Ny nettside:

uib.no/ub

Universitetsbiblioteket i Bergen : Fagsider

 

Rettsvitenskap

Nye bøker ved Det juridiske fakultetsbibliotek (inkl EDC) - november 2003

Ordnet etter L-katalogen

L 1
Kongshavn, Halvor
Nordisk juridisk festskriftbibliografi : innholdet i
juridiske festskrift fra Danmark, Finland, Island, Norge
og Sverige : 1998-2002. - Oslo, 2003. - 259 s.
ISBN 82-05-32852-8 (ib.)
03d039236 - UBBJUR Ref L 1 Kon

L 1
Sundbø, Svein
Gunnar Skirbekk : en kronologisk bibliografi over
forfatterskapet 1957-2003. - Oslo, 2003. - 85 bl. -
(Nasjonalbibliotekets bibliografier ; 8)
ISBN 82-7965-071-7 (h.)
03d043823 - UBBJUR Ref L 1 Sun

L 6
Kleppe, Per
Kleppepakke : meninger og minner fra et politisk liv. -
Aschehoug, 2003. - 450 s.
ISBN 82-03-22922-0 (ib.)
03d041194 - UBBJUR L 661 Kle

L 6
Kun, Miklós
Stalin : an unknown portrait. - Budapest, 2003. - XV,
471 s.
ISBN 963-9241-20-2 (h.),963-9241-19-9 (ib.)
03d038265 - UBBJUR L 6 Kun

L 10
Tiersma, Peter Meijes
Legal language. - Chicago, c1999. - VII, 314 s.
ISBN 0-226-80302-3 (ib.),0-226-80303-1 (h.)
03d027744 - UBBJUR L 10 Tie (Opptrykk 2000)

L 11
Hopsnes, Roald
Oppgavebok i forvaltningsrett I : kursoppgaver,
oppgaver for selvstudium, juridisk metode og
oppgaveteknikk. - Bergen, c2003. - 172 s.
ISBN 82-7674-973-9 (h.)
03d042316 - UBBJUR L 717 Hop
03d043214 - UBBJUR Hop eks. 2 (PENSUM)

L 11
Wilhelmsen, Lars Skjold
"Fra pugg til problemløsning med IKT som mediator" :
evaluering av et forsøksopplegg for 3. avdeling ved det
juridiske studium, Universitetet i Bergen, 2001-2002. -
Bergen, 2003. - 1 b. (flere pag.)
03d043938 - UBBJUR L 11 Wil

L 11.5
Anda, Mads
Identifikasjonsinstituttet i Norsk sjøforsikringsplan
av 1996 : oversyn. - Bergen, 2003. - 99 bl.
03d043965 - UBBJUR Ref L 11.5 And

L 11.5
Haugland, Geir Sunde
Våpen- og knivforbud på offentlig sted : særavhandling,
Det Juridiske fakultet, Universitetet i Bergen, juli 2003.
- Bergen, 2003. - 165 s.
03d043972 - UBBJUR Ref L 11.5 Hau

L 12.3
Martinger, Sven
Norstedts juridiska ordbok: juridik från A till Ö. - 5.
uppl. - Stockholm, 2003. - 198 s.
ISBN 91-39-00927-0 (ib.)
03d026291 - UBBJUR Ref L 12.3

L 12.6
Overy, Patrick
European Union information : an introduction. -
Manchester, 2002. - 24 p.
ISBN 0-948272-85-6 (h.)
03d035747 - UBBJUR/EDC L 12.6 Ove

L 12.21
Aasen, Ivar 1813-1896
Norsk Ordbog : med dansk Forklaring. - Ny utg. - Oslo,
2003. - XXXVI, 883 s. - (Samlagets bøker for høgare
utdanning)
ISBN 82-521-5928-1 (ib.)
03d038766 - UBBJUR Ref L 12.21 Åse

L 13.3
Schaumburg-Müller, Peer
EU's selskabs-, børs- og kapitalmarkedsregler. - 2.
udg. - København, 2003. - X, 672 s.
ISBN 87-574-0115-2 (h.)
03d037997 - UBBJUR L 13.3 Sch

L 13.3
Treaty establishing a constitution for Europe : adopted by
consensus by the European Convention on 13 June and 10
July 2003 : submitted to the President of the European
Council in Rome, 18 July 2003. - Luxembourg, c2003. -
335 s.
ISBN 92-78-40197-8 (h.)
03d042811 - UBBJUR L 13.3 Tre
03d042812 - UBBJUR L 669 Tre eks. 2

L 13.3
Codex : European labour law and social security law. -
London, c2002. - XXI, 388 s.
ISBN 90-411-1682-6 (h.),90-411-1721-0
03d037213 - UBBJUR L 13.3 Cod

L 14.1
Kommunal- og arbeidsdepartementet
Forskrift av 6. desember 1996 nr 1127 om systematisk
helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(Internkontrollforskriften) : med kommentarer og
veiledning. - Oslo, 2003. - 19 s.
ISBN 82-02-19733-3 (h.)
03d043960 - UBBJUR Box 2, L 14.1

L 14.1
Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold
ibarneverninstitusjon : med merknader. - [Oslo], 2002. -
19 s. - (Forskrift / Det kongelige barne- og
familiedepartement)
03d043961 - UBBJUR Box 2, L 14.1

L 14.11
Holgersen, Gudrun
Barnet og loven : lovtekster med kommentarer for deg
som arbeider med barn. - 3. utg. - Oslo, c2003. - 571 s.
ISBN 82-446-0970-2 (h.), 82-446-0907-9 (feil ISBN)
03d036214 - UBBJUR L 14.11 Hol eks. 2

L 14.11
Norge
[Revisorloven (1999)]
Revisorloven med kommentarer : lov om revisjon og
revisorer av 15. januar 1999 nr 2. - 2. utg. - Oslo, 2003.
- 388 s.
ISBN 82-7082-184-5 (h.)
03d042816 - UBBJUR L 14.11 Rev eks. 2

L 14.11
Norge
[Ekteskapsloven (1991)]
Ekteskapsloven : (lov 4. juli 1991 nr. 47) : og enkelte
andre lover med kommentarer. - 2. utg. - Oslo, 2001. - 774
s.
ISBN 82-417-1148-4 (ib.)
03d038080 - UBBJUR L 14.11 Ekt eks. 3

L 14.11
Norge
[Kommuneloven (1992)]
Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992
nr 107 : med kommentarer. - 3. utg. - Oslo, c2001. - 512
s.- (Ju§)
ISBN 82-446-0675-4 (ib.)
03d038081 - UBBJUR L 14.11 Kom eks. 3

L 14.11
Norge
[Straffeprosessloven (1981)]
Straffeprosessloven : lov av 22. mai 1981 nr. 25 om
rettergangsmåten i straffesaker med senere endringer. - 3.
utg. - Oslo, c2001. - 2 b. (1539 s.)
(ib.)
03d038084 - UBBJUR L 14.11 Str eks. 3

L 14.11
Schei, Tore
Tvistemålsloven : lov om rettergangsmåten for tvistemål
av 13. august nr 6,1915 : med kommentarer. - 2. utg.-
[Oslo], 1998. - 2 b. (1276 s.)
03d038096 - UBBJUR L 14.11 Tvi eks. 3 (Oppstilt:
Tvistemålsloven)

L 15.4
Dómar i skaðabótamálum 1997-2001. - Reykjavík, 2002. - 278
s.
ISBN 9979-825-27-8 (h.)
02d061817 - UBBJUR L 15.4 Dom

L 16.2
The Relationship between European community law and
national law : the cases. - Cambridge, 1994-2003. - 2 b.
03d042829 - UBBJUR L 16.2 Rel

L 17
Advokatbladet (Oslo)
Advokatbladet : medlemsblad for Den Norske
advokatforening. - Oslo
ISSN 0801-3020
03d039337 - UBBJUR L 17 Adv eks. 3 73(2003)- . (Z -
går via Tidsskrift)

L 17
Europeisk overvåkingssenter for narkotika og
narkotikamisbruk
Annual report : the state of the drugs problem in the
acceding and and candidate countries to the european union
... - Lisboa
03d044083 - UBBJUR/EDC L 17 Eur 2003 (Z - går via
Tidsskrift)

L 17
Fylkesmannen i Hordaland. Utdanningsavdelinga
Rapport opplæring innanfor kriminalomsorga ... - Bergen
ISSN 1501-7656
03d044101 - UBBJUR L 17 Fyl 2002- . (Z - går via
Tidsskrift)

L 17
Hovedfagsserien. - Oslo
03d037807 - UBBJUR L 17 2001 nr 2- . (Anal.)(Z -
går via Tidsskrift)

