Universitetsbiblioteket i Bergen : Det juridiske fakultetsbibliotek jur_head485.jpg (9242 bytes)

 

Ny nettside:

uib.no/ub


Nye bøker ved biblioteket
september 2005

Ordnet etter L-katalogen

L 2
Bertnes, Pål A.
Praktisk rettskildelære : juridisk informasjonssøking. -
3. utg. - Oslo, 2005. - 199 s.
ISBN 82-05-31558-2 (h.)
05d027175 - UBBJUR Skranken Ber
05d028896 - UBBJUR Skranken Ber eks. 2
05d029044 - UBBJUR Ref L 2 Ber eks. 3
05d029045 - UBBJUR L 2 Ber eks. 4
05d033311 - UBBJUR L 2 Ber eks. 5

L 5
Horsbøl, Kine S.
Årsrapport for Juss-Buss 2003. - Oslo, 2005. - 115 s. -
(Stensilserie / Juss-buss, Institutt for kriminologi og
rettssosiologi, Universitetet i Oslo ; nr 94)
75d728506 - UBBJUR L 17 Jus/94

L 5
Horsbøl, Kine S.
Årsrapport for Juss-Buss 2004. - Oslo, 2005. - 112 s. -
(Stensilserie / Juss-buss, Institutt for kriminologi og
rettssosiologi, Universitetet i Oslo ; nr 97)
75d728507 - UBBJUR L 17 Jus/97

L 10
Boe, Erik
Grunnleggende juridisk metode : en introduksjon til
rett og rettstenkning. - Oslo, c2005. - 187 s.
ISBN 82-15-00862-3 (h.)
05d033357 - UBBJUR Pensum Boe eks. 2

L 12.7
Kriminalstatistik 2004. - Stockholm, 2005. - 257 s. - (BRÅ-
rapport ; 2005:12)
ISBN 91-38-32222-6 (h.)
75d728505 - UBBJUR L 17 Brå/2005:12

L 12.7
Health statistics : key data on health 2002, data 1970-2001
. - 2002 ed. - Luxembourg, 2003. - 457 s. - (Theme 3,
Population and social conditions) (Panorama of the
European Union)
ISBN 92-894-3730-8 (h.)
05d033356 - UBBJUR/EDC L 12.7 Hea

L 12.11
Official directory of the European Union. - Luxembourg
05d026692 - UBBJUR/EDC L 6 Off 2 siste utg. (Z - går
via Tidsskrift)

L 14.1
Lovspeil : arbeidsmiljøloven av 1977 og arbeidsmiljøloven
av 2005. - Bergen, [2005]. - 1 perm (128 s.)
05d029353 - UBBJUR L 14.1 Lov

L 14.7
Tsjekkia
[Lover, etc.]
Tschechische Wirtschaftsgesetze. - 3. aktualisierte
Aufl. - Praha, 2001-. - b.
05d008814 - UBBJUR L 14.7 Tsj

L 15.1
Utvalg av avgjørelser fra Høyesteretts kjæremålsutvalg 1997-
2003. - [Oslo]. - 12 permer
75d728500 - UBBJUR Mag 4.etg. L 15.1 Utv

L 15.1
Utvalg av voldgiftsdommer 1909-2000. - [S.l.]. - 31 permer
75d728499 - UBBJUR Mag 4.etg. L 15.1 Utv

L 17
Arena reprint. - Oslo
05d028820 - UBBJUR L17 Are ( Anal. ) (Z - går via
Tidsskrift)

L 17
Official directory of the European Union. - Luxembourg
05d026692 - UBBJUR/EDC L 6 Off 2 siste utg. (Z - går
via Tidsskrift)

L 17
Tidsskrift for erstatningsrett (trykt utg.)
Tidsskrift for erstatningsrett. - Oslo
ISSN 1503-6782
04d009949 - UBBJUR Z L 17 Tid 2(2005)- .

