Universitetsbiblioteket i Bergen : Det juridiske fakultetsbibliotek jur_head485.jpg (9242 bytes)

 

Ny nettside:

uib.no/ub


Nye bøker ved biblioteket
desember 2004

Ordnet etter L-katalogen

L 6
Lacey, Nicola
A life of H.L.A. Hart : the nightmare and the noble
dream. - Oxford, 2004. - 422 s., [8] pl.
ISBN 0-19-927497-5 (ib.)
04d018128 - UBBJUR L 6 Lac

L 7
Bernt, Jan Fridthjof
Juss, samfunn og rettsanvendelse : en introduksjon til
rettsvitenskapen. - 2. utg. - Oslo, 1999. - 501 s.
ISBN 82-417-0915-3 (h.)
04d022924 - UBBJUR Ber eks. 4 (4. oppl. 2004) (PENSUM)

L 10
Blume, Peter
Juridisk metodelære : en indføring i rettens og juraens
verden. - 3. udg. - København, 2004. - 256 s.
ISBN 87-574-1062-3 (h.)
04d023734 - UBBJUR L 10 Blu

L 12.61
A Guide to European Union funding for NGOs : accessing
Europe's largest donor. - 10th ed. - Brussels, 2004. -
251 s.
ISBN 2-9600280-7-4 (h.)
04d019055 - UBBJUR/EDC L 12.61 Gui

L 12.61
Sverige. EU 2004-kommittén
Sluta strunta i EU : EU 2004-kommitténs förslag till
permanent bidragsgivning och utåtriktad verksamhet :
betänkande. - Stockholm, 2004. - 119 s. - (Statens
offentliga utredningar ; 2004:82)
ISBN 91-38-22189-6 (h.)
04d021946 - UBBJUR L 12.61 Sve

L 19
Konkurransetilsynet
Jubileumsskrift 2004 : Konkurransetilsynet 1994-2004. -
Oslo, 2004. - 96 s. - (Skrifter fra Konkurransetilsynet ;
3/2004)
75d728357 - UBBJUR L 17 Skr/2004:3

L 22
Rønnow, Jørgen
Viser fra rettens verden. - København, 2004. - 122 s.
ISBN 87-574-1182-4 (h.)
04d023804 - UBBJUR L 22 Røn

L 25
Lacey, Nicola
A life of H.L.A. Hart : the nightmare and the noble
dream. - Oxford, 2004. - 422 s., [8] pl.
ISBN 0-19-927497-5 (ib.)
04d018128 - UBBJUR L 6 Lac

L 135.5
Chaker, André Noël
Good governance in sport : a European survey. -
Strasbourg, 2004. - 101 s.
ISBN 92-871-5506-2 (h.)
04d020300 - UBBJUR/EDC L 135.5 Cha

L 212
Victorin, Anders
Allmän fastighetsrätt. - 4. uppl. - Uppsala, 2004. -
352 s.
ISBN 91-7678-552-1 (h.)
04d017348 - UBBJUR L 212 Vic

L 243
Genomförandet av EU:s jordbruksreform i Sverige. -
Stockholm, 2004. - 306 s. - (Ds ; 2004:9)
ISBN 91-38-22100-4 (h.)
04d021945 - UBBJUR/EDC L 243 Gen

L 291
Tryti, Helge A.
Håndbok i NS 8405 : "Norsk bygge- og anleggskontrakt". -
3. utg. - Oslo, 2004. - 60 s.
ISBN 82-996892-3-6 (h.)
04d023627 - UBBJUR L 291 Try

L 382
Vagner, Hans Henrik
Færdselsansvar. - 4. udg. - København, 2004. - 244 s.
ISBN 87-574-0824-6 (ib.)
04d023737 - UBBJUR L 382 Vag

L 406
Svenning Andersen, Lars
Funktionærret. - 3. udg. - København, 2004. - XX, 926
s.
ISBN 87-574-0882-3 (ib.)
04d023706 - UBBJUR L 406 Sve

