=13/06/02

Convention on the elaboration of a european pharmacopoeia
Konvensjon om utarbeidelsen av en europeisk farmakopé.
Council of Europe. Strasbourg: 1964-07-22. Protokoll: Strasbourg: 1989-11-16
- I: Et utvalg av Europarådets traktater / [redigert av Mari Skåre]. - Norsk versjon. - Strasbourg: [Europarådet], [2000]. (Norsk tekst). Inneholder også protokollen.
- I: Overenskomster med fremmede stater (1976) s. 11,  protokollen: (1992) s. 1407.
http://conventions.coe.int/treaty/en/Treaties/Html/050.htm
Protokollen: http://conventions.coe.int/treaty/en/Treaties/Html/134.htm

Convention concerning the international administration of the estates of deceased persons
Haag: 1973-10-02
- I: Nordisk tidsskrift for international ret = Acta Scandinavica juris gentium. -
København : vol. 42 (1972-1973)
http://hcch.e-vision.nl/index_en.php?act=conventions.text&cid=83

Declaration of Alma-Ata
International Conference on Primary Health Care. Alma-Ata. 1978-09-12
- I: International documents on children / editor Geraldine Van Bueren. - 2nd rev ed. - The Hague: M. Nijhoff, c1998. ISBN 90-411-0445-3 
http://www.who.dk/policy/almaata.htm

Agreement on the application of sanitary and phytosanitary measures
WTO. (Uruguay Round).
- I: WTO and the environment / Fiona Macmillan. - London: Sweet & Maxwell, 2001. -
ISBN 0-421-82420-4
http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/final_e.htm

 

IMMATERIALRETT

Paris convention for the protection of industrial property
Pariskonvensjonen om immaterielle rettigheter
Paris: 1883-03-20
I: International legal materials on intellectual property / [compiled] by Paul Goldstein. - 2002. - New York, N.Y.: Foundation Press, 2002. ISBN 1-58778-393-2.
I: Folkerettslig tekstsamling / Magnus Buflod, Knut Anders Sannes og Kristoffer
Aasebø (red.). - Oslo: Cappelen akademisk forl., 2001. ISBN 82-02-21766-0 
I: Design law in Europe / by Uma Suthersanen. - London: Sweet & Maxwell, 2000. - ISBN 0-421-57610-3 (Ikke hele teksten)
I: Butterworths intellectual property law handbook / consultant editor Jeremy Phillips. - 4th. ed. - London: Butterworths, 1999. ISBN 0-406-92995-5.
http://www.wipo.int/clea/docs/en/wo/wo020en.htm

Berne convention for the protection of literary and artistic works.
Bern: 1886-09-09 m/ tilføyelser
Den reviderte Bernkonvensjon om vern av litterære og kunsteriske verk.
Paris: 1971-07-24 (Amended: 1979-09-28) og Brussel: 1948-06-28
I: International legal materials on intellectual property / [compiled] by Paul Goldstein. - 2002. - New York, N.Y.: Foundation Press, 2002. ISBN 1-58778-393-2. - Inneholder også Brussel-konvensjonen 1948
- I: The law of copyright and the internet: the 1996 WIPO treaties, their interpretation and implementation / by Mihály Ficsor. - Oxford: OxfordUniv. press, 2002. - ISBN 0-19-829901-x
- I: Folkerettslig tekstsamling / Magnus Buflod, Knut Anders Sannes og Kristoffer
Aasebø (red.). - Oslo: Cappelen akademisk forl., c 2001. ISBN 82-02-21766-0 
- I: International copyright: principles, law, and practice / Paul Goldstein. - New York: Oxford University Press, 2001. - ISBN 0-19-512885-0 (1971 Paris-, 1948 Brüssel- og 1928 Roma-teksten)
- I: Bernkonvensjonen om vern av litterære og kunstneriske verk: den reviderte Bernkonvensjonen om vern av litterære og kunstneriske verk, undertegnet i Paris den 24. juli 1971 (den materielle del artikkel 1-21), med Tillegget vedrørende utviklingsland: den reviderte Bernkonvensjonen om litterære og kunstneriske verk, undertegnet i Brussel den 26. juni 1948, til norsk ved advokat Astri M. Lund. - Oslo: Kopinor, 1990
I: Butterworths intellectual property law handbook / consultant editor Jeremy Phillips. - 4th. ed. - London: Butterworths, 1999. ISBN 0-406-92995-5.
http://www.law.cornell.edu/treaties/berne/
http://www.kopinor.no/opphavsrett/bernkonvensjonen (på norsk)

Madrid agreement concerning the international registration of marks
WIPO. Madrid 1891-04-14, revidert: 1900-12-14, 1911-06-02, 1925-11-06, 1934-06-02, 1957-06-15, 1967-07-14
I: International legal materials on intellectual property / [compiled] by Paul Goldstein. - 2002. - New York, N.Y.: Foundation Press, 2002. ISBN 1-58778-393-2 - (Inneholder også: Protocol Madrid: 1989-06-28)
http://www.wipo.org/treaties/registration/madrid/

Buenos Aires convention on copyright
USA / Latin-ammerika. Buenos Aires: 1910-08-11
I: International copyright: principles, law, and practice / Paul Goldstein. - New York: Oxford University Press, 2001. - ISBN 0-19-512885-0
http://www.ipmall.info/hosted_resources/lipa/copyrights/
The%20Buenos%20Aires%20Convention.pdf

Hague agreement concerning the international deposit of industrial designs
WIPO. Haag: 1925-11-06
I: International legal materials on intellectual property / [compiled] by Paul Goldstein. - 2002. - New York, N.Y.: Foundation Press, 2002. ISBN 1-58778-393-2
I: Design law in Europe / by Uma Suthersanen. - London: Sweet & Maxwell, 2000. - ISBN 0-421-57610-3 (Ikke hele teksten)
I: Butterworths intellectual property law handbook / consultant editor Jeremy Phillips. - 4th. ed. - London: Butterworths, 1999. ISBN 0-406-92995-5. 
http://www.wipo.int/hague/en/legal_texts/wo_hah0_.htm

Universal copyright convention 
Genève: 1952-09-06, revidert Paris: 1971-07-24
I: International legal materials on intellectual property / [compiled] by Paul Goldstein. - 2002. - New York, N.Y.: Foundation Press, 2002. ISBN 1-58778-393-2 (1971-teksten)
I:International copyright: principles, law, and practice / Paul Goldstein. - New York: Oxford University Press, 2001. - ISBN 0-19-512885-0 (1971- og 1952-teksten)
I: Butterworths intellectual property law handbook / consultant editor Jeremy Phillips. - 4th. ed. - London: Butterworths, 1999. ISBN 0-406-92995-5.(1971-teksten)
http://www.cni.org/docs/infopols/US.Universal.Copyright.Conv.html

Nice agreement concerning the international classification of goods and services for the purposes of the registration of marks
Nice diplomatic conference: 1957-06-15, revidert: Stockholm 1967-07-14 og Genève 1977-05-13 og endret: 1979-09-28
I: Guide to the Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services / Jessie N. Marshall. - 2nd ed. - Dobbs Ferry, N.Y. :Oceana Publications, 2002. ISBN 0-379-21447-4
http://www.wipo.int/clea/docs/en/wo/wo019en.htm

Lisbon agreement for the protection of appellations of arigin and their international registration
Lisboa: 1958-10-31, revidert 1967-07-14, endret 1979-09-28
I: International legal materials on intellectual property / [compiled] by Paul Goldstein. - 2002. - New York, N.Y.: Foundation Press, 2002. ISBN 1-58778-393-2
http://www.tco.ac.ir/law/English/Regulation/International/Global%20protection
%20system%20tereaties/agreement.pdf

International convention for the protection of performers, producers of phonograms and broadcasting organisations
Romakonvensjonen
Roma: 1961-10-26
I: International legal materials on intellectual property / [compiled] by Paul Goldstein. - 2002. - New York, N.Y.: Foundation Press, 2002. ISBN 1-58778-393-2
I: The law of copyright and the internet: the 1996 WIPO treaties, their interpretation and implementation / by Mihály Ficsor. - Oxford: OxfordUniv. press, 2002. - ISBN 0-19-829901-x
I: International copyright: principles, law, and practice / Paul Goldstein. - New York: Oxford University Press, 2001. - ISBN 0-19-512885-0 
I: Butterworths intellectual property law handbook / consultant editor Jeremy Phillips. - 4th. ed. - London: Butterworths, 1999. ISBN 0-406-92995-5.
http://www.jurisint.org/pub/01/en/doc/175_1.htm

International convention for the protection of new varieties of plants
UPOV. Paris: 1961-12-02, revidert Genève 1972-11-10, 1978-10-23 og 1991-0-19
I: International legal materials on intellectual property / [compiled] by Paul Goldstein. - 2002. - New York, N.Y.: Foundation Press, 2002. ISBN 1-58778-393-2.
http://www.upov.int/en/publications/conventions/index.html

Convention on the unification of certain points of substantive law on patents for invention. Strasbourg convention
Council of Europe. Strasbourg: 1963-11-27
I: The European patent system: the law and practice of the European patent
convention / by Gerald Paterson. - 2nd ed. - London: Sweet & Maxwell, 2001. -
ISBN 0-421-58600-1. (Også i bokas 1. utg.)
http://conventions.coe.int/treaty/EN/Treaties/Html/047.htm

Convention establishing the World Intellectual Property Organization
Stockholm: 1967-07-14, endret 1979-09-28
I: International legal materials on intellectual property / [compiled] by Paul Goldstein. - 2002. - New York, N.Y.: Foundation Press, 2002. ISBN 1-58778-393-2.
http://www.wipo.org/treaties/convention/index.html

Patent cooperation treaty
WIPO. Washington: 1970-06-19, endret 1979-10-02 og modifisert 1984-02-03
I: International legal materials on intellectual property / [compiled] by Paul Goldstein. - 2002. - New York, N.Y.: Foundation Press, 2002. ISBN 1-58778-393-2.
The Patent Cooperation Treaty (PCT) Home page

Convention for the protection of producers of phonograms against unauthorised duplication of their phonograms
Genève: 1971-10-29
I: International legal materials on intellectual property / [compiled] by Paul Goldstein. - 2002. - New York, N.Y.: Foundation Press, 2002. ISBN 1-58778-393-2.
I: International copyright: principles, law, and practice / Paul Goldstein. - New York: Oxford University Press, 2001. - ISBN 0-19-512885-0 
I: Butterworths intellectual property law handbook / consultant editor Jeremy Phillips. - 4th. ed. - London: Butterworths, 1999. ISBN 0-406-92995-5.
http://www.austlii.edu.au/au/other/dfat/seldoc/1971/1904.html

Convention on the grant of European patents. (European patent convention)
European patent organisation.1973-10-05
I: International legal materials on intellectual property / [compiled] by Paul Goldstein. - 2002. - New York, N.Y.: Foundation Press, 2002. ISBN 1-58778-393-2.
I: The European patent system: the law and practice of the European patent convention / by Gerald Paterson. - 2nd ed. - London: Sweet & Maxwell, 2001. -
ISBN 0-421-58600-1 (Står også i bokas 1. utg.)
I: Butterworths intellectual property law handbook / consultant editor Jeremy Phillips. - 4th.ed. - London: Butterworths, 1999. ISBN 0-406-92995-5. Inneholder også "Protocols".
http://www.european-patent-office.org/legal/epc/e/ma1.html

Convention relating to the distribution of programme-carrying signals transmitted by satellite
Brüssel: 1974-05-21
I: International copyright: principles, law, and practice / Paul Goldstein. - New York: Oxford University Press, 2001. - ISBN 0-19-512885-0 
I: Butterworths intellectual property law handbook / consultant editor Jeremy Phillips. - 4th. ed. - London: Butterworths, 1999. ISBN 0-406-92995-5.
http://www.austlii.edu.au/au/other/dfat/multi/19790825.html

Budapest treaty on the international recognition of the desposit of micro-organisms for the purposes of patent procedure
WIPO. Budapest: 1977-04-28
I: The European patent system: the law and practice of the European patent convention / Gerald Paterson. - London: Sweet & Maxwell, 1992. ISBN 0-421-43050-8 (Ikke hele teksten)
http://www.wipo.int/clea/docs/en/wo/wo002en.htm

Treaty on intellectual property in respect of integrated circuits
Washington: 1989-05-26
I: International legal materials on intellectual property / [compiled] by Paul Goldstein. - 2002. - New York, N.Y.: Foundation Press, 2002. ISBN 1-58778-393-2.
http://www.jus.uio.no/lm/ip.integrated.circuits.treaty.washington.1989/toc.html

Community patent convention. Agreement relating to community patents
EU. Luxembourg: 1989-12-15
I: The European patent system: the law and practice of the European patent convention / Gerald Paterson. - London: Sweet & Maxwell, 1992. ISBN 0-421-43050-8
http://europa.eu.int/eur-lex/en/lif/dat/1989/en_489A0695_01.htm

Treaty on the international registration of audiovisual works
Genève: 1989-04-18
I: International legal materials on intellectual property / [compiled] by Paul Goldstein. - 2002. - New York, N.Y.: Foundation Press, 2002. ISBN 1-58778-393-2.
I: International copyright: principles, law, and practice / Paul Goldstein. - New York: Oxford University Press, 2001. - ISBN 0-19-512885-0 
http://ipr.indlaw.com/datastore/sdata/wipotreaties/8.pdf

Agreement on trade-related aspects of intellectual property rights, including trade in counterfeit goods
WTO/TRIPS. Marrakesh: 1994-04-15
I: The TRIPS agreement: drafting history and analysis / by Daniel Gervais. - 2nd ed. - London: Sweet & Maxwell, 2003.- ISBN 0-421-78910-7 (inneholder også andre dokumenter ang TRIPS)
I: International legal materials on intellectual property / [compiled] by Paul Goldstein. - 2002. - New York, N.Y.: Foundation Press, 2002. ISBN 1-58778-393-2
I: WTO and the environment / Fiona Macmillan. - London: Sweet & Maxwell, 2001. -
ISBN 0-421-82420-4

I: Intellectual property rights in the WTO and developing countries / by Jayashree Watal. - The Hague: Kluwer, 2001. ISBN 90-411-9842-3
I: International copyright: principles, law, and practice / Paul Goldstein. - New York: Oxford University Press, 2001. - ISBN 0-19-512885-0 
I: Design law in Europe / by Uma Suthersanen. - London: Sweet & Maxwell, 2000. - ISBN 0-421-57610-3 (Ikke hele teksten)
http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/t_agm0_e.htm

Trademark law treaty
WIPO. Genève: 1994-10-27
I: International legal materials on intellectual property / [compiled] by Paul Goldstein. - 2002. - New York, N.Y.: Foundation Press, 2002. ISBN 1-58778-393-2
http://www.wipo.int/clea/docs/en/wo/wo027en.htm

WIPO copyright treaty
WIPO. Genève: 1996-12-20
I: International legal materials on intellectual property / [compiled] by Paul Goldstein. - 2002. - New York, N.Y.: Foundation Press, 2002. ISBN 1-58778-393-2
I: The law of copyright and the internet: the 1996 WIPO treaties, their interpretation and implementation / by Mihály Ficsor. - Oxford: OxfordUniv. press, 2002. - ISBN 0-19-829901-x
I: International copyright: principles, law, and practice / Paul Goldstein. - New York: Oxford University Press, 2001. - ISBN 0-19-512885-0.
I: Butterworths intellectual property law handbook / consultant editor Jeremy Phillips. - 4th ed. - London: Butterworths, 1999. ISBN 0-406-92995-5.
http://www.wipo.int/clea/docs/en/wo/wo033en.htm

WIPO performances and phonograms treaty
WIPO. Genève: 1996-12-20
I: International legal materials on intellectual property / [compiled] by Paul Goldstein. - 2002. - New York, N.Y.: Foundation Press, 2002. ISBN 1-58778-393-2
I: The law of copyright and the internet: the 1996 WIPO treaties, their interpretation and implementation / by Mihály Ficsor. - Oxford: OxfordUniv. press, 2002. - ISBN 0-19-829901-x
I: International copyright: principles, law, and practice / Paul Goldstein. - New York: Oxford University Press, 2001. - ISBN 0-19-512885-0 
I: Butterworths intellectual property law handbook / consultant editor Jeremy Phillips. - 4th. ed. - London: Butterworths, 1999. ISBN 0-406-92995-5.
http://www.wipo.int/clea/docs/en/wo/wo034en.htm

Geneva act of the Hague agreement concerning the international registration of industrial designs
1999-07-02
I: Butterworths intellectual property law handbook / consultant editor Jeremy Phillips. - 4th. ed. - London: Butterworths, 1999. ISBN 0-406-92995-5.
http://www.wipo.int/hague/en/legal_texts/wo_haa_t.htm

 

INTERNASJONAL HANDEL

General agreement on tariffs and trade (GATT)
Generalavtalen om tolltariffer og handel
WTO. Genève: 1947-10-30 og 1994 (
Uruguay Round)
I:
The legal texts: the results of the Uruguay Round of multilateral trade negotiations / World Trade Organization. - Cambridge: Cambridge University Press, c1999. ISBN 0-521-78094-2 (ib.), 0-521-78580-4
I: WTO and the environment / Fiona Macmillan. - London: Sweet & Maxwell, 2001. -
ISBN 0-421-82420-4 (Inneholder også GATT 1994)

I: Skattelovsamlingen / Ole Gjems-Onstad (red.). - [Oslo]: Ad notam Gyldendal. Årlig. (utdrag) (1994 med opptak av 1947 i seg) (norsk)
I: Norges traktater bind 2 s. 175 (Norsk og engelsk tekst) (Inneholder også bilag)
http://pacific.commerce.ubc.ca/trade/GATT.html
http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/final_e.htm

Convention on contracts for the international sale of goods (CISG)
FN. Wien: 1980
- (Non)conformity in the 1980 UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods : a uniform concept? / Sonja Kruisinga. Antwerp : Intersentia, 2004. ISBN 90-5095-363-8
- I: Internationales UN-Kaufrecht : ein Studien- und Erlaüterungsbuch zum Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen
Warenkauf (CISG) / Peter Schlechtriem. - 2. neubearb. Aufl. - Tübingen : Mohr Siebeck, 2003. ISBN 3-16-147764-2  (tysk tekst)
- I: Understanding the CISG in Europe : a compact guide to the 1980 United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods / by Herbert Bernstein and Joseph Lookofsky. - 2nd ed. - Hague : Kluwer, 2003. ISBN 90-411-8900-9  (Også i 1.utg. av boka)
- I: International commercial transactions / Jan Ramberg. - 2nd ed. - Paris :
ICC, 2000. - 90-411-9797-4 (Kluwer)
- I: Conventions and other material: international commercial law / Giuditta
Cordero Moss [ed.]. - Oslo: Scandinavian Institute of Maritime Law, 2000.
http://fletcher.tufts.edu/multi/texts/BH775.txt

Agreement on technical barriers to trade
Uruguay Round
-
I: WTO and the environment / Fiona Macmillan. - London: Sweet & Maxwell, 2001. -
ISBN 0-421-82420-4
http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/final_e.htm

The world trade organization agreements WTO
The results of the Uruguay round of multilateral trade negotiation. Final act.
Marakesh agreement establishing the WTO
- I: The legal texts: the results of the Uruguay Round of multilateral trade negotiations / World Trade Organization. - Cambridge: Cambridge University Press, c1999. ISBN 0-521-78094-2 (ib.), 0-521-78580-4
http://www.wto.org/wto/english/docs_e/legal_e/final_e.htm

UNCITRAL draft convention on the assignment of receivables in international trade
-
I: The law of secured finance: an international survey of security interests over personal property / Paul Ali. - Oxford University Press, 2001. ISBN 0-19-829902-8

 

INTERNASJONAL PRIVATRETT

Principles of European contract law
I: International commercial law: source materials / selected by Willem J.H.Wiggers. - The Hague: Kluwer Law International, 2001. ISBN 90-411-1597-8, 90-411-1596-x

Limitation of employment of force for recovery of contract debts (Hague II).
Haagkonvensjon II: Overenskomst om begrensning i bruken av makt ved inndrivelse av kontraktmessig gjeld.
Haag: 1907-10-18
I: Traktatsamling i folkerettens alminnelige del og internasjonale organisasjoner / utarbeidet av Mette M. Bache og Jens B.Heggemsnes. - [Oslo]: Universitetsforlaget, 1963. (Norsk tekst)
http://www.yale.edu/lawweb/avalon/lawofwar/hague072.htm

Convention providing a uniform law for cheques, with annexes and protocol
Overenskomst om ensartet lov om sjekker, med bilag og protokoll
Genève: 1931-03-19
I: Norges traktater bind 1 s. 1054 (Norsk og engelsk tekst)
http://www.jurisint.org/pub/01/en/255.htm

Nordic bankruptcy convention.
Nordisk konkurskonvensjon
København: 1933-11-07
I: Insolvency in private international law: national and international approaches / Ian F. Fletcher. - Oxford: Oxford University Press, 1999. - ISBN 0-19-825864-x
I: Sveriges och EU:s internationella insolvensrätt / Michael Bogdan. - Stockholm: Norstedts juridik, 1997. ISBN 91-39-00286-1 (Svensk tekst)

Convention on the law applicable to maintenance obligations against children.
1956 -10-24
I: International documents on children / editor Geraldine Van Bueren. - 2nd rev ed. - The Hague: M. Nijhoff, c1998. ISBN 90-411-0445-3 
http://www.legallanguage.com/Hague/haguetx08f.html (fransk tekst)

Convention on the recognition and enforcement of foreign arbitral awards
FN. New York: 1958-06-10
I: International commercial law: source materials / selected by Willem J.H.Wiggers. - The Hague: Kluwer Law International, 2001. ISBN 90-411-1597-8, 90-411-1596-x
I: Conventions and other material: international commercial law / Giuditta Cordero Moss [ed.]. - Oslo: Scandinavian Institute of Maritime Law, 2000.
I: Lagen om skiljeförfarande: en kommentar / Bengt Olsson och Johan Kvart. - Stockholm: Norstedts Juridik, 2000. ISBN 91-39-00465-1
http://www.blume-asam.de/english/u_newyork_e.html

Convention on jurisdiction, applicable law and recognition of decrees relating to adoptions
Hague conference on private international law.1965-11-15
I: International documents on children / editor Geraldine Van Bueren. - 2nd rev ed. - The Hague: M. Nijhoff, 1998. ISBN 90-411-0445-3
http://www.hcch.net/e/conventions/text13e.html

European convention on the adoption of children
Europeisk konvensjon om adopsjon av barn
Council of Europe. Strasbourg: 1967-09-24
- I: International documents on children / editor Geraldine Van Bueren. - 2nd rev ed. - The Hague: M. Nijhoff, 1998. ISBN 90-411-0445-3
- I: Overenskomster med fremmede stater (1972) s. 166 (Norsk og engelsk tekst)
http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/058.htm

Convention on the rerecognition of divorces and legal separations
Haag: 1970-06-01
- I: Nordisk tidsskrift for international ret = Acta Scandinavica juris gentium. -
København : ISSN 0029-151x. Vol. 41 (1971)
http://hcch.e-vision.nl/index_en.php?act=conventions.text&cid=80

Convention on jurisdiction and the enforcement of civil and commercial judgements (Brüssel convention)
Konvention om domstols behörighet och om verkställighet av domar på privaträttens område. Brysselkonvensjonen
EC. Bryssel: 1968-09-27 Protokoll: 1971-06-03
- I: Treaties and agreement texts: material allowed for use under EC and EEA public procurement law exam / Ed. Kai Krüger. - Bergen: University of Bergen, Faculty of Law, 2002. 
- I: Processrätt III / David I. Fisher, Anders Hagsgård. - 3. uppl. - Stockholm: Norstedt juridik, 2001. ISBN 91-39-00704-9 (Svensk tekst)
- I: European case law on the judgments convention / edited by Peter Kaye. -
Chichester: Wiley, 1998. ISBN 0-471-94089-5
- I: OJ 1978 L 304 s. 36