L 19
On the merits : current issues in competition law and
policy : Liber Amicorum Peter Plompen. - Antwerpen, 2005
. - XII, 258 s.
ISBN 90-5095-468-5 (h.)
05d008943 - UBBJUR L 19 Plo

L 25
Blichner, Lars Chr.
What is juridification?. - Oslo, 2005. - 41 s. -
(Arena. Working Paper ; No. 14, 2005)
05d029065 - UBBJUR/EDC L 25 Bli

L 28
Nielsen, Ruth
Retskilderne. - 7. rev. udg. - København, 2002. - 247
s.
ISBN 87-574-0458-5 (h.)
05d026287 - UBBJUR Pensum Nie eks. 2

L 30.5
Dalberg-Larsen, Jørgen
Lovene og livet : en retssociologisk grundbog. - 5.
udg. - København, 2005. - 345 s.
ISBN 87-574-1277-4 (ib.)
05d029003 - UBBJUR L 30.5 Dal

L 30.5
Staaf, Annika
Rättssäkerhet och tvångsvård : en rättssociologisk
studie. - Lund, 2005. - 356 s. - (Lund studies in
sociology of law ; 22)
ISBN 91-7267-196-3 (h.)
05d029017 - UBBJUR L 784 Sta

L 32
Langfeldt, Sverre Faafeng
Lov og rett for næringslivet. - 12. utg. - Oslo, 2005. -
2 b.
05d033086 - UBBJUR L 32 Lan

L 34
Parallel and conflicting enforcement of law. - Stockholm,
2005. - 270 s.
ISBN 91-39-01097-x (h.),90-04-14762-4 (h.)
05d027165 - UBBJUR L 34 Par

L 34.5
International law : modern feminist approaches. - Oxford,
2005. - XI, 303 s.
ISBN 1-84113-427-9 (h.)
05d029149 - UBBJUR L 34.5 Int

L 34.8
Funktionshinder - vad är det? : om olika skador, sjukdomar
och funktionshinder som till följd av brister i
samhället leder till handikapp. - 10. uppl. - Stockholm,
2005. - 169 s.
ISBN 91-38-32156-4 (h.)
05d008371 - UBBJUR L 780 Fun

L 44.1
Dialogue between peoples and cultures: actors in the
dialogue (2004 : Brussels)
Dialogue between peoples and cultures : actors in the
dialogue. - Luxembourg, 2005. - 225 s.
ISBN 92-894-7825-x (h.)
05d029019 - UBBJUR/EDC L 44.1 Dia

L 127
Cian, Giorgio
Commentario breve al Codice Civile. - 7. ed. - Padova,
2004. - XVIII, 3444 s. - (Breviaria iuris)
ISBN 88-13-25067-3 (ib.)
05d010916 - UBBJUR L 127 Cia

L 135
Eide, Erling
Rettsøkonomi. 1. - Oslo, [2005]. - 292 s.
ISBN 978-82-02-24121-6 (h.),82-02-24121-9 (h.)
05d029038 - UBBJUR L 135 Eid

L 206
Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch /
herausgegeben von Kurt Rebmann ... [et al.]. - 4. Aufl. -
München : Beck, 2000-. - b.
ISBN 3-406-45869-6 (ib.)
6 : Sachenrecht : §§ 854-1296 : Wohnungseigentumsgesetz,
Erbbaurechtsverordnung, Sachenrechtsbereinigungsgesetz,
Schuldrechtsänderungsgesetz, 2004. - XLVII, 2850 s. -
(Bd. 6)
ISBN 3-406-45874-2 (ib.)
05d026533 - UBBJUR L 127 Myn

L 277.1
Hagstrøm, Viggo
Kjøpsrett. - Oslo, c2005. - 310 s.
ISBN 82-15-00736-8 (ib.)
05d027596 - UBBJUR Pensum Hag
05d033082 - UBBJUR Pensum Hag eks. 2

L 277.3
Dickie, John
Producers and consumers in EU e-commerce law. - Oxford,
2005. - XXIV, 152 s.
ISBN 1-84113-454-6 (h.)
05d029151 - UBBJUR/EDC L 277.3 Dic

