Universitetsbiblioteket i Bergen : Fagsider

 

Ny nettside:

uib.no/ub

Rettsvitenskap

Nye bøker ved Det juridiske fakultetsbibliotek (inkl EDC) - september 2002

Ordnet etter L-katalogen

L 1
Selberg, Kjersti
Eldre norske rettskilder : en oversikt. - Oslo, 2002. -
61 s. - (Det juridiske fakultetsbiblioteks skriftserie ;
nr 16)
ISBN 82-90822-20-0 (h.)
75d727730 - UBBJUR L 17 Uni/16
75d727731 - UBBJUR Ref L 1 Sel eks. 2

L 1
Westbye, Hilde
Juristers doktoravhandlinger og juridiske
doktoravhandlinger i Norge : en oversikt. - Oslo, 2002. -
80 s. - (Det Juridiske fakultetsbiblioteks skriftserie ;
nr 17)
ISBN 82-90822-21-9 (h.)
02d042985 - UBBJUR Ref L 1 Wes eks. 2
75d727728 - UBBJUR L 17 Uni/17

L 2
The Guide to EU information sources on the Internet. - 2nd
ed. - Genval, 2002. - 425 s.
ISBN 2-930066-62-8 (ib.)
01d042074 - UBBJUR Ref L 2 Gui

L 5
Audun Hugleiksson : frå kongens råd til galgen. - Førde,
2002. - 191 s.
ISBN 82-91722-25-0 (ib.)
02d040290 - UBBJUR L 98.23 Aud

L 7
Andenæs, Johs.
Innføring i rettsstudiet. - 6. utg. - Oslo, 2002. - 178 s.
ISBN 82-02-21838-1 (ib.)
02d045509 - UBBJUR And (PENSUM)
02d045512 - UBBJUR And eks. 2 (PENSUM)

L 10
Heine, Kasper
Internetjura. - 2. udg. - København, c2002. - 668 s.
ISBN 87-619-0308-6 (ib.)
02d043566 - UBBJUR L 1404 Hei eks. 2

L 10
Persson, Mikael
Retorik för jurister. - [2. uppl.], 1997. - 126 s.
ISBN 91-630-5797-2 (h.)
01d020107 - UBBJUR L 10 Per

L 11
Andenæs, Johs.
Innføring i rettsstudiet. - 6. utg. - Oslo, 2002. - 178 s.
ISBN 82-02-21838-1 (ib.)
02d045509 - UBBJUR And (PENSUM)
02d045512 - UBBJUR And eks. 2 (PENSUM)

L 11
Haga, Karl J.
Oppgaver i rettslære : oppgaver med løsninger i
rettslære ved økonomisk/administrative studier og
revisorstudiet. - 8. utg. - Oslo, 2002. - 390 s.
ISBN 82-02-21835-7 (h.)
02d045523 - UBBJUR L 11 Hag

L 12.3
Gisle, Jon
Jusleksikon. - 2. utg. - Oslo, 2002. - 338 s.
ISBN 82-573-1338-6 (ib.)
02d044707 - UBBJUR L 12.3 Gis eks. 2 (Oppstilt
Skranken)
02d047154 - UBBJUR L 12.3 Gis eks. 3

L 12.5
Goodman, Andrew
The walking guide to lawyers' London. - Londin, 2000. -
XI, 243 s.
ISBN 1-85431-993-0 (h.),1-84174-152-3 (ib.)
02d031412 - UBBJUR L 12.5 Goo

L 13.1
Basic documents in international law. - 5th ed. - Oxford,
2002. - XI, 341 s.
ISBN 0-19-924942-3 (h.)
02d030891 - UBBJUR Ref L 13.1 Bas

L 13.3
Europa : Dokumente zur Frage der europäischen Einigung. -
Bonn, 1953. - VI, 415 s.
75d727735 - UBBJUR L 13.3 Eur

L 14.1
Arbejdsmarkedets regler 2002. - København, 2002. - IV, 378 s.
ISBN 87-574-0748-7 (h.)
02d031316 - UBBJUR L 14.2 Arb

L 14.1
Selberg, Kjersti
Eldre norske rettskilder : en oversikt. - Oslo, 2002. -
61 s. - (Det juridiske fakultetsbiblioteks skriftserie ;
nr 16)
ISBN 82-90822-20-0 (h.)
75d727730 - UBBJUR L 17 Uni/16
75d727731 - UBBJUR Ref L 1 Sel eks. 2

L 14.1
Statens næringsmiddeltilsyn
Forskrift 21. desember 1993 nr 1378 om
tilsetningsstoffertil næringsmidler :
tilsetningsstofforskriften med vedlegg. - Oslo, 2002. -
202 s.
02d045517 - UBBJUR L 14.1 Sta