413.1
Report of the High Level Group on the future of social
policy in an enlarged European Union. - Luxembourg, 2004
. - 65 s.
ISBN 92-894-7984-1 (h.)
04d024010 - UBBJUR/EDC L 780 Rep

L 533
Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens. - 8. omarb.
uppl. - Stockholm, 2004. - XVI, 370 s.
ISBN 91-7223-204-8 (h.)
04d022183 - UBBJUR L 533 Imm

L 725
Fenger, Niels
Forvaltning og fællesskab : om EU-rettens betydning for
den almindelige forvaltningsret: konfrontation og frugtbar
sameksistens. - København, 2004. - 1111 s.
ISBN 87-574-1184-0 (ib.)
04d023708 - UBBJUR L 725 Fen

L 734
Clarke, Paul
Public sector purchasing in the European Union : a
guide to public procurement. - Manchester, 2004. - 32 s.
ISBN 0-948272-94-5 (h.)
04d019698 - UBBJUR/EDC L 734 Cla

L 738
Danmark
[Kommunestyrelsesloven (1968)]
Lov om kommunernes styrelse med kommentarer ;
Normalforretningsorden med kommentarer. - København, 2004.
- XLIX, 616 s.
ISBN 87-574-0978-1 (ib.)
04d023735 - UBBJUR L 738 Tho

L 741
Dyrdal, Morten
Europeisering av tilsynsmyndigheter i Norge og Sverige.
- Bergen, 2004. - 44 s. - (Notat / Rokkansenteret ; 4-
2004)
04d021953 - UBBJUR/EDC L 748 Dyr

L 742
Auctioning public assets : analysis and alternatives. -
Cambridge, 2004. - XV, 315 s.
ISBN 0-521-83059-1 (ib.),0-521-53757-6 (h.)
04d018277 - UBBJUR L 742 Auc

L 771
Gunnarsson, Åsa
Fördelningen av familjens skatter och sociala förmåner.
- Uppsala, c2003. - 243 s.
ISBN 91-7678-525-4 (h.)
04d017352 - UBBJUR L 771 Gun

L 773.7
Internasjonale regnskapsstandarder : en presentasjon av
IFRS. - 2. utg. - Oslo, 2004. - 196 s.
ISBN 82-7082-202-7 (h.)
04d023614 - UBBJUR L 773.7 Int

L 778
Joint report on social inclusion. - 2004. - Luxembourg,
2004. - 249 s. - (Employment & social affairs, Social
security and social integration)
ISBN 92-894-7989-2 (h.)
04d024019 - UBBJUR/EDC L 778 Joi

L 779
Sandberg, Kirsten
Tilbakeføring av barn etter omsorgsovertakelse. - Oslo,
2003. - 452 s.
ISBN 82-05-31496-9 (h.)
04d022929 - UBBJUR L 779 San

L 780
Report of the High Level Group on the future of social
policy in an enlarged European Union. - Luxembourg, 2004
. - 65 s.
ISBN 92-894-7984-1 (h.)
04d024010 - UBBJUR/EDC L 780 Rep

L 837
Ebbesson, Jonas
Miljörätt. - Uppsala, c2003. - 196 s.
ISBN 91-7678-526-2 (h.)
04d017351 - UBBJUR L 837 Ebb

L 860
Stern, Jessica
Terror i Guds navn. - Bjørnemyr, c2004. - 370 s.
ISBN 82-7889-073-0 (ib.)
04d022390 - UBBJUR L 860 Ste

L 860
Root Causes of Terrorism (konferanse) (2003 : Oslo)
Root causes of terrorism : proceedings from an
international expert meeting in Oslo,9-11 June 2003. -
[Oslo], [2003]. - 257 s.
04d018410 - UBBJUR L 860 Roo

L 862
Greve, Vagn
Det strafferetlige ansvar. - 2. udg. - København, 2004.
- XII, 333 s.
ISBN 87-574-0042-3 (h.)
04d023736 - UBBJUR L 862 Gre