L 278
Provera, Giuseppe
Locazione : disposizioni generali : Art. 1571-1606. -
Bologna, 1980. - 540 s. - (Commentario del Codice Civile,
Libro quarto. Delle obligazioni)
05d010920 - UBBJUR L 278 Pro

L 308
Dragvoll, Linda
Den rettslige plasseringen av joint ventures under EF-
konkurranseretten : EF-traktaten artikkel 81 og
fusjonsforordningen - fra en todelt til en tredelt
kontrollmodell. - Bergen, c2005. - 162 s.
ISBN 82-450-0223-2 (ib.)
05d033315 - UBBJUR L 565 Dra

L 371
Tidsskrift for erstatningsrett (trykt utg.)
Tidsskrift for erstatningsrett. - Oslo
ISSN 1503-6782
04d009949 - UBBJUR Z L 17 Tid 2(2005)- .

L 384
Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch /
herausgegeben von Kurt Rebmann ... [et al.]. - 4. Aufl. -
München : Beck, 2000-. - b.
ISBN 3-406-45869-6 (ib.)
5 : Schuldrecht : Besonderer Teil III : §§ 705-853 :
Partnerschaftsgesellschaftsgesetz,
Produkthaftungsgesetz, 2004. - XLIII, 2514 s. - (Bd. 5)
ISBN 3-406-45873-4 (ib.)
05d026532 - UBBJUR L 127 Myn

L 399
Samuel, Lenia
Fundamental social rights : case law of the European
Social Charter. - 2nd ed. - Strasbourg, c2002. - 495 s.
(h.ISBN 92-871-4932-5 (feil ISBN)
02d063571 - UBBJUR/EDC L 399 Sam

L 400
Hasselbalch, Ole
Arbejdsret : med tilknyttede dele af
arbejdsmiljøretten, socialretten og skatteretten. - 9.
udg. - København, 2005. - 538 s.
ISBN 87-574-1335-5 (ib.)
05d028996 - UBBJUR L 400 Has

L 411
Vogel, Laurent
Arbejdsmiljø : otte prioriterede indsatsområder i EU. -
København, 2005. - 34 s.
ISBN 87-7735-726-4 (h.)
05d028710 - UBBJUR/EDC L 411 Vog

L 412
Ti år med EØS : virkninger for fagbevegelsen. - Oslo, 2004.
- 123 s. - (Vett ; Spesialnr-nov.-2004)
05d028419 - UBBJUR/EDC L 412 Ti

L 412
Fagbevægelsen på vej i et nyt Europa : otte faglige lederes
syn på udviklingen i EU og verden. - København, 2003. -
35 s.
ISBN 87-7735-629-2 (h.)
05d028706 - UBBJUR/EDC L 412 Fag

L 413.2
Danmark
Ligestillingslovene : med kommentarer. - 5. udg. -
København, 2005-. - 2 b.
05d026489 - UBBJUR L 413.2

L 424
The European company - all over Europe : a state-by-state
account of the introduction of the European company. -
Berlin, c2004. - XVIII, 409 s.
ISBN 3-89949-096-7 (ib.)
05d010233 - UBBJUR L 424 Eur

L 429
Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch /
herausgegeben von Kurt Rebmann ... [et al.]. - 4. Aufl. -
München : Beck, 2000-. - b.
ISBN 3-406-45869-6 (ib.)
5 : Schuldrecht : Besonderer Teil III : §§ 705-853 :
Partnerschaftsgesellschaftsgesetz,
Produkthaftungsgesetz, 2004. - XLIII, 2514 s. - (Bd. 5)
ISBN 3-406-45873-4 (ib.)
05d026532 - UBBJUR L 127 Myn

L 431
Sandström, Torsten
Svensk aktiebolagsrätt. - Stockholm, 2005. - 416 s.
ISBN 91-39-20373-5 (h.)
05d005089 - UBBJUR L 431 San

L 436
Dam, Henrik 1968-
Rette indkomstmodtager : allokering og fiksering. -
København, 2005. - 825 s.
ISBN 87-619-1171-2 (ib.)
05d032802 - UBBJUR L 436 Dam