L 17
Håndbok (Utlendingsdirektoratet)
Håndbok ... : arbeid med flyktninger, asylsøkere og
innvandrere : en veileder til bruk i kommunene. -
Bokmål[utg.]. - Oslo
03d043172 - UBBJUR/EDC L 1173.5 Hån 2003- . (Z -
går via Tidsskrift)

L 17
Info (Bergen næringsråd)
Info : medlemsblad for Bergen næringsråd. - Bergen
03d044069 - UBBJUR/EDC L 17 Ber 2003 nr 3- . (Z -
går via Tidsskrift)

L 17
Skriftserie for jus. - Oslo
ISSN 1503-7738
03d041526 - UBBJUR L 17 Nr 4(2003)- . (Anal.)(Z -
går via Tidsskrift)

L 19
Familjerättsliga studier : vänbok till Åke Saldeen. -
Uppsala, 2003. - 232 s. - (De lege ; 2003)
ISBN 91-7678-536-x (ib.)
03d027245 - UBBJUR L 19 Sal eks. 2

L 19
Festschrift für Peter Schlechtriem zum 70. Geburtstag. -
Tübingen, 2003. - XI, 955 s.
ISBN 3-16-147999-8 (ib.)
03d039721 - UBBJUR L 19 Sch

L 19
Kongshavn, Halvor
Nordisk juridisk festskriftbibliografi : innholdet i
juridiske festskrift fra Danmark, Finland, Island, Norge
og Sverige : 1998-2002. - Oslo, 2003. - 259 s.
ISBN 82-05-32852-8 (ib.)
03d039236 - UBBJUR Ref L 1 Kon

L 25
Natural law. - Aldershot, c2002. - XXI, 368 s. - (The
International library of essays in law and legal theory.
Second series)
ISBN 0-7546-2116-2 (ib.)
03d037125 - UBBJUR L 25 Nat

L 27
Gulden, Bror Petter
Etikk, moral og revisjon : teori, analyse og
handlingsvalg. - Oslo, c2003. - 136 s.
ISBN 82-7082-186-1 (h.)
03d043856 - UBBJUR L 773.7 Gul

L 27
Regulation. - Aldershot, c2003. - XXI, 534 s. - (The
international library of essays in law and legal theory.
Second series)
ISBN 0-7546-2182-0 (ib.)
03d037126 - UBBJUR L 696 Reg

L 27
Gustafsson, Håkan 1961
Rättens polyvalens : en rättsvetenskaplig studie av
sociala rättigheter och rättssäkerhet. - Lund, 2002. - 478
s. - (Lund studies in sociology of law ; 14)
ISBN 91-7267-135-1 (h.)
03d038931 - UBBJUR L 27 Gus

L 27
Hawkins, Keith
Law as last resort : prosecution decision-making in a
regulatory agency. - Oxford, 2002. - XXIV, 483 s. -
(Oxford socio-legal studies)
ISBN 0-19-924388-3 (ib.),0-19-924389-1 (h.)
03d040682 - UBBJUR L 30.5 Haw

L 27
Hegel and law. - Aldershot, c2002. - XLIII, 453 s. -
(Philosophers and law)
ISBN 0-7546-2092-1 (ib.)
03d036109 - UBBJUR L 27 Heg

L 27
Melkevik, Bjarne
Rawls ou Habermas : une question de philosophie du
droit. - Québec, c2001. - XIII, 191 s. - (Diké)
ISBN 2-7637-7837-2 (h.)
03d027603 - UBBJUR L 27 Mel

L 30.5
Hawkins, Keith
Law as last resort : prosecution decision-making in a
regulatory agency. - Oxford, 2002. - XXIV, 483 s. -
(Oxford socio-legal studies)
ISBN 0-19-924388-3 (ib.),0-19-924389-1 (h.)
03d040682 - UBBJUR L 30.5 Haw

L 30.5
Sundberg, Jacob W.F.
The media and the formation of law. - Köln, [1985]. -
S. 447-469
03d044319 - UBBJUR L boks 58

L 31
The Oxford handbook of legal studies. - Oxford, 2003. -
XXI, 1071 s.
ISBN 0-19-924816-8 (ib.)
03d040363 - UBBJUR L 31 Oxf

L 32
Fisher, Howard D.
The German legal system and legal language : a general
survey together with notes and German vocabulary. - 3rd
ed. - London, 2002. - XXXI, 573 s.
ISBN 1-85941-706-x (ib.)
03d038004 - UBBJUR L 32 Fis

L 32
Youngs, Raymond
Sourcebook on German law. - 2nd ed. - London, 2002. -
XLVIII, 764 s. - (Cavendish sourcebook series)
ISBN 1-85941-678-0
03d038003 - UBBJUR L 32 You

L 32
Japanese law : readings in the political economy of
Japanese law. - Aldershot, c2001. - XVIII, 510 s. - (The
International library of essays in law and legal theory.
Second series)
ISBN 0-7546-2083-2 (ib.)
03d037128 - UBBJUR L 32 Jap

L 33
Law and geography. - Oxford, 2003. - XXVIII, 5831 s. -
(Current legal issues ; 5)
ISBN 0-19-926074-5 (ib.)
03d040625 - UBBJUR L 33 Law

L 34
Stiglitz, Joseph E.
Globalisering : en stor desillusjon. - Oslo, 2002. -
281 s. - (Aktuelt & samfunn)
ISBN 82-7822-072-7 (ib.)
03d035823 - UBBJUR L 34 Sti

L 34.5
Gender and justice. - Aldershot, c2002. - XXI, 482 s. -
(The International library of essays in law and legal
theory. Second series)
ISBN 0-7546-2087-5 (ib.)
03d037119 - UBBJUR L 34.5 Gen

L 34.5
Knop, Karen
Diversity and self-determination in international law. -
Cambridge, 2002. - XXII, 434 s. - (Cambridge studies in
international and comparative law)
ISBN 0-521-78178-7 (ib.)
03d038371 - UBBJUR L 1149 Kno

L 34.5
Women, medicine, ethics and the law. - Aldershot, c2002. -
XXI, 440 s. - (The International library of medicine,
ethics and law)
ISBN 0-7546-2046-8 (ib.)
03d037138 - UBBJUR L 782 Wom

L 34.5
Woodward, Alison E.
Going for gender balance. - Strasbourg, c2002. - 124 s.
ISBN 92-871-4901-1 (h.)
03d038941 - UBBJUR/EDC L 34.5 Woo

L 34.6
Holgersen, Gudrun
Barnet og loven : lovtekster med kommentarer for deg
som arbeider med barn. - 3. utg. - Oslo, c2003. - 571 s.
ISBN 82-446-0970-2 (h.), 82-446-0907-9 (feil ISBN)
03d036214 - UBBJUR L 14.11 Hol eks. 2

L 34.8
Mork, Tove Eikrem
Funksjonshemmedes rettigheter. - 2. rev. utg. - Oslo,
[2003]. - 119 s.
ISBN 82-91174-17-2 (h.)
03d042732 - UBBJUR L 34.8 Mor (CD oppstilt Skranken)

L 34.8
Gustafsson, Håkan 1961
Rättens polyvalens : en rättsvetenskaplig studie av
sociala rättigheter och rättssäkerhet. - Lund, 2002. - 478
s. - (Lund studies in sociology of law ; 14)
ISBN 91-7267-135-1 (h.)
03d038931 - UBBJUR L 27 Gus

L 38
Law and anthropology. - Aldershot, c2002. - XXVI, 703 s. -
(The International library of essays in law and legal
theory. Second series)
ISBN 0-7546-2082-4 (ib.)
03d037122 - UBBJUR L 38 Law

L 69
Honoré, Tony
Ulpian : pioneer of human rights. - 2nd ed. - Oxford,
2002. - XIII, 301 s.
ISBN 0-19-924424-3 (ib.)
03d039793 - UBBJUR L 69 Hon

L 135
Marciano, Alain
From economic to legal competition : new perspectives
on law and institutions in Europe. - Cheltenham, c2003. -
IX, 212 s. - (New horizons in law and economics)
ISBN 1-84376-006-1 (ib.)
03d035499 - UBBJUR L 135 Mar

L 135
Japanese law : readings in the political economy of
Japanese law. - Aldershot, c2001. - XVIII, 510 s. - (The
International library of essays in law and legal theory.
Second series)
ISBN 0-7546-2083-2 (ib.)
03d037128 - UBBJUR L 32 Jap

L 135
Soto, Hernando de
The mystery of capital : why capitalism triumphs in the
West and fails everywhere else. - London, 2001. - 275 s.
ISBN 0-552-99923-7 (h.)
03d037264 - UBBJUR L 135 Sot

