Universitetsbiblioteket i Bergen : Fagsider

 

Ny nettside:

uib.no/ub

Rettsvitenskap

Nye bøker ved Det juridiske fakultetsbibliotek (inkl EDC) - november 2002

Ordnet etter L-katalogen

L 5
Felldal, Per-Ivar
Årsrapport 2001. - [Oslo], [2002]. - 82 s. -
(Stensilserie for Juss-Buss ved Institutt for
rettssosiologi ; nr 85 i.e. [86])
75d727746 - UBBJUR L 17 Jus/85

L 5
Varför finns vi till? : Juristklubben Codex genom sex
decennier : festskrift utgiven i anledning av
Juristklubben Codex 60-årsjubileum. - Helsingfors, 2000.
- 115 s.
02d045224 - UBBJUR L 19 Cod

L 6
Figueiredo, Ivo de
Fri mann : Johan Bernhard Hjort : en dannelseshistorie.
- Oslo, c2002. - 446 s., pl.
ISBN 82-03-22291-9 (ib.)
02d057955 - UBBJUR L 6 Fig

6
Gerhardsen, Rune
Du er faren min likevel?. - Oslo, c2002. - 268 s.
ISBN 82-03-22815-1 (ib.)
02d053188 - UBBJUR L 661 Ger

L 6
Lier, Leif A.
En reisende i drap. - [Oslo], 2002. - 274 s., pl.
ISBN 82-496-0572-1 (ib.)
02d061258 - UBBJUR L 6 Lie

L 6
The Supreme Court in American society : equal justice under
law / editor Kermit L. Hall. - New York : Garland, 2000. -
10 b. - (A Garland serien)
02d042732 - UBBJUR L 965 Sup
2 : The justices, judging, and judicial reputation, 2000. -
VII, 384 s. - (2)
ISBN 0-8153-3425-7 (ib.)
02d055262 - UBBJUR L 965 Sup/2

L 7
Jor, Finn Eivind
Rettsvitenskap : repetisjonshefte for juss-varianten
til ex. fac. - Oslo, 2002. - 109 s.
ISBN 82-05-30734-2 (h.)
02d061236 - UBBJUR Jor eks. 2 (PENSUM)

L 10
Larenz, Karl
Methodenlehre der Rechtswissenschaft. - 3. neu bearb.
Aufl. - Berlin, c1995. - XII, 325 s. - (Springer-Lehrbuch)
ISBN 3-540-59086-2 (h.)
02d047665 - UBBJUR L 10 Lar

10.1
Europakommisjonen
The implementation and results of the European year of
languages 2001 : report from the Commission to the
Council, the European Parliament, the Economic and Social
Committee and the Commettee of the Regions. - Luxembourg,
2002. - 35 s. - (Documents / Commission of the European
Communities)
02d059549 - UBBJUR/EDC Com-hyllen 2002/597

L 11
Langfeldt, Sverre Faafeng
Oppgavesamling i rettslære med løsningsveiledninger :
forretningsjus, markedsrett : des. 1988-juni 2001. - 6.
utg. - Oslo, 2001. - 170 s.
ISBN 82-592-0034-1 (h.)
02d058637 - UBBJUR L 11 Lan

L 12.3
Dictionary of property and construction law. - London, 2002
. - 199 s.
ISBN 0-419-26100-1 (ib.),0-419-26110-9 (h.)
02d053381 - UBBJUR L 12.3 Dic

L 12.3
Hansen, Einar
Bedre engelsk forretningsspråk : norsk-engelsk/engelsk-
norsk : spesialordbok i økonomisk administrativt fagspråk.
- 4. utg. - Oslo, 2000. - 281 s.
ISBN 82-02-19647-7 (ib.)
02d045153 - UBBJUR Ref L 12.3 Han

L 12.7
Europakommisjonen
Structural indicators. - Luxembourg, 2002. - 25 s. -
(Documents / Commission of the European Communities)
02d058094 - UBBJUR/EDC Com-hyllen 2002/551

L 12.7
The EFTA/EU statistical co-operation outside and within the
EEA framework : legal basis, practical experiences and
guidelines. - Oslo, [2001]. - 55 s. - (Statistisk
sentralbyrås håndbøker ; 75)
02d052287 - UBBJUR/EDC L 12.7 Eft

L 13.3
Europakommisjonen
The Commission's legislative and work programme for
2003. - Luxembourg, 2002. - 34, 50 s. - (Documents /
Commission of the European Communities)
02d060533 - UBBJUR/EDC Com-hyllen 2002/590

L 13.3
Guidelines on the applicability of article 53 of the EEA
agreement to horizontal cooperation agreements. -
Luxembourg, 2002
I: Official Journal of the European Communities. C
266(2002)
02d057521 - UBBJUR/EDC L 13.3 Off

L 13.3
Guide to the implementation of directives based on the New
Approach and the Global Approach. - Luxembourg, 2000. -
112 s.
ISBN 92-828-7500-8 (h.)
02d058478 - UBBJUR/EDC L 13.3 Gui eks. 2

L 13.5
Guidelines on human rights and the fight against terrorism
: adopted by the Committee of Ministers on 11 July 2002
at the 804th meeting of the Ministers' Deputies c
Council of Europe. - Strasbourg, 2002. - 39 p.
ISBN 92-871-5021-4 (h.)
02d046268 - UBBJUR/EDC L 13.5 Gui

L 14.1
Norge
[Helsepersonelloven, 1999]
Helsepersonelloven og pasientrettighetsloven med nye
forskrifter : lov om helsepersonell m.v., vedtatt 2. juli
1999 nr 64 : lov om pasientrettigheter, vedtatt 2. juli
1999 nr 63. - Oslo, c2002. - 72 s. - (Helserett)
ISBN 82-7841-147-6 (h.)
02d057253 - UBBJUR L 14.1 Hel

L 14.7
Belgian company law : a trilingual edition with an English
translation of the Coordinated acts on commercial
companies as amended and in effect from 1 July 1996. -
The Hague, c1996. - XVIII, 472 s. - (Series of legislation
in translation ; 11)
ISBN 90-411-0284-1,2-8027-0733-7
02d043013 - UBBJUR L 14.7 Bel

L 14.7
Nederland
[Lover, etc.]
New Netherlands Civil Code : Book 8 : means of traffic
and transport. - Hague, c1995. - XXVIII, 439 s. - (Series
of legislation in translation ; 6)
ISBN 90-411-0129-2
02d043082 - UBBJUR L 14.7 Ned

L 14.7
Nederland
[Rijksoctrooiwet (1995)]
New Dutch Patents Act : a bilingual edtion. - The Hague
, c1995. - VII, 83 s. - (Series of legislation in
translation ; 5)
ISBN 90-411-0045-8
02d044628 - UBBJUR L 14.7 Ned

L 14.7
Niederländisches bürgerliches Gesetzbuch. - The Hague, 1995-
. - b.
ISBN 3-406-39640-2
02d052087 - UBBJUR L 14.7 Nie

L 15.1
Müller, Sigurd 1924-
Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen i
Høyesterett. - [3. utg.]. - [Oslo], 2002. - 194 s.
ISBN 82-7833-037-9 (h.)
02d058631 - UBBJUR L 15.1 Mül

L 15.2
Ejendomsretlig domssamling. - København, c2002. - XXIV,
1137 s.
ISBN 87-619-0383-3 (h.)
02d055739 - UBBJUR L 15.2 Eje

L 16.4
Case law of the Boards of Appeal of the European Patent
Office. - 4th ed. - München, 2002. - XXVI, 646 s.
ISBN 3-89605-048-6 (ib.)
02d042027 - UBBJUR L 16.4 Cas

L 16.4
International Chamber of Commerce
Collected opinions 1995-2001 on UCP 500, UCP 400, URC
522& URDG 458 : queries and responses. - Paris, 2002. -
574 s. - (ICC publication ; No. 632)
ISBN 92-842-1297-9 (ib.)
02d045225 - UBBJUR L 16.4 ICC

L 16.5
Rett til rett : en vurdering av konkurranseforholdene i
markedet for juridiske tjenester. - Oslo, 2002. - 231 s.
- (Norges offentlige utredninger ; NOU 2002:18)
ISBN 82-583-0668-5 (h.)
75d727743 - UBBJUR L 16.5 NOU
75d727744 - UBBJUR L 16.5 NOU eks. 2
02d058441 - UBBJUR/EDC L 16.5 Nou

L 17
Bloc (Oslo)
Bloc. - Oslo
02d052515 - UBBJUR L 17 Blo 2002- . (Z - går via
Tidsskrift)

L 17
Child and family law quarterly. - Bristol
ISSN 1358-8184
02d012720 - UBBJUR L 17 Chi 14(2002)- . (Z - går
via Tidsskrift)

L 17
EBLIDA hot news : the EBLIDA newsletter on EU libarry &
information societyissues. - The Hague
02d057141 - UBBJUR/EDC L 17 EBL 2002 sept.- . (Z -
går via Tidsskrift)

L 17
Enlargement papers. - Brussels
ISSN 1608-9022
01d006094 - UBBJUR/EDC Nr 1(2000)- . (Oppstilling
se de enkelte bind) (Går via Tidsskrift)

L 17
European business facts and figures. - Luxembourg. - (Theme
4, Industry, trade and services.)
ISSN 1681-2050
02d058120 - UBBJUR/EDC L 807 EU 1990/2000- . (Z -
går via Tidsskrift)

L 17
European Trade Union yearbook ... - Brussels
02d036025 - UBBJUR/EDC L 17 Eur 2001- . (Z - går
via Tidsskrift)

L 17
European Union foreign direct investment yearbook ... :
analytical aspects: detailed tables on CD-ROM. -
Luxembourg. - (Theme 2, Economy and finance) (Panorama of
the European Union)
01d042039 - UBBJUR/EDC L 763 Eur 2000- . (Z - går
via Tidsskrift)

L 17
... I korte trekk. - Luxembourg
ISSN 1681-0996
02d024222 - UBBJUR/EDC L 837 I 1999- . (Z - går via
Tidsskrift)

L 17
Information society statistics : data ... - Luxembourg. -
(Theme 4, Industry, trade and services) (Pocketbooks)
02d006267 - UBBJUR/EDC L 1403 Inf 2001- . (Z - går
via Tidsskrift)

L 17
Kundehåndboken ... - Oslo
02d053736 - UBBJUR L 17 Kun 2002- . (Z - går via
Tidsskrift)

L 17
The Law teacher. - London
ISSN 0306-9400
02d042385 - UBBJUR L 17 Law 36(2002)- . (Z - går
via Tidsskrift)

L 17
The social situation in the European Union ... - Luxembourg
02d061491 - UBBJUR/EDC L 778 Soc 2000- .