Convention on the taking of evidence abroad in civil of commercial matters
Haag: 1970-03-18
- I: Nordisk tidsskrift for international ret = Acta Scandinavica juris gentium. -
København : vol. 41 (1971)
http://hcch.e-vision.nl/index_en.php?act=conventions.text&cid=82

Convention on the law applicable to traffic accidents
Haag: 1971-05-04
- I: Nordisk tidsskrift for international ret = Acta Scandinavica juris gentium. -
København : vol. 41 (1971)
http://hcch.e-vision.nl/index_en.php?act=conventions.text&cid=81

European convention on civil liability for damage caused by motor vehicles
Council of Europe. 1973-05-14
- I:  Explanatory report on the European convention on civil liability for damage caused by motor vehicles / Council of Europe - Strasbourg, 1973.
http://conventions.coe.int/treaty/EN/WhatYouWant.asp?NT=079&CM=8&DF=09/09/03

Convention on the recognition and enforcement of decisions relating to maintenance obligations
Haag: 1973-10-02
- I: International documents on children / editor Geraldine Van Bueren. - 2nd rev ed. - The Hague: M. Nijhoff, 1998. ISBN 90-411-0445-3 
http://www.legallanguage.com/Hague/haguetx23e.html

Convention on the law applicable to maintenance obligations
Haag: 1973-10-02
- I: Nordisk tidsskrift for international ret = Acta Scandinavica juris gentium. -
København : vol. 42 (1972-1973)
http://hcch.e-vision.nl/index_en.php?act=conventions.text&cid=86

Convention on the law applicable to products liability
Haag: 1973-10-02
- I: Nordisk tidsskrift for international ret = Acta Scandinavica juris gentium. -
København : vol. 42 (1972-1973)
http://hcch.e-vision.nl/index_en.php?act=conventions.text&cid=84

Convention on contracts for the international sale of goods  (CISG)
FN. Wien: 1980
- I: Understanding the CISG in Europe: a compact guide to the 1980 United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods / by Herbert Bernstein and Joseph Lookofsky. - 2nd ed. - Hague: Kluwer, 2003. ISBN 90-411-8900-9  (Også i 1.utg. av boka)
- I: International commercial transactions / Jan Ramberg. - 2nd ed. - Paris :
ICC, 2000. - 90-411-9797-4 (Kluwer)
- I: Conventions and other material: international commercial law / Giuditta
Cordero Moss [ed.]. - Oslo: Scandinavian Institute of Maritime Law, 2000.
http://fletcher.tufts.edu/multi/texts/BH775.txt

Convention on the law applicable to contractual obligations
Romakonvensjonen om kontraktrettslige forpliktelser
Konvention om tillämplig lag för avtalsförpliktelser.
EC. Roma: 1980-06-19
I: Treaties and agreement texts: material allowed for use under EC and EEA public procurement law exam / Ed. Kai Krüger. - Bergen: University of Bergen, Faculty of Law, 2002.
I: International commercial law: source materials / selected by Willem J.H. Wiggers. - The Hague: Kluwer Law International, 2001. ISBN 90-411-1597-8
I: Folkerettslig tekstsamling / Magnus Buflod, Knut Anders Sannes og Kristoffer
Aasebø (red.). - Oslo: Cappelen akademisk forl., c 2001. ISBN 82-02-21766-0.
I: The European contracts convention: the Rome convention on the choice of
law for contracts / by Richard Plender and Michael Wilderspin. - 2nd ed. - London: Sweet & Maxwell, 2001. ISBN 0-421-73860-x
I: Conventions and other material: international commercial law / Giuditta
Cordero Moss [ed.]. - Oslo: Scandinavian Institute of Maritime Law, 2000.
I: Romkonventionen: tillämplig lag för avtalsförpliktelser / Lennart Pålsson.- Stockholm: Norstedts Juridik, 1998. ISBN 91-39-00371-x (Svensk tekst)
I: Avtaleslutning og ugyldighet / Jo Hov. - Oslo: Papinian, 1998. ISBN 82-91060-06-1 (dansk tekst)
http://www.jus.uio.no/lm/ec.applicable.law.contracts.1980/doc.html
http://www.rome-convention.org/instruments/i_conv_orig_en.htm

Convention on the civil aspects of international child abduction
Hague conferance on private international law.1980-10-25
I: International documents on children / editor Geraldine Van Bueren. - 2nd rev ed. - The Hague: M. Nijhoff, c1998. ISBN 90-411-0445-3
http://www.hcch.net/e/conventions/menu28e.html

Convention on the law applicable to trusts and on their recognition
Hague Conference on private international law. 1985-07-01
I: The Hague trust convention: scope, application and preliminary issues / Jonathan Harris. - Oxford: Hart, 2002. - ISBN 1-84113-110-5
http://www.hcch.net/e/conventions/menu30e.html

Convention on the law applicable to succession to the estates of deceased persons
1988-10-20
I: Convention sur la loi applicable aux successions à cause de mort / texte adopté par la Seizième session [de la] Conference de La Haye de droit international privé = Convention on the law applicable to succession to the estates of deceased persons / text adopted by the Sixteenth Session [of the] Hague Conference on Private International Law. - La Haye: Bureau permanent de la conférence, 1990.
Fransk og engelsk tekst.
http://www.hcch.net/e/conventions/menu32e.html

Convention on jurisdication and the enforcement of judgements in civil and commercial matters
Luganokonvensjonen (utvidelse til EFTA-området)
EC /EFTA. Lugano: 1988-09-16
I: Processrätt III / David I. Fisher, Anders Hagsgård. - 3. uppl. - Stockholm: Norstedt juridik, 2001. - ISBN 91-39-00704-9
I: European case law on the judgments convention / edited by Peter Kaye. -
Chichester: Wiley, 1998. ISBN 0-471-94089-5
I: Lugano convention: convention on jurisdiction and the enforcement of judgments in civil and commercial matters done at Lugano on 16 september1998 = Convention de Lugano / published by Institut suisse de droit comparé. - Zürich: Schultess, 1991. - b. (Publications de l'Institut suisse de droit comparé; 13-14)
I: OJ 1988 L 319 s. 9
http://www.jus.uio.no/lm/ec.efta.jurisdiction.enforcement.judgements.civil.commercial.
matters.lugano.convention.1988/doc.html
 

European convention on certain international aspects of bankruptcy
Council of Europe. Istanbul: 1990-06-05
I: Insolvency in private international law: national and international approaches / Ian F. Fletcher. - Oxford: Oxford University Press, 1999. - ISBN 0-19-825864-x
http://www.jurisint.org/pub/01/en/doc/346_1.htm

UNIDROIT principles of international commercial contracts
UNIDROIT. 1994
I:  Internationella avtal: i teori och praktik / C. Svernlöv (red.). - Stockholm: Norstedts Juridik, 2003. ISBN 91-39-00916-5
http://www.unidroit.org/english/principles/pr-main.htm

European Union convention on insolvency proceedings
EU:s konvention om insolvensförfaranden.
EU. Bryssel: 1995-11-23
I: Insolvency in private international law: national and international approaches / Ian F. Fletcher. - Oxford: Oxford University Press, 1999. - ISBN 0-19-825864-I: 
I: Sveriges och EU:s internationella insolvensrätt / Michael Bogdan. - Stockholm: Norstedts juridik, 1997. ISBN 91-39-00286-1 (Svensk tekst)

UNCITRAL model law on electronic commerce with guide to enactment
FN. 1996
I: E-signatur og formkrav i lovgivningen / delbetænkning afgivet af Justitsministeriets Udvalg om Retsvirkningerne af digital signatur m.v. - København: Statens Information, 2000. (Betænkning ; nr 1400). Også tilgjengelig i fulltekst på Internett:
http://www.jm.dk/publikationer/bet1400. ISBN 87-601-8953-3 (h.), 87-601-8954-1 (Internett)

Convention on jurisdiction, applicable law, recognition, enforcement and co-operation in respect of parental responsibility and measures for the protection of children
Haag.1996-10-19
I: Globalization of child law: the role of the Hague conventions / edited by Sharon Detrick and Paul Vlaardingerbroek. - The Hague: Nijhoff, c1999. ISBN 90-411-0511-5  (engelsk og fransk)
I: International documents on children / editor Geraldine Van Bueren. - 2nd rev ed. - The Hague: M. Nijhoff, c1998. ISBN 90-411-0445-3
http://www.austlii.edu.au/au/other/dfat/seldoc/1996/4416.html

Convention on international interests in mobile equipment
UNIDROIT. Cape Town: 2001-11-16
I:  Convention on International Interests in Mobile Equipment and the protocol thereto on matters specific to aircraft equipment: official commentary / by Roy Goode. - Roma: UNIDROIT, 2002. ISBN 88-86449-08-9

 

INTERNASJONAL STRAFFERETT

Convention on the prevention and punishment of the crime of genocide
Konvensjonen om bekjempelse av folkemord
FN. 1948-12-09
- I: Folkerettslige avtaler : traktatsamling i norsk oversettelse / Gunnar A. Stølsvik og Benn Folkvord (red.). - Bergen : Fagbokforl.- Tilleggsbok. 2003. ISBN 82-7674-972-0
- I:  Blackstone's international law documents / edited by Malcolm D. Evans. - 6th
ed. - Oxford : Oxford University Press, 2003. ISBN 0-19-925945-3 (også i tidligere utgaver av boka)
- I: Folkerettslig tekstsamling / Magnus Buflod, Knut Anders Sannes og Kristoffer
Aasebø (red.). - Oslo: Cappelen akademisk forl., c 2001. ISBN 82-02-21766-0 
- I: Documents on the laws of war / edited by Adam Roberts and Richard Guelff. - 3rd ed. - Oxford: Oxford University Press, 2000. ISBN 0-19-876389-1
- I: The responsibility of states for international crimes / Nina H.B. Jørgensen. - Oxford: Oxford University Press, 2000. ISBN 0-19-829861-7
- I: Substantive and procedural aspects of international criminal law: the experience of international and national courts / editors: Gabrielle Kirk McDonald, Olivia Swaak-Goldman. - The Hague: Kluwer Law International, 2000. ISBN 90-411-1135-2 (vol 2).
- I: Terrorism in war, the law of war crimes / Howard S. Levie. - [Dobbs Ferry, N.Y.]: Oceana Publications, [1993]. ISBN 0-379-20148-8
http://fletcher.tufts.edu/multi/texts/BH225.tx

Convention on the prevention and punishment of crimes against internationally protected persons, including diplomatic agents
FN. Generalforsamling. 1973-14-12.
- I:  Blackstone's international law documents / edited by Malcolm D. Evans. - 6th
ed. - Oxford : Oxford University Press, 2003. ISBN 0-19-925945-3 (også i tidligere utgaver av boka)
- I: International instruments related to the prevention and suppression of
international terrorism. - New York: United Nations, 2001.ISBN 92-1-133631-7
I: Substantive and procedural aspects of international criminal law: the experience of international and national courts / editors: Gabrielle Kirk McDonald, Olivia Swaak-Goldman. - The Hague: Kluwer Law International, 2000. ISBN 90-411-1135-2 (vol 2).
http://www.unog.ch/archives/safety1.htm

Definition of aggression
FN. Generalforsamling. 1974-12-14
I: Substantive and procedural aspects of international criminal law: the experience of international and national courts / editors: Gabrielle Kirk McDonald, Olivia Swaak-Goldman. - The Hague: Kluwer Law International, 2000. ISBN 90-411-1135-2 (vol 2).
http://www.jurist.law.pitt.edu/3314.htm

Declaration on the protection of all persons from being subjected to torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment
FN. Generalforsamling. 1975-12-09.
- I: Substantive and procedural aspects of international criminal law: the experience of international and national courts / editors: Gabrielle Kirk McDonald, Olivia Swaak-Goldman. - The Hague: Kluwer Law International, 2000. ISBN 90-411-1135-2 (vol 2).
http://www.humanrightsreference.com/appendix7.html

Convention against torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment
FN. 1984-12-10
- I: Blackstone's international law documents / edited by Malcolm D. Evans. - 6th
ed. - Oxford : Oxford University Press, 2003. ISBN 0-19-925945-3 (Også i tidligere utgaver av boka) (Inneholder også: Optional protocol 2002)
- I: Folkerettslig tekstsamling / Magnus Buflod, Knut Anders Sannes og Kristoffer
Aasebø (red.). - Oslo: Cappelen akademisk forl., 2001. ISBN 82-02-21766-0 
- I: The UN human rights treaty system in the 21st century / edited by Anne F.
Bayefsky. - The Hague: Kluwer Law International, 2000.
- I: Substantive and procedural aspects of international criminal law: the experience of international and national courts / editors: Gabrielle Kirk McDonald, Olivia Swaak-Goldman. - The Hague: Kluwer Law International, 2000. ISBN 90-411-1135-2 (vol 2).
http://www.un.org/documents/ga/res/39/a39r046.htm

European convention for the prevention of torture and inhuman or degrading treatment or punishment
Europeisk konvensjon om forebyggelse av tortur og umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.
Council of Europe. Strasbourg: 1987-11-26
- I:  Blackstone's international law documents / edited by Malcolm D. Evans. - 6th
ed. - Oxford : Oxford University Press, 2003. ISBN 0-19-925945-3 (Også i tidligere utgaver av boka) (4. utgave inneholder også protokoller 1993)
- I: Folkerettslig tekstsamling / Magnus Buflod, Knut Anders Sannes og Kristoffer
Aasebø (red.). - Oslo: Cappelen akademisk forl., 2001. ISBN 82-02-21766-0 
- I: Et utvalg av Europarådets traktater / [redigert av Mari Skåre]. - Norsk versjon. - Strasbourg: [Europarådet], [2000]. (Norsk tekst m/ protokoller)
http://hei.unige.ch/humanrts/euro/z34eurotort.html
http://conventions.coe.int/treaty/EN/WhatYouWant.asp?NT=126&CM=8&DF=06/06/02

Body of principles for the protection of all persons under any form of detention or imprisonment
FN. Generalforsamling.1988-12-09
I: Substantive and procedural aspects of international criminal law: the experience of international and national courts / editors: Gabrielle Kirk McDonald, Olivia Swaak-Goldman. - The Hague: Kluwer Law International, 2000. ISBN 90-411-1135-2 (vol 2).
http://www.chre.org/hrdocuments/bpi1.htm

Convention on laundering, search, seizure and confiscation of the proceeds from crime
Konvensjon om hvitvasking, ransaking, beslag og inndragning av økonomisk utbytte fra straffbare handlinger
Council of Europe. Strasbourg: 1990-11-08
I: Et utvalg av Europarådets traktater / [redigert av Mari Skåre]. - Norsk versjon. - Strasbourg: [Europarådet], [2000]. (Norsk tekst)
I: Overenskomster med fremmede stater 1995 s. 173
http://conventions.coe.int/treaty/en/Treaties/Html/141.htm

Report of the Secretary-General pursuant to paragraph 2 of Security Council resolution 808 (1993)
FN. 1993-05-03
I: Substantive and procedural aspects of international criminal law: the experience of international and national courts / editors: Gabrielle Kirk McDonald, Olivia Swaak-Goldman. - The Hague: Kluwer Law International, 2000. ISBN 90-411-1135-2 (vol 2).
http://www.un.org/icty/basic/statut/S25704.htm

Convention on the safety of United Nations and associated personnel
FN. Generalforsamling. 1994-12-09
I:  Blackstone's international law documents / edited by Malcolm D. Evans. - 6th
ed. - Oxford : Oxford University Press, 2003. ISBN 0-19-925945-3 (Også i tidligere utgaver av boka)
I: International instruments related to the prevention and suppression of
international terrorism. - New York: United Nations, 2001. ISBN 92-1-1336317
I: Substantive and procedural aspects of international criminal law: the experience of international and national courts / editors: Gabrielle Kirk McDonald, Olivia Swaak-Goldman. - The Hague: Kluwer Law International, 2000. ISBN 90-411-1135-2 (vol 2).
http://www.unog.ch/archives/safety.htm

Konvensjon om bekjempelse av korrupsjon og bestikkelser av utenlandske offentlige tjenestemenn i forbindelse med internasjonale forretningstransaksjoner
OECD. 1997-05-23
I: Standpunkt korrupsjon: hva er korrupsjon?, hvorfor angår korrupsjon deg?, hvordan arbeide for å bekjempe korrupsjon?. - Oslo: Næringslivets hovedorganisasjon, 2000

 

INTERNASJONALE DOMSTOLER

Convention for the establishment of a central American Court of Justice
Washington: 1907-09-17.
I: A century of international adjudication: the rule of law and its limits / Jean Allain. - The Hague: T.M.C. Asser, c2000. ISBN 90-6704-125-4

Statute of the International Court of Justice
FN. San Fransisco: 1945-06-26
I:  Blackstone's international law documents / edited by Malcolm D. Evans. - 6th
ed. - Oxford : Oxford University Press, 2003. ISBN 0-19-925945-3 (Også i tidligere utgaver av boka)
I: Basic documents in international law / edited by Ian Brownlie. - 5th ed. - Oxford: Oxford University Press, 2002. - ISBN 0-19-924942-3
I: Folkerettslig tekstsamling / Magnus Buflod, Knut Anders Sannes og Kristoffer
Aasebø (red.). - Oslo: Cappelen akademisk forl., c 2001. ISBN 82-02-21766-0 
I: A century of international adjudication: the rule of law and its limits / Jean Allain. - The Hague: T.M.C. Asser, 2000. ISBN 90-6704-125-4
I: Materialsamling i folkrätt / Ove Bring, Göran Lysén. - 3. uppl. - Uppsala: Iustus, 2000. ISBN 91-7678-440-1
I: The Settlement of disputes in international law: institutions and procedures / John Collier and Vaughan Lowe. - Oxford: Oxford University Press, 1999. ISBN 0-19-825669-8
I: Folkerettslige tekster: samling med opplysninger til studiebruk / utarbeidet av Erik Møse. - [Oslo]: Universitetsforlaget, 4. utg. - Oslo: Universitetsforlaget, 1995. -
ISBN 82-00-22468-6
I: Norges traktater: bind 2 (1945-1955) s. 31 (norsk og engelsk tekst)
http://www.icj-cij.org/icjwww/ibasicdocuments/ibasictext/ibasicstatute.htm

Rules of the International Court of Justice
Vedtekter for Den mellomfolkelige domstol
I: The Settlement of disputes in international law: institutions and procedures / John Collier and Vaughan Lowe. - Oxford: Oxford University Press, 1999. ISBN 0-19-825669-8
I: Traktatsamling i folkerettens alminnelige del og internasjonale organisasjoner / utarbeidet av Mette M. Bache og Jens B.Heggemsnes. - [Oslo]: Universitetsforlaget, 1963. (Norsk tekst).
http://www.icj-cij.org/icjwww/ibasicdocuments/ibasictext/
ibasicrulesofcourt_20001205.html

Agreement for the Prosecution and Punishment of the Major War Criminals of the European Axis
Avtale om etablering av Nürnbergdomstolen
1945-08-08
I: Folkerettslig tekstsamling / Magnus Buflod, Knut Anders Sannes og Kristoffer
Aasebø (red.). - Oslo: Cappelen akademisk forl., c 2001. ISBN 82-02-21766-0 

Charter of the International Military Tribunal
London: 1945-08-08
I: Folkerettslig tekstsamling / Magnus Buflod, Knut Anders Sannes og Kristoffer
Aasebø (red.). - Oslo: Cappelen akademisk forl., c 2001. ISBN 82-02-21766-0 
I: Substantive and procedural aspects of international criminal law: the experience of international and national courts / editors: Gabrielle Kirk McDonald, Olivia Swaak-Goldman. - The Hague: Kluwer Law International, 2000. ISBN 90-411-1135-2 (vol 2).
I: Terrorism in war, the law of war crimes / Howard S. Levie. - [Dobbs Ferry, N.Y.]: Oceana Publications, [1993]. ISBN 0-379-20148-8
http://www.yale.edu/lawweb/avalon/imt/proc/imtconst.htm

Agreement by the government of the United States of America, the provisional government of The French Republic, the government of The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the government of the Union of Soviet Socialist Republics for the prosecution and punishment of the major war criminals of the European Axis
London: 1945-08-08
I: Substantive and procedural aspects of international criminal law: the experience of international and national courts / editors: Gabrielle Kirk McDonald, Olivia Swaak-Goldman. - The Hague: Kluwer Law International, 2000. ISBN 90-411-1135-2 (vol 2)

Charter of the International Military Tribunal for the far East.
1946-01-19
I: Substantive and procedural aspects of international criminal law: the experience of international and national courts / editors: Gabrielle Kirk McDonald, Olivia Swaak-Goldman. - The Hague: Kluwer Law International, 2000. ISBN 90-411-1135-2 (vol 2).
I: Terrorism in war, the law of war crimes / Howard S. Levie. - [Dobbs Ferry, N.Y.]: Oceana Publications, [1993]. ISBN 0-379-20148-8

Agreement on the establishment of a surveillance authority and a court of justice
Avtale mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkingsorgan og en domstol Overvåkings- og domstolsavtalen (ODA-avtalen)
1992-05-02
- I: Regelsamling i EU- og EØS-rett / Thomas Andersen, Henrik Bull og Stephan L.
Jervell (red.). - Oslo : Cappelen akademisk forl., 2003. - ISBN 82-02-22601-5 (dansk tekst)
- I: EU- og EØS-relevante tekster / Inger Hamre og Helge Stemshaug (red.). - 3. utg. - Oslo: Senter for Europarett, Universitetet i Oslo, 2001. ISBN 82-00-45418-5
http://www.lovdata.no/all/hl-19921127-109.html#map063

Statute of the international tribunal (for the prosecution of persons responsible for serious violations of international humanitarian law committed in the territory of the former Yugoslavia since 1991) (ICTY statute)
FN 1993-05-25. Forandret i 1995 og i 2000
- I:  Blackstone's international law documents / edited by Malcolm D. Evans. - 6th
ed. - Oxford : Oxford University Press, 2003. ISBN 0-19-925945-3 (Også i tidligere utgaver av boka)
- I: Basic documents in international law / edited by Ian Brownlie. - 5th ed. - Oxford: Oxford University Press, 2002. - ISBN 0-19-924942-3
- I: International criminal law / Kriangsak Kittichaisaree. - Oxford: Oxford University Press, 2001. ISBN 0-19-876577-0
- I: A century of international adjudication: the rule of law and its limits / Jean Allain. - The Hague: T.M.C. Asser, c2000. ISBN 90-6704-125-4
http://www.un.org/icty/basic/statut/statute.htm
http://www.un.org/icty/basic/statut/stat2000_con.htm

Rules of Procedure of the EFTA Court
Rettergangsordningen for EFTA-domstolen
1994-01-04 og 1994-02-01, endret 1996-08-22
- I: EU- og EØS-relevante tekster / Inger Hamre og Helge Stemshaug (red.). - 3. utg. - Oslo: Senter for Europarett, Universitetet i Oslo, 2001. ISBN 82-00-45418-5 norsk tekst)
http://www.efta.int/structure/court/efta-crt.asp

Statute of the International Tribunal of Rwanda. ICTR statute. (International criminal tribunal for the prosecution of persons responsible for genocide and other serious violations of international humanitarian law committed in the territory of Rwanda and Rwandan citizens responsible for genocide and other such violations committed in the territory of neighbouring states, between 1 January 1994 and 31 December 1994)
FN: Sikkerhetsrådet. 1994-11-08
- I: International criminal law / Kriangsak Kittichaisaree. - Oxford: Oxford University Press, 2001. ISBN 0-19-876577-0 (utdrag)
- I: Substantive and procedural aspects of international criminal law: the experience of international and national courts / editors: Gabrielle Kirk McDonald, Olivia Swaak-Goldman. - The Hague: Kluwer Law International, 2000. ISBN 90-411-1135-2 (vol 2)
http://www.ohchr.org/english/law/itr.htm
 

