Universitetsbiblioteket i Bergen : Fagsider

 

[../../../../css/marg.htm]

Rettsvitenskap

Nye bøker ved Det juridiske fakultetsbibliotek (inkl EDC) - september 2004

Ordnet etter L-katalogen

L 5
Orheim, Rolf
Fjordane politimeisterembete 100 år : 1898-1998. -
[Florø], 2003. - 133 s.
(ib.)
04d017976 - UBBJUR L 5 Orh

L 6
Figueiredo, Ivo de
Fri mann : Johan Bernhard Hjort : en dannelseshistorie.
- Oslo, 2004. - 446 s., pl. - (Aschehoug profiler)
ISBN 82-03-22973-5 (ib.)
04d018645 - UBBJUR L 6 Fig

L 7
Boe, Erik
Innføring i juss : juridisk tenkning og rettskildelære.
- Oslo, 1996. - 427 s.
ISBN 82-518-3453-8 (ib.)
04d019371 - UBBJUR Boe eks. 4 (PENSUM)

L 10
Blandhol, Sverre
Nordisk rettspragmatisme : Savigny, Ørsted og
Schweigaard om vitenskap og metode. - Oslo, 2004. - 294 s.
04d019223 - UBBJUR L 27 Bla eks. 2

L 11
Juridiske øvelsesopgaver : familie- og arveret : 1. år af
bacheloruddannelsen. - København, 2004. - 99 s.
ISBN 87-574-1112-3 (h.)
04d018119 - UBBJUR L 11 Jur

L 11
Selected judgements, court orders and opinions in the field
of public and utilities' procurement / ed. Kai Krüger. -
Bergen : University of Bergen, Faculty of Law, 2004. - 2
b.
04d018540 - UBBJUR/EDC L 11 Krü
Part I. - Bergen, 2004. - 435 s.
04d018541 - UBBJUR/EDC L 11 Krü/I

L 11
Selected judgements, court orders and opinions in the field
of public and utilities' procurement / ed. Kai Krüger. -
Bergen : University of Bergen, Faculty of Law, 2004. - 2
b.
04d018540 - UBBJUR/EDC L 11 Krü
II : Part II. - Bergen, 2004. - 1 b. (flere pag.). - (II)
04d018543 - UBBJUR/EDC L 11 Krü/II

L 11
Selected EC/EEA texts in the field of public and utilities'
procurement : material allowed for use under EU and EEA
public and utilities contract law exam. - Bergen, 2004. -
1 b. (flere pag.)
04d018539 - UBBJUR/EDC L 11 Krü

L 11
Selected judgements, court orders and opinions in the field
of public and utilities' procurement. - Bergen, 2004. -
2 b.
04d018540 - UBBJUR/EDC L 11 Krü

L 11
Treaties and agreement texts in the field of public and
utilities' procurement : material allowed for use under
EC and EEA public and utilities contract law exam. -
Bergen, 2004. - 400 s.
04d018545 - UBBJUR/EDC L 11 Krü

L 11
Kissam, Philip C.
The discipline of law schools : the making of modern
lawyers. - Durham, N.C., c2003. - IX, 280 s.
ISBN 0-89089-390-x (ib.)
04d012940 - UBBJUR L 11 Kis

L 12.3
Gulbransen, Egil
Juridisk leksikon. - 8. utvidede og rev. utg. - Oslo,
1994. - 238 s. - (En Fagordbok fra Kunnskapsforlaget)
ISBN 82-573-0561-8 (ib.)
04d018514 - UBBJUR L 12.3 Gul eks. 2

L 12.21
Språkvett : skriveregler, grammatikk og språklige råd fra a
til å. - 2. utg. - Oslo, 2002. - 393 s.
ISBN 82-573-1335-1 (h.)
04d012995 - UBBJUR Ref L 12.21 Spr (2. oppl. 2004)

L 12.61
Guide to programmes and actions : education and culture. -
2003 edition. - Luxembourg, 2004. - 138 s.
ISBN 92-894-3767-7 (h.)
04d019423 - UBBJUR/EDC L 12.61 Gui

L 13.3
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende (trykt
utg.)
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. -
Norsk utg. - Brussels
04d019237 - UBBJUR/EDC L 13.3 EØS 10(2003)nr 9- .
(Ukpl.) (Z - går via Tidsskrift)

L 14.1
Ruud, Jørn W.
Norske lovforarbeider : en kortfattet veiledning. -
Bergen, 2004-
04d018352 - UBBJUR

L 14.11
Amdal, Gro
Lov og forskrift om offentlige anskaffelser :
kommentarutgave. - 2. utg. - Oslo, 2004. - 680 s.
ISBN 82-446-0727-0 (ib.)
04d016726 - UBBJUR L 14.11 Amd

L 14.11
Harboe, Einar
Eiendomsskatteloven : lov om eigedomsskatt til
kommunane : lov av 6. juni 1975 nr 29 : kommentarutgave. -
2. utg. - Oslo, c2004. - 203 s.
ISBN 82-15-00352-4 (ib.)
04d016359 - UBBJUR L 769 Har

L 14.11
Haugen, Finn 1946-
Strafferett : håndbok. - 3. utg. - Oslo, c2004. - 744
s.
ISBN 82-02-23134-5 (ib.)
04d018226 - UBBJUR L 14.11 Hau

L 14.11
Norge
[Pasientrettighetsloven (1999)]
Pasientrettighetsloven : med kommentarer. - 2. rev.
utg. - Oslo, 2004. - 419 s.
ISBN 82-05-31546-9 (ib.)
04d017762 - UBBJUR L 792 Sys eks. 2

L 14.11
NS 8405 : kommentarutgave. - Oslo, c2004. - 557 s.
ISBN 82-15-00128-9 (ib.)
04d018191 - UBBJUR L 14.11 NS
04d018215 - UBBJUR L 291 NS eks. 2