L 135.5
Malmsten, Krister
Idrottens bestraffningsregler : med förklaringar. - 4.
[rev.] uppl. - Stockholm, 2002. - 185 s.
ISBN 91-39-10391-9 (h.)
03d027257 - UBBJUR L 135.5 Mal

L 181
McKendrick, Ewan
Contract law : text, cases, and materials. - Oxford,
2003. - XLVIII, 1239 s.
ISBN 0-19-925076-6 (h.)
03d027858 - UBBJUR L 181 Mck

L 181
Ramberg, Christina
Avtalsrätten : en introduktion. - 2. uppl. - Stockholm,
2003. - 122 s.
ISBN 91-39-20324-7 (h.)
03d027252 - UBBJUR L 181 Ram

L 181
The Economics of contracts : theories and applications. -
Cambridge, 2002. - XVI, 584 s.
ISBN 0-521-81490-1 (ib.),0-521-89313-5 (h.)
03d039923 - UBBJUR L 181 Eco

L 181
Perspectives of critical contract law. - Aldershot, c1993. -
XIV, 396 s.
ISBN 1-85521-319-2 (ib.)
93d046784 - UBBJUR L 181 Per

L 239
Europakommisjonen
Proposal for a Council decision establishing regional
advisory councils under the Common Fisheries Policy. -
Luxembourg, 2003. - 22 s.
03d044206 - UBBJUR/EDC COM-hyllen 2003/607 kopi

L 239
Marine ressurser og teknologiutvikling. - Trondheim, 2002. -
76, 25, 19 s. - (SINTEF rapport / SINTEF, Fiskeri og
havbruk AS, Fiskeriteknologi ; STF80 A013051)
ISBN 82-14-01881-1 (h.)
02d032706 - UBBJUR/EDC L 239 Mar

L 253
Bailliet, Cecilia
Between conflict & consensus : conciliating land
disputes in Guatemala. - [Oslo], 2002. - XV, 706 s.
03d044113 - UBBJUR L 253 Bai

L 273
Holdø, Håvard H.
Realkreditors adgang til å kreve prisavslag ved
mangelfull realytelse : en studie av utvalgte verks- og
befraktningsavtaler utenfor preseptorisk lovgivning. -
Oslo, 2003. - VI, 194 s. - (Marius ; nr 301)
75d728060 - UBBJUR L 17 Mar/301

L 277.1
The creation and interpretation of commercial law. -
Aldershot, c2003. - XVII, 497 s. - (The International
library of essays in law and legal theory. Second series)
ISBN 0-7546-2022-0 (ib.)
03d037116 - UBBJUR L 483 Cre

L 277.4
Henschel, René Franz
Varens kontraktmæssighed i internationale køb : en
undersøgelse af mangelsbegrebet i CISG art. 35. - Århus,
2003. - 295 s. - (Ph.D. afhandlinger / Handelshøjskolen i
Århus, Det erhvervsøkonomiske fakultet ; 2003:6)
ISBN 87-89695-84-4 (h.)
03d044405 - UBBJUR L 277.4 Hen

L 278.5
National perspectives on housing rights. - The Hague, 2003.
- XX, 314 s. - (International studies in human rights ; v.
78)
ISBN 90-411-2013-0 (ib.)
03d037762 - UBBJUR L 714 Nat

L 280
Jones, Tim
Financial services and EU policy innovation : a special
report. - Bruxelles, 2003. - 25 s.
03d029351 - UBBJUR/EDC L 280 Jon

L 287
Holm, Keld
Prisstabilitet for enhver pris? : om Ømu og økonomisk
politik. - København, 2003. - XVII, 213 s.
ISBN 87-574-1017-8 (h.)
03d038167 - UBBJUR/EDC L 287 Hol

L 291
Roe, Sally
Partnering and alliancing in construction projects. -
London, 2003. - XXVI, 277 s.
ISBN 0-421-74040-x (ib.)
03d006449 - UBBJUR L 291 Roe

294
EC competition and telecommunications law. - The Hague,
c2002. - XXXII, 900 s. - (International competition law
series ; vol. 6)
ISBN 90-411-1814-4 (ib.)
03d035502 - UBBJUR L 564 EC

L 297
Fastighetsmäklaren : en vägledning. - Stockholm, 2003. -
172 s.
ISBN 91-39-10604-7 (h.)
03d027255 - UBBJUR L 297 Fas

L 299
Grant, David 1949-
Holiday law. - 3rd ed. - London, 2003. - XXXVII, 626 s.
ISBN 0-421-79760-6 (h.)
03d029743 - UBBJUR L 299 Gra

L 305
Unjustified enrichment : key issues in comparative
perspective. - Cambridge, 2002. - XLII 749 s.
ISBN 0-521-80820-0 (ib.)
03d041565 - UBBJUR L 305 Unj

L 308
BenDaniel, David J.
International M&A, joint ventures & beyond : doing the
deal. - 2nd ed. - New York, c2002. - XXIV, 592 s.
ISBN 0-471-02242-x (ib.)
03d039941 - UBBJUR L 308 Ben

L 308
Triantis, John E.
Creating successful acquisition and joint venture
projects : a process and team approach. - Westport, Conn.,
1999. - VIII, 407 s.
ISBN 1-56720-252-7 (ib.)
03d039936 - UBBJUR L 308 Tri

L 334
Guide to procurement. - Luxembourg, 2003. - 28 s.
03d044200 - UBBJUR/EDC L 334 Gui

L 369
Dómar i skaðabótamálum 1997-2001. - Reykjavík, 2002. - 278
s.
ISBN 9979-825-27-8 (h.)
02d061817 - UBBJUR L 15.4 Dom

L 372
Markesinis, B.S.
Markesinis and Deakin's tort law. - 5th ed. - Oxford,
2003. - LXXXV, 871 s.
ISBN 0-19-925712-4 (h.),0-19-925711-6 (ib.)
03d026474 - UBBJUR L 372 Mar

L 373
Tort law. - Aldershot, c2002. - XVII, 568 s. - (The
International library of essays in law and legal theory.
Second series)
ISBN 0-7546-2142-1 (ib.)
03d037127 - UBBJUR L 373 Tor

L 374
White, G. Edward
Tort law in America : an intellectual history. -
Expanded ed. - Oxford, 2003. - XXVIII, 395 s.
ISBN 0-19-513964-x (ib.),0-19-513965-8 (h.)
03d039795 - UBBJUR L 374 Whi

L 378
Wakefield, Jill
Judicial protection through the use of article 288(2)EC.
- The Hague, 2002. - XXIV, 356 s. - (European monographs
; 36)
ISBN 90-411-1823-3 (ib.)
03d025504 - UBBJUR L 378 Wak

L 387
Personal injury awards in EU and EFTA countries. - The
Hague, c2003. - XXX, 634 s.
ISBN 90-411-2009-2 (ib.)
03d037204 - UBBJUR L 387 Per

L 391
Kommunal- og arbeidsdepartementet
Forskrift av 6. desember 1996 nr 1127 om systematisk
helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(Internkontrollforskriften) : med kommentarer og
veiledning. - Oslo, 2003. - 19 s.
ISBN 82-02-19733-3 (h.)
03d043960 - UBBJUR Box 2, L 14.1

L 391
Codex : European labour law and social security law. -
London, c2002. - XXI, 388 s.
ISBN 90-411-1682-6 (h.),90-411-1721-0
03d037213 - UBBJUR L 13.3 Cod

L 403
Jenum, Marianne
Den statlige lederlønnsordningen : en analyse av
rettsforholdet mellom staten og dens ledere. - Oslo, 2003.
- 126 s. - (Institutt for offentlig retts skriftserie ; nr
3/2003)
ISBN 82-8063-019-8 (h.)
75d728052 - UBBJUR L 17 Uni/2003:3

L 403
Belöningssystem : nykeln till framgång. - Stockholm, 2002. -
131 s.
ISBN 91-39-10573-3 (h.)
03d027619 - UBBJUR L 403 Bel

L 403
Det Tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene
Om inntektsoppgjørene 2000-2001 : rapport nr 1, 2001
fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene
: avgitt til Arbeids- og administrasjonsdepartementet 28.
mars 2001. - Oslo, 2001. - 123 s. - (Norges offentlige
utredninger ; NOU 2001: 17)
ISBN 82-583-0585-9 (h.)
75d728059 - UBBJUR L 16.5 NOU

L 405
Maes, Martine
Vocational education and training in the Netherlands :
short description. - Luxembourg, 2003. - 47 s. - (CEDEFOP
reference series ; 72) (Panorama)
ISBN 92-896-0237-6 (h.)
03d042773 - UBBJUR/EDC L 405 Mae