L 17
... the year in brief. - Luxembourg
ISSN 1681-083x
02d018489 - UBBJUR/EDC L 837 Eur 1999- . (Z - går
via Tidsskrift)

L 18
Oljejuristseminar (15 : 1990 : Opio)
Opio-seminaret : foredrag holdt ved det 15.
oljejuristseminar i Opio, Frankrike, 10.-14. oktober 1990.
- Oslo, 1991. - 126, 18 s. - (Marius ; 180)
75d727762 - UBBJUR L 1300 Olj eks. 3

L 19
Erkjennelse og engasjement : minneseminar for David Roland
Doublet (1954-2000). - Bergen, 2002. - 162 s.
ISBN 82-7674-890-2 (ib.)
02d057357 - UBBJUR L 19 Dou eks. 2

L 19
Folkefiende? : 70 år med Tor Erling Staff. - Oslo, c2002. -
282 s.
ISBN 82-489-0257-9 (h.)
02d061235 - UBBJUR L 19 Sta

L 19
Varför finns vi till? : Juristklubben Codex genom sex
decennier : festskrift utgiven i anledning av
Juristklubben Codex 60-årsjubileum. - Helsingfors, 2000.
- 115 s.
02d045224 - UBBJUR L 19 Cod

L 22
Torkelsen, Arve
Rett skal være rett (om det er aldri så galt) : norske
unnskyldninger og tvilsomme bortforklaringer. - Bjørnemyr,
2002. - 93 s.
ISBN 82-7889-053-6 (h.)
02d058623 - UBBJUR L 22 Tor

L 27
Fitzpatrick, Peter 1941
Modernism and the grounds of law. - Cambridge, 2001. -
X, 261 s. - (Cambrigde studies in law and society)
ISBN 0-521-80222-9 (ib.),0-521-00253-2 (h.)
02d047414 - UBBJUR L 27 Fit

L 27
Posner, Richard A.
Frontiers of legal theory. - Cambridge, Mass., 2001. -
453 s.
ISBN 0-674-00485-x (ib.)
02d047335 - UBBJUR L 27 Pos

L 34.5
Rees, Teresa
National policies on women and science in Europe : a
report about women and science in 30 countries. - Brussels
, 2002. - 140 s.
ISBN 92-894-3579-8 (h.)
02d060265 - UBBJUR/EDC L 34.5 Ree

L 34.5
Veien mot likestilling i EU. - Oslo, [2002]. - 18 s.
02d060268 - UBBJUR/EDC L 34.5 Vei

L 34.5
Ljoså, Tone
Utlendingsforskriften § 37, 6. ledd (tidligere 5. ledd)
: oppholdstillatelse for utenlandske kvinner etter
samlivsbrudd. - Oslo, 2001. - 227, [34] s. - (Stensilserie
/ Juss-buss ved Institutt for kriminologi ogrettssosiologi
; nr 83)
75d727763 - UBBJUR L 17 Jus/83

L 34.5
Responsible selves : women in the nordic legal culture. -
Aldershot, c2001. - X, 373 s.
ISBN 0-7546-2160-x (ib.)
02d050818 - UBBJUR L 34.5 Res

L 34.6
Barnombudsmannen
Barnets bästa : från vision till verklighet. -
Stockholm, 2001. - 126 s.
ISBN 91-38-31834-2 (h.)
02d048140 - UBBJUR L 34.6 Bar

L 34.6
Child and family law quarterly. - Bristol
ISSN 1358-8184
02d012720 - UBBJUR L 17 Chi 14(2002)- . (Z - går
via Tidsskrift)

I 77
Ved frigjøringen av Norge. - [S.l.], [1945]. - [48] s.
75d727753 - UBBJUR L box 57

L 98.23
Gulatingsseminaret (2000 : Eivindvik)
Gulatingsseminaret 2000, Eivindvik 1. og 2. september
2000 : fire foredrag. - Bergen, 2002. - 70 s. - (Det
juridiske fakultets skriftserie ; nr 87)
ISBN 82-7960-014-0 (h.)
75d727750 - UBBJUR L 17 Uni/87
75d727752 - UBBJUR L 98.23 Gul eks. 3
75d727751 - UBBJUR L 98.23 Gul eks. 2
02d060982 - UBBJUR/EDC L 98.23 Gul

L 117
Nederland
[Lover, etc.]
New Netherlands Civil Code : Book 8 : means of traffic
and transport. - Hague, c1995. - XXVIII, 439 s. - (Series
of legislation in translation ; 6)
ISBN 90-411-0129-2
02d043082 - UBBJUR L 14.7 Ned

117
Niederländisches bürgerliches Gesetzbuch. - The Hague, 1995-
. - b.
ISBN 3-406-39640-2
02d052087 - UBBJUR L 14.7 Nie

L 124
Caenegem, R.C. van
European law in the past and the future : unity and
diversity over two millennia. - Cambridge, 2002. - VIII,
175 s.
ISBN 0-521-80938-x (ib.),0-521-00648-1 (h.)
02d060444 - UBBJUR L 1186 Cae

L 124
Subsidiarität als rechtliches und politisches
Ordnungsprinzip in Kirche, Staat und Gesellschaft :
Genese, Geltungsgrundlagen und Perspektiven an der
Schwelle des dritten Jahrtausends. - Berlin, 2002. - XI,
564 s. - (Rechtstheorie, Beiheft ; 20)
ISBN 3-428-10634-2 (h.)
75d727748 - UBBJUR L 17 Rec/20

L 128
Juenger, Friedrich K.
Selected essays on the conflict of laws. - Ardsley,
N.Y., c2001. - IX, 447 s. - (Transnational classics in
international law ; 1)
ISBN 1-57105-116-3 (ib.)
02d039973 - UBBJUR L 128 Jue

L 135
Kaplow, Louis
Fairness versus welfare. - Cambridge, MA, 2002. - XXII,
544 s.
ISBN 0-674-00622-4 (ib.)
02d044823 - UBBJUR L 135 Kap

L 135
The Law and economics of marriage and divorce. - Cambridge,
2002. - IX, 232 s.
ISBN 0-521-80933-9 (ib.),0-521-00632-5 (h.)
02d058797 - UBBJUR L 588 Law

135.5
Kevan, Tim
Sports personal injury : law & practice. - London, 2002
. - XXXIII, 351 s.
ISBN 0-421-77840-7 (h.)
02d045030 - UBBJUR L 135.5 Kev

L 138
Niederländisches bürgerliches Gesetzbuch / Franz Nieper, A.S.
Westerdijk (Red.). - The Hague : Kluwer, 1995-. - b.
ISBN 3-406-39640-2
02d052087 - UBBJUR L 14.7 Nie
Buch 1 : Personen- und Familienrecht. - München, 1996. -
XXX, 314 s. - (Series of legislation in translation ;
12) (Buch 1)
ISBN 90-411-0293-0,3-406-39641-0
02d042921 - UBBJUR L 14.7 Nie/1

L 157
Niederländisches bürgerliches Gesetzbuch / Franz Nieper, A.S.
Westerdijk (Red.). - The Hague : Kluwer, 1995-. - b.
ISBN 3-406-39640-2
02d052087 - UBBJUR L 14.7 Nie
Buch 2 : Juristische Personen bearbeitet von Arjen S.
Westerdijk...[et al.]. - Hague, c1995. - XXV, 384 s. -
(Series of legislation in translation ; 4) (Buch 2)
ISBN 90-411-0011-3 (ib.),3-406-39642-9 (ib.)
02d042930 - UBBJUR L 14.7 Nie/2

L 162
Ryan, Kristin
Beskyttelse av voksne : en fremstilling av fransk rett
og en sammenligning mellomfransk og norsk rett. - Oslo,
2002. - 59 s. - (Stensilserie / Institutt for privatrett,
Universitetet i Oslo ; nr 158)
ISBN 82-7236-149-3 (h.)
75d727749 - UBBJUR L 162 Rya eks. 2

L 164
Blume, Peter
Protection of informational privacy. - København, 2002.
- X, 259 s.
ISBN 87-574-0497-6 (h.)
02d042175 - UBBJUR L 164 Blu

L 164
Bygrave, Lee A.
Data protection law : approaching its rationale, logic
and limits. - Dortrecht, 2002. - XXVII, 426 s. -
(Information law series ; 10)
ISBN 90-411-9870-9 (ib.)
02d042184 - UBBJUR L 164 Byg

L 164
The Law of privacy and the media. - Oxford, 2002. - LXXIV,
779 s.
ISBN 0-19-925430-3 (ib.)
02d031148 - UBBJUR L 164 Law

L 181
Hov, Jo
Kontraktsrett. - Oslo : Papinian, 2002. - 2 b.
1 : Avtaleslutning og ugyldighet. - 3. utg, 2002. - 474 s.
- (1)
ISBN 82-91060-12-6 (ib.)
02d057273 - UBBJUR Hov (PENSUM)

L 181
Treitel, G. H.
Some landmarks of twentieth century contract law. -
Oxford, 2002. - XIX, 141 s. - (Clarendon law lectures)
ISBN 0-19-925575-x (ib.)
02d049003 - UBBJUR L 181 Tre

L 181
Poole, Jill
Textbook on contract. - 6th ed. - London, c2001. -
XXXVI, 513 s.
ISBN 1-84174-194-9 (h.)
02d053448 - UBBJUR L 181 Poo

L 186
Hov, Jo
Kontraktsrett. - Oslo : Papinian, 2002. - 2 b.
2 : Avtalebrudd og partsskifte. - 2. utg, 2002. - 417 s. -
(2)
ISBN 82-91060-13-4 (ib.)
02d057278 - UBBJUR Hov (PENSUM)

196
Dictionary of property and construction law. - London, 2002
. - 199 s.
ISBN 0-419-26100-1 (ib.),0-419-26110-9 (h.)
02d053381 - UBBJUR L 12.3 Dic

L 197
Veiledning til jordbruksforskriftene : husdyrgjødsel,
silopressaft og bakkeplanering. - Oslo, 2001. - 49 s.
ISBN 82-7655-419-9 (h.)
02d057226 - UBBJUR L 242 Vei

L 199
Ejendomsretlig domssamling. - København, c2002. - XXIV,
1137 s.
ISBN 87-619-0383-3 (h.)
02d055739 - UBBJUR L 15.2 Eje

L 206
Lawson, F. H.
The law of property. - 3rd rev. ed. - Oxford, 2002. -
IX, 206 s. - (Clarendon law series)
ISBN 0-19-829993-1 (h.)
02d053458 - UBBJUR L 206 Law

L 212
Komesar, Neil K.
Law's limits : the rule of law and the supply and
demand of rights. - Cambridge, 2001. - X, 206 s.
ISBN 0-521-80629-1 (ib.),0-521-00086-6 (h.)
02d058790 - UBBJUR L 212 Kom

L 218
Skogvoll, Trond
Tap av rettigheter i fast eiendom ved passivitet. -
Tromsø, 1995. - 50 bl. - (Særavhandling / Institutt for
rettsvitenskap, Universitetet i Tromsø ; nr 62)
75d727758 - UBBJUR L 218 Sko eks. 2