L 14.11
NS 8405 : kommentarutgave til Norsk standard 8405, Norsk
bygge- og anleggskontrakt. - Oslo, 2004. - 691 s.
ISBN 82-05-32304-6 (ib.)
04d018192 - UBBJUR L 14.11 NS
04d018217 - UBBJUR L 291 NS eks. 2

L 15.2
Jochimsen, Jørgen
Straffesager for landsretten. - København, c2002. - 340
s.
ISBN 87-619-0377-9 (ib.),87-619-0428-7 (ib.)
03d037199 - UBBJUR L 1074 Joc

L 15.8
Musch, Donald J.
Balancing civil rights and security : American judicial
responses since 9/11. - Dobbs Ferry, N.Y., c2003. - XVIII,
476 s. - (Terrorism. Second series ; vol. 13)
ISBN 0-379-21502-0 (ib.)
04d012996 - UBBJUR L 15.8 Mus

L 17
International journal of cultural property (trykt utg.)
International journal of cultural property. - Berlin,
de Gruyter
ISSN 0940-7391
04d018132 - UBBJUR L 17 Int 5(1996)-6(1997), 9(2000)-
.

L 17
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende (trykt
utg.)
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. -
Norsk utg. - Brussels
04d019237 - UBBJUR/EDC L 13.3 EØS 10(2003)nr 9- .
(Ukpl.) (Z - går via Tidsskrift)

L 17
Zeitschrift für europäisches Privatrecht. - München
ISSN 0943-3929
04d002939 - UBBJUR L 17 Zei 12(2004)- . (Z - går
via Tidsskrift)

L 19
The Regulation of companies : a tribute to Paul Krüger
Andersen. - København, 2003. - 317 s., port.
ISBN 87-619-0706-5 (ib.),87-619-0597-6 (ib.)
04d012663 - UBBJUR L 19 Kry

L 25
Kinander, Morten
The view from within : an analysis and critique of
legal realism and descriptivejurisprudence. - Bergen,
c2004. - 376 s.
ISBN 82-450-0195-3 (ib.)
04d018013 - UBBJUR L 25 Kin eks. 2

L 27
Blandhol, Sverre
Nordisk rettspragmatisme : Savigny, Ørsted og
Schweigaard om vitenskap og metode. - Oslo, 2004. - 294 s.
04d019223 - UBBJUR L 27 Bla eks. 2

L 27
Moran, Mayo
Rethinking the reasonable person : an egalitarian
reconstruction of the objective standard. - Oxford, 2003. -
XX, 343 s.
ISBN 0-19-924782-x (ib.)
04d018047 - UBBJUR L 27 Mor

L 28
Nygaard, Nils
Rettsgrunnlag og standpunkt. - 2. utg. - Bergen, 2004. -
432 s.
ISBN 82-15-00632-9 (ib.)
04d017264 - UBBJUR Nyg eks. 2 (PENSUM)

L 29
Mæhle, Synne Sæther
Grenser for rettsanvendelsesskjønn : om rettslig
legitimitet i et spenningsfelt mellom flertallsmakt og
rettighetsvern. - Bergen, 2004. - 371 s.
04d017934 - UBBJUR L 29 Mæh
04d017938 - UBBJUR L 29 Mæh eks. 2

L 34.5
Hverdagsjuss for kvinner. - Oslo, 2004. - 252 s.
ISBN 82-02-23833-1 (h.)
04d018646 - UBBJUR L 34.5 Hve

L 34.6
Barne- og familiedepartementet
Barnets rettigheter: Norges tredje rapport til FNs
komité for barnets rettigheter - 2003. - Oslo, 2003. - 151
s. - (Rapport / Barne- og familiedepartementet,
Utenriksdepartementet)
(h.)
04d018048 - UBBJUR L 34.6 Bar

L 34.7
Avramov, Dragana
Active ageing in Europe. - Strasbourg : Council of Europe,
2003. - b. - (Population series / Council of Europe ; no.
41)
04d019111 - UBBJUR L 34.7 Avr
1 : ,2003. - 149 s. - (Population studies / Council of
Europe ; no. 41) (Vol. 1)
ISBN 92-871-5240-3 (h.)
04d008937 - UBBJUR L 34.7 Avr/1

L 34.7
Avramov, Dragana
Active ageing in Europe. - Strasbourg, 2003. - b. -
(Population series / Council of Europe ; no. 41)
04d019111 - UBBJUR L 34.7 Avr

L 121
Zeitschrift für europäisches Privatrecht. - München
ISSN 0943-3929
04d002939 - UBBJUR L 17 Zei 12(2004)- . (Z - går
via Tidsskrift)

L 179
Dahl, Børge
Erhvervsjura i et markedsøkonomisk perspektiv. - 8.
udg. - København, 2004. - 583 s.
ISBN 87-629-0249-0 (ib.)
04d018963 - UBBJUR L 179 Dah

L 180
Lookofsky, Joseph
International privatret : på formuerettens område. - 3.
udg. - København, 2004. - VIII, 146 s.
ISBN 87-574-1072-0 (h.)
04d017341 - UBBJUR L 180 Loo

L 181
Nielsen, Ruth
Gender equality in European contract law. - København,
2004. - 174 s.
ISBN 87-574-0687-1 (h.)
04d000116 - UBBJUR L 181 Nie

L 181
ICC model contract for the turnkey supply of an industrial
plant. - Paris, 2003. - 120 s. - (ICC Publication ; 653)
ISBN 92-842-1323-1 (h.)
04d007949 - UBBJUR Ref L 181 ICC (CD oppstilt i
skranken)