ICC arbitration rules
International Chamber of commerce. 1998-01-01
I: International commercial law: source materials / selected by Willem J.H. Wiggers. - The Hague: Kluwer Law International, 2001. ISBN 90-411-1597-8
http://www.iccwbo.org/court/english/arbitration/rules.asp

International criminal tribunal for the former Yugoslavia - rules of procedure and evidence.
FN. 1998-07-09 and 10
I: Substantive and procedural aspects of international criminal law: the experience of international and national courts / editors: Gabrielle Kirk McDonald, Olivia Swaak-Goldman. - The Hague: Kluwer Law International, 2000. ISBN 90-411-1135-2 (vol 2).
http://www.un.org/icty/legaldoc/index.htm

Rome statute and final act of The International Criminal Court. ICC Statute.
Den internasjonale straffedomstol. Statuttene for Den Internasjonale Krigsforbryterdomstol
FN 1998-07-17 (endret 1998-11-10 og 1999-07-12)
- I: Folkerettslige avtaler : traktatsamling i norsk oversettelse / Gunnar A.
Stølsvik og Benn Folkvord (red.). - Bergen : Fagbokforl., Tilleggsbok. 2003. - ISBN 82-7674-972-0 (Norsk tekst)
- I:  Blackstone's international law documents / edited by Malcolm D. Evans. - 6th
ed. - Oxford : Oxford University Press, 2003. ISBN 0-19-925945-3 (Også i tidligere utgaver av boka)
- I: Folkerettslig tekstsamling / Magnus Buflod, Knut Anders Sannes og Kristoffer
Aasebø (red.). - Oslo: Cappelen akademisk forl., c 2001. ISBN 82-02-21766-0 
- I: International criminal law / Kriangsak Kittichaisaree. - Oxford: Oxford University Press, 2001. ISBN 0-19-876577-0
- I: International crimes, peace, and human rights: the role of the International Criminal Court / edited by Dinah Shelton. - Ardsley, NY: Transnational PThehers, 2000. ISBN 1-57105-138-4 (rettet versjon: 1998-11-10 og 1999-07-12)
- I: Ot. prp. nr. 95 (2000-2001) (Norsk og engelsk versjon)
- I: International Criminal Court: the making of the Rome statute: issues, negotiations, results / edited by Roy S. Lee; in cooperation with The Project on international courts and tribunals. - Hague: Kluwer Law International, c1999. ISBN 90-411-1212-x (ib.), 90-411-1243-x (rettet versjon)
- I: Rome Statute of the International Criminal Court (1998) / edited by Christian Rosbaud, Otto Triffterer. - Baden-Baden: Nomos, 2000. ISBN 3-7890-6433-5
- I: The statute of the International Criminal Court: a documentary history / compiled by M. Cherif Bassiouni. - Ardsley, N.Y.: Transnationa Publishers, c1998. ISBN 1-57105-095-7
- I: Substantive and procedural aspects of international criminal law: the experience of international and national courts / editors: Gabrielle Kirk McDonald, Olivia Swaak-Goldman. - The Hague: Kluwer Law International, 2000. ISBN 90-411-1135-2 (vol 2).
http://www.un.org/law/icc/index.html

European court of human rights complaint form
I: European human rights law: the Human Rights Act 1998 and the European Convention on Human Rights / Keir Starmer - London: Legal Action Group, 1999. ISBN 0-905099-77-x

Rules of the European Court of Human Rights
I: European human rights law: the Human Rights Act 1998 and the European Convention on Human Rights / Keir Starmer - London: Legal Action Group, 1999. ISBN 0-905099-77-x (Ikke hele teksten)
http://www.echr.coe.int/Eng/EDocs/RulesOfCourt.html

 

INTERNASJONALE ORGANISASJONER

The Covenant of the League of Nations
Folkeforbundspakten.
1919
- I:  Blackstone's international law documents / edited by Malcolm D. Evans. - 6th
ed. - Oxford : Oxford University Press, 2003. ISBN 0-19-925945-3 (Også i tidligere utgaver av boka)
- I: Folkerettslig tekstsamling / Magnus Buflod, Knut Anders Sannes og Kristoffer
Aasebø (red.). - Oslo: Cappelen akademisk forl., c 2001. ISBN 82-02-21766-0 
- I: Folkeforbundspagten. - København: Folkeforbundets generalsekretariat. Informationsafdelingen, [1924].
http://www.yale.edu/lawweb/avalon/leagcov.htm

Charter of United Nations
De Forente nasjoners pakt. FN-pakten
San Francisco: 1945-06-06
- I: Internasjonale menneskerettigheter : konvensjons- og lovsamling / Njål Høstmælingen (red.). - Oslo : Universitetsforl., 2004. ISBN 82-15-00647-7
- I: Blackstone's international law documents / edited by Malcolm D. Evans. - 6th
ed. - Oxford : Oxford University Press, 2003. ISBN 0-19-925945-3 (Også i tidligere utgaver av boka)
- I:  Basic documents in international law / edited by Ian Brownlie. - 5th ed. - Oxford: Oxford University Press, 2002. - ISBN 0-19-924942-3
- I: Folkerettslig tekstsamling / Magnus Buflod, Knut Anders Sannes og Kristoffer
Aasebø (red.). - Oslo: Cappelen akademisk forl., c2001. ISBN 82-02-21766-0 
- I: Folkerettslige tekster: samling med opplysninger til studiebruk / utarbeidet av Erik Møse. - [Oslo]: Universitetsforlaget, 4. utg. - Oslo: Universitetsforlaget, 1995. -
ISBN 82-00-22468-6
- I: Norges traktater / bind 2 (1945-1955) s. 7 (norsk og engelsk tekst)
- I: Traktatsamling i folkerettens alminnelige del og internasjonale organisasjoner / utarbeidet av Mette M. Bache og Jens B.Heggemsnes. - [Oslo]: Universitetsforlaget, 1963. (Norsk tekst)
http://www.un.org/aboutun/charter/index.html
Norsk tekst: http://www.fn-sambandet.no/article/articleview/86/

Constitution of the International Refugee Organization.
1946
- I: The refugee in international law / Guy S. Goodwin-Gill. - Oxford: Clarendon Press, 1983. - ISBN 0-19-825372-9, 0-19-825518-7. (utdrag)
http://www.yale.edu/lawweb/avalon/decade/decad053.htm

Agreement between the United Nations and the United States of America regarding the Headquaters of the United Nations
Avtale mellom USA og FN vedrørende FNs hovedkvarter
FN. 1947-06-26
- I: Folkerettslig tekstsamling / Magnus Buflod, Knut Anders Sannes og Kristoffer
Aasebø (red.). - Oslo: Cappelen akademisk forl., c 2001. ISBN 82-02-21766-0 

Statute of the International Law Commission.
FN. Generalforsamling 1947-11-21
- I: Folkerettslig tekstsamling / Magnus Buflod, Knut Anders Sannes og Kristoffer
Aasebø (red.). - Oslo: Cappelen akademisk forl., c 2001. ISBN 82-02-21766-0 
- I: Traktatsamling i folkerettens alminnelige del og internasjonale organisasjoner / utarbeidet av Mette M. Bache og Jens B. Heggemsnes. - [Oslo]: Universitetsforlaget, 1963
http://www.un.org/law/ilc/texts/statufra.htm

Statute of the Council of Europe.
Vedtekter for Europarådet.
Council of Europe. London: 1949-05-05
- I: Internasjonale menneskerettigheter : konvensjons- og lovsamling / Njål Høstmælingen (red.). - Oslo : Universitetsforl., 2004. ISBN 82-15-00647-7
- I: Folkerettslig tekstsamling / Magnus Buflod, Knut Anders Sannes og Kristoffer
Aasebø (red.). - Oslo: Cappelen akademisk forl., c 2001. ISBN 82-02-21766-0 
- I: Et utvalg av Europarådets traktater / [redigert av Mari Skåre]. - Norsk versjon. - Strasbourg: [Europarådet], [2000]. (Norsk tekst)
- I: Traktatsamling i folkerettens alminnelige del og internasjonale organisasjoner / utarbeidet av Mette M. Bache og Jens B.Heggemsnes. - [Oslo]: Universitetsforlaget, 1963.
http://conventions.coe.int/treaty/en/Treaties/Html/001.htm

Statute of the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees
FN: Generalforsamling. 1950-12-14.
I: I: The refugee in international law / Guy S. Goodwin-Gill. - Oxford: Clarendon Press, 1983. - ISBN 0-19-825372-9, 0-19-825518-7.
http://www.unhcr.ch/cgi-bin/texis/vtx/home/+8wwBmeT_769wwwwnwwwwwwwhFqh0kgZTt
FqnnLnqAFqh0kgZTcFqr5BwB1BnDzmxwwwwwww/opendoc.htm

Convention establishing the European Free Trade Association (EFTA-Convention)
Konvensjon om opprettelse av Det europeiske frihandelsforbund. EFTA-konvensjonen
Stockholm: 1960-01-04
I: Traktatsamling i folkerettens alminnelige del og internasjonale organisasjoner / utarbeidet av Mette M. Bache og Jens B. Heggemsnes. - [Oslo]: Universitetsforlaget, 1963. (Norsk tekst)
Agreement amending the Convention establishing the European Free Trade Association.
Avtale om endring av konvensjon om opprettelse av det europeiske frihandelsforbund.
Vaduz: 2001-06-21
I: St.prp. nr. 10 (2001-2002), se også :særskilt vedlegg til proposisjonen.
http://secretariat.efta.int/stockholmconv/

Convention on  the Organisation for economic co-operation and Development (OECD)
Overenskomst om Organisasjonen for Økonomisk Samarbeid og Utvikling.
FN. Paris 1960-12-14
I: Norges traktater (1956-1967) s. 820
I: Traktatsamling i folkerettens alminnelige del og internasjonale organisasjoner / utarbeidet av Mette M. Bache og Jens B.Heggemsnes. - [Oslo]: Universitetsforlaget, 1963. (Norsk tekst) (m/ tilleggsprotokoll)

Samarbeidsavtale mellom Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige - Helsingforsavtalen - Nordisk Råd
Helsingfors: 1962-03-23
I: Folkerettslig tekstsamling / Magnus Buflod, Knut Anders Sannes og Kristoffer
Aasebø (red.). - Oslo: Cappelen akademisk forl., c 2001. ISBN 82-02-21766-0 

Constitution of The International Labour Organization
ILO. Genève: 1963
I: Basic documents in international law / edited by Ian Brownlie. - 5th ed. - Oxford: Oxford University Press, 2002. - ISBN 0-19-924942-3
http://www.ilo.org/public/english/about/iloconst.htm

Charter of the Organization of African Unity
Organization of African Unity. Addis Ababa: 1963-05-25
I: Basic documents in international law / edited by Ian Brownlie. - 5th ed. - Oxford: Oxford University Press, 2002. - ISBN 0-19-924942-3

Convention establishing the World Intellectual Property Organization
Stockholm: 1967-07-14, endret 1979-09-28
I: International legal materials on intellectual property / [compiled] by Paul Goldstein. - 2002. - New York, N.Y.: Foundation Press, 2002. ISBN 1-58778-393-2.
http://www.wipo.org/treaties/convention/index.html

Convention (Agreement) instituting the Latin American Organization for fisheries development (OLDEPESCA)
FN. Mexico City: 1982-10-29
I: The Marine Mammal Commission compendium of selected treaties, international agreements, and other relevant documents on marine resources, wildlife, and the environment. - 2nd update / compiled by Heidi W. Weiskel, Richard L. Wallace, Melissa M. Boness for the Marine Mammal Commission. - Bethesda, Md.: The Commission, 2000. ISBN 0-16-050688-3 
http://www.oceanlaw.net/texts/oldepesca.htm

Convention for the establishment of a European organisation for the exploitation of meteorological satellites (EUMETSAT)
Konvensjon vedrørende opprettelse av en europeisk organisasjon for utnyttelse av meteorologiske satelitter.
Genève: 1983-05-24
I: Overenskomster med fremmede stater (1986) s. 992
http://www.nasda.go.jp/Home/data_lib/Space_Law/Chapter_3/3-2-2-6/index_e.html

Constitution of the international Organization for Migration
1987-05-20
- I: The refugee in international law / Guy S. Goodwin-Gill. - 2nd ed. - Oxford: Clarendon, 1996. ISBN 0-19-826020-2, 0-19-826019-9

Agreement on the Organization for Indian Ocean Marine Affairs
IOMAC. Arusha: 1990-09-07
- I:  The Marine Mammal Commission compendium of selected treaties, international
agreements, and other relevant documents on marine resources, wildlife,
and the environment. - 2nd update / compiled by Heidi W. Weiskel, Richard
L. Wallace, Melissa M. Boness for the Marine Mammal Commission. -
Bethesda, Md.: The Commission, 2000. ISBN 0-16-050688-3 

Agreement on a standing committee of the EFTA-states
Avtale om EFTA-statenes faste komite.
Oporto: 1992-05-02
- I: Regelsamling i EU- og EØS-rett / Thomas Andersen, Henrik Bull og Stephan L.
Jervell (red.). - Oslo : Cappelen akademisk forl., 2003. - ISBN 82-02-22601-5 (dansk tekst)
- I: EU- og EØS-relevante tekster / Inger Hamre og Helge Stemshaug (red.). - 3. utg. - Oslo: Senter for Europarett, Universitetet i Oslo, 2001. ISBN 82-00-45418-5 norsk tekst)
http://secretariat.efta.int/efta/library/legal/StndgComm/SC Agreement.AF.pdf

Agreement etablishing the World Trade Organisation
1994
- I:  Blackstone's international law documents / edited by Malcolm D. Evans. - 6th
ed. - Oxford : Oxford University Press, 2003. ISBN 0-19-925945-3
Annex 2: Understanding on rules.....
- I: International legal materials on intellectual property / [compiled] by Paul Goldstein. - 2002. - New York, N.Y.: Foundation Press, 2002. ISBN 1-58778-393-2

Constitutive act of the African Union
2000
- I:  Blackstone's international law documents / edited by Malcolm D. Evans. - 6th ed. - Oxford : Oxford University Press, 2003. ISBN 0-19-925945-3

 

KRIG,  FRED, VÅPEN, FORSVARSSAMARBEID

Deklarasjon om Sveits’ stedsevarende nøytralitet og dets territoriums ukrenkelighet
Paris: 1815-11-20
I: Traktatsamling i folkerettens alminnelige del og internasjonale organisasjoner / utarbeidet av Mette M. Bache og Jens B.Heggemsnes. - [Oslo]: Universitetsforlaget, 1963 . (Norsk tekst)

Declaration respecting maritime Law
Paris: 1856-04-16
I: Documents on the laws of war / edited by Adam Roberts and Richard Guelff. - 3rd ed. - Oxford: Oxford University Press, 2000. ISBN 0-19-876389-1 (ib.), 0-19-876390-5 (h.)

Declaration renouncing the use, in time of war, of explosive projectiles under 400 grammes weight
St. Petersburg: 1868-12-11
I:  Documents on the laws of war / edited by Adam Roberts and Richard Guelff. - 3rd ed. - Oxford: Oxford University Press, 2000. ISBN 0-19-876389-1 (ib.), 0-19-876390-5 (h.)

Declaration concerning asphyxiating gases
Haag: 1899-07-29
I:  Documents on the laws of war / edited by Adam Roberts and Richard Guelff. - 3rd ed. - Oxford: Oxford University Press, 2000. ISBN 0-19-876389-1 (ib.), 0-19-876390-5 (h.) (Inneholder også: Geneva Protocol, 1925)
http://www.yale.edu/lawweb/avalon/lawofwar/dec99-02.htm

Declaration concerning expanding bullets (Hague Declaration III)
Haag: 1899-07-29
I:   Documents on the laws of war / edited by Adam Roberts and Richard Guelff. - 3rd ed. - Oxford: Oxford University Press, 2000. ISBN 0-19-876389-1 (ib.), 0-19-876390-5 (h)
http://www.yale.edu/lawweb/avalon/lawofwar/dec99-03.htm

Hague convention on the pacific settlement of disputes
Haagkonvensjonen. Overenskomst om fredelig bileggelse av tvister.
Haag:1907-10-18
I: Folkerettslig tekstsamling / Magnus Buflod, Knut Anders Sannes og Kristoffer
Aasebø (red.). - Oslo: Cappelen akademisk forl., c 2001. ISBN 82-02-21766-0 
I: The Settlement of disputes in international law: institutions and procedures / John Collier and Vaughan Lowe. - Oxford: Oxford University Press, 1999. ISBN 0-19-825669-8
I: Folkerettslige tekster: samling med opplysninger til studiebruk /utarbeidet av Erik Møse. - 4. utg. - Oslo: Universitetsforl., 1995. ISBN 82-00-22468-6
I: Traktatsamling i folkerettens alminnelige del og internasjonale organisasjoner / utarbeidet av Mette M. Bache og Jens B.Heggemsnes. - [Oslo]: Universitetsforlaget, 1963 . (Norsk tekst)
I: A century of international adjudication: the rule of law and its limits / Jean Allain. - The Hague: T.M.C. Asser, 2000. ISBN 90-6704-125-4 (inneholder part IV - International arbitration):
http://www.fletcher.tufts.edu/multi/texts/BH033.txt
http://www.yale.edu/lawweb/avalon/lawofwar/pacific.htm 

Convention relative to the opening of hostilites
Overenskomst om fientligheters åpning. Haagkonvensjon III.
Haag: 1907-10-17
I: Norges traktater bind 1 s. 264 (Norsk og fransk tekst
http://www.yale.edu/lawweb/avalon/lawofwar/hague03.htm

Convention respecting the laws and customs of war on land
Haagkonvensjon IV. Overenskomst (med reglement) om landkrigens lover og sedvaner.
Haag 1907-10-18
I: Documents on the laws of war / edited by Adam Roberts and Richard Guelff. - 3rd ed. - Oxford: Oxford University Press, 2000. ISBN 0-19-876389-1 (ib.), 0-19-876390-5 (h.) (Inneholder også: Annex to the Convention)
I: Substantive and procedural aspects of international criminal law: the experience of international and national courts / editors: Gabrielle Kirk McDonald, Olivia Swaak-Goldman. - The Hague: Kluwer Law International, 2000. ISBN 90-411-1135-2 (vol 2).
Inneholder også: Annex to the convention.
I: Terrorism in war, the law of war crimes / Howard S. Levie. - [Dobbs Ferry, N.Y.]: Oceana Publications, [1993]. ISBN 0-379-20148-8
I: Menneskerettigheter i væpnede konflikter: Genève-konvensjonene og andre gjeldende internasjonale regler / utgitt av Norges røde kors 1984. - Oslo: Grøndahl, 1984. ISBN 82-7250-951-2. (Norsk tekst)
http://fletcher.tufts.edu/multi/texts/BH036.txt 

Convention relating to the conversion of merchant ships into war-ships
Haagkonvensjon VII
Haag: 1907-10-18
I: Documents on the laws of war / edited by Adam Roberts and Richard Guelff. - 3rd ed. - Oxford: Oxford University Press, 2000. - XIV, 765 s.ISBN 0-19-876389-1 (ib.), 0-19-876390-5 (h.) 
http://www.yale.edu/lawweb/avalon/lawofwar/hague07.htm

Convention concerning bombardment by navel forces in time of war
Haag-konvensjon IX
Haag: 1907-10-18
I: Documents on the laws of war / edited by Adam Roberts and Richard Guelff. - 3rd ed. - Oxford: Oxford University Press, 2000. - XIV, 765 s.ISBN 0-19-876389-1 (ib.), 0-19-876390-5 (h.) 
http://www.yale.edu/lawweb/avalon/lawofwar/hague09.htm

Convention relative to certain restrictions with regard to the exercise of the right  of capture in naval war
Haag-konvensjon XI
Haag:1907-10-18
I: Documents on the laws of war / edited by Adam Roberts and Richard Guelff. - 3rd ed. - Oxford: Oxford University Press, 2000. - XIV, 765 s.ISBN 0-19-876389-1 (ib.), 0-19-876390-5 (h.) 
http://www.yale.edu/lawweb/avalon/lawofwar/hague11.htm

Convention concerning the rights and duties of neutral naval war
Haagkonvensjon XIII
Haag: 1907-10-17
I:  Documents on the laws of war / edited by Adam Roberts and Richard Guelff. - 3rd ed. - Oxford: Oxford University Press, 2000. - XIV, 765 s.ISBN 0-19-876389-1 (ib.), 0-19-876390-5 (h.)
 http://www.yale.edu/lawweb/avalon/lawofwar/hague13.htm

Treaty of peace with Germany / The treaty of Versailles
Versailles: 1919-06-28
I: The Consolidated treaty series: 1648-1919 / edited and annotated by Clive Parry. - Dobbs Ferry, N.Y.: Oceana Publ., 1969-1981- vol 225
I: Wormser, Rene: Collection of international war damage claims. - New York, 1944. (Utdrag)
http://www.yale.edu/lawweb/avalon/imt/menu.htm

Treaty of Berlin
Berlin: 1921-08-25
I: Wormser, Rene: Collection of international war damage claims. - New York, 1944

Rules of aerial warfare
Haag: 1923-04-17
I: Documents on the laws of war / edited by Adam Roberts and Richard Guelff. - 3rd ed. - Oxford: Oxford University Press, 2000. - XIV, 765 s.ISBN 0-19-876389-1 (ib.), 0-19-876390-5 (h.)

San Remo manual on international law applicable to armed conflicts at sea
International Institute of Humanitarian law / Red cross / Røde kors. San Remo: 1994
I: Documents on the laws of war / edited by Adam Roberts and Richard Guelff. - 3rd ed. - Oxford: Oxford University Press, 2000. - XIV, 765 s.ISBN 0-19-876389-1 (ib.). 0-19-876390-5 (h.) 

Protocol for the prohibition of the use in war of asphyxiating, poisonous or other gases, and of bacteriological methods of warfare
Protokoll om forbud mot bruk i krig av kvelende, giftige eller liknende gassarter, og av bakteriologiske midler. Gasskonvensjonen
Genève: 1925-06-17
I: Menneskerettigheter i væpnede konflikter: Genève-konvensjonene og andre gjeldende internasjonale regler / utgitt av Norges røde kors 1984. - Oslo: Grøndahl, 1984. ISBN 82-7250-951-2. (Norsk tekst)
I: Norges traktater bind 1 (1661-1944) s. 235 (norsk og engelsk tekst)

General treaty for the renunciation of war as an instrument of national policy
Kellogg-Briand pact.
Traktat om avkall på krig.
Paris: 1928-08-27.
I: Folkerettslig tekstsamling / Magnus Buflod, Knut Anders Sannes og Kristoffer
Aasebø (red.). - Oslo: Cappelen akademisk forl., c 2001. ISBN 82-02-21766-0 
I: Substantive and procedural aspects of international criminal law: the experience of international and national courts / editors: Gabrielle Kirk McDonald, Olivia Swaak-Goldman. - The Hague: Kluwer Law International, 2000. ISBN 90-411-1135-2 (vol 2).
Inneholder også: Annex to the convention.
I: Traktatsamling i folkerettens alminnelige del og internasjonale organisasjoner / utarbeidet av Mette M. Bache og Jens B.Heggemsnes. - [Oslo]: Universitetsforlaget, 1963 . (Norsk tekst)
http://www.yale.edu/lawweb/avalon/kbpact/kbmenu.htm

International treaty for the limination and Reduction of Naval Armament
London: 1930-04-22
Protocol: Procès-verbal Relating to the Rules of Submarine Warfare ...
London: 1936-11-06
I: Documents on the laws of war / edited by Adam Roberts and Richard Guelff. - 3rd ed. - Oxford: Oxford University Press, 2000. - XIV, 765 s.ISBN 0-19-876389-1 (ib.), 0-19-876390-5 (h.) 