L 238
Fiskeridepartementet
Nordisk samarbeid. - [Oslo], 2002. - 156 s. - (St.meld.
; nr 5 (2002-2003))
02d058518 - UBBJUR/EDC L 238 Fis

L 239
Europakommisjonen
Action plan to counter the social, economic and
regional consequences of the restructuring of the EU
fishing industry. - Luxembourg, 2002. - 22 s. - (Documents
/ Commission of the European Communities)
02d060560 - UBBJUR/EDC Com-hyllen 2002/600

L 241
Five years of new wildlife trade regulations : 1997-2002 :
the European Union's contribution to sustainable trade
and species conservation. - Luxembourg, 2002. - 10 s.
ISBN 92-894-4122-4 (h.)
02d058530 - UBBJUR/EDC L 241 Fiv

L 242
Europakommisjonen
Proposal for a Council regulation amending Regulation
(EEC) no 2092/91 on organic production of agricultural
products and foodstuffs. - Luxembourg, 2002. - 7 s. -
(Documents / Commission of the European Communities)
02d059202 - UBBJUR/EDC Com-hyllen 2002/561

L 242
Europakommisjonen
Report from the Commission on food irradiation for the
period September 2000 to December 2001. - Luxembourg, 2002
. - 17 s. - (Documents / Commission of the European
Communities)
02d059193 - UBBJUR/EDC Com-hyllen 2002/549

L 242
Veiledning til jordbruksforskriftene : husdyrgjødsel,
silopressaft og bakkeplanering. - Oslo, 2001. - 49 s.
ISBN 82-7655-419-9 (h.)
02d057226 - UBBJUR L 242 Vei

L 243
Ways forward for sustainable agriculture. - Luxembourg,
2002. - 43 s.
ISBN 92-830-0008-0 (h.)
02d055168 - UBBJUR/EDC L 243 Way

L 245
Mynors, Charles
The law of trees, forests and hedgerows. - London, 2002
. - LXXII, 681 s.
ISBN 0-421-59040-8 (ib.)
02d045034 - UBBJUR L 245 Myn

L 246
Vassdrags- og energirett. - [2. utg.]. - Oslo, c2002. - 786
s.
ISBN 82-15-00280-3 (ib.)
02d057356 - UBBJUR L 246 Vas eks. 2

L 256
Danmark
[Renteloven (1977)]
Renteloven : lov om renter ved forsinket betaling m.v.
nr. 638 af 21. december 1977. - 2. udg. - København, 2002.
- 240 s.
ISBN 87-619-0388-4 (h.)
02d059079 - UBBJUR L 274 Mun

L 256
Kuss, Horst
Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB), Teile A und
B : Kommentar : Ausgabe 2000. - 3. überarb. und erweiterte
Aufl. - München, 2002. - XXVIII, 1179 s.
ISBN 3-406-48045-4 (ib.)
02d041770 - UBBJUR L 291 Kus

L 257
Sverige. Utredningen om elektronisk kommunikation
Lag om elektronisk kommunikation : delbetänkande. -
Stockholm, 2002. - 893 s. - (Statens offentliga
utredningar ; 2002:60)
ISBN 91-38-21710-4 (h.)
02d041914 - UBBJUR L 294 Sve

L 274
Danmark
[Renteloven (1977)]
Renteloven : lov om renter ved forsinket betaling m.v.
nr. 638 af 21. december 1977. - 2. udg. - København, 2002.
- 240 s.
ISBN 87-619-0388-4 (h.)
02d059079 - UBBJUR L 274 Mun

L 277.1
Miles, Richard
Blackstone's sale & supply of goods & services. -
London, 2001. - XXXVIII, 590 s.
ISBN 1-84174-120-5 (h.)
02d051971 - UBBJUR L 277.1 Mil

L 277.2
Martinussen, Roald
Forbrukerkjøp : etter forbrukerkjøpsloven av 2002. -
Oslo, c2002. - 262 s.
ISBN 82-02-21841-1 (h.)
02d055731 - UBBJUR Mar eks. 2 (PENSUM)

L 278.5
Norberg, Per
Konkurrenslagstiftning och bostadspolitik : en studie a
av den svenska hyresregleringens förhållande till EG:s och
Sveriges konurrensrätt. - Lund, 1999. - 254 s. - (Skrifter
utgivna vid Juridiska Fakulteten i Lund ; 132) (Norma :
Normative development within the social dimension ; 2)
ISBN 91-544-2431-3 (ib.)
75d727756 - UBBJUR L 17 Nor/2

L 287
Europakommisjonen
On implementation of the Risk Capital Action Plan
(RCAP). - Luxembourg, 2002. - 38 s. - (Documents /
Commission of the European Communities)
02d059188 - UBBJUR/EDC Com-hyllen 2002/563

L 287
Europe´s single market with the euro in circulation : ten
achievements and ten prospects. - Luxembourg, 2002. - 31
s.
ISBN 92-830-0002-1 (h.)
02d055165 - UBBJUR/EDC L 287 Eur

L 291
Dictionary of property and construction law. - London, 2002
. - 199 s.
ISBN 0-419-26100-1 (ib.),0-419-26110-9 (h.)
02d053381 - UBBJUR L 12.3 Dic

L 291
Kuss, Horst
Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB), Teile A und
B : Kommentar : Ausgabe 2000. - 3. überarb. und erweiterte
Aufl. - München, 2002. - XXVIII, 1179 s.
ISBN 3-406-48045-4 (ib.)
02d041770 - UBBJUR L 291 Kus

L 292
Niederländisches bürgerliches Gesetzbuch / Franz Nieper, A.S.
Westerdijk (Red.). - The Hague : Kluwer, 1995-. - b.
ISBN 3-406-39640-2
02d052087 - UBBJUR L 14.7 Nie
Buch 8 : Verkehrsmittel und Beförderung. - München, 1997. -
xxx, 438 s. - (Series of legislation in translation ;
13) (Buch 8)
ISBN 90-411-0388-0 (ib.),3-406-39645-3 (ib.)
02d042936 - UBBJUR L 14.7 Nie/8

L 292
Nederland
[Lover, etc.]
New Netherlands Civil Code : Book 8 : means of traffic
and transport. - Hague, c1995. - XXVIII, 439 s. - (Series
of legislation in translation ; 6)
ISBN 90-411-0129-2
02d043082 - UBBJUR L 14.7 Ned

L 293.4
Europakommisjonen
Amended proposal for a regulation of the European
Parliament and of the Council amending Council regulation
(EEC) no 95/93 of 18 January 1993 on common rules for the
allocation ofslots at Community airports. - Luxembourg,
2002. - 22 s. - (Documents / Commission of the European
Communities)
02d060563 - UBBJUR/EDC Com-hyllen 2002/623

L 294
Sverige. Utredningen om elektronisk kommunikation
Lag om elektronisk kommunikation : delbetänkande. -
Stockholm, 2002. - 893 s. - (Statens offentliga
utredningar ; 2002:60)
ISBN 91-38-21710-4 (h.)
02d041914 - UBBJUR L 294 Sve

L 297
Eiendomsmegling i praksis del 1. - [Oslo], 2002. - 254 s.
ISBN 82-7794-032-7 (spiralrygg)
02d057236 - UBBJUR L 297 Eie

L 305
Unjust enrichment and the law of contract. - The Hague,
2002. - IX, 492 s.
ISBN 90-411-1655-9 (ib.)
02d042185 - UBBJUR L 305 Unj

L 307
Udsen, Henrik
Den digitale signatur : ansvarsspørgsmål. - København,
c2002. - 294 s.
ISBN 87-619-0384-1 (h.)
02d057354 - UBBJUR L 307 Uds

L 367
Bengtsson, Bertil
Skadeståndslagen : en kommentar. - Stockholm, 2002. -
473 s. - (Norstedts gula bibliotek)
ISBN 91-38-50531-2 (ib.)
02d041912 - UBBJUR L 367 Ben

L 378
Kevan, Tim
Sports personal injury : law & practice. - London, 2002
. - XXXIII, 351 s.
ISBN 0-421-77840-7 (h.)
02d045030 - UBBJUR L 135.5 Kev

L 382
Unification of tort law : strict liability. - The Hague,
c2002. - XXVII, 4444 s. - (Principles of European tort law
; vol. 6)
ISBN 90-411-1705-9 (ib.)
02d042186 - UBBJUR L 382 Uni

L 386
Europakommisjonen
Proposal for a Council directive on compensation to
crimevictims. - Luxembourg, 2002. - 31 s. - (Documents /
Commission of the European Communities)
02d058129 - UBBJUR/EDC Com-hyllen 2002/562

L 396
Allen, Robin
Employment law and human rights. - Oxford, 2002. - XLI,
363 s. - (Blackstone's human rights series)
ISBN 1-84174-139-6 (h.)
02d044824 - UBBJUR L 714 All

L 398
Ryberg-Welander, Lotti
Arbetstidsregleringens utveckling : en studie av
arbetstidsreglering i fyra länder. - Lund, 2000. - 412 s. -
(Lund studies in sociology of law ; 11)
ISBN 91-7267-011-8 (h.)
02d050821 - UBBJUR L 404 Arb

L 400
Fanebust, Arne
Innføring i arbeidsrett : den individuelle del. - 2.
utg. - Oslo, c2002. - 316 s.
ISBN 82-15-00261-7 (h.)
02d059059 - UBBJUR L 400 Fan

L 400
Sigeman, Tore
Arbetsrätten : en översikt av svensk rätt med
europarätt. - 3. rev. uppl. - Stockholm, c2001. - 178 s.
ISBN 91-39-20286-0
02d041783 - UBBJUR L 400 Sig

L 402
Edström, Örjan
Anställningsskydd och förändrade kvalifikationskrav i
kunskapssamhället : en undersökning av rättens funktion
för kärnarbetskraftens etablering, särskilt tillämpningen
av regeln om tillräckliga kvalifikationer i LAS 22 § vid
uppsägningar pga. arbetsbrist. - Uppsala, 2002. - 279 s.
ISBN 91-7678-478-9
02d039060 - UBBJUR L 402 Eds

L 404
Ryberg-Welander, Lotti
Arbetstidsregleringens utveckling : en studie av
arbetstidsreglering i fyra länder. - Lund, 2000. - 412 s. -
(Lund studies in sociology of law ; 11)
ISBN 91-7267-011-8 (h.)
02d050821 - UBBJUR L 404 Arb

L 407
Grønli, Vidar
Europeisering av arbeidslivet : utviklingen av et
europeisk tariffsamarbeid. - [Rev. utg.]. - Oslo, 2002. -
47 s.
02d048834 - UBBJUR/EDC L 407 Grø

L 413
Access to employment for vulnerable groups. - Luxembourg,
2002. - 37 s. - (Foundation paper ; no. 2 2002)
ISBN 92-897-0178-1 (h.)
02d060317 - UBBJUR/EDC L 413 Acc