L 185
Norlén, Andreas
Oskälighet och 36 § avtalslagen. - Linköping, 2004. -
446 s. - (Acta iuris Lincopensis) (Linköping studies in
management and economics. Dissertations ; no. 63)
(Dissertations from the International Graduate School of
Management and Industrial Engineering ; no. 82)
ISBN 91-85295-04-3 (h.)
04d019075 - UBBJUR L 185 Nor

L 204
Stang, Cæcilie
Rettigheter i utmark : i historiske perspektiv. - Oslo,
2004. - 132 s. - (Lov & rett)
ISBN 82-529-2838-2 (h.)
04d018647 - UBBJUR L 204 Sta

L 227
Falkanger, Thor
Introduksjon til panteretten : stiftelse og virkninger,
herunder om tvangsfullbyrdelse. - Oslo, c2004. - 120 s.
ISBN 82-15-00678-7 (ib.)
04d018643 - UBBJUR L 227 Fal

L 277.6
Lilleholt, Kåre
Avtale om ny bustad. - Oslo, c2001. - 215 s.
ISBN 82-00-45286-7 (h.)
04d018488 - UBBJUR Ref L 291 Lil eks. 3

L 291
NS 8405 : kommentarutgave. - Oslo, c2004. - 557 s.
ISBN 82-15-00128-9 (ib.)
04d018191 - UBBJUR L 14.11 NS
04d018215 - UBBJUR L 291 NS eks. 2

L 291
NS 8405 : kommentarutgave til Norsk standard 8405, Norsk
bygge- og anleggskontrakt. - Oslo, 2004. - 691 s.
ISBN 82-05-32304-6 (ib.)
04d018192 - UBBJUR L 14.11 NS
04d018217 - UBBJUR L 291 NS eks. 2

L 291
Lilleholt, Kåre
Avtale om ny bustad. - Oslo, c2001. - 215 s.
ISBN 82-00-45286-7 (h.)
04d018488 - UBBJUR Ref L 291 Lil eks. 3

L 293
Norge
[Jernbaneloven (1993)]
Jernbaneloven med utvalgte forskrifter og kommentarer. -
Oslo, 2003. - 102 s.
04d017979 - UBBJUR L 293 Jer

L 294
The WTO and global convergence in telecommunications and
audio-visual services. - Cambridge, 2004. - XIV, 453 s.
ISBN 0-521-83611-5 (ib.)
04d009637 - UBBJUR L 294 WTO

L 376
Abraham, Kenneth S. 1946
A concise restatement of torts. - St. Paul, MN, 2000. -
XXVII, 333 s
ISBN 0-314-24760-2 (h.)
04d008927 - UBBJUR L 376 Abr

L 384
Danmark
[Produktansvarsloven (1989)]
Produktansvar : Produktansvarsloven med kommentarer. -
København, 2004. - 283 s.
ISBN 87-574-0490-9 (ib.)
04d018108 - UBBJUR L 384 Ros

L 399
Nielsen, Ruth
Europæisk arbejdsret. - København, 2003. - 499 s.
ISBN 87-574-0944-7 (h.)
04d018494 - UBBJUR/EDC L 399 Nie

L 400
Fanebust, Arne
Innføring i arbeidsrett : den individuelle del. - 2.
utg. - Oslo, c2002. - 316 s.
ISBN 82-15-00261-7 (h.)
04d016695 - UBBJUR Fan (PENSUM)
04d017284 - UBBJUR Fan eks. 2 (PENSUM)

401
Norrback, Ole
Nordbornas rättigheter : slutrapport : rapport av
utredningsmannen ambassadör Ole Norrback, utarbetad på
uppdrag av Nordiska ministerrådet (samarbetsministrarna). -
København, c2002. - 70 s. - (ANP ; 2002:719)
ISBN 92-893-0761-7 (h.)
03d006641 - UBBJUR/EDC L 1203 Nor

L 402
Hasselbalch, Ole
Lærebog i ansættelsesret og personalejura. - København,
2004. - 636 s.
ISBN 87-574-1157-3 (h.)
04d018964 - UBBJUR L 402 Has

L 406
Danmark
[Lov om kollektive afskedigelser (1994)]
Lov om kollektive afskedigelser : med kommentarer. -
København, 2004. - 298 s.
ISBN 87-574-0837-8 (ib.)
04d018116 - UBBJUR L 406 Cou

L 413.2
Cavanagh, Matt
Against equality of opportunity. - Oxford ; New York,
2002. - VIII, 223 s. - (Oxford philosophical monographs)
ISBN 0-19-924343-3 (ib.),0-19-926548-8 (h.)
04d018040 - UBBJUR L 413.2 Cav (Opptrykk 2003)

L 420
The Regulation of companies : a tribute to Paul Krüger
Andersen. - København, 2003. - 317 s., port.
ISBN 87-619-0706-5 (ib.),87-619-0597-6 (ib.)
04d012663 - UBBJUR L 19 Kry

L 435
Bråthen, Tore
Styremedlem og aksjonær. - Bergen, c2004. - 167 s.
ISBN 82-450-0137-6 (h.)
04d018408 - UBBJUR L 435 Brå

L 435
Corporate governance : an institutionalist approach. - The
Hague ; Boston, c2003. - 271 s.
ISBN 90-411-2135-8 (ib.)
04d012966 - UBBJUR L 435 Cor

L 436
Truyen, Filip
Aksjonærenes myndighetsmisbruk : en studie av
asl./asal. § 5-21 og uskrevne misbruksprinsipper. - Bergen
, 2004. - 417 s.
04d019118 - UBBJUR L 436 Tru eks. 3 (MAG)
04d019120 - UBBJUR L 436 Tru eks. 4 (MAG)