Agreement by the government of the United States of America, the provisional government of The French Republic, the government of The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the government of the Union of Soviet Socialist Republics for the prosecution and punishment of the major war criminals of the European Axis
London:1945-08-08.
- I: Substantive and procedural aspects of international criminal law: the experience of international and national courts / editors: Gabrielle Kirk McDonald, Olivia Swaak-Goldman. - The Hague: Kluwer Law International, 2000. ISBN 90-411-1135-2 (vol 2)

Regulations governing the trials of accused war criminals GHQ, supreme commander for the allied powers
1945-12-05
- I: Terrorism in war, the law of war crimes / Howard S. Levie. - [Dobbs Ferry, N.Y.]: Oceana Publications, [1993]. ISBN 0-379-20148-8

Convention on the prevention and punishment of the crime of genocide
Konvensjonen om bekjempelse av folkemord
FN. 1948-12-09
- I: Folkerettslige avtaler : traktatsamling i norsk oversettelse / Gunnar A. Stølsvik og Benn Folkvord (red.). - Bergen : Fagbokforl.- Tilleggsbok. 2003. ISBN 82-7674-972-0
- I:  Blackstone's international law documents / edited by Malcolm D. Evans. - 6th
ed. - Oxford : Oxford University Press, 2003. ISBN 0-19-925945-3 (også i tidligere utgaver av boka)
- I: Folkerettslig tekstsamling / Magnus Buflod, Knut Anders Sannes og Kristoffer
Aasebø (red.). - Oslo: Cappelen akademisk forl., c 2001. ISBN 82-02-21766-0 
- I: Documents on the laws of war / edited by Adam Roberts and Richard Guelff. - 3rd ed. - Oxford: Oxford University Press, 2000. ISBN 0-19-876389-1
- I: The responsibility of states for international crimes / Nina H.B. Jørgensen. - Oxford: Oxford University Press, 2000. ISBN 0-19-829861-7
- I: Substantive and procedural aspects of international criminal law: the experience of international and national courts / editors: Gabrielle Kirk McDonald, Olivia Swaak-Goldman. - The Hague: Kluwer Law International, 2000. ISBN 90-411-1135-2 (vol 2).
- I: Terrorism in war, the law of war crimes / Howard S. Levie. - [Dobbs Ferry, N.Y.]: Oceana Publications, [1993]. ISBN 0-379-20148-8
http://fletcher.tufts.edu/multi/texts/BH225.tx

North Atlantic treaty
Traktat for det nord-atlantiske område. Atanterhavspakten.
Washington: 1949-04-04
I: Folkerettslig tekstsamling / Magnus Buflod, Knut Anders Sannes og Kristoffer
Aasebø (red.). - Oslo: Cappelen akademisk forl., c 2001. ISBN 82-02-21766-0 
I: Norges traktater: bind 2 (1945-1955) s. 508 (norsk og engelsk tekst)

Revised general act for the pacific settlement of international disputes
Den reviderte generalakt om fredelig bileggelse av mellomfolkelige konflikter.
FN. Generalforsamling. 1949-04-28.
I: Folkerettslig tekstsamling / Magnus Buflod, Knut Anders Sannes og Kristoffer
Aasebø (red.). - Oslo: Cappelen akademisk forl., c 2001. ISBN 82-02-21766-0 
I: Materialsamling i folkrätt / Ove Bring, Göran Lysén. - 3. uppl. - Uppsala: Iustus, 2000. ISBN 91-7678-440-
I: Traktatsamling i folkerettens alminnelige del og internasjonale organisasjoner / utarbeidet av Mette M. Bache og Jens B.Heggemsnes. - [Oslo]: Universitetsforlaget, 1963. (Norsk tekst)

Convention for the amelioration of the condition of the wounded and sick in armed forces in the field
Genève-konvensjon I om forbedring av såredes og sykes kår i de væpnede styrker i felten.
Genève: 1949-08-12
I: Folkerettslig tekstsamling / Magnus Buflod, Knut Anders Sannes og Kristoffer
Aasebø (red.). - Oslo: Cappelen akademisk forl., c 2001. ISBN 82-02-21766-0. (Inneholdeer også Protocol I og II.)
I: Documents on the laws of war / edited by Adam Roberts and Richard Guelff. - 3rd ed. - Oxford: Oxford University Press, 2000. - XIV, 765 s.ISBN 0-19-876389-1 (ib.), 0-19-876390-5 (h.) (Inneholder også: Protocol nr. 1 relating to the protection of victims of International Armed Conflicts. Geneve: 1977-06-08 og Protocol nr. 2 relating to the protection of Victims of Non-International Armed Conflicts )
I: Substantive and procedural aspects of international criminal law: the experience of international and national courts / editors: Gabrielle Kirk McDonald, Olivia Swaak-Goldman. - The Hague: Kluwer Law International, 2000. ISBN 90-411-1135-2 (vol 2). Inneholder også: Protocol I relating to the protection of victims of international, armed conflicts. 1977-06-08.
Inneholder også: Protocol II.
I: Menneskerettigheter i væpnede konflikter: Genève-konvensjonene og andre gjeldende internasjonale regler / utgitt av Norges røde kors 1984. - Oslo: Grøndahl, 1984. ISBN 82-7250-951-2. (Norsk tekst)
http://fletcher.tufts.edu/multi/texts/BH238.txt

Convention for the amelioration of the condition of the wounded, sick and shipwrecked members of the armed forces at sea
Genève-konvensjon II om forbedring av såredes, syke og skipbrudnes kår I de væpnede styrker til sjøs.
Genève: 1949-08-12
I: Folkerettslig tekstsamling / Magnus Buflod, Knut Anders Sannes og Kristoffer
Aasebø (red.). - Oslo: Cappelen akademisk forl., c 2001. ISBN 82-02-21766-0 
I: Documents on the laws of war / edited by Adam Roberts and Richard Guelff. - 3rd ed. - Oxford: Oxford University Press, 2000. ISBN 0-19-876389-1 (ib.), 0-19-876390-5 (h.)
I: Substantive and procedural aspects of international criminal law: the experience of international and national courts / editors: Gabrielle Kirk McDonald, Olivia Swaak-Goldman. - The Hague: Kluwer Law International, 2000. ISBN 90-411-1135-2 (vol 2).
I: Menneskerettigheter i væpnede konflikter: Genève-konvensjonene og andre gjeldende internasjonale regler / utgitt av Norges røde kors 1984. - Oslo: Grøndahl, 1984. ISBN 82-7250-951-2. (Norsk tekst). Inneholder også tilleggsprotokoll I hva angår beskyttelsen av ofre for internasjonale væpnede konflikter og tilleggsprotokoll II hva angår beskyttelsen av ofre for ikke-internasjonale væpnede konflikter. Inneholder også resolusjoner til protokoll nr 1.
http://fletcher.tufts.edu/multi/texts/BH239.tx

Convention relative to the treatment of prisoners of war
Genève-konvensjon III om behandling av krigsfanger.
Genève: 1949-08-12
- I: Folkerettslig tekstsamling / Magnus Buflod, Knut Anders Sannes og Kristoffer
Aasebø (red.). - Oslo: Cappelen akademisk forl., c 2001. ISBN 82-02-21766-0 
- I: Documents on the laws of war / edited by Adam Roberts and Richard Guelff. - 3rd ed. - Oxford: Oxford University Press, 2000. ISBN 0-19-876389-1
- I: Substantive and procedural aspects of international criminal law: the experience of international and national courts / editors: Gabrielle Kirk McDonald, Olivia Swaak-Goldman. - The Hague: Kluwer Law International, 2000. ISBN 90-411-1135-2 (vol 2).
- I: Menneskerettigheter i væpnede konflikter: Genève-konvensjonene og andre gjeldende internasjonale regler / utgitt av Norges røde kors 1984. - Oslo: Grøndahl, 1984. ISBN 82-7250-951-2. (Norsk tekst)
http://fletcher.tufts.edu/multi/texts/BH240.tx

Convention relative to the protection of civilian persons in time of war
Genève-konvensjon IV om beskyttelse av sivile i krigstid.
Genève: 1949-08-12
- I: Folkerettslige avtaler : traktatsamling i norsk oversettelse / Gunnar A. Stølsvik og Benn Folkvord (red.). - Bergen : Fagbokforl.- Tilleggsbok. 2003. ISBN 82-7674-972-0
- I: Folkerettslig tekstsamling / Magnus Buflod, Knut Anders Sannes og Kristoffer
Aasebø (red.). - Oslo: Cappelen akademisk forl., c 2001. ISBN 82-02-21766-0 
- I: Documents on the laws of war / edited by Adam Roberts and Richard Guelff. - 3rd ed. - Oxford: Oxford University Press, 2000. ISBN 0-19-876389-1
- I: Substantive and procedural aspects of international criminal law: the experience of international and national courts / editors: Gabrielle Kirk McDonald, Olivia Swaak-Goldman. - The Hague: Kluwer Law International, 2000. ISBN 90-411-1135-2 (vol 2).
- I: Menneskerettigheter i væpnede konflikter: Genève-konvensjonene og andre gjeldende internasjonale regler / utgitt av Norges røde kors 1984. - Oslo: Grøndahl, 1984. ISBN 82-7250-951-2. (Norsk tekst)
http://fletcher.tufts.edu/multi/texts/BH241.txt

Agreement between the parties to the North Atlantic Treaty regarding the status of their forces (NATO SOFA)
NATO-status-avtalen
London: 1951-06-19
I: The handbook of the law of visiting forces / edited by Dieter Fleck. - Oxford: Oxford University Press, 2001. ISBN 0-19-826894-7
I: Norges traktater, bind 2 (1945-1955) s. 1193

Convention for the protection of cultural property in the event of armed conflict
Haag: 1954-05-14
I:  Law, ethics, and the visual arts / John Henry Merryman, Albert E. Elsen. - 4th ed. - The Hague: Kluwer Law International, 2002. ISBN 90-411-9882-2 (ib.), 90-411-9914-4(Inneholder også 2. protocol to the Convention... 1999-03-26)
I: Documents on the laws of war / edited by Adam Roberts and Richard Guelff. - 3rd ed. - Oxford: Oxford University Press, 2000. ISBN 0-19-876389-1 (ib.), 0-19-876390-5 (h.) (Inneholder også 2. Protocol to the Convention... 1999-03-26)
http://www.icomos.org/hague/hague.convention.html

Convention on the non-applicability of statutory limitations to war crimes and crimes against humanity
FN. Generalforsamling. 1968-11-26.
I: Substantive and procedural aspects of international criminal law: the experience of international and national courts / editors: Gabrielle Kirk McDonald, Olivia Swaak-Goldman. - The Hague: Kluwer Law International, 2000. ISBN 90-411-1135-2 (vol 2).
http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/p_limit.htm

Convention on the prohibition of the development, production and stockpiling of bacteriological (biological) and toxin weapons and on their destruction
Konvensjon om forbud mot utvikling og lagring av bakteriologiske (biologiske) våpen og toksinvåpen samt tilintetgjørelse av slike.
1972-04-10
I: International terrorism: multilateral conventions (1937-2001) / M. Cherif Bassiouni. - Ardsley, N.Y.: Transnational Publishers, 2001. ISBN 1-57105-149-x
I:  Folkerettslig tekstsamling / Magnus Buflod, Knut Anders Sannes og Kristoffer
Aasebø (red.). - Oslo: Cappelen akademisk forl., c 2001. ISBN 82-02-21766-0 
I: Menneskerettigheter i væpnede konflikter: Genève-konvensjonene og andre gjeldende internasjonale regler / utgitt av Norges røde kors 1984. - Oslo: Grøndahl, 1984. ISBN 82-7250-951-2. (Norsk tekst)
http://www.yale.edu/lawweb/avalon/un/bact.htm

Convention on the prohibition of military or any other hostile use of environmental modification techniques (ENMOD Convention)
FN. 1976-09-02
I: Documents on the laws of war / edited by Adam Roberts and Richard Guelff. - 3rd ed. - Oxford: Oxford University Press, 2000. ISBN 0-19-876389-1 (ib.), 0-19-876390-5 (h.) 
http://www.fas.org/nuke/control/enmod/text/environ2.htm

Red Cross fundamental rules of international humanitarian law applicable in armed conflicts
Røde kors. 1978
I:  Documents on the laws of war / edited by Adam Roberts and Richard Guelff. - 3rd ed. - Oxford: Oxford University Press, 2000. - XIV, 765 s.ISBN 0-19-876389-1 (ib.), 0-19-876390-5 (h.) 

Convention on prohibitions or restrictions on the use of certain conventional weapons which may be deemed to be excessively injurious or to have indiscriminate effects
Konvensjon om forbud mot eller restriksjoner på bruk av visse konvensjonelle våpen som kan forårsake unødige skader eller kan ramme vilkårlig.
FN. 1980-10-10
I: St.prp nr 57 (1982-83)
I: Menneskerettigheter i væpnede konflikter: Genève-konvensjonene og andre gjeldende internasjonale regler / utgitt av Norges røde kors 1984. - Oslo: Grøndahl, 1984. ISBN 82-7250-951-2. (Norsk tekst)
I: Documents on the laws of war / edited by Adam Roberts and Richard Guelff. - 3rd ed. - Oxford: Oxford University Press, 2000. ISBN 0-19-876389-1 (ib.), 0-19-876390-5 (h.) (Inneholder også Protokoll nr. 1 (1980), 2 (1980) m/ amandment  (1996), 3 (1980),  og 4(1995). )
http://www.icrc.org/ihl.nsf/385ec082b509e76c41256739003e636d/f6426235883f
9d62c125641e0052d53d?OpenDocument
Protokoller *
* http://www.icrc.org/ihl.nsf/385ec082b509e76c41256739003e636d/f1585e72c21509
d3c125641e00550785?OpenDocument
* http://www.icrc.org/ihl.nsf/385ec082b509e76c41256739003e636d/e32aba4fd82027
edc125641f002d20f6?OpenDocument
* http://www.icrc.org/ihl.nsf/385ec082b509e76c41256739003e636d/
3a507447d94ad829c125641f002d2729?OpenDocument

Convention on the prohibition of the development, production, stockpiling and use of chemical weapons and their destruction
Konvensjon om forbud mot utvikling, produksjon, lagring og bruk av kjemiske våpen samt ødeleggelse av slike våpen.
 FN / nedrustningskonferanse. Paris: 1993-01-13
I: International terrorism: multilateral conventions (1937-2001) / M. Cherif Bassiouni. - Ardsley, N.Y.: Transnational Publishers, 2001. ISBN 1-57105-149-x
I: Overenskomster med fremmede stater, 1997 s. 305
http://www.austlii.edu.au/au/other/dfat/seldoc/1993/4103.html 

Guidelines for military manuals and instructions on the protection of the environment intimes of armed conflict
ICRC/UNGA. 1994-08-19
I: Documents on the laws of war / edited by Adam Roberts and Richard Guelff. - 3rd ed. - Oxford: Oxford University Press, 2000. - XIV, 765 s.ISBN 0-19-876389-1 (ib.), 0-19-876390-5 (h.) 

Convention on the safety of United Nations and associated personnel
FN. Generalforsamling. 1994-12-09
I:  Blackstone's international law documents / edited by Malcolm D. Evans. - 6th
ed. - Oxford : Oxford University Press, 2003. ISBN 0-19-925945-3 (Også i tidligere utgaver av boka)
I: International instruments related to the prevention and suppression of
international terrorism. - New York: United Nations, 2001. ISBN 92-1-1336317
I: Documents on the laws of war / edited by Adam Roberts and Richard Guelff. - 3rd ed. - Oxford: Oxford University Press, 2000. - XIV, 765 s.ISBN 0-19-876389-1 (ib.), 0-19-876390-5 (h.) 
I: Substantive and procedural aspects of international criminal law: the experience of international and national courts / editors: Gabrielle Kirk McDonald, Olivia Swaak-Goldman. - The Hague: Kluwer Law International, 2000. ISBN 90-411-1135-2 (vol 2).
http://www.unog.ch/archives/safety.htm 

Agreement among the states parties to the North Atlantic treaty and the other states participating in the partnership for peace regarding the status of their forces (PfP SOFA)
Brüssel: 1995-06-19
I: The handbook of the law of visiting forces / edited by Dieter Fleck. - Oxford: Oxford University Press, 2001. ISBN 0-19-826894-7. (Inneholder også: Additional Protocol)

Draft code of crimes against the peace and security of mankind
FN. 1996-07-26
I: Substantive and procedural aspects of international criminal law: the experience of international and national courts / editors: Gabrielle Kirk McDonald, Olivia Swaak-Goldman. - The Hague: Kluwer Law International, 2000. ISBN 90-411-1135-2 (vol 2).
http://www.un.org/law/ilc/texts/dcodefra.htm

Convention on the prohibition of the use, stockpiling, production and transfer of anti-personel mines and on their destuction
FN. Ottawa: 1997-09-18
I: Documents on the laws of war / edited by Adam Roberts and Richard Guelff. - 3rd ed. - Oxford: Oxford University Press, 2000..ISBN 0-19-876389-1 (ib.), 0-19-876390-5 (h.) 
http://www.icrc.org/ihl.nsf/385ec082b509e76c41256739003e636d/d111fff4b9c85b0f
41256585003caec3?OpenDocument

Observance by United Nations forces of international humanitarian law
FN. Generalsekretæren's bulletin. 1999-08-06
I: Documents on the laws of war / edited by Adam Roberts and Richard Guelff. - 3rd ed. - Oxford: Oxford University Press, 2000. ISBN 0-19-876389-1 (ib.), 0-19-876390-5 (h.) 

 

KULTUR, UTDANNING, SPORT

Convention for the protection of cultural property in the event of armed conflict
Haag: 1954-05-14
I:  Law, ethics, and the visual arts / John Henry Merryman, Albert E. Elsen. - 4th ed. - The Hague: Kluwer Law International, 2002. ISBN 90-411-9882-2 (ib.), 90-411-9914-4. (Inneholder også 2. protocol to the Convention... 1999-03-26)
I: Documents on the laws of war / edited by Adam Roberts and Richard Guelff. - 3rd ed. - Oxford: Oxford University Press, 2000. ISBN 0-19-876389-1 (ib.), 0-19-876390-5 (h.) (Inneholder også 2. Protocol to the convention ... 1999-03-26)
http://www.icomos.org/hague/hague.convention.html

European cultural convention
Europeisk kulturavtale.
Council of Europe. Paris 1954-12-19.
I: Et utvalg av Europarådets traktater / [redigert av Mari Skåre]. - Norsk versjon. - Strasbourg: [Europarådet], [2000]. (Norsk tekst)
http://conventions.coe.int/treaty/EN/WhatYouWant.asp?NT=018&CM=8&DF=18/07/02

Convention against discrimination in education
FN. 1960-12-14
I: International documents on children / editor Geraldine Van Bueren. - 2nd rev ed. - The Hague: M. Nijhoff, c1998. ISBN 90-411-0445-3 (Inneholder også protocol)
http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/d_c_educ.htm

Convention on the means of prohibiting and preventing the illicit import export and transfer of ownership of cultural property
UNESCO. Paris: 1970-11-14
I: Law, ethics, and the visual arts / John Henry Merryman, Albert E. Elsen. -
4th ed. - The Hague: Kluwer Law International, 2002. - XVIII, 1342 s.
ISBN 90-411-9882-2 (ib.), 90-411-9914-4
http://www.unesco.org/culture/laws/1970/html_eng/page2.shtml

European convention on spectator violence and misbehaviour at sports events and in particular at football matches
Den europeiske konvensjon om tilskuervold og dårlig oppførsel ved idrettsarrangementer og i særdeleshet ved fotballkamper.
Council of Europe. Strasbourg: 1985-08-19
I: Et utvalg av Europarådets traktater / [redigert av Mari Skåre]. - Norsk versjon. - Strasbourg: [Europarådet], [2000].
http://conventions.coe.int/treaty/EN/WhatYouWant.asp?NT=120&CM=8&DF=08/07/02

Convention for the Protection of the Architectural Heritage of Europe
Konvensjon om vern av Europas faste kulturminner.
Council of Europe. Granada: 1985-10-03.
I: Et utvalg av Europarådets traktater / [redigert av Mari Skåre]. - Norsk versjon. - Strasbourg: [Europarådet], [2000]. (Norsk tekst)
I: Overenskomster med fremmede stater (1997) s. 5
http://conventions.coe.int/treaty/EN/WhatYouWant.asp?NT=121&CM=8&DF=14/03/02x

Anti-doping convention
Europeisk konvensjon om antidoping.
Council of Europe. Strasbourg: 1989-11-16
I: Et utvalg av Europarådets traktater / [redigert av Mari Skåre]. - Norsk versjon. - Strasbourg: [Europarådet], [2000]. (Norsk tekst)
http://conventions.coe.int/treaty/EN/WhatYouWant.asp?NT=135&CM=8&DF=11/03/02

European convention on the protection of the archaeological heritage (Revised)
Europeisk konvensjon om vern av den arkeologiske kulturarv (revidert)
Council of Europe. Valletta: 1992-01-16
I: Et utvalg av Europarådets traktater / [redigert av Mari Skåre]. - Norsk versjon. - Strasbourg: [Europarådet], [2000]. (Norsk tekst)
I: Overenskomster med fremmede stater (1996) s. 279
http://conventions.coe.int/treaty/EN/WhatYouWant.asp?NT=143&CM=8&DF=12/07/02

European convention on cinematographic co-production
Den europeiske konvensjon om samproduksjon av film.
Council of Europe. Strasbourg 1992-10-02
I: Et utvalg av Europarådets traktater / [redigert av Mari Skåre]. - Norsk versjon. - Strasbourg: [Europarådet], [2000]. 
http://conventions.coe.int/treaty/EN/WhatYouWant.asp?NT=147&CM=8&DF=18/06/02

Unidroit convention on stolen or illegally cultural objects
Roma: 1995-06-24
I:  Law, ethics, and the visual arts / John Henry Merryman, Albert E. Elsen. - 4th ed. - The Hague: Kluwer Law International, 2002. ISBN 90-411-9882-2, 90-411-9914-4
http://www.unidroit.org/english/conventions/c-cult.htm

Convention on the recognition of qualifications concerning higher education in the European region
Konvensjon om godkjenning av kvalifikasjoner vedrørende høyere utdanning i Europaregionen. Lisboakonvensjonen.
Council of Europe. Lisboa: 1997-09-11
I: Godkjenningsmanual: veiledning i godkjenning av utenlandsk utdanning :
Lisboakonvensjonen i praksis - godkjenning av utenlandsk utdanning /
utarbeidet av NAIC. - [Oslo]: Norgesnettrådet, 2001- . - 1 b. (løsbl.) :
I: Et utvalg av Europarådets traktater / [redigert av Mari Skåre]. - Norsk versjon. - Strasbourg: [Europarådet], [2000]. (Norsk tekst)
http://conventions.coe.int/treaty/EN/WhatYouWant.asp?NT=165&CM=8&DF=06/05/02

Convention on the protection of the underwater cultural heritage
UNESCO. Paris: 2001-11-02
I: Law, ethics, and the visual arts / John Henry Merryman, Albert E. Elsen. - 4th ed. - The Hague: Kluwer Law International, 2002. ISBN 90-411-9882-2, 90-411-9914-4
http://www.unesco.org/culture/laws/underwater/html_eng/convention.shtml

 

KVINNER

International convention for the suppression of the traffic in women and children 1921 as amended by 1947 protocol
Genève: 1921-09-30 endret 1947
I: International documents on children / editor Geraldine Van Bueren. - 2nd rev ed. - The Hague: M. Nijhoff, c1998. ISBN 90-411-0445-3 
1921: http://www.austlii.edu.au/au/other/dfat/treaties/1922/10.html

Convention on the nationality of married women
Overenskomst om gifte kvinners statsborgerrett
FN. New York: 1957-02-20
I: Norges traktater III (1956-1967) s. 201
I: Basic documents on international migration law / edited by Richard Plender. - Dordrecht: M. Nijhoff, c1988. ISBN 90-247-3666-8, 90-247-3667-6
http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/78.htm