L 869
Corporate and governmental deviance : problems of
organizational behavior in contemporary society. - 6th
ed. - New York, 2002. - X, 335 s.
ISBN 0-19-513529-6 (h.)
04d023738 - UBBJUR L 942 Cor

L 875
Rasisme : straffeloven § 135A. - [Oslo], [2004]. - 243 s. -
(Riksadvokatens publikasjoner ; nr 2/2004)
75d728360 - UBBJUR L 17 Rik/2004:2

L 904
Corporate and governmental deviance : problems of
organizational behavior in contemporary society. - 6th
ed. - New York, 2002. - X, 335 s.
ISBN 0-19-513529-6 (h.)
04d023738 - UBBJUR L 942 Cor

L 907
Mørketallsundersøkelsen 2003 : om datakriminalitet og IT-
sikkerhet. - Oslo, [2004]. - 113 s.
04d023616 - UBBJUR L 907 Mør

L 914
Dobbeltstraff. - [Oslo], [2003]. - 268 s. - (Publikasjon
... frå Riksadvokaten ; nr 3/2003)
75d728359 - UBBJUR L 17 Rik/2003:3

L 942
Corporate and governmental deviance : problems of
organizational behavior in contemporary society. - 6th
ed. - New York, 2002. - X, 335 s.
ISBN 0-19-513529-6 (h.)
04d023738 - UBBJUR L 942 Cor

L 968
Carlson, Per
Processrättens grunder. - 7. uppl. - Uppsala, c2004. -
132 s.
ISBN 91-7678-555-6 (h.)
04d017349 - UBBJUR L 968 Car

L 978
Reusch, Marianne
Retten er satt : håndbok ved behandling av straffesaker
og sivile saker. - 2. utg. - Oslo, c2004. - 292 s.
ISBN 82-02-23937-0 (h.)
04d023631 - UBBJUR L 978 Reu

L 1075
Etterforskning og påtale av enkelte internasjonale
forbrytelser. - [Oslo], [2004]. - 53 s. -
(Riksadvokatens publikasjoner ; nr 3/2004)
75d728358 - UBBJUR L 17 Rik/2004:3

L 1186.3
Engsig Sørensen, Karsten
EU-retten. - 3. udg. - København, 2004. - 1022 s.
ISBN 87-574-1074-7 (h.)
04d023733 - UBBJUR L 1186.3 Eng

L 1186.3
Motvekt til solidaritet. - Oslo, c2004. - 159 s. - (Nei til
EUs årbok ; 2004)
ISBN 82-91026-31-9 (h.)
04d023409 - UBBJUR/EDC L 1186.3 Mot

L 1186.8
Efta and EU enlargement. - Brussels, 2004. - 67 s.
Efta Bulletin. - 1(2004)
04d023410 - UBBJUR/EDC L 1186.8 Eft

L 1186.42
Europeiska unionens nya stater. - Stockholm, 2004. - 242 s.
ISBN 91-7150-962-3 (ib.)
04d021956 - UBBJUR/EDC L 1186.42 Eur

L 1209.2
Pasqualucci, Jo M.
The practice and procedure of the Inter-American Court
ofHuman Rights. - Cambridge, 2003. - XLVII, 488 s.
ISBN 0-521-82595-4 (ib.),0-521-53335-x (h.)
04d022314 - UBBJUR L 1209.2 Pas

L 1223
Kleine-Ahlbrandt, Stephanie T.
The protection gap in the international protection of
internally displaced persons : the case of Rwanda. - 2nd
ed. - Geneva, 2004. - XIV, 259 s.
ISBN 2-8288-0030-x (h.)
04d023626 - UBBJUR L 1223 Kle

L 1403
Europakommisjonen
Challenges for the European Information Society beyond
2005 : Communication from the Commission to the Council,
the European Parliament, European Economic and Social
Committee and the Committee of the Regions. - Brussels,
2004. - 10 s.
04d023986 - UBBJUR/EDC COM-hyllen 2004/757