L 438
The EC Merger Control Conference (2002 : Brüssel)
EC merger control : a major reform in progress : papers
from the EC Merger Control Conference held in Brussels in
November 2002 under the auspices of the European
Commission Directorate General for Competition and the
International Bar Association. - London, [2003]. - XII,
369 s.
ISBN 1-904501-07-9 (ib.)
04d009777 - UBBJUR L 438 EC

L 488
Murphy, Dale D.
The structure of regulatory competition : corporations
and public policies in a global economy. - Oxford, 2004. -
XXIII, 312 s. - (International economic law series)
ISBN 0-19-926751-0 (ib.)
04d013578 - UBBJUR L 488 Mur

L 488
Krajewski, Markus
National regulation and trade liberalization in
services : the legal impact of the General Agreement on
Trade in Services (GATS) on national regulatory autonomy. -
The Hague, c2003. - XXII, 245 s.
ISBN 90-411-2141-2 (ib.)
04d012963 - UBBJUR L 488 Kra

L 488
The WTO and the Doha Round : the changing face of world
trade. - The Hague, 2003. - XIV, 299 s. - (Global trade
and finance series ; vol. 4)
ISBN 90-411-9947-0 (ib.)
04d013552 - UBBJUR L 488 WTO

L 503
Falkanger, Thor
Innføring i sjørett. - 6. utg. - Oslo, 2004. - XIX, 573
s.
ISBN 82-90260-46-6 (ib.)
04d018863 - UBBJUR L 503 Fal eks. 2

L 509
Stamnes, Marion
Miljørettslege skrankar for radioaktiv sjøtransport :
internasjonale reguleringar med rettsverknad langs
norskekysten. - Bergen, 2004. - 100 s. - (Det Juridiske
fakultets skriftserie ; 99)
ISBN 82-7960-027-2 (h.)
75d728285 - UBBJUR L 17 Uni/99
75d728286 - UBBJUR L 509 Sta eks. 2
75d728287 - UBBJUR L 509 Sta eks. 3

L 512
Sze, Ping-fat
Carrier's liability under the Hague, Hague-Visby and
Hamburg rules. - The Hague, c2002. - XXXVII, 218 s.
ISBN 90-411-1676-1 (ib.)
04d013524 - UBBJUR L 512 Sze

L 534
Senftleben, Martin
Copyright, limitations, and the three-step test : an
analysis of the three-step test in international and EC
copyright law. - The Hague, 2004. - XIV, 340 s. -
(Information law series ; 13)
ISBN 90-411-2267-2 (ib.)
04d013527 - UBBJUR L 534 Sen

L 534
Eechoud, Mireille van
Choice of law in copyright and related rights :
alternatives to the lex protectionis. - The Hague, 2003. -
304 s. - (Information law series ; 12)
ISBN 90-411-2071-8 (ib.)
04d013541 - UBBJUR L 534 Eec

L 535
Medierätt. - Lund : Studentlitteratur, 1995-1996. - 3 b.
3 : Upphovsrätt, c1996. - 80 s. - (3)
ISBN 91-44-48891-2 (h.)
04d007953 - UBBJUR L 569 Med/3 (MAG)

L 552
Indigenous heritage and intellectual property : genetic
resources, traditional knowledge, and folklore. - The
Hague, c2004. - XVII, 448 s
ISBN 90-411-2218-4 (ib.)
04d013567 - UBBJUR L 1163 Ind

L 552
Wendel de Joode, R. van
Protecting the virtual commons : self-organising open
source and free software communitiesand innovative
intellectual property regimes. - The Hague, 2003. - XII,
168 s. - (Information technology & law series ; 3)
ISBN 90-6704-159-9 (ib.)
04d013568 - UBBJUR L 552 Wen

L 567
Medierätt. - 2., [utök.] uppl. - Lund : Studentlitteratur,
2000- . - b.
2 : Marknadsrätt, 2002. - 60 s. - (2)
ISBN 91-44-02226-3 (h.)
04d007954 - UBBJUR L 569 Med/2

L 568
Competition law sanctioning in the European Union : the EU-
law influence on the national law system of sanctions in
the European arena. - The Hague, c2004. - XXX, 895 s. -
(European monographs ; 46)
ISBN 90-411-2100-5 (ib.)
04d013851 - UBBJUR L 568 Com

L 569
Medierätt. - 2., [utök.] uppl. - Lund : Studentlitteratur,
2000- . - b.
2 : Marknadsrätt, 2002. - 60 s. - (2)
ISBN 91-44-02226-3 (h.)
04d007954 - UBBJUR L 569 Med/2

L 569
Medierätt. - Lund : Studentlitteratur, 1995-1996. - 3 b.
3 : Upphovsrätt, c1996. - 80 s. - (3)
ISBN 91-44-48891-2 (h.)
04d007953 - UBBJUR L 569 Med/3 (MAG)

L 570.1
The WTO and global convergence in telecommunications and
audio-visual services. - Cambridge, 2004. - XIV, 453 s.
ISBN 0-521-83611-5 (ib.)
04d009637 - UBBJUR L 294 WTO

L 572
Juridiske øvelsesopgaver : familie- og arveret : 1. år af
bacheloruddannelsen. - København, 2004. - 99 s.
ISBN 87-574-1112-3 (h.)
04d018119 - UBBJUR L 11 Jur

L 582
European family law in action. - Schoten, c2003. - 2 b. -
(European family law series ; 2, 3)
04d010132 - UBBJUR L 582 Eur

L 582
European family law in action / Katharina Boele-Woelki, Bente
Braat, Ian Summer, eds. - Schoten : Intersentia, c2003. -
2 b. - (European family law series ; 2, 3)
04d010132 - UBBJUR L 582 Eur
1 : Grounds for divorce, c2003. - XXII, 466 s. - (Vol. 1)
(European family law series ; 2)
ISBN 90-5095-295-x (ib.)
04d017312 - UBBJUR L 582 Eur/1