L 456
Sørensen, Ivan
Forsikringsret. - 4. udg. - København, 2005. - XXIV,
743 s.
ISBN 87-574-0731-2 (h.)
05d028997 - UBBJUR L 456 Sør

L 488
Trebilcock, Michael J.
The regulation of international trade. - 3rd ed. -
London, 2005. - XIV, 759 s.
ISBN 0-415-70034-5 (h.),0-415-70033-7 (ib.)
05d000646 - UBBJUR L 488 Tre

L 536
Bing, Jon
Utkast til en bok i skribentrett. - Oslo, 2005. - II,
83 s. - (Stensilserie / Institutt for privatrett,
Universitetet i Oslo ; nr 167)
ISBN 82-7236-174-4 (h.)
75d728498 - UBBJUR L 536 Bin eks. 2

L 552
Clark, Charles
"The answer to the machine is in the machine" and other
collected writings. - Oslo, [2005]. - 256 s. -
(Unipubskriftserier) (Complex ; nr 4/2005)
ISBN 82-7226-084-0 (h.)
75d728504 - UBBJUR L 17 Com/2005:4

L 564
Den nye EU-konkurrenceret i nordisk perspektiv. - København
, 2005. - 230 s.
ISBN 87-574-1367-3 (h.)
05d029002 - UBBJUR L 564 Nye

L 564
On the merits : current issues in competition law and
policy : Liber Amicorum Peter Plompen. - Antwerpen, 2005
. - XII, 258 s.
ISBN 90-5095-468-5 (h.)
05d008943 - UBBJUR L 19 Plo

L 565
Dragvoll, Linda
Den rettslige plasseringen av joint ventures under EF-
konkurranseretten : EF-traktaten artikkel 81 og
fusjonsforordningen - fra en todelt til en tredelt
kontrollmodell. - Bergen, c2005. - 162 s.
ISBN 82-450-0223-2 (ib.)
05d033315 - UBBJUR L 565 Dra

L 583
Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch /
herausgegeben von Kurt Rebmann ... [et al.]. - 4. Aufl. -
München : Beck, 2000-. - b.
ISBN 3-406-45869-6 (ib.)
8 : Familienrecht II : §§ 1589-1921 : SGB VIII, 2002. -
XLVI, 2399 s. - (Bd. 8)
ISBN 3-406-45875-0 (ib.)
05d026535 - UBBJUR L 127 Myn

L 583
Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch /
herausgegeben von Kurt Rebmann ... [et al.]. - 4. Aufl. -
München : Beck, 2000-. - b.
ISBN 3-406-45869-6 (ib.)
7 : Familienrecht I : §§ 1297-1588 : VAHRG, VAÜG,
HausratsV, 2000. - VIII, 2032 s. - (Bd. 7)
ISBN 3-406-45393-7 (ib.)
05d026534 - UBBJUR L 127 Myn

L 613
Danmark
[Arveloven (1963)]
Arveloven : med kommentarer. - 5. udg. - København,
2005. - IX, 730 s.
ISBN 87-574-1092-5 (ib.)
05d029007 - UBBJUR L 613 Dan

L 621
Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch /
herausgegeben von Kurt Rebmann ... [et al.]. - 4. Aufl. -
München : Beck, 2000-. - b.
ISBN 3-406-45869-6 (ib.)
9 : Erbrecht : §§1922-2385, §§27-35 BeurkG, 2004. -
XLVII,2388 s. - (Bd. 9)
ISBN 3-406-45876-9 (ib.)
05d026536 - UBBJUR L 127 Myn

L 650
Norge og Sverige gjennom 200 år. - Oslo, 2005. - 2 b.
ISBN 82-530-2772-9 (ib.),82-530-2816-4 (ib.)
05d028958 - UBBJUR L 650 Nor (Kun del 2. For del 1 se
Sverige och Norge under 200 år, dokID
05d028955)