L 414
Guide to doing business in Norway. - Oslo, 2002. - 108 s.
02d058627 - UBBJUR L 414 Gui

L 416
Belgian company law : a trilingual edition with an English
translation of the Coordinated acts on commercial
companies as amended and in effect from 1 July 1996. -
The Hague, c1996. - XVIII, 472 s. - (Series of legislation
in translation ; 11)
ISBN 90-411-0284-1,2-8027-0733-7
02d043013 - UBBJUR L 14.7 Bel

L 421
Lindley, Nathaniel
Lindley & Banks on partnership. - 18th ed. - London,
2002. - CLXI, 1131 s.
ISBN 0-421-67390-7 (ib.)
02d045029 - UBBJUR L 421 Lin

L 425
Davies, Paul L.
Introduction to company law. - Oxford, 2002. - XXIII,
312 s. - (Clarendon law series)
ISBN 0-19-924940-7 (h.)
02d053440 - UBBJUR L 425 Dav

L 438
Heffermehl, Jørgen Stang
Endring av aksjekapital. - Oslo, 2002. - 195 s. -
(Selskapsserien)
ISBN 82-7082-162-4 (h.)
02d058626 - UBBJUR L 438 Hef

L 444
Europakommisjonen
Better environment for enterprises. - Luxembourg, 2002.
- 18 s. - (Documents / Commission of the European
Communities)
02d060523 - UBBJUR/EDC Com-hyllen 2002/610

L 444
Stohlmeier, Thomas
German Public Takeover Law : bilingual edition with an
introduction to the law. - The Hague, c2002. - XVI, 485 s.
- (Series of legislation in translation ; 18)
ISBN 90-411-1803-9 (ib.)
02d042828 - UBBJUR L 444 Sto

L 455
Fællesskabsbestemmelserne om social sikring : Deres
rettigheder, hvis De flytter inden for Den Europæiske
Union. - Luxembourg, 2000. - 50 s. - (Social sikring og
social integration)
ISBN 92-828-8293-4 (h.)
02d059944 - UBBJUR/EDC L 455 Fæl

L 468
Bang, Jens 1942-
Arbejdsevnemetode : en teoretisk og praktisk indføring.
- København, 2002. - 112 s.
ISBN 87-89319-85-0 (h.)
02d057295 - UBBJUR L 468 Ban

L 474
Tømmerås, Ane Sofie
Billighetserstatning - og andre offentlige
erstatningsordninger. - Oslo, c2002. - 227 s.
ISBN 82-15-00260-9 (h.)
02d057358 - UBBJUR L 474 Tøm

L 474
Repairing the irreparable : State compensation to victims
in the European Union. - Umeå, 2001. - 414 s
ISBN 91-974139-1-7
02d048046 - UBBJUR L 1081 Rep

L 475.5
Berthelsen, Elisabeth
Informasjonsplikten. - 4. utg. - Oslo, 2001. - 80 s.
ISBN 82-7664-166-0 (h.)
02d057257 - UBBJUR L 475.5 Ber

L 482
Europakommisjonen
Amended proposal for a European Parliament and Council
regulation concerning sales promotions in the Internal
Market. - Luxembourg, 2002. - 16 s. - (Documents /
Commission of the European Communities)
02d059591 - UBBJUR/EDC Com-hyllen 2002/585

L 487
Wang, Kui Hua
Chinese commercial law. - Melbourne, Vic., 2000. -
XLIX, 326 s.
ISBN 0-19-550858-0 (h.)
02d051974 - UBBJUR L 487 Wan

L 491
Bull, Henrik 1957-
Det indre marked for tjenester og kapital : import av
finansielle tjenester. - Oslo, c2002. - 728 s.
ISBN 82-15-00211-0 (ib.)
02d051898 - UBBJUR L 763 Bul
02d059197 - UBBJUR L 763 Bul eks. 2

L 491
Sandelin, Bo
Ekonomin i EU. - Stockholm, 2002. - 126 s.
ISBN 91-7150-862-7 (h.)
02d044841 - UBBJUR/EDC L 491 San

L 491
Delors, Jacques
The Single Act and Europe : a moment of truth. -
[Luxembourg], [1986]. - 37 s. - (Jean Monnet lecture ;
9th)
02d059424 - UBBJUR/EDC L 491 Del kopi

L 499
Maritime policy : European Union legislation and objectives
for sea transport. - Luxembourg, 2002. - 13 s.
ISBN 92-894-3400-7 (h.)
02d058436 - UBBJUR/EDC L 499 Mar

L 525
Danmark. Udvalget vedrørende Bevissikring ved Krænkelse
af Immaterialrettigheder m.v.
Betænkning om bevissikring ved krænkelse af
immaterialrettigheder m.v. - København, 2000. - 134 s. -
(Betænkning ; nr 1385)
ISBN 87-90801-87-3 (h.),87-90801-88-1
01d048971 - UBBJUR L 525 Dan

L 526
Case law of the Boards of Appeal of the European Patent
Office. - 4th ed. - München, 2002. - XXVI, 646 s.
ISBN 3-89605-048-6 (ib.)
02d042027 - UBBJUR L 16.4 Cas

L 531
Sherman, Brad
The making of modern intellectual property law : the
British experience, 1760-1911. - Cambridge, 1999. - XX,
242 s. - (Cambridge studies in intellectual property
rights)
ISBN 0-521-56363-1 (ib.)
02d048995 - UBBJUR L 531 She

L 550
Morgan, Owen
International protection of performers' rights. -
Oxford, 2002. - XIX, 271 s.
ISBN 1-84113-285-3 (ib.)
02d030917 - UBBJUR L 550 Mor

L 552
Stamatoudi, Irini A.
Copyright and multimedia products : a comparative
analysis. - Cambridge, 2002. - XV, 317 s. - (Cambridge
studies in intellectual property rights ; 3)
ISBN 0-521-80819-7 (ib.)
02d048997 - UBBJUR L 552 Sta

L 559
Nederland
[Rijksoctrooiwet (1995)]
New Dutch Patents Act : a bilingual edtion. - The Hague
, c1995. - VII, 83 s. - (Series of legislation in
translation ; 5)
ISBN 90-411-0045-8
02d044628 - UBBJUR L 14.7 Ned

L 560
Musker, David
Community design law : principles and practice. -
London, 2002. - LXV, 564 s.
ISBN 0-421-79060-1 (ib.)
02d045019 - UBBJUR L 560 Mus

L 564
Norberg, Per
Konkurrenslagstiftning och bostadspolitik : en studie a
av den svenska hyresregleringens förhållande till EG:s och
Sveriges konurrensrätt. - Lund, 1999. - 254 s. - (Skrifter
utgivna vid Juridiska Fakulteten i Lund ; 132) (Norma :
Normative development within the social dimension ; 2)
ISBN 91-544-2431-3 (ib.)
75d727756 - UBBJUR L 17 Nor/2

L 570.5
The Law of privacy and the media. - Oxford, 2002. - LXXIV,
779 s.
ISBN 0-19-925430-3 (ib.)
02d031148 - UBBJUR L 164 Law

L 574
Niederländisches bürgerliches Gesetzbuch / Franz Nieper, A.S.
Westerdijk (Red.). - The Hague : Kluwer, 1995-. - b.
ISBN 3-406-39640-2
02d052087 - UBBJUR L 14.7 Nie
Buch 1 : Personen- und Familienrecht. - München, 1996. -
XXX, 314 s. - (Series of legislation in translation ;
12) (Buch 1)
ISBN 90-411-0293-0,3-406-39641-0
02d042921 - UBBJUR L 14.7 Nie/1

L 578
Child and family law quarterly. - Bristol
ISSN 1358-8184
02d012720 - UBBJUR L 17 Chi 14(2002)- . (Z - går
via Tidsskrift)

L 579
Biomedicine, the family, and human rights. - The Hague,
2002. - XII, 638 s.
ISBN 90-411-1627-3 (ib.)
02d042189 - UBBJUR L 785 Bio

L 583
Rasmussen, Nell
Familieret. - 6. udg. - [København], 2000. - 286 s.
ISBN 87-90790-37-5 (h.)
02d050820 - UBBJUR L 583 Ras

L 588
The Law and economics of marriage and divorce. - Cambridge,
2002. - IX, 232 s.
ISBN 0-521-80933-9 (ib.),0-521-00632-5 (h.)
02d058797 - UBBJUR L 588 Law

L 595
The Law and economics of marriage and divorce. - Cambridge,
2002. - IX, 232 s.
ISBN 0-521-80933-9 (ib.),0-521-00632-5 (h.)
02d058797 - UBBJUR L 588 Law

L 599
Grauers, Folke
Ekonomisk familjerätt : makars och sambors egendom och
bostad : gåva, arv, testamente och boutredning. - 5. uppl.
- Stockholm, 2002. - 287 s.
ISBN 91-7610-222-x (h.)
02d041733 - UBBJUR L 599 Gra

L 600
Iseskog, Tommy
Personaljuridik. - 15. uppl. - Stockholm, 2002. - 672
s.
ISBN 91-39-10555-5 (ib.)
02d041776 - UBBJUR L 400 Ise

L 652.5
Europakommisjonen
Proposal for a Council regulation on the harmonisation
ofgross national income at market prices ("GNI
regulation"). - Luxembourg, 2002. - 7 s. - (Documents /
Commission of the European Communities)
02d059235 - UBBJUR/EDC Com-hyllen 2002/558

L 661
Gerhardsen, Rune
Du er faren min likevel?. - Oslo, c2002. - 268 s.
ISBN 82-03-22815-1 (ib.)
02d053188 - UBBJUR L 661 Ger

L 661
Willoch, Kåre
Myter og virkelighet : om begivenheter frem til våre
dager med utgangspunkt i perioden 1965-1981. - [Oslo],
2002. - 548 s.
ISBN 82-02-20460-7 (ib.)
02d048096 - UBBJUR L 661 Wil

L 663
Subsidiarität als rechtliches und politisches
Ordnungsprinzip in Kirche, Staat und Gesellschaft :
Genese, Geltungsgrundlagen und Perspektiven an der
Schwelle des dritten Jahrtausends. - Berlin, 2002. - XI,
564 s. - (Rechtstheorie, Beiheft ; 20)
ISBN 3-428-10634-2 (h.)
75d727748 - UBBJUR L 17 Rec/20

L 663
King, Anthony
Does the United Kingdom still have a constitution?. -
London, 2001. - XVI, 111 s. - (The Hamlyn lectures ; 52nd
series)
ISBN 0-421-74930-x (h.)
02d045171 - UBBJUR L 663 Kin

L 664
Reinhard, Wolfgang
Geschichte der Staatsgewalt : eine vergleichende
Verfassungsgeschichte Europas von den Anfängen bis zur
Gegenwart. - 2. Aufl. - München, 2000. - 631 s.
ISBN 3-406-47442-x (h.),3-406-45310-4 (h.)
02d041765 - UBBJUR L 664 Rei