L 582
European family law in action / Katharina Boele-Woelki, Bente
Braat, Ian Summer, eds. - Schoten : Intersentia, c2003. -
2 b. - (European family law series ; 2, 3)
04d010132 - UBBJUR L 582 Eur
2 : Maintenance between former spouses, c2003. - XXII, 495
s. - (Vol. 2) (European family law series ; 3)
ISBN 90-5095-296-8 (ib.)
04d015352 - UBBJUR L 582 Eur/2

L 597
European family law in action / Katharina Boele-Woelki, Bente
Braat, Ian Summer, eds. - Schoten : Intersentia, c2003. -
2 b. - (European family law series ; 2, 3)
04d010132 - UBBJUR L 582 Eur
1 : Grounds for divorce, c2003. - XXII, 466 s. - (Vol. 1)
(European family law series ; 2)
ISBN 90-5095-295-x (ib.)
04d017312 - UBBJUR L 582 Eur/1

L 652
Nazir, Shahzad
Kompendium i offentlig rett grunnfag. - [Oslo], [2004].
- 328 s.
04d018049 - UBBJUR Naz (PENSUM)

L 661
Uriaspost ved kongens bord : norske fiskeriministre 1946-
2004. - [Råholt], 2003. - 278 s.
(ib.)
04d018785 - UBBJUR L 661 Uri

L 666
The changing constitution. - 5th ed. - Oxford, c2004. -
XXXII, 449 s.
ISBN 0-19-926439-2 (h.)
04d018014 - UBBJUR L 666 Cha

L 691
European Union lobbying : changes in the arena. -
Basingstoke, 2002. - XII, 331 s.
ISBN 0-333-97152-3 (ib.)
02d014958 - UBBJUR/EDC L 691 Eur

L 694
Regulating law. - Oxford, 2004. - XX, 300 s.
ISBN 0-19-926407-4 (ib.)
04d017961 - UBBJUR L 694 Reg

L 696
Ruud, Jørn W.
Norske lovforarbeider : en kortfattet veiledning. -
Bergen, 2004-
04d018352 - UBBJUR

L 709
Stone, Richard
Textbook on civil liberties and human rights. - 5th ed.
- Oxford, c2004. - XLI, 524 s.
ISBN 0-19-926996-3 (h.)
04d018016 - UBBJUR L 709 Sto

L 709
Aall, Jørgen
Rettsstat og menneskerettigheter : en innføring i
vernet om individets sivile og politiske rettigheter etter
den norske forfatning og etter den europeiske
menneskerettighetskonvensjon. - Bergen, c2004. - 442 s.
ISBN 82-450-0209-7 (h.)
04d017130 - UBBJUR L 709 Åll
04d018050 - UBBJUR L 709 Åll eks. 2

L 714
Sociale menneskerettigheder. - København, 2004. - 280 s.
ISBN 87-500-3835-4 (h.)
04d017340 - UBBJUR L 714 Soc

L 727
Orheim, Rolf
Fjordane politimeisterembete 100 år : 1898-1998. -
[Florø], 2003. - 133 s.
(ib.)
04d017976 - UBBJUR L 5 Orh

L 732
Selected EC/EEA texts in the field of public and utilities'
procurement : material allowed for use under EU and EEA
public and utilities contract law exam. - Bergen, 2004. -
1 b. (flere pag.)
04d018539 - UBBJUR/EDC L 11 Krü

732
Treaties and agreement texts in the field of public and
utilities' procurement : material allowed for use under
EC and EEA public and utilities contract law exam. -
Bergen, 2004. - 400 s.
04d018545 - UBBJUR/EDC L 11 Krü

L 734
Amdal, Gro
Lov og forskrift om offentlige anskaffelser :
kommentarutgave. - 2. utg. - Oslo, 2004. - 680 s.
ISBN 82-446-0727-0 (ib.)
04d016726 - UBBJUR L 14.11 Amd

L 748
Sverige. Utredningen om SverigeDirekt
Offentliga Sverige på nätet : delbetänkande. -
Stockholm, 2001. - 75 s. - (Statens offentliga utredningar
; 2001:63)
ISBN 91-38-21494-6 (h.)
02d012107 - UBBJUR L 748 Sve

L 752
Sverige. KB-utredningen
KB - ett nav i kunskapssamhället : Kungl. biblioteket -
Sveriges nationalbibliotek : verksamhet och visioner :
betänkande. - Stockholm, 2003. - 504, [6] s. - (Statens
offentliga utredningar ; 2003:129)
ISBN 91-38-22061-x (h.)
04d003649 - UBBJUR L 752 Sve

L 757
Jerkø, Sidsel
Bygningslov for bedre bygg? : sammenligning av
bygningslovgivningen i Norden. - København, c2004. - 255
s. - (TemaNord ; 2004:526)
ISBN 92-893-1013-8 (h.)
04d019224 - UBBJUR L 757 Jer

L 757
American Law Institute
A model land development code : complete text and
reporters' commentary : adopted by The American Law
Institute at Washington, D.C. May 21, 1975. - Washington,
D.C., 1976. - XXV, 524 s.
04d005185 - UBBJUR L 757 Ame

L 759
The Protection of the underwater cultural heritage : before
and after the 2001 UNESCO Convention. - Leiden, c2003. -
XI, 292 s. - (Publications on ocean development ; vol. 41)
ISBN 90-411-2203-6 (ib.)
04d013540 - UBBJUR L 759 Pro

L 766
Li, Xiaowei
Mortgage market development, savings, and growth. -
Washington, D.C., 2001. - 26 s. - (IMF working paper ;
WP/01/36)
04d008117 - UBBJUR L Boks 59