L 405
Tsekouras, J.
The Financing of vocational education and training in
Greece : financing portrait. - Luxembourg, 2003. - 83 s. -
(Cedefop Panorama series ; 78)
ISBN 92-896-0251-1 (h.)
03d042797 - UBBJUR/EDC L 405 Tse

L 407
Eberstein, Gösta 1938-
Förhandlarboken. - 4. omarbetade uppl. - Stockholm,
2003. - 92 s.
ISBN 91-39-10597-0 (h.)
03d027620 - UBBJUR L 407 Ebe

L 410.5
Iseskog, Tommy
Att medbestämmandeförhandla. - 3. [uppdat.] uppl. -
Stockholm, 2003. - 141 s. - (Aktuell juridik)
ISBN 91-39-10614-4 (h.)
03d027616 - UBBJUR L 410.5 Ise

L 411
Kommunal- og arbeidsdepartementet
Forskrift av 6. desember 1996 nr 1127 om systematisk
helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(Internkontrollforskriften) : med kommentarer og
veiledning. - Oslo, 2003. - 19 s.
ISBN 82-02-19733-3 (h.)
03d043960 - UBBJUR Box 2, L 14.1

L 411
Paoli, Pasquale
Working conditions in the acceding and candidate
countries. - Dublin, 2003. - 118 s.
ISBN 92-897-0224-9 (h.)
03d043685 - UBBJUR/EDC L 411 Pao

L 411
Iseskog, Tommy
Arbetsmiljöansvar. - 9. [rev.] uppl. - Stockholm, 2001.
- 355 s. - (Aktuell juridik)
ISBN 91-39-10501-6 (ib.)
03d027611 - UBBJUR L 411 Ise

L 416
Schaumburg-Müller, Peer
EU's selskabs-, børs- og kapitalmarkedsregler. - 2.
udg. - København, 2003. - X, 672 s.
ISBN 87-574-0115-2 (h.)
03d037997 - UBBJUR L 13.3 Sch

L 456
Bull, Hans Jacob
Innføring i forsikringsrett : utkast til en lærebok. -
9. utg. - Oslo, 2003. - 2 b.
03d036166 - UBBJUR L 456 Bul

L 459
Bakke, Jan
Grunnleggende skadebehandling. - 5. utg. - Sandvika,
2003. - 408 s.
ISBN 82-7664-181-4 (h.)
03d042818 - UBBJUR L 459 Bak

L 475.5
Berthelsen, Elisabeth
Informasjonsplikten. - 5. utg. - Oslo, 2003. - 82 s.
ISBN 82-7664-188-1 (h.)
03d043824 - UBBJUR L 475.5 Ber

L 483
The creation and interpretation of commercial law. -
Aldershot, c2003. - XVII, 497 s. - (The International
library of essays in law and legal theory. Second series)
ISBN 0-7546-2022-0 (ib.)
03d037116 - UBBJUR L 483 Cre

L 483
Vermeulen, Erik P.M.
The evolution of legal business forms in Europe and the
United States : venture capital, joint venture and
partnership structures. - The Hague, c2003. - X, 376 s.
ISBN 90-411-2057-2 (ib.)
03d041179 - UBBJUR L 483 Ver

L 488
International trade law. - Aldershot, c2003. - XXII, 458 s.
- (The International library of essays in law and legal
theory. Second series)
ISBN 0-7546-2048-4 (ib.)
03d037121 - UBBJUR L 488 Int

L 488
International economic regulation. - Aldershot, 2002. -
XXIV, 525 s. - (The Library of essays i international law)
ISBN 0-7546-2225-8 (ib.)
03d037142 - UBBJUR L 488 Int

L 488
Chuah, J.C.T.
Law of international trade. - 2nd ed. - London, 2001. -
LXIX, 590 s.
ISBN 0-421-74650-5 (h.)
03d038413 - UBBJUR L 488 Chu

L 524
Danmark
[Ophavsretsloven (1995)]
Ophavsretsloven med kommentarer. - 3. udg. - København,
c2003. - 796 s.
ISBN 87-619-0566-6 (ib.)
03d037188 - UBBJUR L 524 Dan

L 527
Sterling, J.A.L.
World copyright law : protection of authors' works,
performances, phonograms, films, video, broadcasts and
published editions in national, international and regional
law : with a glossary of legal and technical terms, and a
reference list of copyright and related rights laws
throughout the world. - 2nd ed. - London, 2003. - CV, 1357
s.
ISBN 0-421-79070-9 (ib.)
03d039799 - UBBJUR L 534 Ste

L 533
Colston, Catherine
Principles of intellectual property law. - London, 1999
. - LXII, 482 s. - (Principles of law series)
ISBN 1-85941-465-6 (h.)
03d031138 - UBBJUR L 533 Col

L 533
Levin, Marianne
Immaterialrätten : en introduktion. - 1. uppl. -
Stockholm, c1999. - 133 s.
ISBN 91-39-20126-0 (h.)
03d023332 - UBBJUR L 533 Lev (Opptrykk 2003)

L 534
Sterling, J.A.L.
World copyright law : protection of authors' works,
performances, phonograms, films, video, broadcasts and
published editions in national, international and regional
law : with a glossary of legal and technical terms, and a
reference list of copyright and related rights laws
throughout the world. - 2nd ed. - London, 2003. - CV, 1357
s.
ISBN 0-421-79070-9 (ib.)
03d039799 - UBBJUR L 534 Ste

L 542
Walle, Stig
Opphavsrettslige aspekter ved nettbasert formidling av
musikk. - Oslo, [2003]. - 87 s. - (Complex ; nr 6/2003)
ISBN 82-7226-072-7 (h.)
75d728065 - UBBJUR L 17 Com/2003:6

L 549
Endresen, Edle 1975-
Sceneinstruktørens opphavsrettslige stilling. - Oslo,
[2003]. - 67 s. - (Complex ; nr 7/2003)
ISBN 82-7226-073-5 (h.)
75d728066 - UBBJUR L 17 Com/2003:7

L 564
Kommentar zum Europäischen Wettbewerbsrecht. - Baden-Baden,
2003. - 2442 s.
ISBN 3-7890-3597-1 (ib.),3-7190-2184-x
03d037021 - UBBJUR L 564 Kom

L 564
Konkurrenceretten i EU. - København, 2003. - XXVI, 878 s.
ISBN 87-574-0842-4 (h.)
03d037995 - UBBJUR L 564 Kon

L 564
Marciano, Alain
From economic to legal competition : new perspectives
on law and institutions in Europe. - Cheltenham, c2003. -
IX, 212 s. - (New horizons in law and economics)
ISBN 1-84376-006-1 (ib.)
03d035499 - UBBJUR L 135 Mar

L 564
EC competition and telecommunications law. - The Hague,
c2002. - XXXII, 900 s. - (International competition law
series ; vol. 6)
ISBN 90-411-1814-4 (ib.)
03d035502 - UBBJUR L 564 EC

L 564
Ottervanger, Tom R.
Competition law of the European Union and the
Netherlands : an overview. - 2nd ed. - The Hague, c2002. -
XX, 297 s. - (Allen & Overy legal practice)
ISBN 90-411-1896-9 (h.)
03d035492 - UBBJUR L 564 Ott

L 564
Vedder, Hans
Competition law, environmental policy and producer
responsibility : experiences in the Netherlands from a
European perspective. - Groningen, 2002. - XII, 204 s.
ISBN 90-76871-07-8 (ib.)
03d035493 - UBBJUR L 564 Ved

L 564
Smith, Martin
Competition law : enforcement and procedure. - London,
2001. - LXIX, 498 s.
ISBN 0-406-90380-8 (ib.)
03d035494 - UBBJUR L 564 Smi

L 566
Engelbrekt, Antonina Bakardjieva
Fair trading law in flux? : national legacies,
institutional choice and the process of europeanisation. -
Stockholm, 2003. - 671 s.
ISBN 91-7265-751-0 (h.)
03d043541 - UBBJUR L 566 Eng

L 569
Bastiansen, Henrik Grue
Norsk mediehistorie. - Oslo, c2003. - 590 s.
ISBN 82-15-00325-7 (h.)
03d038264 - UBBJUR L 569 Bas

L 570
Slaatta, Tore
Den norske medieorden : posisjoner og privilegier. -
Oslo, 2003. - 276 s.
ISBN 82-05-30774-1 (h.)
03d038919 - UBBJUR L 570 Slå

L 570.5
Romøren, Kari
Forbrytelsens ansikt : identifisering av lovbrytere i
VG. - [Oslo], 2003. - 72 s. - (Stensilserien / Institutt
for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo ;
nr 97)
ISBN 82-7100-134-5 (h.)
75d728064 - UBBJUR L 17 Uni/97