L 664
The Supreme Court in American society : equal justice under
law. - New York, 2000. - 10 b. - (A Garland serien)
02d042732 - UBBJUR L 965 Sup

L 664
Ved frigjøringen av Norge. - [S.l.], [1945]. - [48] s.
75d727753 - UBBJUR L box 57

L 666
Phillips, O. Hood
O. Hood Phillips & Jackson: Constitutional and
administrative law. - 8th ed. - London, 2001. - CXXVI, 855
s.
ISBN 0-421-57480-1 (h.)
02d045160 - UBBJUR L 666 Phi

L 666
The Supreme Court in American society : equal justice under
law / editor Kermit L. Hall. - New York : Garland, 2000. -
10 b. - (A Garland serien)
02d042732 - UBBJUR L 965 Sup
6 : A nation of states : federalism at the bar of the
Supreme Court, 2000. - VIII, 446 s. - (6)
ISBN 0-8153-3429-x (ib.)
02d055271 - UBBJUR L 965 Sup/6

L 683
The European Parliament. - Luxembourg, 2002. - 43 s.
02d060038 - UBBJUR/EDC L 683 Eur

L 684
Deliberative democracy and human rights. - New Haven, Conn.
, 1999. - VII, 317 s.
ISBN 0-300-07583-9 (ib.),0-300-08167-7 (h.)
02d054394 - UBBJUR L 684 Del

L 698
The Supreme Court in American society : equal justice under
law. - New York, 2000. - 10 b. - (A Garland serien)
02d042732 - UBBJUR L 965 Sup

L 701
Norway : a guide to living and working in Norway. - Oslo,
2001. - 31 s.
02d061221 - UBBJUR/EDC L 701 Nor

L 708
Bø, Bente Puntervold
Immigration control, law and morality : visa policies
towards visitors and asylum seekers : an evaluation of the
Norwegian visa policies within a legal and moral frame of
reference. - [Oslo], 2002. - 493 s. - (Perspektiv: 17 x 24
; 21)
ISBN 82-7477-099-4 (h.)
02d058662 - UBBJUR L 823 Bø

L 709
Biomedicine, the family, and human rights. - The Hague,
2002. - XII, 638 s.
ISBN 90-411-1627-3 (ib.)
02d042189 - UBBJUR L 785 Bio

L 709
Hathaway, Oona A.
Do human rights treaties make difference a difference?.
- New Haven, Conn., 2002. - S. 1935-2042
02d058661 - UBBJUR L 1164 Hat

L 709
Torkel Opsahls minneseminar (5 : 2000 : Oslo)
Bør en mulig grunnlovsreform inkludere en
menneskerettighetskatalog? : Torkel Opsahls minneseminar
2000. - Oslo, 2002. - 126 s.
ISBN 82-90851-37-5 (h.)
02d058639 - UBBJUR L 709 Tor

L 709
Österdahl, Inger
Implementing human rights in Africa : The African
Commission on Human and Peoples' Rights and individual
communications. - Uppsala, c2002. - 223 s. - (Studies in
international law ; Vol. 15)
ISBN 91-7678-500-9 (ib.)
02d039059 - UBBJUR L 709 Öst

L 709
Langlois, Anthony J.
The politics of justice and human rights : Southeast
Asia and universalist theory. - Cambridge, 2001. - IX, 214
s. - (Cambridge Asia-Pacific studies)
ISBN 0-521-80785-9 (ib.),0-521-00347-4 (h.)
02d058810 - UBBJUR L 709 Lan

L 709
Deliberative democracy and human rights. - New Haven, Conn.
, 1999. - VII, 317 s.
ISBN 0-300-07583-9 (ib.),0-300-08167-7 (h.)
02d054394 - UBBJUR L 684 Del

L 710
The Supreme Court in American society : equal justice under
law / editor Kermit L. Hall. - New York : Garland, 2000. -
10 b. - (A Garland serien)
02d042732 - UBBJUR L 965 Sup
7 : Freedom and equality : discrimination and the Supreme
Court, 2000. - VIII, 504 s. - (7)
ISBN 0-8153-3430-3 (ib.)
02d055273 - UBBJUR L 965 Sup/7

L 710
Cole, David 1958-
No equal justice : race and class in the American
criminal justice system. - New York, c1999. - XI, 218 s.
ISBN 1-56584-473-4 (ib.)
02d054392 - UBBJUR L 710 Col

L 711
Eggen, Kyrre
Ytringsfrihet : vernet om ytringsfriheten i norsk rett.
- Oslo, c2002. - 1027 s.
ISBN 82-02-21771-7 (ib.)
02d057240 - UBBJUR L 711 Egg

L 711
The Supreme Court in American society : equal justice under
law / editor Kermit L. Hall. - New York : Garland, 2000. -
10 b. - (A Garland serien)
02d042732 - UBBJUR L 965 Sup
9 : Conscience, expression, and privacy, 2000. - VIII, 424
s. - (9)
ISBN 0-8153-3432-x (ib.), 0-8153-35432-x (feil ISBN)
02d055275 - UBBJUR L 965 Sup/9

L 712
The Supreme Court in American society : equal justice under
law / editor Kermit L. Hall. - New York : Garland, 2000. -
10 b. - (A Garland serien)
02d042732 - UBBJUR L 965 Sup
8 : Conscience and belief : the Supreme Court and religion,
2000. - X, 485 s. - (8)
ISBN 0-8153-3431-1 (ib.)
02d055274 - UBBJUR L 965 Sup/8

L 714
Allen, Robin
Employment law and human rights. - Oxford, 2002. - XLI,
363 s. - (Blackstone's human rights series)
ISBN 1-84174-139-6 (h.)
02d044824 - UBBJUR L 714 All

L 715
The Supreme Court in American society : equal justice under
law / editor Kermit L. Hall. - New York : Garland, 2000. -
10 b. - (A Garland serien)
02d042732 - UBBJUR L 965 Sup
9 : Conscience, expression, and privacy, 2000. - VIII, 424
s. - (9)
ISBN 0-8153-3432-x (ib.), 0-8153-35432-x (feil ISBN)
02d055275 - UBBJUR L 965 Sup/9

L 720
Några frågor om sekretess. - Stockholm, 2002. - 46 s. - (Ds
; 2002:29)
ISBN 91-38-21719-8 (h.)
02d047351 - UBBJUR L 731 Någ

L 726
Christensen, Tom 1949-
Reformer og lederskap : omstilling i den utøvende makt.
- Oslo, c2002. - 341 s.
ISBN 82-15-00316-8 (h.)
02d056977 - UBBJUR L 726 Chr

L 727
Lilleslåtten, Bjørn
Politiet i Follo gjennom 100 år : Follo
politimesterembete 1902-2002. - [Ski], 2002. - 214 s.
ISBN 82-996271-1-7 (ib.)
02d060437 - UBBJUR L 727 Lil

L 729
Phillips, O. Hood
O. Hood Phillips & Jackson: Constitutional and
administrative law. - 8th ed. - London, 2001. - CXXVI, 855
s.
ISBN 0-421-57480-1 (h.)
02d045160 - UBBJUR L 666 Phi

L 731
Några frågor om sekretess. - Stockholm, 2002. - 46 s. - (Ds
; 2002:29)
ISBN 91-38-21719-8 (h.)
02d047351 - UBBJUR L 731 Någ

L 746
Jakobsen, Henning Aksel
Offentligrettslig erstatningsansvar ved brudd på EF- og
EØS-retten. - [Oslo], c2002. - 168 s. - (IUSEF ; nr 39)
ISBN 82-15-00336-2 (h.)
75d727755 - UBBJUR L 17 IUS/39

L 746
Tømmerås, Ane Sofie
Billighetserstatning - og andre offentlige
erstatningsordninger. - Oslo, c2002. - 227 s.
ISBN 82-15-00260-9 (h.)
02d057358 - UBBJUR L 474 Tøm

L 746
Repairing the irreparable : State compensation to victims
in the European Union. - Umeå, 2001. - 414 s
ISBN 91-974139-1-7
02d048046 - UBBJUR L 1081 Rep

L 750
Offentlige registre - grunnlaget for den elektroniske
forvaltning. - Oslo, 2002. - 41 s. - (Rapport /
Statskonsult ; 2002:2)
02d057336 - UBBJUR L 750 Off

L 757
Miljøverndepartementet
§4 - veileder : avklaring om konsekvensutredning av
tiltak på vedlegg II i forskrift om konsekvensutredninger
av 21. mai 1999. - [Oslo], 2001. - 36 s. - (Veileder /
Miljøverndepartementet)
ISBN 82-457-0344-3 (h.)
02d058651 - UBBJUR L 757 Mil

L 758
Juss i strandsonen. - Trondheim, 2002. - 79 s. - (Håndbok /
Direktoratet for naturforvaltning ; 20-2002)
ISBN 82-7072-442-4 (h.)
02d057325 - UBBJUR L 758 Jus

L 763
Bull, Henrik 1957-
Det indre marked for tjenester og kapital : import av
finansielle tjenester. - Oslo, c2002. - 728 s.
ISBN 82-15-00211-0 (ib.)
02d051898 - UBBJUR L 763 Bul
02d059197 - UBBJUR L 763 Bul eks. 2

L 763
European Union foreign direct investment yearbook ... :
analytical aspects: detailed tables on CD-ROM. -
Luxembourg. - (Theme 2, Economy and finance) (Panorama of
the European Union)
01d042039 - UBBJUR/EDC L 763 Eur 2000- . (Z - går
via Tidsskrift)

L 766
Guidebook for European Investors in India : Asia investment
facility. - Luxembourg, 2002. - 190 s.
ISBN 92-894-4141-0
02d061170 - UBBJUR/EDC L 766 Gui

L 766
International Chamber of Commerce
Collected opinions 1995-2001 on UCP 500, UCP 400, URC
522& URDG 458 : queries and responses. - Paris, 2002. -
574 s. - (ICC publication ; No. 632)
ISBN 92-842-1297-9 (ib.)
02d045225 - UBBJUR L 16.4 ICC

L 767.4
Internasjonal skattehåndbok. - Oslo, c2002. - 397 s.
ISBN 82-15-00259-5 (ib.)
02d061255 - UBBJUR L 767.4 Int

L 771
Andersen, Trond Erik
Naturalytelser. - Oslo, c2002. - 184 s.
ISBN 82-7082-167-5 (h.)
02d061307 - UBBJUR L 771 And

L 771
Förtidspensionssystemet : skattereglernas effekt på
kompensationsnivåerna. - Stockholm, 2000. - 53 s. - (Ds
; 2000:9)
ISBN 91-38-21134-3
02d012173 - UBBJUR L 771 För