L 768
Pedersen, Rune
Skatt og arv. - [Oslo], 2004. - 269 s. - (En Bok fra
Dine penger)
ISBN 82-91618-34-8 (h.)
04d018220 - UBBJUR L 768 Ped

L 769
Harboe, Einar
Eiendomsskatteloven : lov om eigedomsskatt til
kommunane : lov av 6. juni 1975 nr 29 : kommentarutgave. -
2. utg. - Oslo, c2004. - 203 s.
ISBN 82-15-00352-4 (ib.)
04d016359 - UBBJUR L 769 Har

L 772
Refsland, Thor
Lærebok i merverdiavgift : innføring i merverdiavgiften.
- 5. utg. - Oslo, 2004. - 229 s.
ISBN 82-7197-098-4 (h.)
04d019228 - UBBJUR L 772 Ref

L 781
Norge
[Pasientrettighetsloven (1999)]
Pasientrettighetsloven : med kommentarer. - 2. rev.
utg. - Oslo, 2004. - 419 s.
ISBN 82-05-31546-9 (ib.)
04d017762 - UBBJUR L 792 Sys eks. 2

L 787
Politidirektoratet
Politiets narkotikabekjempelse 2003-2008. - Oslo, 2002.
- 45 s.
04d018026 - UBBJUR L boks 59

L 792
Norge
[Pasientrettighetsloven (1999)]
Pasientrettighetsloven : med kommentarer. - 2. rev.
utg. - Oslo, 2004. - 419 s.
ISBN 82-05-31546-9 (ib.)
04d017762 - UBBJUR L 792 Sys eks. 2

L 792
E-health and the law. - The Hague, c2003. - XV, 183 s. -
(International Bar Association series)
ISBN 90-411-9927-6 (ib.)
04d013556 - UBBJUR L 792 Ehe

L 805
Shiner, Roger A.
Freedom of commercial expression. - Oxford, 2003. -
XXIV, 355 s.
ISBN 0-19-826261-2 (ib.)
04d018035 - UBBJUR L 805 Shi

L 811
Grunnleggende verdier, moral og etikk : en innføring i
etikk for ansatte i politi- og lensmannsetaten. - Oslo,
[2003]. - 51 s.
(h.)
04d018029 - UBBJUR L boks 59

L 811
Politidirektoratet
Politiets narkotikabekjempelse 2003-2008. - Oslo, 2002.
- 45 s.
04d018026 - UBBJUR L boks 59

L 811
Politiets og påtalemyndighetens bekjempelse av straffbar
høyreekstrem og rasistisk virksomhet. - [Oslo], [2002?].
- 64 s.
04d018025 - UBBJUR L 811 Pol

L 813
Auglend, Ragnar L.
Politirett. - 2. utg. - Oslo, 2004. - 1180 s.
ISBN 82-05-29892-0 (ib.)
04d017925 - UBBJUR Aug (PENSUM)
04d018639 - UBBJUR Aug eks. 2 (PENSUM)
04d018641 - UBBJUR Aug eks. 3 (PENSUM)

L 823
Hydén, Sophie
Inre utlänningskontroll i polisarbete : mellan
rättsstatsideal och effektivitet i Schengens Sverige. -
Malmö, 2004. - 320 s. - (Linköping studies in art and
science ; no. 291, 2004) (Malmö studies in international
migration and ethnic relations ; no. 1, 2004)
ISBN 91-7373-945-6 (h.),91-7104-061-7 (h.)
04d017978 - UBBJUR L 823 Hyd

L 825
Melton, H. Keith
Alt om spionasje. - [Oslo], 2004. - 208 s.
ISBN 82-7694-171-0 (ib.)
04d018224 - UBBJUR L 825 Mel

L 834
Europakommisjonen
Science and technology, the key to Europe's future :
guidelines for future European Union policy to support
research. - Brussels, 2004. - 12 s.
04d019358 - UBBJUR/EDC

L 837
Impacts of Europe's changing climate : an indicator-based
assessment. - Luxembourg, 2004. - VI, 100 s. - (EEA
report ; no 2/2004)
ISBN 92-9167-692-6 (h.)
04d019420 - UBBJUR/EDC L 837 Imp

L 837.1
Caponera, Dante A.
National and international water law and administration
: selected writings. - The Hague, c2003. - XIV, 446 s. -
(International and national water law and policy series)
ISBN 90-411-2085-8 (ib.)
04d013550 - UBBJUR L 837.1 Cap

L 837.2
Stamnes, Marion
Miljørettslege skrankar for radioaktiv sjøtransport :
internasjonale reguleringar med rettsverknad langs
norskekysten. - Bergen, 2004. - 100 s. - (Det Juridiske
fakultets skriftserie ; 99)
ISBN 82-7960-027-2 (h.)
75d728285 - UBBJUR L 17 Uni/99
75d728286 - UBBJUR L 509 Sta eks. 2
75d728287 - UBBJUR L 509 Sta eks. 3

L 837.3
Environmental damage in international and comparative law :
problems of definition and valuation. - Oxford, c2002. -
XXIX, 349 s.
ISBN 0-19-925573-3 (ib.)
04d013579 - UBBJUR L 1202 Env

L 842
Haugen, Finn 1946-
Strafferett : håndbok. - 3. utg. - Oslo, c2004. - 744
s.
ISBN 82-02-23134-5 (ib.)
04d018226 - UBBJUR L 14.11 Hau

L 844
Jochimsen, Jørgen
Straffesager for landsretten. - København, c2002. - 340
s.
ISBN 87-619-0377-9 (ib.),87-619-0428-7 (ib.)
03d037199 - UBBJUR L 1074 Joc

L 850
Mæland, Henry John
Innføring i alminnelig strafferett. - 3. utg. - Bergen,
[2004]. - 280 s.
ISBN 82-91641-00-5 (ib.)
04d018642 - UBBJUR Mæl (PENSUM)