Convention against discrimination in education
FN. 1960-12-14
I: International documents on children / editor Geraldine Van Bueren. - 2nd rev ed. - The Hague: M. Nijhoff, c1998. ISBN 90-411-0445-3 (Inneholder også protocol)
http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/d_c_educ.htm

Convention on the elimination of all forms of discrimination against women (CEDAW)
Konvensjonen om eliminering av alle former for kvinnediskriminering
FNs kvinnekonvensjon
FN. 1979-12-18
I: International human rights documents: a compilation of United Nations conventions, optional protocols, general comments and general recommendations / Otto Malmgren (ed.). - 2nd ed. - Oslo: Norwegian Institute of Human Rights, 2002. (Inneholder også General recommendation 1 - 24 og Optional protocol)
I: Folkerettslig tekstsamling / Magnus Buflod, Knut Anders Sannes og Kristoffer
Aasebø (red.). - Oslo: Cappelen akademisk forl., c 2001. ISBN 82-02-21766-0 
I: Retten til arbeid i eksportsoner: kvinners arbeidsrelaterte menneskerettigheter og gjennomføringen i et internasjonalt arbeidsmarked / Bente Løvik Ulven. - Oslo: Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo, 2001. (Kvinnerettslige studier ; nr 43)
(Institutt for offentlig retts skriftserie ; nr 3/2001) ISBN 82-8063-002-3 
I: The UN human rights treaty system in the 21st century / edited by Anne F.
Bayefsky. - The Hague: Kluwer Law International, 2000.(Inneholder også: Optional protocol to the convention... 1999-10-06)
I: Folkerettslige tekster: samling med opplysninger til studiebruk / utarbeidet av Erik Møse. - 4. utg. - Oslo: Universitetsforl., 1995. - ISBN 82-00-22468-6
- I: International human rights in context: law, politics and morals: text and materials / Henry J. Steiner and Philip Alston. - 2nd ed. - Oxford: Oxford University Press, 2000. ISBN 0-19-829849-8.
Optional  Protocol to the convention 1999-10-06
- I: St.prp. nr.31 (2001-2002) (engelsk og norsk tekst)
http://fletcher.tufts.edu/multi/texts/BH769.txt
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw.htm

Recommendations of the symposium of Experts on the role of women in the development of Islamic Society to the Twenty-Third Islamic Conference of Foreign Ministers
1995-04-17 til 19
- I: Gender and human rights in Islam and international law: equal before Allah, unequal before man? / by Shaheen Sardar Ali. - The Hague: Kluwer Law International, 2000. - ISBN 90-411-1268-5 

 

LAND- OG HAVOMRÅDER, HIMMELLEGEMER

Treaty concerning Spitsbergen
Svalbardtraktaten
Paris: 1920-02-09
- I: Svalbardtraktaten : en utredning hvor også nye styreformer på Svalbard vurderes / Carl August Fleischer. - [Oslo] : [C.A. Fleischer], 1997
- I: Folkerettslig tekstsamling / Magnus Buflod, Knut Anders Sannes og Kristoffer
Aasebø (red.). - Oslo: Cappelen akademisk forl., c 2001. ISBN 82-02-21766-0 
- I: The evolution of the law of the sea: a study of resources and strategy with special regard to the Polar Regions / Bo Johnson Theutenberg. - Dublin: Tycooly International Publishing Limited, 1984. (Natural resources and the environment series ; 17). - ISBN 0-86346-041-0, 0-86346-042-9
http://www.lovdata.no/all/hl-19200209-000.html

Convention and statute on the regime of navigable waterways of international concern
Konvensjon og vedtekter om ordningen av de seilbare vannveier  av internasjonal betydning, med tilleggsprotokoll
Barcelona: 1921-04-20
I: Norges traktater bind 1 s. 420 (norsk og engelsk tekst)
http://www.justice.gov.hk/doc/multi_904v1.pdf

Convention and statute on the international régime of maritime ports
Overenskomst og vedtekter om den internasjonale ordning av sjøhavner
Genève: 1923-10-09
I: Norges traktater bind 1 s. 502 (norsk og engelsk tekst)
http://www.austlii.edu.au/au/other/dfat/treaties/1926/14.html

Convention on the continental shelf
Konvensjon om kontinentalsokkelen.
Genève: 1958-04-29
- I: Blackstone's international law documents / edited by Malcolm D. Evans. - 6th
ed. - Oxford : Oxford University Press, 2003. ISBN 0-19-925945-3 (Også i tidligere utgaver av boka)
- I: Basic documents in international law / edited by Ian Brownlie. - 5th ed. - Oxford: Oxford University Press, 2002. - ISBN 0-19-924942-3
- I: Folkerettslig tekstsamling / Magnus Buflod, Knut Anders Sannes og Kristoffer
Aasebø (red.). - Oslo: Cappelen akademisk forl., c 2001. ISBN 82-02-21766-0 
- I: Sea-bed energy and minerals: the international legal regime / by E.D. Brown. - Dordrecht: Nijhoff, 1992. - 3 b. - 3: Selected documents. 2001. ISBN 90-4111551x 
- I: Traktatsamling i folkerettens alminnelige del og internasjonale organisasjoner / utarbeidet av Mette M. Bache og Jens B.Heggemsnes. - [Oslo]: Universitetsforlaget, 1963. (Norsk tekst)
http://fletcher.tufts.edu/multi/texts/BH366.txt

Convention on the high sea.
Konvensjon om det frie hav
FN. Genève: 1958-04-29
I: Basic documents in international law / edited by Ian Brownlie. - 5th ed. - Oxford: Oxford University Press, 2002. - ISBN 0-19-924942-3
I: International terrorism: multilateral conventions (1937-2001) / M. Cherif Bassiouni. - Ardsley, N.Y.: Transnational Publishers, 2001. ISBN 1-57105-149-x
I: Folkerettslig tekstsamling / Magnus Buflod, Knut Anders Sannes og Kristoffer
Aasebø (red.). - Oslo: Cappelen akademisk forl., c 2001. ISBN 82-02-21766-0 
I: Blackstone's international law documents / edited by Malcolm D.Evans. - 4th ed. - London: Blackstone Press, 1999. ISBN 1-85431-935-3
I: Traktatsamling i folkerettens alminnelige del og internasjonale organisasjoner / utarbeidet av Mette M. Bache og Jens B.Heggemsnes. - [Oslo]: Universitetsforlaget, 1963. (Norsk tekst)
http://fletcher.tufts.edu/multi/texts/BH364.txt 

Convention on the territorial sea and the contiguous zone
Konvensjon om sjøterritoriet og den tilstøtende sone.
Genève: 1958-04-29
I: Basic documents in international law / edited by Ian Brownlie. - 5th ed. - Oxford: Oxford University Press, 2002. - ISBN 0-19-924942-3
I: Blackstone's international law documents / edited by Malcolm D.Evans. - 4th ed. - London: Blackstone Press, 1999. ISBN 1-85431-935-3
I: Traktatsamling i folkerettens alminnelige del og internasjonale organisasjoner / utarbeidet av Mette M. Bache og Jens B.Heggemsnes. - [Oslo]: Universitetsforlaget, 1963. (Norsk tekst)
http://fletcher.tufts.edu/multi/texts/BH363.txt

The Antarctic treaty
Antarktistraktaten
Washington: 1959-12-01
I: Folkerettslig tekstsamling / Magnus Buflod, Knut Anders Sannes og Kristoffer
Aasebø (red.). - Oslo: Cappelen akademisk forl., c 2001. ISBN 82-02-21766-0 
I: Materialsamling i folkrätt / Ove Bring, Göran Lysén. - 3. uppl. - Uppsala: Iustus, 2000. ISBN 91-7678-4401. 
I: Folkerettslige tekster: samling med opplysninger til studiebruk / utarbeidet av Erik Møse. - 4. utg. - Oslo: Universitetsforl., 1995. ISBN 82-00-22468-6
I: The evolution of the law of the sea: a study of resources and strategy with special regard to the Polar Regions / Bo Johnson Theutenberg. - Dublin :Tycooly International Publishing Limited, 1984. (Natural resources and the environment series ; 17). - ISBN 0-86346-041-0, 0-86346-042-9
I: Antarctica and international law: a collection of inter-state and national documents / by W. M. Bush. - London: Oceana Publications, 1982. Vol.: 1. ISBN 0-379-203200
I: Traktatsamling i folkerettens alminnelige del og internasjonale organisasjoner / utarbeidet av Mette M. Bache og Jens B.Heggemsnes. - [Oslo]: Universitetsforlaget, 1963. (Norsk tekst)
http://www.nibelheim.fsnet.co.uk/treaty.htm

Declaration on the granting of independence to colonial countries and peoples.
FN. Generalforsamling. 1960-12-14
I: Basic documents in international law / edited by Ian Brownlie. - 3rd ed. - Oxford: Clarendon Press, 1983. - ISBN 0-19-876158-9, 0-19-876159-7

Treaty on principles governing the activities of states in the exploration and use of outer space, including the moon and other celestial bodies
FN. Generalforsamling 1961-12-20 (Andre datoer - 1963, 1967-01-27 er også angitt: Endret i årenes løp)
- I:  Blackstone's international law documents / edited by Malcolm D. Evans. - 6th
ed. - Oxford : Oxford University Press, 2003. ISBN 0-19-925945-3 (Også i tidligere utgaver av boka)
- I: Basic documents in international law / edited by Ian Brownlie. - 5th ed. - Oxford: Oxford University Press, 2002. - ISBN 0-19-924942-3
I: Materialsamling i folkrätt / Ove Bring, Göran Lysén. - 3. uppl. - Uppsala: Iustus, 2000. ISBN 91-7678-440-1
- I:  Folkerettslige tekster: samling med opplysninger til studiebruk / utarbeidet av Erik Møse. - 4. utg. - Oslo: Universitetsforlaget, 1995. ISBN 82-00-22468-6
http://www.oosa.unvienna.org/SpaceLaw/outersptxt.htm

Declaration of principles governing the sea-bed and the ocean floor, and the subsoil thereof, beyond the limits of national jurisdiction.
FN. Generalforsamling. 1970-12-17
I: Basic documents in international law / edited by Ian Brownlie. - 3rd ed. - Oxford: Clarendon Press, 1983. - ISBN 0-19-876158-9, 0-19-876159-7

Agreement governing the activities of states on the moon and other celestial bodies
Konvensjon om månen og andre himmellegemer
1979-12-05
- I: Folkerettslig tekstsamling / Magnus Buflod, Knut Anders Sannes og Kristoffer
Aasebø (red.). - Oslo: Cappelen akademisk forl., c 2001. ISBN 82-02-21766-0 
http://www.oosa.unvienna.org/SpaceLaw/moontxt.htm

Convention on the law of the sea
Havrettskonvensjonen
FN. Montego Bay: 1982-12-10
- I:  Blackstone's international law documents / edited by Malcolm D. Evans. - 6th
ed. - Oxford : Oxford University Press, 2003. ISBN 0-19-925945-3 (Inneholder også:  Agreement relating to implementation of part XI  of the convention... (1994))
- I: Basic documents in international law / edited by Ian Brownlie. - 5th ed. - Oxford: Oxford University Press, 2002. - ISBN 0-19-924942-3
- I: International terrorism: multilateral conventions (1937-2001) / M. Cherif Bassiouni. - Ardsley, N.Y.: Transnational Publishers, 2001. ISBN 1-57105-149-x
- I: Folkerettslig tekstsamling / Magnus Buflod, Knut Anders Sannes og Kristoffer
Aasebø (red.). - Oslo: Cappelen akademisk forl., c 2001. ISBN 82-02-21766-0  (Inneholder også: Agreement 1994-07-18 og 1995-08-04)
- I: Materialsamling i folkrätt / Ove Bring, Göran Lysén. - 3. uppl. - Uppsala: Iustus, 2000. ISBN 91-7678-4401.Inneholder også: Agreement relating to the implementation of part XI of the UN convention on the law of the sea (1994
- I: St. prop. nr 37 (1995-96) (norsk tekst)
Agreement for the Implementation of the Provisions of the Convention relating to the Conservation and management of Stradding Fish Stocks and highly Migratory Fish Stocks. 1995-08-04
- I: The Marine Mammal Commission compendium of selected treaties, international agreements, and other relevant documents on marine resources, wildlife, and the environment. - 2nd update / compiled by Heidi W. Weiskel, Richard L. Wallace, Melissa M. Boness for the Marine Mammal Commission. - Bethesda, Md.: The Commission, 2000. ISBN 0-16-050688-3 
- I: The evolution of the law of the sea: a study of resources and strategy with special regard to the Polar Regions / Bo Johnson Theutenberg. - Dublin :Tycooly International Publishing Limited, 1984. (Natural resources and the environment series ; 17). - ISBN 0-86346-041-0, 0-86346-042-9
http://www.un.org/Depts/los/losconv1.htm

Convention on the law of the non-navigational uses of international watercourses
FN. 1997-05-21
- I:  Blackstone's international law documents / edited by Malcolm D. Evans. - 6th
ed. - Oxford : Oxford University Press, 2003. ISBN 0-19-925945-3
- I: The United Nations Convention on the Law of International Watercourses :a framework for sharing / by Attila Tanzi, Maurizio Arcari. - Kluwer Law International, 2001.ISBN 90-411-1652-4
http://www.un.org/law/ilc/texts/nnavfra.htm

 

LOKALDEMOKRATI

European outline convention on transfrontier co-operation between territorial communities or authorities
Europeisk rammekonvensjon om interkommunalt grensesamarbeid mellom lokalsamfunn eller myndigheter
Council of Europe. Madrid: 1980-05-21
I: Et utvalg av Europarådets traktater / [redigert av Mari Skåre]. - Norsk versjon. - Strasbourg: [Europarådet], [2000]. (Norsk tekst) (Inneholder også: Tilleggsprotokoll: Strasbourg 1995-11-09)
http://conventions.coe.int/treaty/EN/WhatYouWant.asp?NT=106&CM=8&DF=22/07/02
Tilleggsprotokoll: http://conventions.coe.int/treaty/EN/WhatYouWant.asp?NT=159&CM=8&DF=22/07/02

European charter of local self-government
Europeisk charter om lokalt selvstyre.
Council of Europe. Strasbourg: 1985-10-15
I: Et utvalg av Europarådets traktater / [redigert av Mari Skåre]. - Norsk versjon. - Strasbourg: [Europarådet], [2000]. (Norsk tekst)
Opprinnelig versjon i: Overenskomster med fremmede stater (1989) s. 629
http://conventions.coe.int/treaty/EN/WhatYouWant.asp?NT=122&CM=8&DF=13/06/02

Convention on the participation of foreigners in public life at local level
Konvensjon om utlendingers politiske deltakelse på lokalt nivå.
Council of Europe. Strasbourg: 1992-02-05
I: Et utvalg av Europarådets traktater / [redigert av Mari Skåre]. - Norsk versjon. - Strasbourg: [Europarådet], [2000]. (Norsk tekst)
http://conventions.coe.int/treaty/en/Treaties/Html/144.htm

 

MEDIA

European convention on transfrontier television
Europeisk konvensjon om fjernsyn over landegrensene.
Council of Europe. Strasbourg: 1989-05-05.
I: Et utvalg av Europarådets traktater / [redigert av Mari Skåre]. - Norsk versjon. - Strasbourg: [Europarådet], [2000]. (Norsk tekst)
I: Overenskomster med fremmede stater (1993) s. 935
http://conventions.coe.int/treaty/EN/WhatYouWant.asp?NT=132&CM=8&DF=17/07/02

 

MENNESKERETTIGHETER

Universal declaration of human rights
Menneskerettighetserklæringen
FN. Generalforsamling 1948-12-10
- I: Internasjonale menneskerettigheter : konvensjons- og lovsamling / Njål
Høstmælingen (red.). - Oslo : Universitetsforl., 2004. ISBN 82-15-00647-7
- I: Blackstone's international law documents / edited by Malcolm D. Evans. - 6th
ed. - Oxford : Oxford University Press, 2003. ISBN 0-19-925945-3 (Også i tidligere utgaver av boka)
- I: International human rights documents: a compilation of United Nations conventions, optional protocols, general comments and general recommendations / Otto Malmgren (ed.). - 2nd ed. - Oslo: Norwegian Institute of Human Rights, 2002.
- I: Basic documents in international law / edited by Ian Brownlie. - 5th ed. - Oxford: Oxford University Press, 2002. - ISBN 0-19-924942-3
- I: Folkerettslig tekstsamling / Magnus Buflod, Knut Anders Sannes og Kristoffer
Aasebø (red.). - Oslo: Cappelen akademisk forl., c 2001. ISBN 82-02-21766-0 
- I: Intellectual property and human rights: a panel discussion to commemorate the 50th Anniversary of the Universal Declaration of Human Rights, Geneva, November 9, 1998 / organized by the World Intellectual Property Organization (WIPO) in collaboration with the Office of the United Nations High commissioner for human Rights. - Geneva: World Intellectual Property Organization, 2000. ISBN 92-805-0847-4 
- I: International human rights in context: law, politics and morals: text and materials / Henry J. Steiner and Philip Alston. - 2nd ed. - Oxford: Oxford University Press, 2000. - ISBN 0-19-829849-8.
- I: European human rights law: the Human Rights Act 1998 and the European Convention on Human Rights / Keir Starmer - London: Legal Action Group, 1999. ISBN 0-905099-77-x
- I: Mänskliga rättigheter / Hans Danelius. - 3. uppl. - Stockholm: Norstedt, 1984. ISBN 91-1-847901-4 (svensk tekst)
- I: Traktatsamling i folkerettens alminnelige del og internasjonale organisasjoner / utarbeidet av Mette M. Bache og Jens B.Heggemsnes. - [Oslo]: Universitetsforlaget, 1963.
http://www.unhchr.ch/udhr/lang/nrr.htm

European convention for the protection of human rights and fundamental freedom. (European convention on human rights)
Konvensjonen om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter. Den europeiske menneskerettskonvensjon. - EMK
Council of Europe. Roma: 1950-11-04
- I: Internasjonale menneskerettigheter : konvensjons- og lovsamling / Njål
Høstmælingen (red.). - Oslo : Universitetsforl., 2004. ISBN 82-15-00647-7(Inneholder også protokoller: 1950.11.04, 4, 6, 7, 12, 13)
- I:  Blackstone's international law documents / edited by Malcolm D. Evans. - 6th
ed. - Oxford : Oxford University Press, 2003. ISBN 0-19-925945-3 (Også i tidligere utgaver av boka) (Inneholder også : 1. protokoll (1952), 4. protokoll (1963), 6. protokoll (1983), 7. protokoll (1984), 12. protokoll (2000) og 13. protokoll (2002)
- I: European criminal law / by Geert Corstens and Jean Pradel. - The Hague: Kluwer, 2002. ISBN 90-411-1362-2
- I: Basic documents in international law / edited by Ian Brownlie. - 5th ed. - Oxford: Oxford University Press, 2002. - ISBN 0-19-924942-3
- I: Europakonventionen: en praktisk introduktion / Roger Petersson. - Stockholm: Norstedts juridik, 2001. ISBN 91-39-00709-x  (Svensk tekst) (Inneholder også protokoller)
- I: Human rights in Europe: a study of the European Convention on Human Rights / J.G. Merrills, A.H. Robertson. - 4th ed. - Manchester: Manchester University Press, 2001. ISBN 0-7190-5837-6 (h.), 1-9294460-9-8 (h.)
- I: Et utvalg av Europarådets traktater / [redigert av Mari Skåre]. - Norsk versjon. - Strasbourg: [Europarådet], [2000]. (Norsk tekst m/ protokoller)
- I: Skattelovsamlingen / Ole Gjems-Onstad (red.). - [Oslo]: Ad notam Gyldendal. Årlig. (Norsk og engelsk tekst m/ protokoller.)
- I: A century of international adjudication: the rule of law and its limits / Jean Allain. - The Hague: T.M.C. Asser, 2000.ISBN 90-6704-125-4 
- I: Grunnloven vår: 1814 til 1993. - 13. utg. / tekstutg. ved Mads T. Andenæs. - Oslo: Universitetsforl., 2000. ISBN 82-00-45282-4 (norsk tekst m/ protokoller)
- I: Human rights and the administration of justice: international instruments / edited by Christopher Gane and Mark Mackarel. - The Hague: Kluwer Law International, 1997. ISBN 90-411-0693-6. (m/ protokoller)
- I: The European Convention on Human Rights / Francis G. Jacobs and Robin C.A. White. - 2nd ed. - New York: Clarendon Press, 1996. ISBN 0-19-825820-8
- I: Human rights and Europe / Ralph Beddard. - 3rd ed. - Cambridge: Grotius,1993. ISBN 1-85701-014-0
- I: Den Europæiske Menneskerettighedskonvention: belyst gennem menneskerettighedskommissionens og -domstolens praksis / John Bernhard, Tyge
Lehmann. - København: Gad, 1985. ISBN 87-12-01599-7 (m/ protokoller) (dansk tekst)
- I: Mänskliga rättigheter / Hans Danelius. - 3. uppl. - Stockholm: Norstedt, 1984. ISBN 91-1-847901-4 (Svensk tekst)
- I: Traktatsamling i folkerettens alminnelige del og internasjonale organisasjoner / utarbeidet av Mette M. Bache og Jens B.Heggemsnes. - [Oslo]: Universitetsforlaget, 1963. (Norsk tekst)
http://conventions.coe.int/treaty/en/Treaties/Word/005.doc

Supplementary convention on the abolition of slavery, the slave trade, and institutions and practices similar to slavery.
1956
I: International documents on children / editor Geraldine Van Bueren. - 2nd rev ed. - The Hague: M. Nijhoff, c1998. ISBN 90-411-0445-3
http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/30.htm

European social charter
Den europeiske sosialpakt. -  ESP
Council of Europe. Torino: 1961-10-18
 I: Et utvalg av Europarådets traktater / [redigert av Mari Skåre]. - Norsk versjon. - Strasbourg: [Europarådet], [2000]. (Norsk tekst) (Inneholder også vedlegg, tilleggsprotokoller og endringsprotokoll samt Den reviderte Europeiske sosialpakt)
I: European human rights law: the Human Rights Act 1998 and the European Convention on Human Rights / Keir Starmer - London: Legal Action Group, 1999. ISBN 0-905099-77-x (Ikke hele teksten)
I: Folkerettslige tekster: samling med opplysninger til studiebruk / utarbeidet av Erik Møse. - 4. utg. - Oslo: Universitetsforl., 1995. ISBN 82-00-22468-6
I: Mänskliga rättigheter / Hans Danelius. - 3. uppl. - Stockholm: Norstedt, 1984. ISBN 91-1-847901-4 (Svensk tekst)
http://conventions.coe.int/treaty/en/Treaties/Html/035.htm

European code of social security
Europeisk kodeks for sosial sikkerhet
Council of Europe. Strasbourg: 1964-04-16
I:  Et utvalg av Europarådets traktater / [redigert av Mari Skåre]. - Norsk versjon. - Strasbourg: [Europarådet], [2000]. (Norsk tekst) (Inneholder også protokollen)
I: Overenskomster med fremmede stater (1967) s. 387, protokollen s. 455 http://conventions.coe.int/treaty/EN/WhatYouWant.asp?NT=048&CM=8&DF=17/06/02
Protokollen: http://conventions.coe.int/treaty/EN/WhatYouWant.asp?NT=048A&CM=8&DF=17/06/02