L 574
Norge
[Ekteskapsloven (1991)]
Ekteskapsloven : (lov 4. juli 1991 nr. 47) : og enkelte
andre lover med kommentarer. - 2. utg. - Oslo, 2001. - 774
s.
ISBN 82-417-1148-4 (ib.)
03d038080 - UBBJUR L 14.11 Ekt eks. 3

L 578
Familjerättsliga studier : vänbok till Åke Saldeen. -
Uppsala, 2003. - 232 s. - (De lege ; 2003)
ISBN 91-7678-536-x (ib.)
03d027245 - UBBJUR L 19 Sal eks. 2

L 581
Cretney, Stephen M.
Family law in the twentieth century : a history. -
Oxford, 2003. - LXIII, 911 s.
ISBN 0-19-826899-8 (ib.)
03d040587 - UBBJUR L 581 Cre

L 582
Family law in Europe. - 2nd ed. - London, c2002. - LXI, 849
s.
ISBN 0-406-94150-5 (ib.)
03d027768 - UBBJUR L 582 Fam

L 583
Schwab, Dieter
Familienrecht. - 12., neubearb. Aufl. - München, 2003. -
XX, 444 s. - (Grundrisse des Rechts)
ISBN 3-406-51352-2 (h.)
03d037565 - UBBJUR L 583 Sch

L 584
Clark, Homer H.
The law of domestic relations in the United States. -
2nd ed. - St. Paul, Minn., 1988. - XV, 1050 s. - (Hornbook
series)
ISBN 0-314-23424-1 (h.),0-314-61281-5 (ib.)
03d027426 - UBBJUR L 584 Cla (Opptrykk 2001)

L 638.1
Black, Antony
Guild & state : European political thought from the
twelfth century to the present. - New Brunswick, N.J.,
c2003. - XXVII, 289 S.
ISBN 0-7658-0978-8 (h.)
03d036611 - UBBJUR L 638.1 Bla

L 661
Garvik, Olav
Røiseland : statsministeren vi ikke fikk. - Bergen,
c2003. - 284 s.
ISBN 82-419-0292-1 (ib.)
03d038866 - UBBJUR L 661 Gar

L 661
Kleppe, Per
Kleppepakke : meninger og minner fra et politisk liv. -
Aschehoug, 2003. - 450 s.
ISBN 82-03-22922-0 (ib.)
03d041194 - UBBJUR L 661 Kle

L 663
Law and democracy. - Aldershot, c2002. - XXV, 546 s. - (The
International library of essays in law and legal theory.
Second series)
ISBN 0-7546-2214-2 (ib.)
03d037123 - UBBJUR L 663 Law

L 667
European constitutionalism beyond the state. - Cambridge,
2003. - VIII, 244 s.
ISBN 0-521-79671-7 (h.),0-521-79225-8 (ib.)
03d039928 - UBBJUR L 667 Eur

L 669
Seierstad, Dag
Mer overstatlig for små EU-land - fortsatt
mellomstatlig for de største : en oversikt og vurdering av
EU-konventets forslag til grunnlov for EU. - Oslo, c2003. -
35 s. - (Skriftserien / Nei til EU ; 2-03)
03d042729 - UBBJUR/EDC L 669 Sei

669
Treaty establishing a constitution for Europe : adopted by
consensus by the European Convention on 13 June and 10
July 2003 : submitted to the President of the European
Council in Rome, 18 July 2003. - Luxembourg, c2003. -
335 s.
ISBN 92-78-40197-8 (h.)
03d042811 - UBBJUR L 13.3 Tre
03d042812 - UBBJUR L 669 Tre eks. 2

L 691
Krunke, Helle
Den udenrigspolitiske kompetence : udenrigspolitik og
magtfordeling ved overgangen til det 21. århundrede. -
København, 2003. - 439 s.
ISBN 87-574-0962-5 (h.)
03d040506 - UBBJUR L 691 Kru eks. 2

L 691
Steen, Reiulf
Ørnen har landet : om Arbeiderpartiets strateger. -
Oslo, 2003. - 249 s.
ISBN 82-10-04839-2 (ib.)
03d041460 - UBBJUR L 691 Ste

L 696
Regulation. - Aldershot, c2003. - XXI, 534 s. - (The
international library of essays in law and legal theory.
Second series)
ISBN 0-7546-2182-0 (ib.)
03d037126 - UBBJUR L 696 Reg

L 708
Weiss, Friedl
Free movement of persons within the European Community.
- The Hague, c2002. - LXVI, 249 s. - (European monographs
; vol. 30)
ISBN 90-411-1708-3 (ib.)
03d037221 - UBBJUR L 708 Wei

L 709
Den Europeiske menneskerettighetskonvensjon (1950)
Den Europæiske Menneskerettighedskonvention : med
kommentarer. - 2. udg. - København, 2003- . - b.
03d035390 - UBBJUR Eur/1 eks. 2 - status: kat,sub

L 709
Jayawickrama, Nihal
The judicial application of human rights law :
national, regional and international jurisprudence. -
Cambridge, 2002. - CXXIX, 965 s.
ISBN 0-521-78042-x (ib.)
03d038557 - UBBJUR L 709 Jay

L 711
Aarli, Ragna
Syndens sanne ansikt? : kommentar til Høyesteretts
avgjørelse 13. mai 2003, saknr. 00037/2003. - Oslo, 2003. -
S. 407-420
03d044304 - UBBJUR L boks 58

L 714
National perspectives on housing rights. - The Hague, 2003.
- XX, 314 s. - (International studies in human rights ; v.
78)
ISBN 90-411-2013-0 (ib.)
03d037762 - UBBJUR L 714 Nat

L 717
Hopsnes, Roald
Oppgavebok i forvaltningsrett I : kursoppgaver,
oppgaver for selvstudium, juridisk metode og
oppgaveteknikk. - Bergen, c2003. - 172 s.
ISBN 82-7674-973-9 (h.)
03d042316 - UBBJUR L 717 Hop
03d043214 - UBBJUR Hop eks. 2 (PENSUM)

L 723
Hovedfagsserien. - Oslo
03d037807 - UBBJUR L 17 2001 nr 2- . (Anal.)(Z -
går via Tidsskrift)

L 724
Administrative law. - Aldershot, c2002. - XXIV, 557 s. -
(The International library of essays in law and legal
theory. Second series)
ISBN 0-7546-2181-2 (ib.)
03d037114 - UBBJUR L 724 Adm

L 727
Schiøtz, Aina
Doktoren : distriktslegenes historie 1900-1984. - Oslo,
2003. - 470 s., pl. - ([En Pax-bok])
ISBN 82-530-2435-5 (ib.)
03d035399 - UBBJUR L 780 Sch

L 727
Norsk byhistorie - tid for syntese?. - Trondheim, 2000. -
98 s. - (Skriftserie fra Historisk institutt ; nr 30)
ISBN 82-7765-031-0 (h.)
03d035401 - UBBJUR L 727 Nor

L 729
Bernt, Jan Fridthjof
Frihagens forvaltningsrett. - Bergen, 2003. - 2 b.
03d043793 - UBBJUR Fri (Oppstilt: Frihagen) (PENSUM)
03d043798 - UBBJUR Fri eks. 2 (Oppstilt: Frihagen)
(PENSUM)

L 729
Craig, Paul
Administrative law. - 5th ed. - London, 2003. -
LXXVIII, 960 s.
ISBN 0-421-79920-x (h.)
03d029746 - UBBJUR L 729 Cra

L 731
Sunstein, Cass R.
Risk and reason : safety, law, and the environment. -
Cambridge, 2002. - X, 342 s.
ISBN 0-521-79199-5 (ib.),0-521-01625-8 (h.)
03d037760 - UBBJUR L 731 Sun

L 738
Norge
[Kommuneloven (1992)]
Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992
nr 107 : med kommentarer. - 3. utg. - Oslo, c2001. - 512
s.- (Ju§)
ISBN 82-446-0675-4 (ib.)
03d038081 - UBBJUR L 14.11 Kom eks. 3

L 738
Norsk byhistorie - tid for syntese?. - Trondheim, 2000. -
98 s. - (Skriftserie fra Historisk institutt ; nr 30)
ISBN 82-7765-031-0 (h.)
03d035401 - UBBJUR L 727 Nor

L 741
Europakommisjonen
The role of eGovernment for Europe's future. - Brussels
, 2003. - 26 s.
03d042795 - UBBJUR/EDC COM-hyllen 2003/567 kopi