L 873
Melton, H. Keith
Alt om spionasje. - [Oslo], 2004. - 208 s.
ISBN 82-7694-171-0 (ib.)
04d018224 - UBBJUR L 825 Mel

L 887
Euthanasia. - Strasbourg : Council of Europe Publishing,
c2003-2004. - 2 b. - (Ethical eye)
04d019399 - UBBJUR 887 Eut
1 : Ethical and human aspects, c2003. - 176 s. - (Ethical
eye) (Vol. 1)
ISBN 92-871-5070-2 (h.)
03d041747 - UBBJUR L 887 Eut/1

L 887
Euthanasia. - Strasbourg, c2003-2004. - 2 b. - (Ethical
eye)
04d019399 - UBBJUR 887 Eut

L 913
International Bar Association. Task Force on
International Terrorism
International terrorism : legal challenges and
responses. - Ardsley, N.Y., c2003. - XXVIII, 186 s.
ISBN 1-57105-301-8 (h.)
04d015011 - UBBJUR L 913 Int

L 913
Musch, Donald J.
Balancing civil rights and security : American judicial
responses since 9/11. - Dobbs Ferry, N.Y., c2003. - XVIII,
476 s. - (Terrorism. Second series ; vol. 13)
ISBN 0-379-21502-0 (ib.)
04d012996 - UBBJUR L 15.8 Mus

L 963
Grimheden, Jonas
Themis v. Xiezhi : assessing judicial independence in
The People's Republic of China under international human
rights law. - Lund, 2004. - XV, 292 s.
ISBN 91-974734-2-1 (h.)
04d018421 - UBBJUR L 963 Gri

L 963
Grimheden, Jonas
Themis v. Xiezhi : assessing judicial independence in
The People's Republic of China under international human
rights law. - Lund, 2004
(h.)
04d018422 - UBBJUR

L 974
Den Norske advokatforening. Rettssikkerhetsutvalget
Rett og rettferdighet. - Oslo, [2004]. - 36 s.
04d018023 - UBBJUR L boks 59

L 978
Saller, Karla
The judicial institution in Zimbabwe. - Cape Town, 2004
. - VII, 95 s.
ISBN 1-920025-02-2 (h.)
04d019227 - UBBJUR L 978 Sal

L 978
O'Connor, Sandra Day
The majesty of the law : reflections of a Supreme Court
Justice. - New York, N.Y., c2003. - XX, 330 s.
ISBN 0-375-50925-9 (ib.),0-8129-6747-x (h.)
04d012942 - UBBJUR L 978 Oco (Opptrykk 2004)

L 1007
Koch, Oliver
Der Grundsatz der Verhältnismässigkeit in der
Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen
Gemeinschaften. - Berlin, c2003. - 628 s. - (Schriften zum
Europäischen Recht ; Bd. 92)
ISBN 3-428-10983-x (h.)
04d013601 - UBBJUR L 1209.4 Koc

L 1026
Tao, Jingzhou
Arbitration law and practice in China. - The Hague,
c2004. - XXXI, 331 s.
ISBN 90-411-2237-0 (ib.)
04d012965 - UBBJUR L 1026 Tao

L 1026
Complex arbitrations : perspectives on their procedural
implications. - Paris, 2003. - 88 s. - (ICC Publication
; 688E) (ICC International Court of Arbitration Bulletin,
Special supplement ; 2003)
ISBN 92-842-1331-2 (h.)
04d007950 - UBBJUR L 1026 Com

L 1060
Werlauff, Erik
Arv og skifte. - 5. udg. - København, 2004. - XV, 384
s.
ISBN 87-574-1056-9 (h.)
04d013357 - UBBJUR L 1060 Wer

L 1070
Smith, Eva
Straffeproces : grundlæggende regler og principper. -
5. udg. - København, c2003. - 238 s.
ISBN 87-619-0646-8 (h.)
04d013349 - UBBJUR L 1070 Smi

L 1074
Jochimsen, Jørgen
Straffesager for landsretten. - København, c2002. - 340
s.
ISBN 87-619-0377-9 (ib.),87-619-0428-7 (ib.)
03d037199 - UBBJUR L 1074 Joc

L 1144
Kawaguchi, Kazuko Hirose
A social theory of international law : international
relations as a complex system. - Leiden, c2003. - XXII,
316 s. - (International law in Japanese perspective ; vol.
10)
ISBN 90-411-2158-7 (ib.)
04d013548 - UBBJUR L 1144 Kaw

L 1163
Indigenous heritage and intellectual property : genetic
resources, traditional knowledge, and folklore. - The
Hague, c2004. - XVII, 448 s
ISBN 90-411-2218-4 (ib.)
04d013567 - UBBJUR L 1163 Ind

L 1164
Arbeidsbok i menneskerettigheter. - Oslo, c2004. - 378 s.
ISBN 82-02-23301-1 (h.)
04d013509 - UBBJUR L 1164 Arb
04d019219 - UBBJUR L 1164 Arb eks. 2

L 1169
United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982 : a
commentary / Myron H. Nordquist. - Dordrecht : Martinus
Nijhoff, 1985- . - b.
ISBN 90-247-3161-5
3 : Articles 86 to 132 and Documentary Annexes, c1995. -
XLV, 687 s. - (Vol. 3)
ISBN 90-411-0035-0
04d009744 - UBBJUR L 1169 Uni/3 (Opptrykk 2004)

L 1171
Rayfuse, Rosemary Gail
Non-flag state enforcement in high seas fisheries. -
Leiden, c2004. - XVIII, 439 s. - (Publications on ocean
development ; vol. 46)
ISBN 90-04-13889-7 (ib.)
04d013581 - UBBJUR L 1171 Ray