Convention on the elimination of all forms of racial discrimination
FN. 1965-12-21
- I: Blackstone's international law documents / edited by Malcolm D. Evans. - 6th
ed. - Oxford : Oxford University Press, 2003. ISBN 0-19-925945-3 (Også i tidligere utgaver av boka)
- I: International human rights documents: a compilation of United Nations conventions, optional protocols, general comments and general recommendations / Otto Malmgren (ed.). - 2nd ed. - Oslo: Norwegian Institute of Human Rights, 2002. (Inneholder også: General Comments 1 - 28)
- I: Basic documents in international law / edited by Ian Brownlie. - 5th ed. - Oxford: Oxford University Press, 2002. - ISBN 0-19-924942-3
- I: The UN human rights treaty system in the 21st century / edited by Anne F.
Bayefsky. - The Hague: Kluwer Law International, 2000.
- I: Basic documents in international law / edited by Ian Brownlie. - 3rd ed. - Oxford: Clarendon Press, 1983. - ISBN 0-19-876158-9, 0-19-876159-7
- I: European human rights law: the Human Rights Act 1998 and the European Convention on Human Rights / Keir Starmer - London: Legal Action Group, 1999. ISBN 0-905099-77-x (ikke hele teksten)
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/MasterFrameView/
38c8b82db2c35720c1256a3200572e70?Opendocument

International covenant on civil and political rights (ICCPR)
FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter.
Internationell konvention om medborgerliga och politiska râttigheter.
FN. Generalforsamling. 1966-12-16
- I:  Leading cases of the Human Rights Committee / compiled by Raija Hanski and
Martin Scheinin. - Åbo : Institute for Human Rights, Åbo Akademi University, 2003. - ISBN 952-12-1131-8. (Inneholder også 2 protokoller)
- I: Blackstone's international law documents / edited by Malcolm D. Evans. - 6th
ed. - Oxford : Oxford University Press, 2003. ISBN 0-19-925945-3 (Også i tidligere utgaver av boka) (Inneholder også 1. protokoll (1966) og 2. protokoll (1990))
- I: International human rights documents: a compilation of United Nations conventions, optional protocols, general comments and general recommendations / Otto Malmgren (ed.). - 2nd ed. - Oslo: Norwegian Institute of Human Rights, 2002. (Inneholder også: General comments 1-29 og Optional Protocol 1 og 2)
- I: Basic documents in international law / edited by Ian Brownlie. - 5th ed. - Oxford: Oxford University Press, 2002. - ISBN 0-19-924942-3 (Inneholder også: Optional Protocol  og Second Optional Protocol)
- I: The UN human rights treaty system in the 21st century / edited by Anne F.
Bayefsky. - The Hague: Kluwer Law International, 2000. (Inneholder også: Optional protocol to the...... 1966-12-16 og Second optional protocol to the .....aiming at the abolition ot the death penalty 1989-12-15)
- I: Grunnloven vår: 1814 til 1993. - 13. utg. / tekstutg. ved Mads T. Andenæs. - Oslo: Universitetsforl., 2000. ISBN 82-00-45282-4
- I: International human rights in context: law, politics and morals: text and materials / Henry J. Steiner and Philip Alston. - 2nd ed. - Oxford: Oxford University Press, 2000. ISBN 0-19-829849-8. (Inneholder også: "Protocols")
- I: Substantive and procedural aspects of international criminal law: the experience of international and national courts / editors: Gabrielle Kirk McDonald, Olivia Swaak-Goldman. - The Hague: Kluwer Law International, 2000. ISBN 90-411-1135-2 (vol 2).
- I: Mänskliga rättigheter / Hans Danelius. - 3. uppl. - Stockholm: Norstedt, 1984. ISBN 91-1-847901-4. (Svensk tekst)
http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/a_ccpr.htm

International covenant on economic, social and cultural rights (ICESCR)
FN-konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter.
FN. Generalforsamling. 1966-12-16
- I: Folkerettslige avtaler : traktatsamling i norsk oversettelse / Gunnar A. Stølsvik og Benn Folkvord (red.). - Bergen : Fagbokforl.- Tilleggsbok. 2003. ISBN 82-7674-972-0 (norsk tekst)
- I:  Blackstone's international law documents / edited by Malcolm D. Evans. - 6th
ed. - Oxford : Oxford University Press, 2003. ISBN 0-19-925945-3 (Også i tidligere utgaver av boka)
-  I: Dignity and human rights: the implementation of economic, social and cultural rights / Berma Klein Goldewijk, Adalid Contreras Baspineiro, Paulo César Carbonari (eds.). - Antwerp: Intersentia, 2002. ISBN 90-5095-219-4, 1-57105-253-4
- I: International human rights documents: a compilation of United Nations conventions, optional protocols, general comments and general recommendations / Otto Malmgren (ed.). - 2nd ed. - Oslo: Norwegian Institute of Human Rights, 2002. (Inneholder også: General comments 1 - 14)
- I: Basic documents in international law / edited by Ian Brownlie. - 5th ed. - Oxford: Oxford University Press, 2002. - ISBN 0-19-924942-3
- I: The UN human rights treaty system in the 21st century / edited by Anne F.
Bayefsky. - The Hague: Kluwer Law International, 2000.
- I: Grunnloven vår: 1814 til 1993. - 13. utg. / tekstutg. ved Mads T. Andenæs. - Oslo: Universitetsforl., 2000. ISBN 82-00-45282-4
- I: International human rights in context: law, politics and morals: text and materials / Henry J. Steiner and Philip Alston. - 2nd ed. - Oxford: Oxford University Press, 2000. ISBN 0-19-829849-8. Inneholder også "Protocols".
- I: Strengthening the supervision of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights: theoretical and procedural aspects / Kitty Arambulo. - Antwerpen: Intersentia, 1999. ISBN 90-5095-058-2 (Inneholder også noe annet materiale ).
- I: Folkerettslige tekster: samling med opplysninger til studiebruk / utarbeidet av Erik Møse. - 4. utg. - Oslo: Universitetsforl., 1995. ISBN 82-00-22468-6
http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/a_cescr.htm

American Convention on Human Rights.
Pact of San José, Costa Rica ACHR
OAS. San José: 1969
- I:  Blackstone's international law documents / edited by Malcolm D. Evans. - 6th
ed. - Oxford : Oxford University Press, 2003. ISBN 0-19-925945-3 (Også i tidligere utgaver av boka)
- I: A century of international adjudication: the rule of law and its limits / Jean Allain. - The Hague: T.M.C. Asser, 2000. ISBN 90-6704-125-4 
I: International human rights in context: law, politics and morals: text and materials / Henry J. Steiner and Philip Alston. - 2nd ed. - Oxford: Oxford University Press, 2000. ISBN 0-19-829849-8
http://www.oas.org/juridico/english/Treaties/b-32.htm

Declaration on human rights
Council of Europe.
1978-04-27
I: Guide to case law: key to case-law = Guide de jurisprudence: clé de la jurisprudence / S. Ercman. - Wien: Wilhelm Braumüller, 1981. ISBN 3-7003-0266-5

African charter on human and peoples' rights  (AfCHPR)
The African  states membered of the Organisation of African Unity. 1981
- I:  Blackstone's international law documents / edited by Malcolm D. Evans. - 6th
ed. - Oxford : Oxford University Press, 2003. ISBN 0-19-925945-3 (Også i tidligere utgaver av boka) (Inneholder også: Protocol on the establishmentof an African court of human and peoples'  rights 1998)
- I: International human rights in context: law, politics and morals: text and materials / Henry J. Steiner and Philip Alston. - 2nd ed. - Oxford: Oxford University Press, 2000. ISBN 0-19-829849-8
http://www.ogiek.org/report/ogiek-ann2.htm

Universal islamic declaration of human rights
1981-09-19
- I: Gender and human rights in Islam and international law: equal before Allah, unequal before man? / by Shaheen Sardar Ali. - The Hague: Kluwer Law International, 2000. - ISBN 90-411-1268-5 
http://www.alhewar.com/ISLAMDECL.html

Convention against torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment
FN. 1984-12-10
- I:  Blackstone's international law documents / edited by Malcolm D. Evans. - 6th
ed. - Oxford : Oxford University Press, 2003. ISBN 0-19-925945-3 (Også i tidligere utgaver av boka)
- I: International human rights documents: a compilation of United Nations conventions, optional protocols, general comments and general recommendations / Otto Malmgren (ed.). - 2nd ed. - Oslo: Norwegian Institute of Human Rights, 2002. (Inneholder også: general comment 1)
- I: The UN Committee against Torture: an assessment / by Chris Ingelse.  Kluwer, 2001. - ISBN 90-411-1650-8
- I: Folkerettslig tekstsamling / Magnus Buflod, Knut Anders Sannes og Kristoffer
Aasebø (red.). - Oslo: Cappelen akademisk forl., c 2001. ISBN 82-02-21766-0 
- I: The UN human rights treaty system in the 21st century / edited by Anne F.
Bayefsky. - The Hague: Kluwer Law International, 2000.
- I: Substantive and procedural aspects of international criminal law: the experience of international and national courts / editors: Gabrielle Kirk McDonald, Olivia Swaak-Goldman. - The Hague: Kluwer Law International, 2000. ISBN 90-411-1135-2 (vol 2).
- I: Norges traktater V s. 852
- I: Overenskomster med fremmede stater 1987 s. 706
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/MasterFrameView/
6f602b6dcc0a7efcc1256a320055ebd7?Opendocument
http://www.un.org/documents/ga/res/39/a39r046.htm

Declaration on the right to development
FN. Generalforsamlingen. 1986-12-04
- I: International human rights in context: law, politics and morals: text and materials / Henry J. Steiner and Philip Alston. - 2nd ed. - Oxford: Oxford University Press, 2000. ISBN 0-19-829849-8
http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/74.htm

European convention for the prevention of torture and inhuman or degrading treatment or punishment
Europeisk konvensjon om forebyggelse av tortur og umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.
Council of Europe: Strasbourg 1987-11-26
- I:  Blackstone's international law documents / edited by Malcolm D. Evans. - 6th
ed. - Oxford : Oxford University Press, 2003. ISBN 0-19-925945-3 (Også i tidligere utgaver av boka) (4.utg. Inneholder protokoller (1993))
- I: Et utvalg av Europarådets traktater / [redigert av Mari Skåre]. - Norsk versjon. - Strasbourg: [Europarådet], [2000]. (Norsk tekst m/ protokoller)
http://conventions.coe.int/treaty/EN/WhatYouWant.asp?NT=126&CM=8&DF=14/06/02

Convention concerning indigenous and tribal peoples in independent countries
ILO-konvensjonen om ur- og stammebefolkninger
ILO. 1989-06-27
I: Folkerettslig tekstsamling / Magnus Buflod, Knut Anders Sannes og Kristoffer
Aasebø (red.). - Oslo: Cappelen akademisk forl., c 2001. ISBN 82-02-21766-0.
http://www1.umn.edu/humanrts/instree/r1citp.htm

African charter on the rights and welfare of the child
OAS. 1990
I: A commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child / Sharon Detrick. - The Hague: Nijhoff, c1999. ISBN 90-411-1230-8
I: International documents on children / editor Geraldine Van Bueren. - 2nd rev ed. - The Hague: M. Nijhoff, c1998. ISBN 90-411-0445-3

(The) Cairo declaration on human rights in Islam
19th Islamic Conference of Foreign Ministers. Cairo: 1990-07-31 til 1990-08-05
I:  Gender and human rights in Islam and international law: equal before Allah, unequal before man? / by Shaheen Sardar Ali. - The Hague: Kluwer Law International, 2000. - ISBN 90-411-1268-5 

Effective implementation of international instruments on human rights, including reporting obligations under international instruments on human rights
FN. Generalforsamlingen: 1992-12-16
I:  The UN human rights treaty system in the 21st century / edited by Anne F.
Bayefsky. - The Hague: Kluwer Law International, 2000.

Arab charter on human rights
Arabiske liga. Kairo:1994-09-15
I:  Basic documents on human rights / edited by Ian Brownlie and Guy S. Goodwin-Gill. - 4th ed. - Oxford: Oxford University Press, 2002. - ISBN 0-19-924944-x
http://www1.umn.edu/humanrts/instree/arabcharter.html

European social charter - revised
Den reviderte europeiske sosialpakt.
Council of Europe. Strasbourg: 1996-10-03
I: Folkerettslig tekstsamling / Magnus Buflod, Knut Anders Sannes og Kristoffer
Aasebø (red.). - Oslo: Cappelen akademisk forl., c 2001. ISBN 82-02-21766-0 
I: Et utvalg av Europarådets traktater / [redigert av Mari Skåre]. - Norsk versjon. - Strasbourg: [Europarådet], [2000]. (Norsk tekst)
http://conventions.coe.int/treaty/en/Treaties/Html/163.htm

Convention for the protection of human rights and dignity of the human being with regard to the application of biology and medicine: Convention on human rights and biomedicine
Konvensjon om beskyttelse av menneskerettighetene og menneskets verdighet i forbindelse med anvendelsen av biologi og medisin. Konvensjon om menneskerettigheter og medisin.
Council of Europe. Oviedo: 1997-04-04
I: Folkerettslig tekstsamling / Magnus Buflod, Knut Anders Sannes og Kristoffer
Aasebø (red.). - Oslo: Cappelen akademisk forl., c 2001. ISBN 82-02-21766-0.
I: Et utvalg av Europarådets traktater / [redigert av Mari Skåre]. - Norsk versjon. - Strasbourg: [Europarådet], [2000]. (Norsk tekst)
http://conventions.coe.int/Treaty/EN/WhatYouWant.asp?NT=164&CM=8&DF=11/03/02

Charter of fundamental rights of the European Union
EU. 2000-12-18
I: Treaties and agreement texts: material allowed for use under EC and EEA public procurement law exam / Ed. Kai Krüger. - Bergen: University of Bergen, Faculty of Law, 2002.

 

MILJØVERN

Agreement on the application of sanitary and phytosanitary measures
I: WTO and the environment / Fiona Macmillan. - London: Sweet & Maxwell, 2001. -
ISBN 0-421-82420-4
http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/final_e.htm

Convention for the regulation of the meshes of fishing nets and the size limits of fish
FN. London: 1946-04-05
I: The Marine Mammal Commission compendium of selected treaties, international
agreements, and other relevant documents on marine resources, wildlife,
and the environment. - 2nd update / compiled by Heidi W. Weiskel, Richard
L. Wallace, Melissa M. Boness for the Marine Mammal Commission. -
Bethesda, Md.: The Commission, 2000. ISBN 0-16-050688-3 (Inneholder også tillegg og endringer - Amendments. Hamburg:1962-05-11 )
http://www.oceanlaw.net/texts/mesh.htm

International convention for the regulation of whaling
Hvalfangstkonvensjonen
1946-12-02
I: Folkerettslig tekstsamling / Magnus Buflod, Knut Anders Sannes og Kristoffer
Aasebø (red.). - Oslo: Cappelen akademisk forl., c 2001. ISBN 82-02-21766-0 
http://www.environment.harvard.edu/guides/intenvpol/indexes/treaties/ICRW.html
Amendments to the Schedule
Monte Carlo: 1997-10-24
I: The Marine Mammal Commission compendium of selected treaties, international agreements, and other relevant documents on marine resources, wildlife, and the environment. - 2nd update / compiled by Heidi W. Weiskel, Richard L. Wallace, Melissa M. Boness for the Marine Mammal Commission. - Bethesda, Md.: The Commission, 2000. ISBN 0-16-050688-3 

Convention on the Continental Shelf.
Konvensjon om kontinentalsokkelen.
Geneve: 1958-04-29
- I:  Blackstone's international law documents / edited by Malcolm D. Evans. - 6th
ed. - Oxford : Oxford University Press, 2003. ISBN 0-19-925945-3 (Også i tidligere utgaver av boka)
- I: Sea-bed energy and minerals: the international legal regime / by E.D. Brown. - Dordrecht: Nijhoff, 1992- . - 3 b. - 3: Selected documents. 2001. ISBN 90-4111551x 
- I: Basic documents in international law / edited by Ian Brownlie. - 3rd ed. - Oxford: Clarendon Press, 1983. - ISBN 0-19-876158-9, 0-19-876159-7
- I: Traktatsamling i folkerettens alminnelige del og internasjonale organisasjoner / utarbeidet av Mette M. Bache og Jens B.Heggemsnes. - [Oslo]: Universitetsforlaget, 1963. (Norsk tekst)
http://fletcher.tufts.edu/multi/texts/BH366.txt

Agreed measures for the conservation of antartic fauna and flora
1964
I: The evolution of the law of the sea: a study of resources and strategy with special regard to the Polar Regions / Bo Johnson Theutenberg. - Dublin :Tycooly International Publishing Limited, 1984. (Natural resources and the environment series ; 17). - ISBN 0-86346-041-0, 0-86346-042-9

Convention on the conservation of the living resources of the Southeast Atlantic
1969-10-23
Protocol of termination
FAO. Madrid: 1990-07-19
I: The Marine Mammal Commission compendium of selected treaties, international
agreements, and other relevant documents on marine resources, wildlife, and the environment. - 2nd update / compiled by Heidi W. Weiskel, Richard L. Wallace, Melissa M. Boness for the Marine Mammal Commission. -
Bethesda, Md.: The Commission, 2000. ISBN 0-16-050688-3 
http://www.oceanlaw.plus.com/texts/icseaf.htm 

International convention on civil liability for oil pollution damage
Ansvarskonvensjonen
IMO. 1969-11-29
I: Folkerettslig tekstsamling / Magnus Buflod, Knut Anders Sannes og Kristoffer
Aasebø (red.). - Oslo: Cappelen akademisk forl., c 2001. ISBN 82-02-21766-0 
Protocol of 1992 to amand the internat.....
I: Maritime law / by Christopher Hill. - 5th ed. - London: LLP, 1998. - ISBN 1-85978-836-x 
http://www.jus.uio.no/lm/imo.civil.liability.oil.pollution.damage.protocol.1992/doc.htm

International convention relating to intervention on the high seas in the cases of oil pollution casualities
Inngrepskonvensjonen
Brussel: 1969-11-29
I: Folkerettslig tekstsamling / Magnus Buflod, Knut Anders Sannes og Kristoffer
Aasebø (red.). - Oslo: Cappelen akademisk forl., c 2001. ISBN 82-02-21766-0 
I: St.prp. 120 (1971-72) (norsk og engelsk tekst)
Revision of annex of 1973-11-02, London 1991-07-04 og Amendments to the annex of 1973-11-02, London 1996-07-10
I:  The Marine Mammal Commission compendium of selected treaties, international agreements, and other relevant documents on marine resources, wildlife, and the environment. - 2nd update / compiled by Heidi W. Weiskel, Richard L. Wallace, Melissa M. Boness for the Marine Mammal Commission. - Bethesda, Md.: The Commission, 2000. ISBN 0-16-050688-3 
http://sedac.ciesin.org/pidb/texts/intervention.high.seas.casualties.1969.html

International convention on the establishment of an international fund for compensation for oil pollution damage
Konvensjon om opprettelse av et internasjonalt fond for erstatning av  oljesølskade
London: 1971-12-18
I: Norges traktater V (1977-1987) s. 149 (Norsk og engelsk tekst)
Protocol of 1992 to amend the International...
I: Maritime law / by Christopher Hill. - 5th ed. - London: LLP, 1998. - ISBN 1-85978-836-x 
http://folk.uio.no/erikro/WWW/FUND-92.html

Convention on the conservation of Antarctic seals
London: 1972-02-03 til 11.
I: The evolution of the law of the sea: a study of resources and strategy with special regard to the Polar Regions / Bo Johnson Theutenberg. - Dublin :Tycooly International Publishing Limited, 1984. (Natural resources and the environment series ; 17). - ISBN 0-86346-041-0, 0-86346-042-9

Declaration of the United Nations conference on the human environment
(Stockholms-erklæringen)
FN. Stockholm 1972-06-16
I: Konvensjoner og forskrifter i miljørett: et hjelpemiddel i studiet av naturressurs- og miljørett / Inge Lorange Backer og Ørnulf Røhnebæk (red.). - Oslo: Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo, 1991. (Miljørettslige studier ; 2). - (Institutt for offentlig retts skriftserie ; 1/1991)

Convention on the prevention of marine pollution by dumping of wastes and other matter (London Dumping Convention)
London: 1972-12-29
http://www.mint.gov.my/policy/treaty_multidim/ldc72.htm
Protocol: London: 1996-11-07
I: The Marine Mammal Commission compendium of selected treaties, international
agreements, and other relevant documents on marine resources, wildlife,
and the environment. - 2nd update / compiled by Heidi W. Weiskel, Richard
L. Wallace, Melissa M. Boness for the Marine Mammal Commission. -
Bethesda, Md.: The Commission, 2000. ISBN 0-16-050688-3

Miljøvernkonvensjon (nordisk)
NORD. Stockholm:1974-02-19
I: Norges traktater IV (1968-1976) s. 1731

International convention for the prevention of pollution from ships MARPOL
1973-11-02, modifisert i 1978
http://www.environment.harvard.edu/guides/intenvpol/indexes/treaties/MARPOL.html
Amendments to: Annex II og annex III, London: 1992-10-30, to annex III
I:  The Marine Mammal Commission compendium of selected treaties, international agreements, and other relevant documents on marine resources, wildlife, and the environment. - 2nd update / compiled by Heidi W. Weiskel, Richard L. Wallace, Melissa M. Boness for the Marine Mammal Commission. - Bethesda, Md.: The Commission, 2000. ISBN 0-16-050688-3 

International convention for the safety of life at sea
IMO. 1974-11-01, (modifisert ved protokoll 1978)
http://www.wmo.ch/web/aom/marprog/WordPDFs/solas.html
Amendments to Annexes:
I: The Marine Mammal Commission compendium of selected treaties, international agreements, and other relevant documents on marine resources, wildlife, and the environment. - 2nd update / compiled by Heidi W. Weiskel, Richard L. Wallace, Melissa M. Boness for the Marine Mammal Commission. - Bethesda, Md.: The Commission, 2000. ISBN 0-16-050688-3 

Convention for the protection of the Mediterranean Sea against pollution
1976-02-16
http://sedac.ciesin.org/pidb/texts/mediterranean.pollution.1976.html
Protocol: Madrid: 1994-10-14, Amendment of the Protocol: Syracuse:1996-03-07, Protocol: Izmir: 1996-10-01, Annex to the Protocol: Monaco: 1996-11-24.
I:  The Marine Mammal Commission compendium of selected treaties, international agreements, and other relevant documents on marine resources, wildlife, and the environment. - 2nd update / compiled by Heidi W. Weiskel, Richard L. Wallace, Melissa M. Boness for the Marine Mammal Commission. - Bethesda, Md.: The Commission, 2000. ISBN 0-16-050688-3 

Kuwait regional convention for co-operation on the protection of the marine environment from pollution.
1978-04-23
http://sedac.ciesin.org/pidb/texts/kuwait.marine.pollution.1978.html
Protocol:Tehran: 1998-03-17
I:  The Marine Mammal Commission compendium of selected treaties, international agreements, and other relevant documents on marine resources, wildlife, and the environment. - 2nd update / compiled by Heidi W. Weiskel, Richard L. Wallace, Melissa M. Boness for the Marine Mammal Commission. - Bethesda, Md.: The Commission, 2000. ISBN 0-16-050688-3 

Treaty for Amazonian Cooperation
Brasilia:1978-07-03
I: The Marine Mammal Commission compendium of selected treaties, international agreements, and other relevant documents on marine resources, wildlife, and the environment. - 2nd update / compiled by Heidi W. Weiskel, Richard L. Wallace, Melissa M. Boness for the Marine Mammal Commission. - Bethesda, Md.: The Commission, 2000. ISBN 0-16-050688-3

Convention on the conservation of European wildlife and natural habitants (Bern convention)
Konvensjon om vern av ville europeiske planter og dyr, og deres naturlige leveområder.
Council of Europe. Bern: 1979-09-19
I: Et utvalg av Europarådets traktater / [redigert av Mari Skåre]. - Norsk versjon. - Strasbourg: [Europarådet], [2000]. (Norsk tekst)
I: Overenskomster med fremmede stater (1986) s. 935. (Norsk tekst)
http://www.ecnc.nl/doc/europe/legislat/bernconv.html