L 650
Norge og Sverige gjennom 200 år. - Oslo : Pax, 2005. - 2 b.
ISBN 82-530-2772-9 (ib.),82-530-2816-4 (ib.)
05d028958 - UBBJUR L 650 Nor (Kun del 2. For del 1 se
Sverige och Norge under 200 år, dokID
05d028955)
2 : Sosialdemokratiets tidsalder : Norge og Sverige i
det 20. århundre. - Oslo, 2005. - 612 s., pl. - (D. 2)
ISBN 82-530-2753-2 (ib.),82-530-2814-8 (ib.)
05d010288 - UBBJUR L 650 Nor

L 656
Sverige
[Medborgarskapslagen (2001)]
Medborgarskapslagen : med kommentarer. - Stockholm,
2005. - 310 s.
ISBN 91-39-10561-x (ib.)
05d008363 - UBBJUR L 701 San

L 664
Sverige och Norge under 200 år. - Nora, 2005- . - b.
05d028955 - UBBJUR L 664 Sve (Kun del 1. For del 2 se
Norge og Sverige gjennom 200 år, dokID
05d028958)

L 668
Palmer Olsen, Henrik
Magtfordeling : en analyse af magtfordelingslæren med
særligt henblik på den lovgivende magt. - København, 2005.
- XXI, 645 s.
ISBN 87-574-1189-1 (h.)
05d028495 - UBBJUR L 668 Pal

L 690
Elbæk-Jørgensen, Thomas
Bevillingsmagten : statsforfatning og statsudgifter. -
København, 2005. - 352 s.
ISBN 87-574-1233-2 (h.)
05d010685 - UBBJUR L 690 Elb

L 692
March, James G.
Elaborating the "New Institutionalism" : James G. March
& Johan P.Olsen ; Arena. - Oslo, 2005. - 27 s. - (Arena.
Working Paper ; No. 11, 2005)
05d029079 - UBBJUR/EDC L 692 Mar

L 701
Sverige
[Medborgarskapslagen (2001)]
Medborgarskapslagen : med kommentarer. - Stockholm,
2005. - 310 s.
ISBN 91-39-10561-x (ib.)
05d008363 - UBBJUR L 701 San

L 709
Eriksen, Erik Oddvar
Towards a cosmopolitan EU?. - Oslo, 2005. - 34 s. -
(Arena working paper ; no.9,2005)
05d028512 - UBBJUR/EDC L 709 Eri

L 709
Renucci, Jean-François
Introduction to the European Convention on Human Rights
: the rights guaranteed and the protection mechanism. -
Strasbourg, 2005. - 127 s. - (Human rights files ; No. 1)
ISBN 92-871-5715-4 (h.)
05d008348 - UBBJUR/EDC L 709 Ren

L 729
Besonderes Verwaltungsrecht. - 12., neu bearb. Aufl. -
Berlin, 2003. - XLIV, 972 s. - (de Gruyter Lehrbuch)
ISBN 3-89949-004-5 (h.),3-89949-032-0 (ib.)
05d010257 - UBBJUR L 729 Bes

L 729
Allgemeines Verwaltungsrecht. - 12., neu bearb. Aufl. -
Berlin, 2002. - XXVIII, 896 s. - (de Gruyter Lehrbuch)
ISBN 3-89949-018-5 (ib.),3-89949-017-7 (h.)
05d010256 - UBBJUR L 729 All

L 734
Arrowsmith, Sue
The law of public and utilities procurement. - 2nd ed. -
London, 2005. - CXXXVIII, 1547 s.
ISBN 0-421-75850-3 (ib.)
05d010415 - UBBJUR Pensum Arr
05d010438 - UBBJUR Pensum Arr eks. 2

L 734
Danmark
[Retssikkerhedsloven (2005)]
Retssikkerhedsloven med kommentarer. - København :
Jurist- og Økonomforbundets forl., 2005. - 247 s.
ISBN 87-574-1204-9 (ib.)
05d029005 - UBBJUR L 734 Has