L 1172
Caponera, Dante A.
National and international water law and administration
: selected writings. - The Hague, c2003. - XIV, 446 s. -
(International and national water law and policy series)
ISBN 90-411-2085-8 (ib.)
04d013550 - UBBJUR L 837.1 Cap

L 1186.41
Europa hvorhen? : fire visioner for Europas fremtid. -
København, 2004. - 96 s.
ISBN 87-7456-685-7 (h.)
04d018096 - UBBJUR/EDC L 1186.41 Eur

L 1186.41
Friis, Lykke
EU fra fundament til konvent : den store europæiske
ombygning. - København, 2003. - 163 s.
ISBN 87-02-01658-3 (h.)
04d018093 - UBBJUR/EDC L 1186.41 Fri

L 1186.42
EU enlargement : a legal approach. - Oxford, 2004. - XXIV,
288 s.
ISBN 1-84113-376-0 (ib.)
04d002644 - UBBJUR L 1186.42 EU

L 1186.52
Den Tredje vei : handelsavtaler med EU : spesialmagasin om
den tredje vei til EU. - Oslo, 2004. - 15 s.
04d018286 - UBBJUR/EDC L 1186.52 Sve

L 1186.52
Spain and Portugal in the European Union : the first
fifteen years. - London, 2003. - IX, 338 s.
ISBN 0-7146-5518-x (ib.),0-7146-8416-3 (h.)
04d002457 - UBBJUR/EDC L 1186.52 Spa

L 1192
Martenczuk, Bernd
Rechtsbindung und Rechtskontrolle des
Weltsicherheitsrats : die Überprüfung nichtmilitärischer
Zwangsmassnahmen durchden Internationalen Gerichtshof. -
Berlin, c1996. - 321 s. - (Schriften zum Völkerrecht ; Bd.
125)
ISBN 3-428-08821-2 (h.)
04d007589 - UBBJUR L 1209.3 Mar

L 1202
Bastmeijer, Kees
The Antarctic environmental protocol and its domestic
legal implementation. - The Hague, c2003. - XX, 517 s. -
(International environmental law and policy series ; vol.
65)
ISBN 90-411-2064-5 (ib.)
04d013544 - UBBJUR L 1202 Bas

L 1202
Economic globalization and compliance with international
environmental agreements. - The Hague, c2003. - XXXI,
306 s. - (International environmental law and policy
series ; vol. 63)
ISBN 90-411-1995-7 (ib.)
04d013554 - UBBJUR L 1202 Eco

L 1202
International marine environmental law : institutions,
implementation and innovations. - The Hague, c2003. -
XVI, 268 s. - (International environmental law and policy
series ; vol. 64)
ISBN 90-411-2066-1 (ib.)
04d013551 - UBBJUR L 1202 Int

L 1202
The Stockholm declaration and law of the marine environment.
- The Hague, c2003. - XIII, 464 s.
ISBN 90-411-9940-3 (ib.)
04d013546 - UBBJUR L 1202 Sto

L 1202
Environmental damage in international and comparative law :
problems of definition and valuation. - Oxford, c2002. -
XXIX, 349 s.
ISBN 0-19-925573-3 (ib.)
04d013579 - UBBJUR L 1202 Env

L 1203
Norrback, Ole
Nordbornas rättigheter : slutrapport : rapport av
utredningsmannen ambassadör Ole Norrback, utarbetad på
uppdrag av Nordiska ministerrådet (samarbetsministrarna). -
København, c2002. - 70 s. - (ANP ; 2002:719)
ISBN 92-893-0761-7 (h.)
03d006641 - UBBJUR/EDC L 1203 Nor

L 1204
International Bar Association. Task Force on
International Terrorism
International terrorism : legal challenges and
responses. - Ardsley, N.Y., c2003. - XXVIII, 186 s.
ISBN 1-57105-301-8 (h.)
04d015011 - UBBJUR L 913 Int

L 1209.1
Amerasinghe, C.F.
Jurisdiction of international tribunals. - The Hague,
c2003. - LXI, 881 s.
ISBN 90-411-1838-1 (ib.)
04d013555 - UBBJUR L 1209.1 Ame

L 1209.3
Amr, Mohamed Sameh M.
The role of the International Court of Justice as the
principal judicial organ of the United Nations : by
Mohamed Sameh M. Amr. - The Hague, c2003. - XXIII, 447 s. -
(Legal aspects of international organization ; vol. 40)
ISBN 90-411-2026-2 (ib.)
04d013545 - UBBJUR L 1209.3 Amr

L 1209.3
Martenczuk, Bernd
Rechtsbindung und Rechtskontrolle des
Weltsicherheitsrats : die Überprüfung nichtmilitärischer
Zwangsmassnahmen durchden Internationalen Gerichtshof. -
Berlin, c1996. - 321 s. - (Schriften zum Völkerrecht ; Bd.
125)
ISBN 3-428-08821-2 (h.)
04d007589 - UBBJUR L 1209.3 Mar

L 1209.4
Koch, Oliver
Der Grundsatz der Verhältnismässigkeit in der
Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen
Gemeinschaften. - Berlin, c2003. - 628 s. - (Schriften zum
Europäischen Recht ; Bd. 92)
ISBN 3-428-10983-x (h.)
04d013601 - UBBJUR L 1209.4 Koc

L 1300
Tveit, Eirik
Myndighetenes adgang til å stille vilkår om finansiell
sikkerhet ved andelsoverdragelser til nye aktører. - Oslo,
2004. - IV, 64 s. - (Marius ; nr 318)
75d728284 - UBBJUR L 17 Mar/318

L 1400
Alle modulene for datakortet : Microsoft Office XP : norske
programversjoner. - Steinkjer, 2003. - 658 s.
ISBN 82-477-1127-3 (h.)
04d014614 - UBBJUR L 1400 All