Convention on long-range transboundary air pollution
Konvensjon om langtransportert, grenseoverskridende luftforurensning
1979-11-13
I: Folkerettslig tekstsamling / Magnus Buflod, Knut Anders Sannes og Kristoffer
Aasebø (red.). - Oslo: Cappelen akademisk forl., c 2001. ISBN 82-02-21766-0  (Inneholder også Protokoll: on further reduction  of sulphur emissions: 1994-06-14)
Protocol on Heavy Metals og Protocol on presistent Organic Pollutants: Aarhus: 1998-06-24
I: The Marine Mammal Commission compendium of selected treaties, international
agreements, and other relevant documents on marine resources, wildlife,
and the environment. - 2nd update / compiled by Heidi W. Weiskel, Richard
L. Wallace, Melissa M. Boness for the Marine Mammal Commission. -
Bethesda, Md.: The Commission, 2000. ISBN 0-16-050688-3
http://www.jurisint.org/pub/01/en/doc/285_1.htm

Convention on the conservation of Antarctic marine living resources
Camberra: 1980-09-11
I: The evolution of the law of the sea: a study of resources and strategy with special regard to the Polar Regions / Bo Johnson Theutenberg. - Dublin :Tycooly International Publishing Limited, 1984. (Natural resources and the environment series ; 17). - ISBN 0-86346-041-0, 0-86346-042-9

International convention for regulating the police of the North Sea fisheries Haag: 1882-05-06.
Agreement relating to the Convention
FN. Haag: 1955-06-05
- I: The Marine Mammal Commission compendium of selected treaties, international
agreements, and other relevant documents on marine resources, wildlife, and the environment. - 2nd update / compiled by Heidi W. Weiskel, Richard L. Wallace, Melissa M. Boness for the Marine Mammal Commission. -
Bethesda, Md.: The Commission, 2000. ISBN 0-16-050688-3 

World charter for nature
FN: Generalforsamlingen. New York 1982-10-28
- I: The Marine Mammal Commission compendium of selected treaties, international
agreements, and other relevant documents on marine resources, wildlife,
and the environment. - 2nd update / compiled by Heidi W. Weiskel, Richard
L. Wallace, Melissa M. Boness for the Marine Mammal Commission. -
Bethesda, Md.: The Commission, 2000. ISBN 0-16-050688-3 (h.)
http://srch1.un.org/documents/ga/res/37/a37r007.htm

Vienna convention for the protection of the ozone layer
Wienkonvensjonen om vern av ozonlaget
FN. Wien: 1985-03-22
- I: Folkerettslige avtaler : traktatsamling i norsk oversettelse / Gunnar A.
Stølsvik og Benn Folkvord (red.). - Bergen : Fagbokforl., Tilleggsbok. 2003. - ISBN 82-7674-972-0
- I: Folkerettslig tekstsamling / Magnus Buflod, Knut Anders Sannes og Kristoffer
Aasebø (red.). - Oslo: Cappelen akademisk forl., 2001. ISBN 82-02-21766-0 
http://www.globelaw.com/Climate/vienna.htm
Montreal Protocol on Substances that deplete the Ozone Layer 
Montreal 1987-09-16.
http://www.Globelaw.com/Climate/montreal.htm
Adjustments to the Montreal Protocol.
FN. Wien: 1995-12-07
I: The Marine Mammal Commission compendium of selected treaties, international
agreements, and other relevant documents on marine resources, wildlife,
and the environment. - 2nd update / compiled by Heidi W. Weiskel, Richard
L. Wallace, Melissa M. Boness for the Marine Mammal Commission. -
Bethesda, Md.: The Commission, 2000. ISBN 0-16-050688-3 (Inneholder også: Amendment og Adjustments to the Montreal Protocol... Montreal: 1997-09-15 til 17)

European convention for the protection of vertebrate animals used for experimental and other scientific purposes.
Europeisk konvensjon om beskyttelse av virveldyr som brukes til eksperimenter og andre vitenskapelige formål.
Council of Europe. Strasbourg: 1986-03-18
I:  Et utvalg av Europarådets traktater / [redigert av Mari Skåre]. - Norsk versjon. - Strasbourg: [Europarådet], [2000].
I: Overenskomster med fremmede stater (1986) s. 5
http://conventions.coe.int/treaty/EN/WhatYouWant.asp?NT=123&CM=8&DF=17/06/02

Basel Convention on the control of transboundary movements of harzardous wastes and their disposal
1989-03-22
http://www.jurisint.org/pub/01/en/doc/351_1.htm
Amendments
Kuching: 1998-02-27
I: The Marine Mammal Commission compendium of selected treaties, international
agreements, and other relevant documents on marine resources, wildlife,
and the environment. - 2nd update / compiled by Heidi W. Weiskel, Richard
L. Wallace, Melissa M. Boness for the Marine Mammal Commission. -
Bethesda, Md.: The Commission, 2000. ISBN 0-16-050688-3

Energy charter treaty
Council of Europe. Haag: 1991
http://www.jurisint.org/pub/01/en/doc/224_1.htm
Med tillegg og protokoller
Lisboa: 1994-12-17
- I: The Marine Mammal Commission compendium of selected treaties, international
agreements, and other relevant documents on marine resources, wildlife,
and the environment. - 2nd update / compiled by Heidi W. Weiskel, Richard
L. Wallace, Melissa M. Boness for the Marine Mammal Commission. -
Bethesda, Md.: The Commission, 2000. ISBN 0-16-050688-3. (Inneholder også tillegg og protokoller: Brüssel: 1998-04-24)

United Nations framework convention on climate change 
Klimakonvensjonen
FN. New York: 1992-05-09
- I: Folkerettslige avtaler : traktatsamling i norsk oversettelse / Gunnar A.
Stølsvik og Benn Folkvord (red.). - Bergen : Fagbokforl., Tilleggsbok. 2003. - ISBN 82-7674-972-0 (Norsk tekst)
- I: Folkerettslig tekstsamling / Magnus Buflod, Knut Anders Sannes og Kristoffer
Aasebø (red.). - Oslo: Cappelen akademisk forl., 2001. ISBN 82-02-21766-0. (Inneholder også Kyotoprotokollen)
http://www.Globelaw.com/Climate/fcc.htm
Kyoto Protocol 
FN. Kyoto:1997-12-11
- I: The Marine Mammal Commission compendium of selected treaties, international agreements, and other relevant documents on marine resources, wildlife, and the environment. - 2nd update / compiled by Heidi W. Weiskel, Richard L. Wallace, Melissa M. Boness for the Marine Mammal Commission. - Bethesda, Md.: The Commission, 2000. ISBN 0-16-050688-3 (med tillegg)
- I: St.prp. nr. 49 (2001-2002)  (norsk og engelsk tekst)
http://www.unfccc.de/resource/docs/convkp/kpeng.html

Convention on biological diversity
Konvensjonen om biologisk mangfold
Rio de Janeiro: 1992-06-05
- I: Folkerettslige avtaler : traktatsamling i norsk oversettelse / Gunnar A.
Stølsvik og Benn Folkvord (red.). - Bergen : Fagbokforl., Tilleggsbok. 2003. - ISBN 82-7674-972-0 (Norsk tekst)
- I: Folkerettslig tekstsamling / Magnus Buflod, Knut Anders Sannes og Kristoffer
Aasebø (red.). - Oslo: Cappelen akademisk forl., 2001. ISBN 82-02-21766-0 . (Inneholder også Cartagena Protocol on Biosafety. 2000-01-29)
http://www.biodiv.org/convention/articles.asp

The Rio declaration on environment and development
Rio-erklæringen om miljø og utvikling
FN. Rio: 1992-06-13
- I:  Blackstone's international law documents / edited by Malcolm D. Evans. - 6th
ed. - Oxford : Oxford University Press, 2003. ISBN 0-19-925945-3 (Også i tidligere utgaver av boka)
- I: Folkerettslig tekstsamling / Magnus Buflod, Knut Anders Sannes og Kristoffer
Aasebø (red.). - Oslo: Cappelen akademisk forl., c 2001. ISBN 82-02-21766-0.
http://www.igc.apc.org/habitat/agenda21/rio-dec.html

Convention for the protection of the marine environment of the North-East Atlantic (OSPAR-convention)
Konvensjon for vern av det marine miljø i nordøstatlanteren
Paris:1992-09-22
I: Folkerettslig tekstsamling / Magnus Buflod, Knut Anders Sannes og Kristoffer
Aasebø (red.). - Oslo: Cappelen akademisk forl., c 2001. ISBN 82-02-21766-0
http://www.ospar.org/eng/html/welcome.html
Amendments: Sintra: 1998-07-23
I:  The Marine Mammal Commission compendium of selected treaties, international agreements, and other relevant documents on marine resources, wildlife, and the environment. - 2nd update / compiled by Heidi W. Weiskel, Richard L. Wallace, Melissa M. Boness for the Marine Mammal Commission. - Bethesda, Md.: The Commission, 2000. ISBN 0-16-050688-3 

Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Water Birds.
Haag: 1995-06-16
I:  The Marine Mammal Commission compendium of selected treaties, international
agreements, and other relevant documents on marine resources, wildlife,
and the environment. - 2nd update / compiled by Heidi W. Weiskel, Richard
L. Wallace, Melissa M. Boness for the Marine Mammal Commission. -
Bethesda, Md.: The Commission, 2000. ISBN 0-16-050688-3 

Agreement on the conservation of cetaceans of the Black Sea, Mediterranean Sea and contiguous Atlantic Area.
Monaco: 1996-11-24
I:  The Marine Mammal Commission compendium of selected treaties, international
agreements, and other relevant documents on marine resources, wildlife,
and the environment. - 2nd update / compiled by Heidi W. Weiskel, Richard
L. Wallace, Melissa M. Boness for the Marine Mammal Commission. -
Bethesda, Md.: The Commission, 2000. ISBN 0-16-050688-3

Inter-American convention for the protection and conservation of sea turtles
Caracas: 1996-12-01
I: The Marine Mammal Commission compendium of selected treaties, international agreements, and other relevant documents on marine resources, wildlife, and the environment. - 2nd update / compiled by Heidi W. Weiskel, Richard L. Wallace, Melissa M. Boness for the Marine Mammal Commission. - Bethesda, Md.: The Commission, 2000. ISBN 0-16-050688-3 
http://www.seaturtle.org/iac/convention.shtml

Convention on access to information, public participation in decision-making and access to justice in environmental matters.
Konvensjonen om tilgang til informasjon, beslutningsprosesser og rettslig prøvelse i forhold til miljøbeslutninger.
UNECE. Århus:1998-06-25
- I: Folkerettslig tekstsamling / Magnus Buflod, Knut Anders Sannes og Kristoffer
Aasebø (red.). - Oslo: Cappelen akademisk forl., c 2001. ISBN 82-02-21766-0 .
http://www.unece.org/env/pp/

International convention on civil liability for bunker oil pollution damage
Bunkersoljekonvensjonen
IMO.  2001-03-2
- I: Bunkersoljekonvensjonen: en sammenligning med sjøloven § 208 / Jannecke
Hoftvedt. - Oslo: Sjørettsfondet, 2002 - (Marius ; 289)
http://www.chaloslaw.com/publications/publications4.htm

Convention on the protection of the underwater cultural heritage
UNESCO. Paris: 2001-11-02
- I: The Protection of the underwater cultural heritage : before and after the 2001 UNESCO Convention / edited by Roberta Garabello and Tullio Scovazzi. -
Leiden : Martinus Nijhoff, 2003. - ISBN 90-411-2203-6
- I: Law, ethics, and the visual arts / John Henry Merryman, Albert E. Elsen. - 4th ed. - The Hague: Kluwer Law International, 2002. ISBN 90-411-9882-2, 90-411-9914-4
http://www.unesco.org/culture/laws/underwater/html_eng/convention.shtml

MINORITETER, URBEFOLKNINGER

Convention concerning the protection and integration of indigenous and other tribal and semi-tribal populations in independent countries
LO convention (no 107)
ILO. Genève: 1957-06-26
Konvensjonen ble revidert i 1989 med ILO-konvensjon nr 169
- I: Indigenous peoples and human rights / Patrick Thornberry. - New York: Juris Publishing, 2002. - XII, 484 s. (Melland Schill studies in international law) ISBN 1-9294461-9-5 (ib.), 0-7190-3793-x (ib.), 0-7190-3794-8 (h.),1-9294462-2-5 (h.)
http://ilolex.ilo.ch:1567/cgi-lex/convde.pl?query=C107&query0=107

Convention concerning indigenous and tribal peoples in independent countries
ILO-konvensjonen nr. 169 om ur- og stammebefolkninger
ILO. 1989-06-27
- I: Folkerettslige avtaler : traktatsamling i norsk oversettelse / Gunnar A.
Stølsvik og Benn Folkvord (red.). - Bergen : Fagbokforl., Tilleggsbok. 2003. - ISBN 82-7674-972-0
- I: Folkerettslig tekstsamling / Magnus Buflod, Knut Anders Sannes og Kristoffer
Aasebø (red.). - Oslo: Cappelen akademisk forl., c 2001. ISBN 82-02-21766-0.
- I: Indigenous peoples and human rights / Patrick Thornberry. - New York: Juris Publishing, 2002. - XII, 484 s. (Melland Schill studies in international law) ISBN 1-9294461-9-5 (ib.), 0-7190-3793-x (ib.), 0-7190-3794-8 (h.),1-9294462-2-5 (h.)
http://ilolex.ilo.ch:1567/cgi-lex/convde.pl?query=C169&query0=169

European charter for regional or minority languages
Europeisk pakt om regions- eller minoritetsspråk.
Council of Europe. Strasbourg 1992-11-05
- I: Et utvalg av Europarådets traktater / [redigert av Mari Skåre]. - Norsk versjon. - Strasbourg: [Europarådet], [2000]. (Norsk tekst)
- I: Overenskomster med fremmede stater (1998) s. 265
http://conventions.coe.int/treaty/EN/WhatYouWant.asp?NT=148&CM=8&DF=13/06/02

UN draft declaration on the rights of indigenous peoples rights
FN. 1993-08-23
- I: Indigenous peoples and human rights / Patrick Thornberry. - New York: Juris Publishing, 2002. - XII, 484 s. (Melland Schill studies in international law) ISBN 1-9294461-9-5 (ib.), 0-7190-3793-x (ib.), 0-7190-3794-8 (h.),1-9294462-2-5 (h.)
http://www.cwis.org/fwdp/drft9329.html

Framework convention for the protection of national minorities
Rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoriteter
Council of Europe. Strasbourg: 1995-02-01
- I: The Rights of minorities in Europe : a commentary on the European Framework
Convention for the Protection of National Minorities / edited by Marc Weller. - Oxford : Oxford University Press, 2005.
- I:  Blackstone's international law documents / edited by Malcolm D. Evans. - 6th
ed. - Oxford : Oxford University Press, 2003. ISBN 0-19-925945-3 (Også i tidligere utgaver av boka)
- I:Et utvalg av Europarådets traktater / [redigert av Mari Skåre]. - Norsk versjon. - Strasbourg: [Europarådet], [2000]. (Norsk tekst)
I: Nationale mindretal i europæisk perspektiv: en analyse af Europarådets Rammekonvention om beskyttelse af nationale mindretal / Sten Harck. - København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2000. ISBN 87-574-0236-1
- I: St. prp. nr. 80 (1997-98)
http://www.menneskeret.dk/menneskeretieuropa/europaraadet
/centraledokumenter/explanatory_20report_20natonal/

http://conventions.coe.int/treaty/EN/WhatYouWant.asp?NT=157&CM=8&DF=23/08/02

 

RETTSLIG SAMARBEID

Avtale om tilknytning til Schengensamarbeidet.
- I: EU- og EØS-relevante tekster / Inger Hamre og Helge Stemshaug (red.). - 3. utg. - Oslo: Senter for Europarett, Universitetet i Oslo, 2001. ISBN 82-00-45418-5 (norsk tekst)

Convention for the suppression of the traffic in persons and of the exploitation of the prostitution of others
FN. 1949-12-02
I: International documents on children / editor Geraldine Van Bueren. - 2nd rev ed. - The Hague: M. Nijhoff, c1998. ISBN 90-411-0445-3
http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/33.htm

Convention relative to civile procedure
Overenskomst om den sivile prosess - sivilprosesskonvensjonen
Haag: 1954-03-01
- I: Norges traktater, bind 2 (1945-1955) s. 1549 (Norsk og fransk tekst)
http://www.hcch.net/e/conventions/menu02e.html

European convention on extradition
Europeisk konvensjon om utlevering.
Council of Europe. Paris: 1957-12-13
- I: Folkerettslige avtaler : traktatsamling i norsk oversettelse / Gunnar A. Stølsvik og Benn Folkvord (red.). - Bergen : Fagbokforl.- Tilleggsbok. 2003. ISBN 82-7674-972-0 (norsk tekst) (inneholder også tilleggsprotokoll 1975-10-15)
- I: Folkerettslig tekstsamling / Magnus Buflod, Knut Anders Sannes og Kristoffer
Aasebø (red.). - Oslo: Cappelen akademisk forl., c 2001. ISBN 82-02-21766-0. (Inneholdeer også tilleggsprotokoller)
- I: Et utvalg av Europarådets traktater / [redigert av Mari Skåre]. - Norsk versjon. - Strasbourg: [Europarådet], [2000]. (Inneholder også tilleggsprotokoller: - Strasbourg 1975-10-15 og 1978-03-17)
- I: Overenskomster med fremmede stater 1960 s. 361
http://conventions.coe.int/treaty/EN/WhatYouWant.asp?NT=024&CM=8&DF=06/05/02

European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters
Europeisk konvensjon om gjensidig hjelp i straffesaker.
Council of Europe. Strasbourg: 1959-04-20. Tilleggsprotokoll 1978-03-17
I: Et utvalg av Europarådets traktater / [redigert av Mari Skåre]. - Norsk versjon. - Strasbourg: [Europarådet], [2000]. Inneholder også tilleggsprotokoll
I: Overenskomster med fremmede stater 1962 s. 215, Tilleggsprotokoll: 1987 s. 215
http://conventions.coe.int/treaty/EN/WhatYouWant.asp?NT=030&CM=8&DF=20/06/02
Tilleggsprotokoll:
http://conventions.coe.int/treaty/EN/WhatYouWant.asp?NT=099&CM=8&DF=20/06/02

Hague convention on the service abroad of judical and ekstrajudicial documents in civil or commercial matters
Konvensjon om forkynnelse i utlandet av rettslige og utenrettslige dokumenter på sivil- og handelsrettens område
Hague conference. Haag: 1965-11-15
I: Norges lover: 15. nov. 1965
http://www.hcch.net/e/conventions/menu14e.html

Convention for the protection of individuals with regard to automatic processing of personal data
Konvensjon om personvern i forbindelse med elektronisk databehandling av personopplysninger
Council of Europe. Strasbourg: 1981-01-28
I: Et utvalg av Europarådets traktater / [redigert av Mari Skåre]. - Norsk versjon. - Strasbourg: [Europarådet], [2000]. (Norsk tekst)
I: Overenskomster med fremmede stater (1985) s.1421
http://conventions.coe.int/treaty/EN/WhatYouWant.asp?NT=108&CM=8&DF=14/03/02

Convention on the transfer of sentenced persons
Europeisk konvensjon om overføring av domfelte.
Council of Europe. Strasbourg: 1983-03-21
I: Et utvalg av Europarådets traktater / [redigert av Mari Skåre]. - Norsk versjon. - Strasbourg: [Europarådet], [2000]. 
http://conventions.coe.int/treaty/EN/WhatYouWant.asp?NT=112&CM=8&DF=16/05/02

Convention on mutual administrative assistance in tax matters
Europarådskonvensjon om gjensidig administrativ bistand i skattesaker.
Council of Europe.1988-05-05
I: Skattelovsamlingen / Ole Gjems-Onstad (red.). - [Oslo]: Ad notam Gyldendal. Årlig.
http://conventions.coe.int/treaty/EN/WhatYouWant.asp?NT=127&CM=8&DF=13/06/02

Convention on laundering, search, seizure and confiscation of the proceeds from crime
Konvensjon om hvitvasking, ransaking, beslag og inndragning av økonomisk utbytte fra straffbare handlinger
Council of Europe. Strasbourg: 1990-11-08
I: Et utvalg av Europarådets traktater / [redigert av Mari Skåre]. - Norsk versjon. - Strasbourg: [Europarådet], [2000]. (Norsk tekst)
I: Overenskomster med fremmede stater 1995 s. 173
http://conventions.coe.int/treaty/en/Treaties/Html/141.htm

 

SJØRETT

York-Antwerp rules
Glasgow resolutions (1860), York rules (1864), York-Antwerp rules (1877), (1890), (1924), (1950), (1994).
York-Antwerpen reglene
1994-reglene i: Søloven: med kommentarer / Jørgen Bredholt, Jesper Martens & Allan Philip. - 3. utg. - [København]: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2001. ISBN 87-574-2252-4
I: Materialsamling i sjørett = Documents used in shipping. - Oslo: Sjørettsfondet, 2000.
1974-reglene i: A handbook to marine insurance. - 8th ed. / incorporating revisions by Robert H. Brown. - London: Witherby, 1975. ISBN 0-85493-073-6
1860-, 1864-1877-, 1890-, 1924- og 1950 reglene i: The law of general average / by Richard Lowndes. - 9th ed. / by J. F. Donaldson, C. T. Ellis, C. S. Staughton. 1964. (British shipping laws; 7). Inneholder også 1950-reglene på fransk.
http://www.jus.uio.no/lm/cmi.york.antwerp.rules.1994/toc.html

International convention relating to the arrest of seagoing ships
Internasjonal konvensjon om arrest i sjøgående skip.
Brussel: 1952-05-10
- I: Arrest i skip: etter Norges tiltredelse av arrestkonvensjonen av 1952 / Siv Aida Rui. - Oslo: Nordisk institutt for sjørett, 1995. (Marius; 211)
http://web.uct.ac.za/depts/shiplaw/fulltext/arrest52.htm

International convention for the unification of certain rules of law relating to bills of lading. Hague-Visby rules.
Haag-Visby reglene.
Brüssel 1968-02-23, 1924-08-25
1968-reglene i: Materialsamling i sjørett = Documents used in shipping. - Oslo: Sjørettsfondet, 2000
http://www.jus.uio.no/lm/sea.carriage.hague.visby.rules.1968/
1924-reglene: http://www.austlii.edu.au/au/other/dfat/treaties/1956/2.html
Protokoll 1979-12-21:http://www.austlii.edu.au/au/other/dfat/treaties/1993/23.html

International convention on civil liability for oil pollution damage
Ansvarskonvensjonen
IMO: 1969-11-29
- I: Maritime law / Christopher Hill. - 6th ed. - London : LLP, 2003. - ISBN1-84311-255-8. (også i tidligere utgave av boka)
- I: Folkerettslig tekstsamling / Magnus Buflod, Knut Anders Sannes og Kristoffer
Aasebø (red.). - Oslo: Cappelen akademisk forl., c 2001. ISBN 82-02-21766-0 
Protocol of 1992 to amand the internat.....
http://www.jus.uio.no/lm/imo.civil.liability.oil.pollution.damage.protocol.1992/doc.html

International convention on the establishment of an international fund for compensation for oil pollution damage. - Fund convention
Konvensjon om opprettelse av et internasjonalt fond for erstatning av  oljesølskade
London: 1971-12-18
- I: Maritime law / Christopher Hill. - 6th ed. - London : LLP, 2003. - ISBN1-84311-255-8. (også i tidligere utgave av boka)
- I: Norges traktater V (1977-1987) s. 149 (Norsk og engelsk tekst)
Protocol of 1992 to amend the International...
http://folk.uio.no/erikro/WWW/FUND-92.html

Convention on the international regulations for preventing collisions at sea
IMO. London: 1972-10-20
De internasjonale sjøveisregler  (Dette er 2. del av konvensjonen)
- I: De Internationale søvejsregler / Søfartsstyrelsen. - 7. udg. - København: Weilbach, 2000. ISBN 87-7790-106-1 (dansk tekst) 
http://www.admiraltylawguide.com/conven/collisions1972.html