L 758
Lilleås, Benedikte
Bevaring av biologisk mangfold gjennom kommunal
arealplanlegging. - Oslo, 2003. - 123 s. - (Miljørettslige
studier ; nr 21) (Institutt for offentlig retts
skriftserie ; nr 2/2003)
ISBN 82-8063-017-1 (h.)
75d728051 - UBBJUR L 17 Uni/2003:2

L 766
Schaumburg-Müller, Peer
EU's selskabs-, børs- og kapitalmarkedsregler. - 2.
udg. - København, 2003. - X, 672 s.
ISBN 87-574-0115-2 (h.)
03d037997 - UBBJUR L 13.3 Sch

L 766
Ellinger, E.P.
Modern banking law. - 3rd ed. - Oxford, 2002. - LXXIV,
839 s.
ISBN 0-19-924831-1 (h.)
03d027848 - UBBJUR L 766 Ell

L 767.4
Zimmer, Frederik
Internasjonal inntektsskatterett : en innføring. - 3.
utg. - Oslo, c2003. - 324 s.
ISBN 82-15-00408-3 (ib.)
03d042312 - UBBJUR L 767.4 Zim

L 767.4
Lodin, Sven-Olof
Home state taxation : tax treaty aspects. - Amsterdam,
c2001. - 104 s.
ISBN 90-76078-33-5 (h.)
02d031268 - UBBJUR L 767.4 Lod

L 768
Silfverberg, Christer
Internationell arvs-och gåvobeskattning : utifrån
svensk rätt. - Stockholm, 2002. - 199 s.
ISBN 91-39-00897-5 (h.)
03d026405 - UBBJUR L 768 Sil

L 771
Zimmer, Frederik
Internasjonal inntektsskatterett : en innføring. - 3.
utg. - Oslo, c2003. - 324 s.
ISBN 82-15-00408-3 (ib.)
03d042312 - UBBJUR L 767.4 Zim

L 771
Andersson, Mari
Inkomstskattelagen : en presentation med nyckel. -
Stockholm, c2001. - 260 s.
ISBN 91-39-00636-0 (h.)
03d026404 - UBBJUR L 771 And (Opptrykk 2001)

L 772
Merverdiavgiftshåndboken. - Oslo, 2002. - XXVI, 624 s.
ISBN 82-07-02043-1 (h.)
03d043845 - UBBJUR Ref L 772 Mer (CD oppstilt
Skranken)

L 773
Wiman, Bertil
Beskattning av företagsgrupper. - Stockholm, 2002. -
218 s.
ISBN 91-39-20313-1 (h.)
03d026378 - UBBJUR L 773 Wim

L 773.7
Gulden, Bror Petter
Etikk, moral og revisjon : teori, analyse og
handlingsvalg. - Oslo, c2003. - 136 s.
ISBN 82-7082-186-1 (h.)
03d043856 - UBBJUR L 773.7 Gul

L 773.7
Norge
[Revisorloven (1999)]
Revisorloven med kommentarer : lov om revisjon og
revisorer av 15. januar 1999 nr 2. - 2. utg. - Oslo, 2003.
- 388 s.
ISBN 82-7082-184-5 (h.)
03d042816 - UBBJUR L 14.11 Rev eks. 2

L 773.7
Sulen, Elisabeth
Forslag til endringer i regnskapsloven : presentasjon
av NOU 2003:23. - Oslo, 2003. - 212 s.
ISBN 82-7082-189-6 (h.)
03d043851 - UBBJUR L 773.7 Sul

L 777
Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold
ibarneverninstitusjon : med merknader. - [Oslo], 2002. -
19 s. - (Forskrift / Det kongelige barne- og
familiedepartement)
03d043961 - UBBJUR Box 2, L 14.1

L 779
Sandberg, Kirsten
Oppheving av omsorgsvedtak i barnevernet. - [Oslo],
[2003]. - 467 s.
03d043436 - UBBJUR L 779 San

L 779
Brown, Hilary
Safeguarding adults and children with disabilities
against abuse : integration of people with disabilities :
report. - Strasbourg, c2002. - 132 s.
ISBN 92-871-4919-4 (h.)
03d040039 - UBBJUR/EDC L 883 Bro

L 780
Schiøtz, Aina
Doktoren : distriktslegenes historie 1900-1984. - Oslo,
2003. - 470 s., pl. - ([En Pax-bok])
ISBN 82-530-2435-5 (ib.)
03d035399 - UBBJUR L 780 Sch

L 782
Medical law and ethics. - Aldershot, c2002. - XXIII, 577 s.
- (The International library of essays in law and legal
theory, Second series)
ISBN 0-7546-2003-4 (ib.)
03d037124 - UBBJUR L 782 Med

L 782
Women, medicine, ethics and the law. - Aldershot, c2002. -
XXI, 440 s. - (The International library of medicine,
ethics and law)
ISBN 0-7546-2046-8 (ib.)
03d037138 - UBBJUR L 782 Wom

L 783
Rights and resources. - Aldershot, c2003. - XXVI, 597 s. -
(The international library of medicine, ethics and law)
ISBN 0-7546-2156-1 (ib.)
03d037137 - UBBJUR L 783 Rig

L 784
Greig, Deidre N.
Neither bad nor mad : the competing discourses of
psychiatry, law and politics. - London, 2002. - 288 s. -
(Forensic focus ; 20)
ISBN 1-84310-006-1 (h.)
03d035500 - UBBJUR L 784 Gre

L 789
Antonsen, Trond
Legen som lurte helse-Norge. - Vadsø, 2003. - 99 s.
ISBN 82-996706-0-8 (ib.)
03d043818 - UBBJUR L 907 Ant

L 792
Legal and ethical issues in human reproduction. - Aldershot
, 2001. - XXV, 482 s. - (The international library of
medicine, ethics and law)
ISBN 0-7546-2049-2 (ib.)
03d037136 - UBBJUR L 792 Leg

L 808.5
European energy and transport trends to 2030 : January 2003.
- Luxembourg, 2003. - 219 s.
ISBN 92-894-4444-4 (h.)
03d042767 - UBBJUR/EDC L 808.5 Eur

L 823
EU Schengen Catalogue. - [Brussels], 2002 - 2003. - 3 b.
03d042806 - UBBJUR/EDC L 823 EU

L 823
EU Schengen Catalogue / Council of the European Union General
Secretariat. - [Brussels] : Council of the European Union,
2002 - 2003. - 3 b.
03d042806 - UBBJUR/EDC L 823 EU
1 : External borders control, removal and readmisson :
recommendations and best practices. - [Brussels], 2002.
- 55 s. - (1)
03d042813 - UBBJUR/EDC L 823 EU/I

L 824
Saving 20 000 lives on our roads : a shared responsibility
: European Road Safety Action Programme : halving the
number of road accident victims in the European Union by
2010 : a shared responsibility. - Luxembourg, 2003. - 59
s. - (Communication from the Commission)
ISBN 92-894-5893-3 (h.)
03d042787 - UBBJUR/EDC L 824 Sav

L 833
Training in Europe. - Luxembourg, 2003. - 15 s.
ISBN 92-894-5676-0 (h.)
03d042794 - UBBJUR/EDC L 833 Tra

L 834
Science and technology in Europe : statistical pocketbook :
data ... - Luxembourg. - (Theme 9, Science and
technology) (Pocketbooks)
ISSN 1725-5821
03d043114 - UBBJUR/EDC L 834 Sci 1990/2000- . (Z -
går via Tidsskrift)

L 837
Lilleås, Benedikte
Bevaring av biologisk mangfold gjennom kommunal
arealplanlegging. - Oslo, 2003. - 123 s. - (Miljørettslige
studier ; nr 21) (Institutt for offentlig retts
skriftserie ; nr 2/2003)
ISBN 82-8063-017-1 (h.)
75d728051 - UBBJUR L 17 Uni/2003:2

L 837
Environmental law. - Aldershot, 2002. - XLIX, 549 s. - (The
International library of essays in law and legal theory,
Second series)
ISBN 0-7546-2134-0 (ib.)
03d037117 - UBBJUR L 837 Env

L 837
Vedder, Hans
Competition law, environmental policy and producer
responsibility : experiences in the Netherlands from a
European perspective. - Groningen, 2002. - XII, 204 s.
ISBN 90-76871-07-8 (ib.)
03d035493 - UBBJUR L 564 Ved

L 837.3
Europakommisjonen
Proposal for a directive of the European Parliament and
of the Council on access to justice in environmental
matters. - Luxembourg, 2003. - 22 s.
03d044220 - UBBJUR/EDC COM-hyllen 2003/624 kopi