L 772
Gjems-Onstad, Ole
MVA-kommentaren : Merverdiavgiftsloven 19 juni 1969 nr
66, Mva-kompensasjonsloven 17 februar 1995 nr 9,
Investeringsavgiftsloven 19 juni1969 nr 67, Stortingets
vedtak 28 nov 2001 nr 1534 om merverdiavgift og avgift på
investeringer mv. for budsjetterminen 2002. - 2. utg. -
Oslo, 2002. - 605 s.
ISBN 82-05-29885-8 (ib.)
02d055725 - UBBJUR L 772 Gje

L 772.4
Erhag, Thomas
Fri rörlighet och finansiering av social trygghet : en
rättslig studie av EG-rättens inverkan på medlemsstaternas
uttag av avgifter för finansiering av social trygghet. -
Stockholm, 2002. - 539 s.
ISBN 91-89449-48-7 (h.)
02d055664 - UBBJUR L 772.4 Erh

L 773.7
Schwencke, Hans R.
Accounting for mergers and acquisitions in Europe : a
comparative study from an IAS perspective of
accountingrules in Germany, the UK and the three Nordic
countries. - Amsterdam, c2002. - XXII, 492 s.
ISBN 90-76078-43-2 (ib.)
02d058633 - UBBJUR L 773.7 Sch eks. 2

L 773.7
Kundehåndboken ... - Oslo
02d053736 - UBBJUR L 17 Kun 2002- . (Z - går via
Tidsskrift)

L 774
Europakommisjonen
Amended proposal for a decision of the European
Parliament and of the Council adopting an action programme
for customsin the Community (Customs 2007). - Luxembourg,
2002. - 6 s. - (Documents / Commission of the European
Communities)
02d059209 - UBBJUR/EDC Com-hyllen 2002/575

L 775
European Union : public finance. - Luxembourg, 2002. - 360,
[50] s.
ISBN 92-894-1620-3 (h.)
02d058132 - UBBJUR/EDC L 775 Eur

L 778
De Europeiske fellesskap. Det økonomiske og sosiale
utvalg
Rules of procedure. - Luxembourg, 2002. - 55 s.
ISBN 92-830-0017-x (h.)
02d060988 - UBBJUR/EDC L 778 Eur

L 778
De Europeiske fellesskap. Det økonomiske og sosiale
utvalg
Welcome to your Committee : XIIth four-year term of
office 2002-2006. - Luxembourg, 2002. - 94 s.
ISBN 92-830-0304-7 (h.)
02d061146 - UBBJUR/EDC L 778 Eur

L 778
Ife, Jim 1946
Human rights and social work : towards rights-based
practice. - Cambridge, 2001. - X, 230 s.
ISBN 0-521-79291-6 (ib.),0-521-79701-2 (h.)
02d058814 - UBBJUR L 778 Ife

L 778
Økonomisk og sosial fornyelse i Europa : EUs utfordringer
ved starten av et nytt tiår. - Oslo, 2000. - 19 s.
02d060290 - UBBJUR/EDC L 778 Øko

L 778
The social situation in the European Union ... - Luxembourg
02d061491 - UBBJUR/EDC L 778 Soc 2000- .

L 785
Biomedicine, the family, and human rights. - The Hague,
2002. - XII, 638 s.
ISBN 90-411-1627-3 (ib.)
02d042189 - UBBJUR L 785 Bio

L 785
Europakommisjonen
Amended proposal for a regulation of the European
Parliament and of the Council on the transboundary
movements of genetically modified organisms. - Luxembourg,
2002. - 8 s. - (Documents / Commission of the European
Communities)
02d059195 - UBBJUR/EDC Com-hyllen 2002/578

L 787
Europakommisjonen
On the mid-term evaluation on the EU action plan on
drugs(2000-2004). - Luxembourg, 2002. - 64 s. - (Documents
/ Commission of the European Communities)
02d060515 - UBBJUR/EDC Com-hyllen 2002/599

L 787
European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction
(EMCDDA)
Report on the drug situation in the candidate CEECs :
2002. - Lisboa, 2002. - 50 s.
ISBN 92-9168-138-5 (h.)
02d059248 - UBBJUR/EDC L 787 Eur

L 788.5
Europakommisjonen
Commission staff working paper on the processing,
disposal and uses of animal by-products in member states. -
Luxembourg, 2001. - 6 s. 7 bl.
02d059508 - UBBJUR/EDC SEC-hyllen 2001/1889

L 789
Norge
[Helsepersonelloven, 1999]
Helsepersonelloven og pasientrettighetsloven med nye
forskrifter : lov om helsepersonell m.v., vedtatt 2. juli
1999 nr 64 : lov om pasientrettigheter, vedtatt 2. juli
1999 nr 63. - Oslo, c2002. - 72 s. - (Helserett)
ISBN 82-7841-147-6 (h.)
02d057253 - UBBJUR L 14.1 Hel

L 791
Europakommisjonen
Proposal for a Council regulation to avoid trade
diversion into the European Union of certain key medicines.
- Luxembourg, 2002. - 15 s. - (Documents / Commission of
the European Communities)
02d059600 - UBBJUR/EDC Com-hyllen 2002/592

L 792
Kjellevold, Alice
Retten til individuell plan. - Bergen, 2002. - 111 s.
ISBN 82-7674-854-6 (h.)
02d048091 - UBBJUR L 792 Kje

L 792
Norge
[Helsepersonelloven, 1999]
Helsepersonelloven og pasientrettighetsloven med nye
forskrifter : lov om helsepersonell m.v., vedtatt 2. juli
1999 nr 64 : lov om pasientrettigheter, vedtatt 2. juli
1999 nr 63. - Oslo, c2002. - 72 s. - (Helserett)
ISBN 82-7841-147-6 (h.)
02d057253 - UBBJUR L 14.1 Hel

L 792
Merry, Alan
Errors, medicine and the law. - Cambridge, 2001. - VI,
254 s.
ISBN 0-521-80631-3 (ib.),0-521-00088-2 (h.)
02d058803 - UBBJUR L 792 Mer

L 803
Søilen, Espen
Hvorfor gikk det galt? : statens rolle i utviklingen av
norsk næringsliv etter 1945. - Oslo, 2002. - 256 s.
ISBN 82-05-30363-0 (h.)
02d048532 - UBBJUR L 803 Søi

L 808
Praktisk marknadsrätt. - 7. uppl. - Stockholm, 2002. - 736
s.
ISBN 91-39-10424-9 (ib.)
02d042025 - UBBJUR L 808 Pra

L 808
Langfeldt, Sverre Faafeng
Oppgavesamling i rettslære med løsningsveiledninger :
forretningsjus, markedsrett : des. 1988-juni 2001. - 6.
utg. - Oslo, 2001. - 170 s.
ISBN 82-592-0034-1 (h.)
02d058637 - UBBJUR L 11 Lan

L 808.5
Energi og miljø i Den europeiske union : sammendrag. -
København, 2002. - 23 s.
02d060033 - UBBJUR/EDC L 808.5 Ene

L 808.5
Energy and environment in the European Union : executive
summary. - Copenhagem, 2002. - 23 s.
ISBN 92-9167-424-9 (h.)
02d060007 - UBBJUR/EDC L 808.5 Ene

L 808.5
Mourelatou, Aphrodite
Energy and environment in the European Union. -
Copenhagen, 2002. - 67 s. - (Environmental issue report ;
no 31)
ISBN 92-9167-468-0 (h.)
02d059993 - UBBJUR/EDC L 808.5 Mou

L 808.5
Vassdrags- og energirett. - [2. utg.]. - Oslo, c2002. - 786
s.
ISBN 82-15-00280-3 (ib.)
02d057356 - UBBJUR L 246 Vas eks. 2

L 810
Larsson, Marie
Konsumentskyddet över gränserna - särskilt inom EU : en
studie i internationell privat- och processrätt. - Uppsala
, 2002. - 416 s. - (Skrifter från Juridiska fakulteten i
Uppsala ; 89)
ISBN 91-7678-508-4 (ib.)
75d727745 - UBBJUR L 17 Upp/89

L 811
Lier, Leif A.
En reisende i drap. - [Oslo], 2002. - 274 s., pl.
ISBN 82-496-0572-1 (ib.)
02d061258 - UBBJUR L 6 Lie

L 811
Lilleslåtten, Bjørn
Politiet i Follo gjennom 100 år : Follo
politimesterembete 1902-2002. - [Ski], 2002. - 214 s.
ISBN 82-996271-1-7 (ib.)
02d060437 - UBBJUR L 727 Lil

L 813
Sverige. Osmo Vallo-utredningen
Osmo Vallo : utredning om en utredning. - Stockholm,
2002. - 195 s. - (Statens offentliga utredningar ;
2002:37)
ISBN 91-38-21667-1 (h.)
02d041930 - UBBJUR L 813 Sve

L 823
Bø, Bente Puntervold
Immigration control, law and morality : visa policies
towards visitors and asylum seekers : an evaluation of the
Norwegian visa policies within a legal and moral frame of
reference. - [Oslo], 2002. - 493 s. - (Perspektiv: 17 x 24
; 21)
ISBN 82-7477-099-4 (h.)
02d058662 - UBBJUR L 823 Bø

L 823
New asylum countries? : migration control and refugee
protection in an enlarged European Union. - Boston, 2002
. - XX, 463 s. - (Immigration and asylum law and policy in
Europe ; vol. 4)
ISBN 90-411-1753-9 (ib.)
02d050825 - UBBJUR L 855 New

L 823
Fra Svinesund til Schengen : Europakommisjonens delegasjon
for Norge og Island. - Oslo, 2001. - 11 s.
02d060264 - UBBJUR/EDC L 823 Fra

L 823
Guild, Elspeth
Immigration law in the European Community. - The Hague,
c2001. - XV, 370 s. - (Immigration and asylum law and
policy in Europe ; vol. 2)
ISBN 90-411-1593-5 (ib.)
02d049591 - UBBJUR L 823 Gui eks. 2

L 823
Ljoså, Tone
Utlendingsforskriften § 37, 6. ledd (tidligere 5. ledd)
: oppholdstillatelse for utenlandske kvinner etter
samlivsbrudd. - Oslo, 2001. - 227, [34] s. - (Stensilserie
/ Juss-buss ved Institutt for kriminologi ogrettssosiologi
; nr 83)
75d727763 - UBBJUR L 17 Jus/83

L 823
Melis, Barbara
Negotiating Europe's immigration frontiers. - The Hague
, c2001. - XV, 250 s. - (Immigration and asylum law and
policy in Europe ; 3)
ISBN 90-411-1614-1 (ib.)
02d049594 - UBBJUR L 823 Mel

L 827
Sverige. Osmo Vallo-utredningen
Osmo Vallo : utredning om en utredning. - Stockholm,
2002. - 195 s. - (Statens offentliga utredningar ;
2002:37)
ISBN 91-38-21667-1 (h.)
02d041930 - UBBJUR L 813 Sve