Athens convention relating to the carriage of passengers and their luggage by sea
IMO. Athen: 1974. Protocol: 1976, 1990 og 2002-11-01
- I: Sjölagens bestämmelser om passagerarbefordran / Kurt Grönfors. - Stockholm :
Norstedts, 1987. ISBN 91-1-867182-9
http://www.imo.org/Conventions/mainframe.asp?topic_id=256&doc_id=663

Convention on limitation of liability for maritime claims - LLMC-convention
Konvensjoon om begrensning av ansvaret for sjørettslige krav
IMO. 1976-11-19
- I: The travaux préparatories of The LLMC convention, 1976 and of the protocol of 1996 / [compiled by Francesco Berlingieri]. - [Antwerpen] : [Comité maritime international], [2000].
http://www.imo.org/Conventions/mainframe.asp?topic_id=256&doc_id=664

Convention on the carriage of goods by see (The Hamburg rules)
FN. 1978
- I: Nettverksansvar-förpliktelser omfatter flere funktioner: foredrag holdt på Det 19. nordiske sjørettsseminar, Ebeltoft, Danmark 27.-30. august 2000 / Niklas Langenskiöld. - Oslo: Nordisk institutt for sjørett, 2001. (Marius; 275)
- I: Materialsamling i sjørett = Documents used in shipping. - Oslo :
Sjørettsfondet, 2000.
- I: A guide to the Hamburg rules: from Hague to Hamburg via Visby / Christof F. Lüddeke and Andrew Johnson. - London: Lloyds, 1991. ISBN 1-85044-385-8
http://www.austlii.edu.au/au/other/dfat/seldoc/1978/2604.htmI

International convention on maritime search and rescue
Internasjonal konvensjon om ettersøking og redning til sjøs
London / Hamburg: 1979-04-27
- I: Norges traktater V 1977–1987 s 488. (norsk og engelsk tekst)
http://www.austlii.edu.au/au/other/dfat/seldoc/1979/2721.h 

Convention on condition for registration of ships
Skipsregistreringskonvensjonen
FN. 1986 (Konvensjonen er ikke trådt i kraft)
- I:  Bareboat ("parallell-") registrering av skip - i jus og praksis / Mats E. Sæther. - Oslo: Sjørettsfondet, 2003. - (Marius ; 297)

International convention on salvage
IMO. 1989-04-28
- I: The travaux préparatories of The Convention on Salvage, 1989 / [compiled by Francesco Berlingieri]. - Antwerpen : Comité maritime international, 2003.
http://www.imo.org/Conventions/mainframe.asp?topic_id=259&doc_id=687

International convention on civil liability for bunker oil pollution damage
Bunkersoljekonvensjonen
IMO. 2001-03-2
I:  Bunkersoljekonvensjonen: en sammenligning med sjøloven § 208 / Jannecke
Hoftvedt. - Oslo: Sjørettsfondet, 2002 - (Marius ; 289)
http://www.chaloslaw.com/publications/publications4.htm

 

STATER: RETT, PLIKT, ØKONOMI, ANSVAR

Convention on rights and duties of states
Montevideo: 1933-12-16
I: Folkerettslig tekstsamling / Magnus Buflod, Knut Anders Sannes og Kristoffer
Aasebø (red.). - Oslo: Cappelen akademisk forl., c 2001. ISBN 82-02-21766-0 
I: Materialsamling i folkrätt / Ove Bring, Göran Lysén. - Uppsala: Iustus,
1995. ISBN 91-7678-277-8
http://www.yale.edu/lawweb/avalon/intdip/interam/intam03.htm

Convention on international liability for damage caused by space objects
Konvensjon om statsansvar for skade forårsaket av gjenstander i verdensrommet
1972-03-29
- I  Folkerettslig tekstsamling / Magnus Buflod, Knut Anders Sannes og Kristoffer
Aasebø (red.). - Oslo: Cappelen akademisk forl., c 2001. ISBN 82-02-21766-0 
http://fletcher.tufts.edu/multi/texts/BH595.txt

European convention on state immunity
Council of Europe. Basel: 1972-05-16
- I:  Blackstone's international law documents / edited by Malcolm D. Evans. - 6th
ed. - Oxford : Oxford University Press, 2003. ISBN 0-19-925945-3 (Også i tidligere utgaver av boka) (Inneholder også tilleggsprotokoll (1972))
- I: Materialsamling i folkrätt / Ove Bring, Göran Lysén. - 3. uppl. - Uppsala: Iustus, 2000. ISBN 91-7678-440-1 (Ikke hele teksten)
http://wwwserver.law.wits.ac.za/humanrts/euro/ets74.html
http://conventions.coe.int/treaty/EN/WhatYouWant.asp?NT=074&CM=8&DF=08/07/02

Charter of economic rights and duties of states (Resolution 3281 XXIX)
FN. Generalforsamling. 1974-12-12.
- I: Basic documents in international law / edited by Ian Brownlie. - 5th ed. - Oxford: Oxford University Press, 2002. - ISBN 0-19-924942-3

Draft articles on state responsibility
ILC. 1996
- I: State responsibility in international law / edited by René Provost. - Aldershot: Dartmouth, 2002. (The Library of essays in international law) ISBN 0-7546-2056-5

Articles on the responsibility  of states for internationally wrongful acts
International Law commission. Annex to: FN: Generalforsamlingens¨Resolusjon 2001-11-1
- I: Blackstone's international law documents / edited by Malcolm D. Evans. - 6th ed. - Oxford : Oxford University Press, 2003. ISBN 0-19-925945-3
- I:  Basic documents in international law / edited by Ian Brownlie. - 5th ed. - Oxford: Oxford University Press, 2002. ISBN 0-19-924942-3
- I: State responsibility in international law / edited by René Provost. - Aldershot: Dartmouth, 2002. (The Library of essays in international law) ISBN 0-7546-2056-5

 

STATERS REPRESENTASJON

Vienna convention on diplomatic relations
Wien-konvensjonen om diplomatisk samkvem
Wien: 1961-04-18
- I:  Blackstone's international law documents / edited by Malcolm D. Evans. - 6th
ed. - Oxford : Oxford University Press, 2003. ISBN 0-19-925945-3 (Også i tidligere utgaver av boka)
- I:  Basic documents in international law / edited by Ian Brownlie. - 5th ed. - Oxford: Oxford University Press, 2002. - ISBN 0-19-924942-3
I: Folkerettslig tekstsamling / Magnus Buflod, Knut Anders Sannes og Kristoffer
Aasebø (red.). - Oslo: Cappelen akademisk forl., c 2001. ISBN 82-02-21766-0 
- I: Traktatsamling i folkerettens alminnelige del og internasjonale organisasjoner / utarbeidet av Mette M. Bache og Jens B.Heggemsnes. - [Oslo]: Universitetsforlaget, 1963. (Norsk tekst)
http://fletcher.tufts.edu/multi/texts/BH408.txt

Vienna convention on consular relations
Wienkonvensjonen om konsulære forbindelser
Wien: 1963-04-24
I: Folkerettslig tekstsamling / Magnus Buflod, Knut Anders Sannes og Kristoffer
Aasebø (red.). - Oslo: Cappelen akademisk forl., c 2001. ISBN 82-02-21766-0 
I: Traktatsamling i folkerettens alminnelige del og internasjonale organisasjoner / utarbeidet av Mette M. Bache og Jens B.Heggemsnes. - [Oslo]: Universitetsforlaget, 1963.
http://fletcher.tufts.edu/multi/texts/BH444.txt

 

TERRORISME

Convention for the prevention and punishment of terrorism
Folkeforbundet. 1937-11-16
- I: International terrorism: multilateral conventions (1937-2001) / M. Cherif Bassiouni. - Ardsley, N.Y.: Transnational Publishers, 2001. ISBN 1-57105-149-x (Inneholder også Annex 1937: Convention for the Creation of an International Criminal Court)

Convention on offences and certain others acts committed on board aircraft.
FN. Tokyo: 1963-09-14
- I: International instruments related to the prevention and suppression of
international terrorism. - 2nd ed. - New York : United Nations, 2004. ISBN 92-1-133536-1 (også i første utgave av boka)
- I: International terrorism: multilateral conventions (1937-2001) / M. Cherif Bassiouni. - Ardsley, N.Y.: Transnational Publishers, 2001. ISBN 1-57105-149-x
http://www.undcp.org/terrorism_convention_aircraft.html

Convention for the suppression of unlawful seizure of aircraft (Hague Hijacking convention)
Protokoll om stansing av ulovlig arrest av fly
FN. Haag: 1970-12-16
- I: International instruments related to the prevention and suppression of
international terrorism. - 2nd ed. - New York : United Nations, 2004. ISBN 92-1-133536-1 (også i første utgave av boka)
- I: International terrorism: multilateral conventions (1937-2001) / M. Cherif Bassiouni. - Ardsley, N.Y.: Transnational Publishers, 2001. ISBN 1-57105-149-x
- I: Folkerettslig tekstsamling / Magnus Buflod, Knut Anders Sannes og Kristoffer
Aasebø (red.). - Oslo: Cappelen akademisk forl., c 2001. ISBN 82-02-21766-0 
http://www.undcp.org/terrorism_convention_aircraft_seizure.html

OAS convention to prevent and punish the acts of terrorism taking the form of crimes against persons and related extortion that are of international significance
OAS. FN. Washington D.C.: 1971-02-02
- I: International instruments related to the prevention and suppression of
international terrorism. - 2nd ed. - New York : United Nations, 2004. ISBN 92-1-133536-1 (også i første utgave av boka)
http://www.oas.org/juridico/english/Sigs/a-49.html

Convention for the suppression of unlawful acts against the safety of civil aviation (Montreal convention)
FN. Montreal: 1971-09-23
- I: International instruments related to the prevention and suppression of
international terrorism. - 2nd ed. - New York : United Nations, 2004. ISBN 92-1-133536-1 (også i første utgave av boka) (Inneholder  også: Protocol for the suppression of unlawful acts of violence  at airports serving international aviation, supplementary to the convention...1988)
- I:  Blackstone's international law documents / edited by Malcolm D. Evans. - 6th
ed. - Oxford : Oxford University Press, 2003. ISBN 0-19-925945-3 (Også i tidligere utgaver av boka)
- I: International terrorism: multilateral conventions (1937-2001) / M. Cherif Bassiouni. - Ardsley, N.Y.: Transnational Publishers, 2001. ISBN 1-57105-149-x (inneholder også protocol.... se ovenfor fra: 1988-02-24 )
http://www.undcp.org/terrorism_convention_civil_aviation.html

Convention on the prevention and punishment of crimes against internationally protected persons, including diplomatic agents
FN. Generalforsamling. 1973-14-12.
- I: International instruments related to the prevention and suppression of
international terrorism. - 2nd ed. - New York : United Nations, 2004. ISBN 92-1-133536-1 (også i første utgave av boka)
- I: Blackstone's international law documents / edited by Malcolm D. Evans. - 6th
ed. - Oxford : Oxford University Press, 2003. ISBN 0-19-925945-3 (Også i tidligere utgaver av boka)
- I: International terrorism: multilateral conventions (1937-2001) / M. Cherif Bassiouni. - Ardsley, N.Y.: Transnational Publishers, 2001. ISBN 1-57105-149-x
- I: International instruments related to the prevention and suppression of
international terrorism. - New York: United Nations, 2001. ISBN 92-1-133631-7
- I: Substantive and procedural aspects of international criminal law: the experience of international and national courts / editors: Gabrielle Kirk McDonald, Olivia Swaak-Goldman. - The Hague: Kluwer Law International, 2000. ISBN 90-411-1135-2 (vol 2).
http://www.unog.ch/archives/safety1.htm

European Convention on the Suppression of Terrorism
Europeisk konvensjon om bekjempelse av terrorisme.
Council of Europe. Strasbourgh: 1977-01-27 Amended by its protocol 2003
- I: International instruments related to the prevention and suppression of
international terrorism. - 2nd ed. - New York : United Nations, 2004. ISBN 92-1-133536-1 (også i første utgave av boka)
- I: Folkerettslige avtaler : traktatsamling i norsk oversettelse / Gunnar A. Stølsvik og Benn Folkvord (red.). - Bergen : Fagbokforl.- Tilleggsbok. 2003. ISBN 82-7674-972-0 (norsk tekst)
- I: Et utvalg av Europarådets traktater / [redigert av Mari Skåre]. - Norsk versjon. - Strasbourg: [Europarådet], [2000]. (Norsk tekst)
- I: Overenskomster med fremmede stater (1980) s. 839
http://conventions.coe.int/treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=190&CM=8&DF=02/02/05&CL=ENG

Convention on the physical protection of nuclear material
FN. Wien og New York: 1979-10-26 og 1980-03-03
- I: International instruments related to the prevention and suppression of
international terrorism. - 2nd ed. - New York : United Nations, 2004. ISBN 92-1-133536-1 (også i første utgave av boka)
- I: International terrorism: multilateral conventions (1937-2001) / M. Cherif Bassiouni. - Ardsley, N.Y.: Transnational Publishers, 2001. ISBN 1-57105-149-x
http://www.iaea.org/worldatom/Documents/Infcircs/Others/inf274r1.shtml

International convention against the taking of hostages
FN. Generalforsamlingen. 1979-12-17
- I: International instruments related to the prevention and suppression of
international terrorism. - 2nd ed. - New York : United Nations, 2004. ISBN 92-1-133536-1 (også i første utgave av boka)
- I: International terrorism: multilateral conventions (1937-2001) / M. Cherif Bassiouni. - Ardsley, N.Y.: Transnational Publishers, 2001. ISBN 1-57105-149-x
http://www.undcp.org/terrorism_convention_hostages.html 

Regional convention on suppression of terrorism
SAARC (South Asian Assocation for Regional Cooperation). Kathmandu: 1987-11-04
- I: International instruments related to the prevention and suppression of
international terrorism. - 2nd ed. - New York : United Nations, 2004. ISBN 92-1-133536-1 (også i første utgave av boka)   
http://www.saarc-sec.org/

Convention for the suppression of unlawful acts against the safety of maritime navigation
IMO. Roma: 1988-03-10
- I: International instruments related to the prevention and suppression of
international terrorism. - 2nd ed. - New York : United Nations, 2004. ISBN 92-1-133536-1 (også i første utgave av boka)   (Inneholder også: Protocol for the suppression of unlawful acts against the safety of fixed platforms located on the continental shelf. Roma 1988-03-10)
- I: Blackstone's international law documents / edited by Malcolm D. Evans. - 6th
ed. - Oxford : Oxford University Press, 2003. ISBN 0-19-925945-3 (Også i tidligere utgaver av boka)
- I: International terrorism: multilateral conventions (1937-2001) / M. Cherif Bassiouni. - Ardsley, N.Y.: Transnational Publishers, 2001. ISBN 1-57105-149-x  (Inneholder også: Protocol for the suppression of unlawful acts against the safety of fixed platforms located on the continental shelf. Roma 1988-03-10)
http://www.undcp.org/terrorism_convention_maritime_navigation.html

Convention on the marking of plastic explosives for the purpose of detection
FN. Montreal: 1991-03-01
- I: International instruments related to the prevention and suppression of
international terrorism. - 2nd ed. - New York : United Nations, 2004. ISBN 92-1-133536-1 (også i første utgave av boka)   
- I: International terrorism: multilateral conventions (1937-2001) / M. Cherif Bassiouni. - Ardsley, N.Y.: Transnational Publishers, 2001. ISBN 1-57105-149-x
http://www.jurisint.org/pub/01/en/doc/215_1.htm

Convention on the safety of United Nations and associated personnel
FN. Generalforsamling. 1994-12-09 
- I: Blackstone's international law documents / edited by Malcolm D. Evans. - 6th
ed. - Oxford : Oxford University Press, 2003. ISBN 0-19-925945-3 (Også i tidligere utgaver av boka)
- I: International terrorism: multilateral conventions (1937-2001) / M. Cherif Bassiouni. - Ardsley, N.Y.: Transnational Publishers, 2001. ISBN 1-57105-149-x
- I: International instruments related to the prevention and suppression of
international terrorism. - New York: United Nations, 2001. ISBN 92-1-1336317
- I: Documents on the laws of war / edited by Adam Roberts and Richard Guelff. - 3rd ed. - Oxford: Oxford University Press, 2000. ISBN 0-19-876389-1
- I: Substantive and procedural aspects of international criminal law: the experience of international and national courts / editors: Gabrielle Kirk McDonald, Olivia Swaak-Goldman. - The Hague: Kluwer Law International, 2000. ISBN 90-411-1135-2 (vol 2).
http://www.unog.ch/archives/safety.htm

International convention for the suppression of terrorist bombings
Internasjonal konvensjon om bekjempelse av terroristbombing
FN. Generalforsamlingen. 1997-12-15 og 1998-01-09
- I: International instruments related to the prevention and suppression of
international terrorism. - 2nd ed. - New York : United Nations, 2004. ISBN 92-1-133536-1
- I: Folkerettslige avtaler : traktatsamling i norsk oversettelse / Gunnar A.
Stølsvik og Benn Folkvord (red.). - Bergen : Fagbokforl., Tilleggsbok. 2003. - ISBN 82-7674-972-0 (Norsk tekst)
- I:  Blackstone's international law documents / edited by Malcolm D. Evans. - 6th
ed. - Oxford : Oxford University Press, 2003. ISBN 0-19-925945-3 (Også i tidligere utgaver av boka)
- I: Overenskomster med fremmede stater (2001) s. 386 (Norsk tekst)
- I: International terrorism: multilateral conventions (1937-2001) / M. Cherif Bassiouni. - Ardsley, N.Y.: Transnational Publishers, 2001. ISBN 1-57105-149-x
http://www.undcp.org/resolution_1998-01-09_1.html
http://www.un.org/law/terrorism.ht

The Arab convention on the suppression of terrorism
The League of Arab States. Kairo: 1998-04-22
- I: International instruments related to the prevention and suppression of
international terrorism. - 2nd ed. - New York : United Nations, 2004. ISBN 92-1-133536-1 (også i første utgave av boka)   

Treaty on cooperation among the States Members of the Commonwealth of Independent States in combating international terrorism
Executive Committee of the Commonwealth of Independent States. Minsk: 1999-06-04
- I: International instruments related to the prevention and suppression of
international terrorism. - 2nd ed. - New York : United Nations, 2004. ISBN 92-1-133536-1 (også i første utgave av boka)   

Convention of the Organisation of the Islamic Conference on Combating International Terrorism.
Organisation of the Islamic Conference. Ouagadougou: 1999-07-01
- I: International instruments related to the prevention and suppression of
international terrorism. - 2nd ed. - New York : United Nations, 2004. ISBN 92-1-133536-1 (også i første utgave av boka)   
http://www.oic-un.org/26icfm/c.html 

OAU Convention on the prevention and combating of terrorism
Organization of African Unity. Algiers: 1999-07-14
- I: International instruments related to the prevention and suppression of
international terrorism. - 2nd ed. - New York : United Nations, 2004. ISBN 92-1-133536-1 (også i første utgave av boka)   
http://www.africaunion.org/Official_documents/Treaties_%20Conventions_
%20Protocols/Algiers_convention%20on%20Terrorism.pdf

International convention for the suppression of the financing of terrorism
FN. Generalforsamlingen. 1999-12-09
- I: International instruments related to the prevention and suppression of
international terrorism. - 2nd ed. - New York : United Nations, 2004. ISBN 92-1-133536-1 (også i første utgave av boka)   
- I: Folkerettslige avtaler : traktatsamling i norsk oversettelse / Gunnar A.
Stølsvik og Benn Folkvord (red.). - Bergen : Fagbokforl., Tilleggsbok. 2003. - ISBN 82-7674-972-0 (Norsk tekst)
- I:  Blackstone's international law documents / edited by Malcolm D. Evans. - 6th
ed. - Oxford : Oxford University Press, 2003. ISBN 0-19-925945-3
- I: International terrorism: multilateral conventions (1937-2001) / M. Cherif Bassiouni. - Ardsley, N.Y.: Transnational Publishers, 2001. ISBN 1-57105-149-x
- I: St.prp. nr. 56 (2001-2002) (Norsk og engelsk tekst)
http://www.un.org/law/cod/finterr.htm

Shanghai convention on cambating terrorism, separatism and extremism
Shanghai: 2001-06-15
- I: International instruments related to the prevention and suppression of
international terrorism. - 2nd ed. - New York : United Nations, 2004. ISBN 92-1-133536-1  

Inter-American convention against terrorism
OAS. Bridgetown: 2002-06-03
- I: International instruments related to the prevention and suppression of
international terrorism. - 2nd ed. - New York : United Nations, 2004. ISBN 92-1-133536-1  
http://www.oas.org/xxxiiga/english/docs_en/docs_items/AGres1840_02.htm

 

TRANSPORT

Convention on international civil aviation
ICAO. Chicago: 1944-12-07
I: Materialsamling i folkrätt / Ove Bring, Göran Lysén. - 3. uppl. - Uppsala: Iustus, 2000. ISBN 91-7678-4401. (Ikke hele teksten)
I: Folkerettslige tekster: samling med opplysninger til studiebruk / utarbeidet av Erik Møse. - [Oslo]: Universitetsforlaget, 4. utg. - Oslo: Universitetsforlaget, 1995. -
ISBN 82-00-22468-6
http://www.luftrecht-online.de/regelwerke/pdf/ICAO-E.pdf

Athens convention relating to the carriage of passengers and their luggage by sea
IMO. Athen: 1974. Protocol: 1976, 1990 og 2002-11-01
I:  Sjölagens bestämmelser om passagerarbefordran / Kurt Grönfors. - Stockholm: Norstedts, 1987. ISBN 91-1-867182-9
http://www.imo.org/Conventions/mainframe.asp?topic_id=256&doc_id=663

Convention concerning international carriage by rail (COTIF)
1980-05-09
Appendix B: Uniform rules concerning the contract for international carriage by rail. (CIM)
- I: Nettverksansvar-förpliktelser omfatter flere funktioner: foredrag holdt på Det 19. nordiske sjørettsseminar, Ebeltoft, Danmark 27.-30. august 2000 / Niklas Langenskiöld. - Oslo: Nordisk institutt for sjørett, 2001. (Marius; 275)
http://www.unece.org/trade/cotif/Welcome.html 

Convention on international multimodal transport of goods
FN. Geneve: 1980-05-24
- I: Die UN-Konvention über die internationale multimodale Güterbeförderung Erläuterungen und rechtsvergleichende Hinweise auf CIM, CMR, Warschauer Abkommen und Hamburger Regeln / von Dolly Richter-Hannes. - Wien: GOF-Verlag, 1982. (Tysk og engelsk tekst)
http://www.jus.uio.no/lm/un.multimodal.transport.1980/doc.html

Convention on the liability of operators of transport terminals in international trade
Terminaloperatørkonvensjonen
FN. Wien: 1991-04-19
- I: Terminaloperatør-konvensjonen / Oddbjørn Slinning. - Oslo: Sjørettsfondet, 2000. - II, 63 s. - (Marius; 267)
- I: UNCITRAL yearbook vol.XXIII:1992, s. 406
http://www.austlii.edu.au/au/other/dfat/seldoc/1991/3905.html

UNCTAD/ICC rules for multimodal transport documents
1991-06-11
- I: Nettverksansvar-förpliktelser omfatter flere funktioner: foredrag holdt på Det 19. nordiske sjørettsseminar, Ebeltoft, Danmark 27.-30. august 2000 / Niklas Langenskiöld. - Oslo: Nordisk institutt for sjørett, 2001. (Marius; 275)
http://www.unctad.org/en/subsites/multimod/mt3duic

Convention for the unification of certain rules for international carriage by air
Montreal-konvensjonen
Montreal: 1999-05-28
- I: Det nye luftbefordringsansvaret / Finn Jacob Enger og Fred Andreas Wister. -
Oslo : Sjørettsfondet, 2003. (Marius ; nr 308)
http://www.jus.uio.no/lm/air.carriage.unification.convention.montreal.1999/doc