L 837.9
Haugland, Geir Sunde
Våpen- og knivforbud på offentlig sted : særavhandling,
Det Juridiske fakultet, Universitetet i Bergen, juli 2003.
- Bergen, 2003. - 165 s.
03d043972 - UBBJUR Ref L 11.5 Hau

L 837.21
Europe´s water : an indicator-based assessment. -
Copenhagen, 2003. - 97 s. - (Topic report ; 1/2003)
ISBN 92-9167-581-4 (h.)
03d042796 - UBBJUR/EDC L 837.21 Eur

L 837.22
Percy-Smith, Alex
Assessment of the status of implementation of
environmental regulations of agriculture in the Baltic and
partly the North Sea areas : executive summary report to
the Nordic Council of Ministers 2003. - Copenhagen, 2003. -
15 s.
03d043684 - UBBJUR/EDC L 837.22 Per

L 854
Ashworth, Andrew
Principles of criminal law. - 4th ed. - Oxford, c2003. -
XXV, 512 s.
ISBN 0-19-925980-1 (h.)
03d027866 - UBBJUR L 854 Ash

L 869
International crimes. - Aldershot, c2003. - XXVI, 596 s. -
(The Library of essays in international law)
ISBN 0-7546-2240-1 (ib.)
03d037140 - UBBJUR L 869 Int

L 874
Joly, Eva
Er det en slik verden vi vil ha?. - Oslo, 2003. - 249
s.
ISBN 82-03-22920-4 (ib.),82-525-5022-3 (ib.)
03d042401 - UBBJUR L 910 Jol (3. oppl. 2003)

L 883
Brown, Hilary
Safeguarding adults and children with disabilities
against abuse : integration of people with disabilities :
report. - Strasbourg, c2002. - 132 s.
ISBN 92-871-4919-4 (h.)
03d040039 - UBBJUR/EDC L 883 Bro

L 889
Borvik, Bjørnar
EMK artikkel 8 og vernet mot ærekrenkingar. - Oslo,
2003. - S. [246]-307
03d044315 - UBBJUR L boks 58

L 907
Antonsen, Trond
Legen som lurte helse-Norge. - Vadsø, 2003. - 99 s.
ISBN 82-996706-0-8 (ib.)
03d043818 - UBBJUR L 907 Ant

L 907
Cyberspace crime. - Aldershot, c2003. - XXVI, 582 s. - (The
International library of criminology, criminal justice,
and penology)
ISBN 0-7546-2190-1 (ib.)
03d037145 - UBBJUR L 907 Cyb

L 907
Gao, Xiang
The fraud rule in the law of letters of credit : a
comparative study. - The Hague, c2002. - XIII, 203 s. -
(Global trade and finance series ; vol. 2)
ISBN 90-411-9898-9 (ib.)
03d035505 - UBBJUR L 907 Gao

L 910
Joly, Eva
Er det en slik verden vi vil ha?. - Oslo, 2003. - 249
s.
ISBN 82-03-22920-4 (ib.),82-525-5022-3 (ib.)
03d042401 - UBBJUR L 910 Jol (3. oppl. 2003)

L 929
Walters, Reece
Deviant knowledge : criminology, politics and policy. -
Cullompton, 2003. - IX, 218 s.
ISBN 1-84392-030-1 (ib.),1-84392-029-8 (h.)
03d044323 - UBBJUR L 929 Wal

L 941
Hodgins, Sheilagh
Criminality and violence among the mentally disordered
: the Stockholm Project Metropolitan. - Cambridge, 2002. -
XI, 228 s. - (Cambridge studies in criminology)
ISBN 0-521-58073-0 (ib.)
03d039940 - UBBJUR L 941 Hod

L 943
Gerstenfeld, Phyllis B.
Hate crimes : causes, controls, and controversies. -
Thousand Oaks, 2003. - XVIII, 293 s.
ISBN 0-7619-2814-6 (h.),0-7619-2813-8 (ib.)
03d042322 - UBBJUR L 943 Ger

L 944
Shannon, David
Swedish graffiti : a criminological perspective. -
Stockholm, 2003. - VII, 211 s. - (Avhandlingsserie /
Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet ; nr
12)
ISBN 91-7265-743-x (h.)
03d044121 - UBBJUR L 944 Sha

L 953
Kyvsgaard, Britta
The criminal career : the Danish longitudinal study. -
Cambridge, 2003. - XXI, 277 s. - (Cambridge studies in
criminology)
ISBN 0-521-81515-0 (ib.)
03d039939 - UBBJUR L 953 Kyv

L 974 L 27
Kronman, Anthony T.
The lost lawyer : failing ideals of the legal
profession. - Cambridge, 1993. - VIII, 422 s.
ISBN 0-674-53926-5 (ib.),0-674-53927-3 (h.)
03d031486 - UBBJUR L 974 Kro (Opptrykk 1995)

L 995
Schei, Tore
Tvistemålsloven : lov om rettergangsmåten for tvistemål
av 13. august nr 6,1915 : med kommentarer. - 2. utg.-
[Oslo], 1998. - 2 b. (1276 s.)
03d038096 - UBBJUR L 14.11 Tvi eks. 3 (Oppstilt:
Tvistemålsloven)

L 1006
Lindell, Bengt
Civilprocessen. - 2. uppl. - Uppsala, 2003. - 744 s.
ISBN 91-7678-510-6 (ib.)
03d037856 - UBBJUR L 1006 Lin

L 1006
Sime, Stuart
A practical approach to civil procedure. - 6th ed. -
Oxford, 2003. - LI, 663 s.
ISBN 0-19-926419-8 (h.)
03d027849 - UBBJUR L 1006 Sim

L 1021
Monberg, Tina
To vindere : mediation som positiv konfliktløsning. -
København, 2002. - 231 s.
ISBN 87-7553-922-5 (ib.)
03d037233 - UBBJUR L 1021 Mon

L 1053
Tuula, Marie
Gäldenärens avtal : vid företagsrekonstruktion och
konkurs. - Stockholm, 2003. - 199 s.
ISBN 91-39-00926-2 (h.)
03d026487 - UBBJUR L 1053 Tuu

L 1058
Finch, Vanessa
Corporate insolvency law : perspectives and principles.
- Cambridge, 2002. - XXXIX, 616 s.
ISBN 0-521-62256-5 (ib.),0-521-62685-4 (h.)
03d039413 - UBBJUR L 1058 Fin

L 1063
Norge
[Straffeprosessloven (1981)]
Straffeprosessloven : lov av 22. mai 1981 nr. 25 om
rettergangsmåten i straffesaker med senere endringer. - 3.
utg. - Oslo, c2001. - 2 b. (1539 s.)
(ib.)
03d038084 - UBBJUR L 14.11 Str eks. 3

L 1072
Hagen, Rune 1951-
Hekser : fra forfølgelse til fortryllelse. - Oslo, 2003
. - 308 s.
ISBN 82-90425-62-7 (ib.)
03d035822 - UBBJUR L 1072 Hag

L 1086
Mathiesen, Thomas
Skjellig grunn til mistanke? : en studie av
forhørsretten. - Oslo, 2003. - 177 s. - (En Pax-bok)
ISBN 82-530-2593-9 (h.)
03d043820 - UBBJUR L 1086 Mat

L 1089
Aarli, Ragna
Syndens sanne ansikt? : kommentar til Høyesteretts
avgjørelse 13. mai 2003, saknr. 00037/2003. - Oslo, 2003. -
S. 407-420
03d044304 - UBBJUR L boks 58

L 1090
Morgan, Rodney
Combating torture in Europe : the work and standards of
the European Committee for the Prevention of Torture (CPT).
- Strasbourg, 2001. - 245 s.
ISBN 92-871-4614-4 (h.)
03d039465 - UBBJUR/EDC L 1090 Mor eks. 2

L 1136
Den Europeiske menneskerettighetskonvensjon (1950)
Den Europæiske Menneskerettighedskonvention : med
kommentarer. - 2. udg. - København : Jurist- og
Økonomforbundets Forlag, 2003- . - b.
03d035390 - UBBJUR Eur/1 eks. 2 - status: kat,sub
1 : (Art 1-10), 2003. - IX, 482 s. - ([1])
ISBN 87-574-6012-4 (ib.)
03d038667 - UBBJUR Eur/1 eks. 2 (PENSUM)

L 1136
Den Europeiske menneskerettighetskonvensjon (1950)
Den Europæiske Menneskerettighedskonvention : med
kommentarer. - 2. udg. - København, 2003- . - b.
03d035390 - UBBJUR Eur/1 eks. 2 - status: kat,sub

L 1144
International law. - Oxford, 2003. - LI, 841 s.
ISBN 0-19-925114-2 (h.)
03d039920 - UBBJUR L 1144 Int