L 830
Agora Thessalonikis (5 : 1999 : Thessaloniki)
Agora V : Identification, evaluation and recognition of
non-formal learning : Thessaloniki, 15 and 16 March 1999. -
Luxembourg, 2002. - 192 s. - (Panorama)
ISBN 92-896-0149-3 (h.)
02d059421 - UBBJUR/EDC L 830 Ago

L 834
CAS Oslo 1992-2002 : advanced study in a Norwegian context.
- Oslo, 2002. - 107 s.
ISBN 82-996367-0-1 (h.)
02d061301 - UBBJUR L 834 CAS

L 834
Research results for SMEs - III. - Luxembourg, 2002. - 24
bl. i mappe
02d060016 - UBBJUR/EDC L 834 Res

L 834
Europa : et rum til forskning. - Luxembourg, 2000. - 31 s. -
(Europa i bevægelse)
ISBN 92-828-8246-2 (h.)
02d059908 - UBBJUR/EDC L 834 Eur

L 836
Adgang til mobilitet : uddannelse - på andre måder og i
andre land. - Luxembourg, 2001. - 26 s. - (Europa i
bevægelse)
ISBN 92-894-0098-6 (h.)
02d059900 - UBBJUR/EDC L 836 Adg

L 837
Backer, Inge Lorange
Innføring i naturressurs- og miljørett. - 4. utg. -
Oslo, 2002. - 272 s.
ISBN 82-05-29891-2 (h.)
02d060434 - UBBJUR Bac (PENSUM)
02d060435 - UBBJUR Bac eks. 2 (PENSUM)

L 837
de Sadeleer, Nicolas
Environmental principles : from political slogans to
legal rules. - Oxford, 2002. - XLVIII, 433 s.
ISBN 0-19-925474-5 (ib.)
02d029074 - UBBJUR L 837 De

L 837
Miljøverndepartementet
Om lov om rett til miljøinformasjon og deltakelse i
offentlige beslutningsprosesser av betydning for miljøet
(miljøinformasjonsloven). - Oslo, 2002. - 187 s. -
(Ot.prp. ; nr 116 (2001-2002))
02d058523 - UBBJUR/EDC L 837 Mil

L 837
... I korte trekk. - Luxembourg
ISSN 1681-0996
02d024222 - UBBJUR/EDC L 837 I 1999- . (Z - går via
Tidsskrift)

L 837
... the year in brief. - Luxembourg
ISSN 1681-083x
02d018489 - UBBJUR/EDC L 837 Eur 1999- . (Z - går
via Tidsskrift)

L 837.1
Reid, Colin T.
Nature consercation law. - 2nd. ed. - Edinburgh, 2002. -
LIX, 429 s.
ISBN 0-414-01355-7 (ib.)
02d045037 - UBBJUR L 837.1 Rei

L 837.1
Water, an essential resource : LIFE and the new European
water policy. - Luxembourg, 2002. - 25 s. - (LIFE Focus)
ISBN 92-894-0538-4 (h.)
02d059447 - UBBJUR/EDC L 837.1 Wat

L 837.2
Cole, Daniel H.
Pollution and property : comparing ownership
institutions for environmental protection. - Cambridge,
2002. - XVI, 209 s.
ISBN 0-521-80637-2 (ib.),0-521-00109-9 (h.)
02d058801 - UBBJUR L 837.2 Col

L 837.5
Forskrift om godkjenning og registrering av
utrykningskjøretøy. - Kommentarutg. - [Oslo], 2002. -
11, [3] bl.
02d057228 - UBBJUR L 837.5 For

L 837.11
En EU-strategi for bæredygtig udvikling. - Luxembourg, 2002
. - 122 s.
ISBN 92-894-1673-4 (h.)
02d060186 - UBBJUR/EDC L 837.11 EU

837.27
Europakommisjonen
Nuclear safety in the European Union. - Luxembourg,
2002. - 42 s. - (Documents / Commission of the European
Communities)
02d060539 - UBBJUR/EDC Com-hyllen 2002/605

L 852.5
Lier, Leif A.
En reisende i drap. - [Oslo], 2002. - 274 s., pl.
ISBN 82-496-0572-1 (ib.)
02d061258 - UBBJUR L 6 Lie

L 855
New asylum countries? : migration control and refugee
protection in an enlarged European Union. - Boston, 2002
. - XX, 463 s. - (Immigration and asylum law and policy in
Europe ; vol. 4)
ISBN 90-411-1753-9 (ib.)
02d050825 - UBBJUR L 855 New

L 874
Cars, Thorsten
Korruption : en översikt över brottsbalkens regler om
bestickning och mutbrott samt marknadsförimgslagens
generalklausul. - 2. uppl. - Uppsala, 2002. - 41 s.
ISBN 91-7678-505-x (h.)
02d047345 - UBBJUR L 874 Car

L 875
Johansen, Jahn Otto
Den brune fare : høyreekstremisme og rasisme i det nye
Europa. - Oslo, 2002. - 268 s.
ISBN 82-03-22765-1 (ib.)
02d048845 - UBBJUR/EDC L 875 Joh

L 894
Tjeldnes, Svein Are
Uaktsom voldtekt : begrepets juridiske innhold :
behovet for kriminalisering. - Tromsø, 1998. - 31 bl. -
(Særavhandling / Det juridiske fakultet, Universitetet i
Tromsø ; nr 88)
75d727757 - UBBJUR L 894 Tje eks. 2

L 904
Europakommisjonen
Amended proposal for a European Parliament and Council
directive on the criminal-law protection of the
Community's financial interests. - Luxembourg, 2002. - 4
s. - (Documents / Commission of the European Communities)
02d058137 - UBBJUR/EDC Com-hyllen 2002/577

L 913
Scruton, Roger
The west and the rest : globalization and the terrorist
threat. - Wilmington, Delaware, 2002. - 187 s.
ISBN 0-8264-6496-3 (ib.),1-882926-81-1 (ib.)
02d042854 - UBBJUR L 913 Scr

L 915
Schabas, William A.
The abolition of the death penalty in international law.
- 3rd ed. - Cambridge, 2002. - XLV, 459 s.
ISBN 0-521-81491-x (ib.),0-521-89344-5 (h.)
02d058827 - UBBJUR L 915 Sch

L 941
McCallum, David Douglas
Personality and dangerousness : genealogies of
antisocial personality disorder. - Cambridge, 2001. - IX,
193 s.
ISBN 0-521-00875-1 (h.),0-521-80402-7 (ib.)
02d047412 - UBBJUR L 941 McC

L 942
Zamble, Edward
The criminal recidivism process. - Cambridge, 2001. -
X, 181 s. - (Cambridge studies in criminology)
ISBN 0-521-58179-6 (ib.),0-521-79510-9 (h.)
02d047407 - UBBJUR L 942 Zam

L 950
Analysis for crime prevention. - Monsey, NY, 2002. - 237 s.
- (Crime prevention studies ; Vol. 13)
ISBN 1-881798-33-x (ib.),1-881798-34-8 (h.)
02d055620 - UBBJUR L 950 Ana

L 950
Evaluation for crime prevention. - Monsey, NY, 2002. - 225
s. - (Crime prevention studies ; Vol. 14)
ISBN 1-881798-35-6 (ib.),1-881798-36-4 (h.)
02d055630 - UBBJUR L 950 Eva

L 954
Domhuset i Odense. - København, 2002. - 78 s.
ISBN 87-619-0381-7 (h.)
02d057216 - UBBJUR L 954 Dom

L 965
The Supreme Court in American society : equal justice under
law. - New York, 2000. - 10 b. - (A Garland serien)
02d042732 - UBBJUR L 965 Sup

L 1035
Danmark. Udvalget vedrørende Bevissikring ved Krænkelse
af Immaterialrettigheder m.v.
Betænkning om bevissikring ved krænkelse af
immaterialrettigheder m.v. - København, 2000. - 134 s. -
(Betænkning ; nr 1385)
ISBN 87-90801-87-3 (h.),87-90801-88-1
01d048971 - UBBJUR L 525 Dan

L 1050
Fletcher, Ian F.
The law of insolvency. - 3rd ed. - London, 2002. - CIX,
920 s.
ISBN 0-421-68410-0 (ib.)
02d045015 - UBBJUR L 1058 Fle

L 1052
Bang-Pedersen, Ulrik Rammeskow
Internationale aspekter af insolvens- og tingsretten. -
København, c2002. - XXVIII, 778 s.
ISBN 87-619-0377-9 (ib.)
02d057355 - UBBJUR L 1052 Ban

L 1058
Heiberg, Henry
Rekonstruktionsret. - København, 2002. - XIII, 298 s.
ISBN 87-574-0744-4 (ib.)
02d058396 - UBBJUR L 1058 Hei

L 1063
Thaman, Stephen C.
Comparative criminal procedure : a casebook approach. -
Durham, N.C., 2002. - X, 272 s. - (Comparative law series)
ISBN 0-89089-974-6 (h.)
02d046210 - UBBJUR L 1063 Tha

L 1070
The Supreme Court in American society : equal justice under
law / editor Kermit L. Hall. - New York : Garland, 2000. -
10 b. - (A Garland serien)
02d042732 - UBBJUR L 965 Sup
10 : The rights of the accused : the justices and criminal
justice, 2000. - VIII, 420 s. - (10)
ISBN 0-8153-3433-8 (ib.)
02d055276 - UBBJUR L 965 Sup/10

L 1071
Ashworth, Andrew
Human rights, serious crime and criminal procedure. -
London, 2002. - XX, 145 s. - (The Hamlyn lectures ; 53rd
series)
ISBN 0-421-78300-1 (h.),0-421-78290-0 (ib.)
02d045008 - UBBJUR L 1071 Ash

L 1073
Thaman, Stephen C.
Comparative criminal procedure : a casebook approach. -
Durham, N.C., 2002. - X, 272 s. - (Comparative law series)
ISBN 0-89089-974-6 (h.)
02d046210 - UBBJUR L 1063 Tha

L 1081
New visions of crime victims. - Oxford, 2002. - X, 243 s.
ISBN 1-84113-280-2 (ib.)
02d056710 - UBBJUR L 1081 New

L 1081
Repairing the irreparable : State compensation to victims
in the European Union. - Umeå, 2001. - 414 s
ISBN 91-974139-1-7
02d048046 - UBBJUR L 1081 Rep

L 1086
Sverige. Osmo Vallo-utredningen
Osmo Vallo : utredning om en utredning. - Stockholm,
2002. - 195 s. - (Statens offentliga utredningar ;
2002:37)
ISBN 91-38-21667-1 (h.)
02d041930 - UBBJUR L 813 Sve

L 1104
Mathiesen, Thomas
Vitenskapsretorisk analyse og fengselsforskning : et
svar. - Oslo, 2002. - 24 bl. - (Skriftserie / Institutt
for kriminologi og rettssosiologi, Avdeling for
rettssosiologi, Universitetet i Oslo ; nr 74)
ISBN 82-90783-28-0 (h.)
75d727754 - UBBJUR L 17 Uni/74