L 734
The New EU public procurement directives. - København, 2005
. - 194 s.
ISBN 87-574-1244-8 (h.)
05d010686 - UBBJUR L 734 New

L 734
Aulstad, Johan Greger
Forvaltningens adgang til å motta ytelser fra private
rettssubjekter ved offentlig myndighetsutøvelse :
illustrert ved utbyggingsavtaler på plan- og
bygningsrettens området. - Oslo [J.G. Aulstad], 2004. - 2
b. (722 s.)
05d032793 - UBBJUR L 758 Aul

L 739
Olsen, Johan P.
Maybe it is time to rediscover bureaucracy?. - Oslo,
2005. - 42 s. - (Arena. Working paper ; No. 10,2005)
05d029006 - UBBJUR/EDC L 739 Ols

L 758
Arge, Kirsten
Stiller byggherrene krav til tilgjengelighet?. - Oslo,
c2004. - 52 s. - (Prosjektrapport / Norges
byggforskningsinstitutt ; 360-2004)
ISBN 82-536-0820-9 (h.)
05d033089 - UBBJUR L 758 Arg

L 758
Aulstad, Johan Greger
Forvaltningens adgang til å motta ytelser fra private
rettssubjekter ved offentlig myndighetsutøvelse :
illustrert ved utbyggingsavtaler på plan- og
bygningsrettens området. - Oslo [J.G. Aulstad], 2004. - 2
b. (722 s.)
05d032793 - UBBJUR L 758 Aul

L 766
Werlauff, Erik
Børs- og kapitalmarkedsret. - 3. udg. - København, 2005
. - 340 s.
ISBN 87-574-1185-9 (ib.)
05d028998 - UBBJUR L 766 Wer

L 767
Skattereformen : status høsten 2004. - 2. utg. - Oslo, 2004
. - 124 s.
ISBN 82-7082-209-4 (h.)
05d033359 - UBBJUR L 767 Ska

L 767.4
Skov Nilausen, Karin
Løsning af internationale skattetvister. - København,
2005. - VI, 283 s.
ISBN 87-574-1059-3 (h.)
05d010689 - UBBJUR L 773.4 Sko

L 773
Kildal, Tor S.
Oppgaver i bedriftsskatterett : med løsninger. - 3.
utg. - Oslo, 2005. - 225 s.
ISBN 82-05-34514-7 (h.)
05d029015 - UBBJUR L 773 Kil

L 773.3
Almendal, Teresa Simon
Skatteanpassade transaktioner och skattebrott. -
Stockholm, 2005. - 299 s.
ISBN 91-39-01076-7 (ib.)
05d008375 - UBBJUR L 773.3 Alm

L 773.4
Skov Nilausen, Karin
Løsning af internationale skattetvister. - København,
2005. - VI, 283 s.
ISBN 87-574-1059-3 (h.)
05d010689 - UBBJUR L 773.4 Sko

L 773.5
Almendal, Teresa Simon
Skatteanpassade transaktioner och skattebrott. -
Stockholm, 2005. - 299 s.
ISBN 91-39-01076-7 (ib.)
05d008375 - UBBJUR L 773.3 Alm

L 773.7
Dahlqvist, Anna-Lena
Bokföringsbrott och bokföringslagen. - 2. uppl. -
Stockholm, 2005. - 246 s.
ISBN 91-39-10709-4 (h.)
05d008382 - UBBJUR L 907 Dah

L 773.7
Tystad, Rune
Regnskapsloven : en presentasjon av lovendringene
vedtatt høsten 2004 og våren 2005. - 2. utg. - Oslo, 2005.
- 191 s.
ISBN 82-7082-220-5 (h.)
05d033358 - UBBJUR L 773.7 Tys

L 776
Holgersson, Leif
Socialpolitik och socialt arbete : historia och idéer. -
3. uppl. - Stockholm, 2004. - 282 s.
ISBN 91-39-10679-9 (h.)
05d008381 - UBBJUR L 776 Hol