L 1144
Shaw, Malcolm N.
International law. - 5th ed. - Cambridge, 2003. - CXLV,
1288 s.
ISBN 0-521-82473-7 (ib.),0-521-53183-7 (h.)
03d038318 - UBBJUR L 1144 Sha

L 1146
United States hegemony and the foundations of international
law. - Cambridge, 2003. - XVII, 531 s.
ISBN 0-521-81949-0 (ib.)
03d036093 - UBBJUR L 1146 Uni

L 1149
Knop, Karen
Diversity and self-determination in international law. -
Cambridge, 2002. - XXII, 434 s. - (Cambridge studies in
international and comparative law)
ISBN 0-521-78178-7 (ib.)
03d038371 - UBBJUR L 1149 Kno

L 1164
Baderin, Mashood A.
International human rights and Islamic law. - Oxford,
2003. - XXI, 279 s. - (Oxford monographs in international
law)
ISBN 0-19-926659-x (ib.)
03d040629 - UBBJUR L 1286 Bad

L 1164
Globalizing rights. - Oxford, 2002. - IX, 271 s. - (The
Oxford Amnesty lectures ; 1999)
ISBN 0-19-280305-0 (h.)
03d037816 - UBBJUR L 1164 Glo

L 1164
Provost, René
International human rights and humanitarian law. -
Cambridge, 2002. - XXXIX, 418 s. - (Cambridge studies in
international and comparative law)
ISBN 0-521-80697-6 (ib.)
03d035563 - UBBJUR L 1164 Pro (Opptrykk 2003)

L 1164
Wilson, Richard A.
The politics of truth and reconciliation in South
Africa : legitimizing the post-apartheid state. -
Cambridge, 2001. - XXI, 271 s. - (Cambridge studies in law
and society)
ISBN 0-521-00194-3 (h.),0-521-80219-9 (ib.)
03d039937 - UBBJUR L 1164 Wil (Opptrykk 2002)

L 1172
Salman, Salman M.A.
Conflict and cooperation on South Asia's international
rivers : a legal perspective. - London, c2002. - XIX, 399
s. - (International and national water law and policy
series ; vol. 8)
ISBN 90-411-1958-2 (ib.)
03d034796 - UBBJUR L 1172 Sal

L 1173
Arlov, Thor B.
Svalbards historie. - 2. rev. utg. - Trondheim, 2003. -
499 s.
ISBN 82-519-1851-0 (ib.)
03d042798 - UBBJUR L 1173 Arl

L 1173.5
United Nations High Commissioner for Refugees
Håndbok om prosedyrer og kriterier for å fastsette
flyktningers rettsstilling : i henhold til 1951-
konvensjonen og 1967-protokollen om flyktningers
rettsstilling. - Oslo, 2003. - 98 s.
03d043821 - UBBJUR L 1173.5 Uni

L 1186.3
Cuthbert, Mike
E.U. law in a nutshell. - 4th ed. - London, 2003. - 123
s. - (Nutshells)
ISBN 0-421-78380-x (h.)
03d034950 - UBBJUR L 1186.3 Cut

L 1186.3
Joint practical guide of the European Parliament, the
Council and the Commission : for persons involved in the
drafting of legislation within the Community
institutions. - Luxembourg, 2003. - 91 s.
ISBN 92-894-4063-5 (h.)
03d042802 - UBBJUR/EDC L 1186.3 Joi

L 1186.3
Rasmussen, Hjalte
EU-ret i kontekst. - 5. rev. udg. - København, c2003. -
794 s.
ISBN 87-619-0648-4 (h.)
03d040165 - UBBJUR L 1186.3 Ras

L 1186.11
Gundersen, Fridtjof Frank
Introduksjon til EU. - Sandvika, [2002]. - 125 s.
ISBN 82-90961-19-7 (h.)
03d040743 - UBBJUR Gun eks. 2 (PENSUM)

L 1186.42
Main results of the April 2003 fiscal notifications
presented by the candidate countries. - Luxembourg, 2003
. - 95 s. - (Enlargement papers ; nr 17/2003)
ISBN 92-894-5095-9 (h.)
03d042733 - UBBJUR/EDC L 1186.42 Mai

L 1186.51
EUs Lisboa-strategi : hva gjør Norge?. - [Oslo], 2003. - 62
s.
03d038687 - UBBJUR/EDC L 1186.51 EUs

L 1186.52
Busch, Henriette Lund
EU er ikke all verden : EU på den internasjonale arena.
- Oslo, 2003. - X, 162 s. - (IUSEF ; nr 42)
ISBN 82-15-00474-1 (h.)
03d042776 - UBBJUR/EDC L 1186.52 Bus

L 1186.52
The Financial sector in Bulgaria. - Luxembourg, 2003. - 82
s. - (Enlargement papers ; nr 18/2003)
ISBN 92-894-5096-7 (h.)
03d042738 - UBBJUR/EDC L 1186.52 Bul

L 1186.52
Regions in action, a country on the move : a selection of
successful projects supported by the Structural Funds in
Greece. - Luxembourg, 2003. - 43 s.
ISBN 92-894-5266-8 (h.)
03d042786 - UBBJUR/EDC L 1186.52 Hel

L 1186.52
The Implementation of the Corpus Juris in the member states.
- Antwerpen, c2000- . - b.
03d043751 - UBBJUR L 1186.52 Imp

L 1186.53
Competitiveness, sustainable development and cohesion in
Europe : from Lisbon to Gotheburg : structural policies
and European territories. - Luxembourg, 2003. - 57 s.
ISBN 92-894-6007-5 (h.)
03d043689 - UBBJUR/EDC L 1186.53 Com

L 1201
Collective security law. - Aldershot, 2003. - XXV, 589 s. -
(The Library of essays in international law)
ISBN 0-7546-2235-5 (ib.)
03d037139 - UBBJUR L 1201 Col

L 1201
Solana, Javier E.
A secure Europe in a better world. - Thessaloniki, 2003
. - 16 s.
03d042801 - UBBJUR/EDC L 1201 Sol kopi

L 1202
International environmental law. - Aldershot, c2003. - 2 b.
- (The Library of essays in international law)
ISBN 0-7546-2239-8 (ib.)
03d037143 - UBBJUR L 1202 Int

L 1209
International dispute settlement. - Aldershot, c2003. -
XXX, 521 s. - (The Library of essays in international law)
ISBN 0-7546-2236-3 (ib.)
03d037141 - UBBJUR L 1209 Int

L 1209
Jones, John R. W. D.
International criminal practice : the International
Tribunal for the Former Yugoslavia, theInternational
Criminal Tribunal for Rwanda, the International Criminal
Court, the Special Court for Sierra Leone, the East Timor
Special Panel for Serious Crimes, war crimes prosecutions
in Kosovo. - [3rd ed.]. - Oxford, 2003. - XLIV, 1085 s.
ISBN 0-19-926436-8 (ib.),1-57105-229-1 (ib.)
03d042243 - UBBJUR L 1209 Joh

L 1213
Bain, William
Between anarchy and society : trusteeship and the
obligations of power. - Oxford, 2003. - VIII, 216 s.
ISBN 0-19-926026-5 (ib.)
03d037572 - UBBJUR L 1213 Bai

L 1215
Hirst, Paul Q.
Krig og magt i det 21. århundrede : staten,
konflikterne og det internationale system. - København,
2003. - 217 s.
ISBN 87-412-2401-9 (h.)
03d038512 - UBBJUR L 1215 Hir

L 1244
Lindquist, Ulf
Församlingsjuridik : en handbok om de regler som gäller
för trossamfund. - Stockholm, 2002. - 196 s.
ISBN 91-39-10491-5 (h.)
03d026082 - UBBJUR L 1244 Lin

L 1286
Baderin, Mashood A.
International human rights and Islamic law. - Oxford,
2003. - XXI, 279 s. - (Oxford monographs in international
law)
ISBN 0-19-926659-x (ib.)
03d040629 - UBBJUR L 1286 Bad

L 1286
Islamic law : theory and practice. - London, 1997. - VI,
248 s.
ISBN 1-86064-119-9 (ib.),1-86064-652-2 (h.)
02d055596 - UBBJUR L 1286 Isl (Opptrykk 2001)

L 1402
Towards an information society for all. - Luxembourg, 2003.
- 25 s.
ISBN 92-894-6164-0 (h.)
03d042803 - UBBJUR/EDC L 1402 Tow

L 1403
Hasebrook, Joachim
Perspectives for European e-learning businesses :
markets, technologies and strategies. - Luxembourg, 2003. -
207 s. - (Cedefop Reference series ; 47)
ISBN 92-896-0215-5 (h.)
03d042764 - UBBJUR/EDC L 1403 Has