L 1113
Hellevik, Vårin
Bruk av isolasjon i norske fengsler. - Oslo, 2001. -
137, [69], 10 s. - (Stensilserie / Juss-buss ved Institutt
for kriminologi ogrettssosiologi, avdeling rettssosiologi
; nr 84)
75d727747 - UBBJUR L 17 Jus/84

L 1123
Punishing juveniles : principle and critique. - Oxford,
2002. - VIII, 215 s.
ISBN 1-84113-284-5 (ib.)
02d057353 - UBBJUR L 1123 Pun

L 1144
Ruud, Morten 1950-
Innføring i folkerett. - 2. utg. - Oslo, c2002. - 299
s.
ISBN 82-15-00208-0 (ib.)
02d056602 - UBBJUR Ruu (PENSUM)
02d056603 - UBBJUR Ruu eks. 2 (PENSUM)

L 1155
Bredholt Christensen, Per
Anerkendelse af stater : en undersøgelse af
anerkendelsesaktens betydning for den retlige
statstilblivelse med særligt henblik på nyere statspraksis.
- København, 2002. - 223 s.
ISBN 87-574-0869-6 (h.)
02d057282 - UBBJUR L 1155 Bre

L 1163
Skogvang, Susann Funderud
Samerett : om samenes rett til en fortid, nåtid og
framtid. - Oslo, c2002. - 227 s.
ISBN 82-15-00192-0 (ib.)
02d057225 - UBBJUR L 1163 Sko

L 1164
Hathaway, Oona A.
Do human rights treaties make difference a difference?.
- New Haven, Conn., 2002. - S. 1935-2042
02d058661 - UBBJUR L 1164 Hat

L 1164
Gayim, Eyassu
The concept of minority in international law : a
critical study of the vital elements. - Rovaniemi, 2001. -
138 s. - (Juridica lapponica ; no. 27)
ISBN 951-634-793-2 (h.)
02d043984 - UBBJUR L 1164 Gay

L 1165
Committee of the Regions 2002-04 : what it is : who does
what. - Luxembourg, 2002. - 23 s.
ISBN 92-895-0105-7 (h.)
02d059459 - UBBJUR/EDC L 1165 Com

L 1165
Cooperation without frontiers. - Luxembourg, 2002. - 50 s. -
(Regional policy)
ISBN 92-894-4026-0 (h.)
02d058101 - UBBJUR/EDC L 1165 Coo

L 1165
Gren, Jörgen
Den perfekta regionen? : en nyregionalism i Europa och
samspelet mellan staten, regionen och den europeiska
integrationen. - Lund, 2002. - 127 s.
ISBN 91-44-02073-2 (h.)
02d046234 - UBBJUR/EDC L 1165 Gre

L 1165
The ESC and the northern dimension - taking the initiative.
- Luxembourg, 2002. - 26 s.
ISBN 92-830-0011-0 (h.)
02d055183 - UBBJUR/EDC L 1165 Esc

L 1165
The Nordic countries and the EC. - Copenhagen, 1993. - 203
s. - (CORE research series ; 4)
ISBN 87-87749-54-8 (h.)
02d050928 - UBBJUR/EDC L 1165 Nor

L 1168.5
Emerson, Michael
Navigating by the stars : Norway, the European economic
area and the European Union. - Brussels, c2002. - V, 148
s.
ISBN 92-9079-370-8 (h.)
02d042667 - UBBJUR/EDC L 1168.5 Nor

L 1168.5
Lloyd, T.O.
Empire, welfare state, Europe : history of the United
Kingdom 1906-2001. - 5th ed. - Oxford, c2002. - IX, 558 s.
- (The short Oxford history of the modern world)
ISBN 0-19-870067-9 (h.)
02d056891 - UBBJUR/EDC L 1168.5 Eng

L 1168.5
Seierstad, Dag
Regjeringens tja til EØS : en gjennomgang av
regjeringens EØS-melding (St.meld.nr.27(2001-2002) - Om
EØS-samarbeidet 1994-2001). - Oslo, c2002. - 32 s. -
(Skriftserien / Nei til EU ; 1-02)
(h.)
02d056918 - UBBJUR/EDC L 1168.5 Nor

L 1168.5
Brown, Scott
Norway, selected issues. - Washington, D.C., 1999. - 70
s. - (IMF staff country report ; 99:no. 11) (IMF staff
country report ; No.99/11)
(hISBN 0119854419 (feil ISBN)
00d011992 - UBBJUR/EDC L 1168.5 Nor

L 1173.5
New asylum countries? : migration control and refugee
protection in an enlarged European Union. - Boston, 2002
. - XX, 463 s. - (Immigration and asylum law and policy in
Europe ; vol. 4)
ISBN 90-411-1753-9 (ib.)
02d050825 - UBBJUR L 855 New

L 1186
Caenegem, R.C. van
European law in the past and the future : unity and
diversity over two millennia. - Cambridge, 2002. - VIII,
175 s.
ISBN 0-521-80938-x (ib.),0-521-00648-1 (h.)
02d060444 - UBBJUR L 1186 Cae

L 1186
Denza, Eileen
The Intergovernmental pillars of the European Union. -
Oxford, 2002. - XXXV, 387 s.
ISBN 0-19-829935-4 (ib.)
02d029371 - UBBJUR L 1186 Den

L 1186
EU rykker grænser : EU's udvidelse. - København, 2002. - 39
s.
ISBN 87-7503-041-1 (h.)
02d059274 - UBBJUR/EDC L 1186 EU

L 1186
McCormick, John 1954-
Understanding the European Union : a concise
introduction. - 2nd ed., 2002. - (The European Union
series)
ISBN 0-333-94868-8 (ib.),0-333-94867-x (h.)
02d052432 - UBBJUR/EDC L 1186 McC

L 1186
Smith, Brendan P.G.
Constitution building in the European Union : the
prosess of treaty reforms. - The Hague, c2002. - 285 s. -
(European monographs ; vol. 29)
ISBN 90-411-1695-8 (ib.)
02d042188 - UBBJUR L 1186 Smi

L 1186
The EFTA/EU statistical co-operation outside and within the
EEA framework : legal basis, practical experiences and
guidelines. - Oslo, [2001]. - 55 s. - (Statistisk
sentralbyrås håndbøker ; 75)
02d052287 - UBBJUR/EDC L 12.7 Eft

L 1186
Kvalvåg, Svein
Argumentasjonsbruk i den norske EU-debatten : en
sammenligning av EU-debatten i 1972 med EU-debatten i 1994
. - Bergen, 1999. - 191 s. - (Rapport / LOS-senteret ;
R9911)
02d050925 - UBBJUR/EDC L 1186 Kva

L 1186
EU's udvidelse mod øst : økonomiske perspektiver. -
København, 1996. - 276 s.
ISBN 87-7862-007-4
02d061243 - UBBJUR L 1186 Eu

L 1204
Domare och åklagare i internationella insatser. - Stockholm
, 2002. - 251 s. - (Ds ; 2002:1)
ISBN 91-38-21615-9 (h.)
02d041913 - UBBJUR L 1204 Dom

L 1205
ASEM 4 : an introduction to the Asia-Europe meeting (ASEM)
: Asia-Europe meeting Copenhagen, 22-24 September 2002. -
Luxembourg, 2002. - 18 s.
ISBN 92-894-3854-1 (h.)
02d061171 - UBBJUR/EDC L 1205 Ase

L 1205
Europakommisjonen
Participation of non-state actors in EC development
policy. - Luxembourg, 2002. - 35 s. - (Documents /
Commission of the European Communities)
02d060509 - UBBJUR/EDC Com-hyllen 2002/598

L 1205
Guidebook for European Investors in India : Asia investment
facility. - Luxembourg, 2002. - 190 s.
ISBN 92-894-4141-0
02d061170 - UBBJUR/EDC L 766 Gui

L 1207
Domare och åklagare i internationella insatser. - Stockholm
, 2002. - 251 s. - (Ds ; 2002:1)
ISBN 91-38-21615-9 (h.)
02d041913 - UBBJUR L 1204 Dom

L 1223
Williams, Paul R.
Peace with justice? : war crimes and accountability in
the former Yugoslavia. - Lanham, MD, c2002. - XXI, 323 s. -
(New international relations of Europe)
ISBN 0-7425-1855-8 (ib.)
02d041780 - UBBJUR L 1223 Wil

L 1224
Westlie, Bjørn
Oppgjør : i skyggen av Holocaust. - Oslo, 2002. - 179
s.
ISBN 82-03-22778-3 (ib.)
02d048090 - UBBJUR L 1224 Wes

L 1227
Westlie, Bjørn
Oppgjør : i skyggen av Holocaust. - Oslo, 2002. - 179
s.
ISBN 82-03-22778-3 (ib.)
02d048090 - UBBJUR L 1224 Wes

L 1227
Ved frigjøringen av Norge. - [S.l.], [1945]. - [48] s.
75d727753 - UBBJUR L box 57

L 1256
Kirkerådet. Kirke/stat-utvalget
Samme kirke - ny ordning : om ny ordning av Den norske
kirke, med særlig vekt på forholdet mellom kirke og stat. -
Oslo, 2002. - 182 s.
ISBN 82-7545-047-0 (h.)
02d021097 - UBBJUR L 1256 Kir

L 1286
Leirvik, Oddbjørn
Islamsk etikk : ei idéhistorie. - Oslo, c2002. - 251 s.
ISBN 82-15-00183-1 (h.)
02d047827 - UBBJUR L 1286 Lei

L 1300
Oljejuristseminar (15 : 1990 : Opio)
Opio-seminaret : foredrag holdt ved det 15.
oljejuristseminar i Opio, Frankrike, 10.-14. oktober 1990.
- Oslo, 1991. - 126, 18 s. - (Marius ; 180)
75d727762 - UBBJUR L 1300 Olj eks. 3

L 1402
IST 2002 : partnerships for the future. - Luxembourg, 2002.
- xxv, 169 s.
ISBN 92-894-4139-9 (h.)
02d058399 - UBBJUR/EDC L 1402 Ist

L 1403
Information society statistics : data ... - Luxembourg. -
(Theme 4, Industry, trade and services) (Pocketbooks)
02d006267 - UBBJUR/EDC L 1403 Inf 2001- . (Z - går
via Tidsskrift)

b L 494
Niederländisches bürgerliches Gesetzbuch / Franz Nieper, A.S.
Westerdijk (Red.). - The Hague : Kluwer, 1995-. - b.
ISBN 3-406-39640-2
02d052087 - UBBJUR L 14.7 Nie
Buch 8 : Verkehrsmittel und Beförderung. - München, 1997. -
xxx, 438 s. - (Series of legislation in translation ;
13) (Buch 8)
ISBN 90-411-0388-0 (ib.),3-406-39645-3 (ib.)
02d042936 - UBBJUR L 14.7 Nie/8