L 778
Clevesköld, Lars
Handläggning inom socialtjänsten. - 9. uppl. -
Stockholm, 2005. - 441 s.
ISBN 91-39-10759-0 (h.)
05d008378 - UBBJUR L 778 Cle

L 778
Social welfare and EU law. - Oxford, 2005. - X, 290 s.
ISBN 1-84113-490-2 (ib.)
05d029150 - UBBJUR/EDC L 778 Soc

L 779
Danmark
[Retssikkerhedsloven (2005)]
Retssikkerhedsloven med kommentarer. - København :
Jurist- og Økonomforbundets forl., 2005. - 247 s.
ISBN 87-574-1204-9 (ib.)
05d029005 - UBBJUR L 734 Has

L 780
Funktionshinder - vad är det? : om olika skador, sjukdomar
och funktionshinder som till följd av brister i
samhället leder till handikapp. - 10. uppl. - Stockholm,
2005. - 169 s.
ISBN 91-38-32156-4 (h.)
05d008371 - UBBJUR L 780 Fun

L 782
Kjønstad, Asbjørn
Helserett : pasienters og helsearbeideres rettsstilling.
- Oslo, 2005. - 376 s.
ISBN 82-05-31112-9 (h.)
05d028264 - UBBJUR L 782 Kjø

L 784
Bovim, Odd
Om bruk av nødrett innen psykisk helsevern. - Bergen,
2005. - 105 s. - (Det Juridiske fakultets skriftserie ; nr
104)
ISBN 82-7960-033-7 (h.)
75d728501 - UBBJUR L 17 Uni/104
75d728502 - UBBJUR L 784 Bov eks. 2
75d728503 - UBBJUR L 784 Bov eks. 3

L 784
Danmark
[Retssikkerhedsloven (2005)]
Retssikkerhedsloven med kommentarer. - København :
Jurist- og Økonomforbundets forl., 2005. - 247 s.
ISBN 87-574-1204-9 (ib.)
05d029005 - UBBJUR L 734 Has

L 784
Staaf, Annika
Rättssäkerhet och tvångsvård : en rättssociologisk
studie. - Lund, 2005. - 356 s. - (Lund studies in
sociology of law ; 22)
ISBN 91-7267-196-3 (h.)
05d029017 - UBBJUR L 784 Sta

L 788.5
Næss, Tom 1971-
EU packaging waste policy : a show run by industry?. -
Lysaker, 2004. - 23 s. - (FNI report ; 11/2004)
05d026462 - UBBJUR/EDC L 788.5 Næs

L 813
Straffesaksbehandlingen i politiet : 2004. - [Oslo], 2005. -
56 bl. - (Riksadvokatens publikasjoner ; nr 2/2005)
75d728496 - UBBJUR L 17 Rik/2005:2

L 830
Rimsten, Olle
Skoljuridik. - Stockholm, 2004. - 239 s.
ISBN 91-39-10705-1 (h.)
05d008366 - UBBJUR L 830 Rim

L 834
Gornitzka, Åse
Coordinating policies for a "Europe of Knowledge" :
emerging practices of the "Open method of coordination" in
education and research. - Oslo, 2005. - 39 s. - (Arena.
Working paper ; No. 16, 2005)
05d028962 - UBBJUR/EDC L 834 Gor

L 834
Falk, Jill
Rättsliga regler i högskolan : liten handbok för
ledamöter i högskoleorgan. - 8. uppl. - Stockholm, 2004. -
79 s.
ISBN 91-39-10723-x (h.)
05d008364 - UBBJUR 834 Fal

L 837
Martens, Maria
Double-hatted agencies on the European scene? : a case
study of the IMPEL network. - Oslo, 2005. - 30 s. -
(Arena. Working paper ; No. 12, 2005)
05d029104 - UBBJUR/EDC L 837 Mar

L 837
Norge
[Forurensningsloven (1981)]
Forurensningsloven : med kommentarer. - Oslo, 2005. -
155 s.
ISBN 82-05-33901-5 (h.)
05d033083 - UBBJUR L 837 Wan eks. 2

L 837.23
Climate change and a European low-carbon energy system. -
Luxembourg, 2005. - 73 p. - (EEA Report ; no 1/2005)
ISBN 92-9167-765-5 (h.)
05d028717 - UBBJUR/EDC L 837.23 Cli

L 837.23
Sæverud, Ingvild Andreassen
Norway's carbon storage policy : research note prepared
for the international project Analysis of the post-Kyoto
framework for climate change mitigation : Tokyo, 18
January 2005. - Lysaker, 2005. - 9 s. - (FNI report ;
3/2005)
ISBN 82-7613-471-8 (h.)
05d026745 - UBBJUR/EDC L 837.23 Sæv

L 837.23
Imperfect implementation of the Kyoto Protocol. - Lysaker,
[2004]. - 44 bl. - (FNI report ; 5/2004)
ISBN 82-7613-451-3 (h.)
05d026746 - UBBJUR/EDC L 837.23 Imp

L 842
Greve, Vagn
Kommenteret straffelov : almindelig del. - 8. omarb.
udg. - København, 2005. - VII, 518 s.
ISBN 87-574-0662-6 (ib.)
05d029004 - UBBJUR L 842 Gre

L 852.5
Gide, André
[Ne jugez pas]
Judge not. - Urbana, c2003. - XXI, 174 s.
ISBN 0-252-02844-9 (ib.)
05d010650 - UBBJUR L 852.5 Gid

L 855
Det politimæssige og strafferetlige samarbejde i Den
Europæiske Union. - København, 2005. - 684 s.
ISBN 87-574-1133-6 (ib.)
05d029001 - UBBJUR L 1075 Pol

L 907
Dahlqvist, Anna-Lena
Bokföringsbrott och bokföringslagen. - 2. uppl. -
Stockholm, 2005. - 246 s.
ISBN 91-39-10709-4 (h.)
05d008382 - UBBJUR L 907 Dah

L 953
Kriminalstatistik 2004. - Stockholm, 2005. - 257 s. - (BRÅ-
rapport ; 2005:12)
ISBN 91-38-32222-6 (h.)
75d728505 - UBBJUR L 17 Brå/2005:12

L 953
Straffesaksbehandlingen i politiet : 2004. - [Oslo], 2005. -
56 bl. - (Riksadvokatens publikasjoner ; nr 2/2005)
75d728496 - UBBJUR L 17 Rik/2005:2

L 974
Haraldsen, Haakon I.
Regler for god advokatskikk : med kommentarer. - [Oslo]
, [2005]. - 255 s.
ISBN 82-7235-073-4 (h.)
05d029016 - UBBJUR L 974 Har

L 1021
European Conference of Judges (1 : 2005 : Strasbourg)
The early settlement of disputes and the role of judges
: 1st European Conference of Judges, 24 and 25 November
2003, Strasbourg : proceedings. - Strasbourg, 2005. - 156
s.
ISBN 92-871-5704-9 (h.)
05d026460 - UBBJUR/EDC L 1021 Eur

L 1075
Det politimæssige og strafferetlige samarbejde i Den
Europæiske Union. - København, 2005. - 684 s.
ISBN 87-574-1133-6 (ib.)
05d029001 - UBBJUR L 1075 Pol

L 1080
Straffesaksbehandlingen i den høyere påtalemyndighet : 2004.
- [Oslo], 2005. - 71 bl. - (Riksadvokatens publikasjoner
; nr 3/2005)
75d728497 - UBBJUR L 17 Rik/2005:3

L 1164
Steiner, Henry J.
International human rights in context : law, politics
and morals : text and materials. - 2nd ed. - Oxford, 2000.
- XXXIII, 1497 s.
ISBN 0-19-829849-8 (h.)
05d026316 - UBBJUR Pensum Ste eks. 2

L 1186.6
Egeberg, Morten
Executive politics as usual : role behaviour and
conflict dimensions in the college of Europen
commissioners. - Oslo, 2005. - 23 s. - (Arena. Working
paper ; no.17, 2005)
05d028952 - UBBJUR/EDC L 1186.6 Ege