L 14.2
Selberg, Kjersti
Eldre norske rettskilder : en oversikt. - Oslo, 2002. -
61 s. - (Det juridiske fakultetsbiblioteks skriftserie ;
nr 16)
ISBN 82-90822-20-0 (h.)
75d727730 - UBBJUR L 17 Uni/16
75d727731 - UBBJUR Ref L 1 Sel eks. 2

L 17
The Yearbook of copyright and media law. - New York
01d015475 - UBBJUR L 17 Yea 4(1999)- . (Z - går via
Tidsskrift)

L 19
Lídæla: Sigurður Líndal sjötugur, 2. júlí 2001. - Reykjavik
, 2001. - XXVIII, 678 s.
ISBN 9979-66-101-1 (ib.)
02d033622 - UBBJUR L 19 Lín

L 19
Rätten : en festskrift till Bengt Ankarloo. - Lund, 2000. -
416 s.
ISBN 91-89116-15-1 (ib.)
02d033267 - UBBJUR L 19 Ank

L 20
Smith, Eivind 1949-
Stat og rett : artikler i utvalg 1980-2001. - Oslo,
c2002. - 782 s.
ISBN 82-518-3924-6 (ib.)
02d047141 - UBBJUR L 20 Smi

L 22
Eriksson, Lars D.
Otänkta tankar. - Mariehamn, c2002. - 143 s.
ISBN 951-98915-0-1 (ib.)
02d031407 - UBBJUR L 22 Eri

L 25
Papendorf, Knut
Fortid, nåtid og fremtid i tysk rettspolitisk debatt :
11 artikler. - Oslo, 2002. - 154 s. - (Skriftserie /
Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Avdeling for
rettssosiologi, Universitetet i Oslo ; nr 73/2002)
ISBN 82-90783-27-2 (h.)
75d727733 - UBBJUR L 17 Uni/73

L 31
Mixed jurisdictions worldwide : the third legal family. -
Cambridge, 2001. - XVI, 498 s.
ISBN 0-521-78154-x (ib.)
02d040823 - UBBJUR L 31 Mix

L 31
Law in radically different cultures. - St. Paul, Minn.,
1983. - XXXIX, 960 s. - (American casebook series)
ISBN 0-314-70396-9
01d062649 - UBBJUR L 31 Law

L 32
Foster, Nigel G.
German legal system and laws. - 3rd ed., 2002. - LXIII,
585 s.
ISBN 0-19-925483-4 (h.)
02d029077 - UBBJUR L 32 Fos

L 32
Barker, David
Essential australian law. - Sydney, 2000. - XVI, 243 s.
ISBN 1-876213-15-9 (h.)
02d012878 - UBBJUR L 32 Bar

L 98.23
Audun Hugleiksson : frå kongens råd til galgen. - Førde,
2002. - 191 s.
ISBN 82-91722-25-0 (ib.)
02d040290 - UBBJUR L 98.23 Aud

L 98.23
Selberg, Kjersti
Eldre norske rettskilder : en oversikt. - Oslo, 2002. -
61 s. - (Det juridiske fakultetsbiblioteks skriftserie ;
nr 16)
ISBN 82-90822-20-0 (h.)
75d727730 - UBBJUR L 17 Uni/16
75d727731 - UBBJUR Ref L 1 Sel eks. 2

L 124
Human rights in private law. - Oxford, 2001. - XXI, 393 s.
ISBN 1-84113-213-6 (ib.)
02d030924 - UBBJUR L 124 Hum

L 135
Lowenfeld, Andreas F.
International economic law. - Oxford, 2002. - XLIV, 776
s. - (International economic law series)
ISBN 0-19-825667-1 (ib.)
02d017017 - UBBJUR L 488 Low

L 157
Harris, Jonathan
The Hague trusts convention : scope, application and
preliminary issues. - Oxford, 2002. - XLVII, 529 s.
ISBN 1-84113-110-5 (ib.)
02d030915 - UBBJUR L 157 Har

L 164
Engelschiøn, Sverre
Helseregisterloven : kommentarutgave. - Oslo, 2002. -
352 s.
ISBN 82-15-00193-9 (ib.)
02d047155 - UBBJUR L 164 Eng

L 197
Norge
[Odelslova (1974)]
Odelsloven med kommentarer : (lov 28. juni 1974 nr 58
om odelsretten og åsetesretten). - 4. utg. - Oslo, 2002. -
347 s.
ISBN 82-15-00267-6 (ib.)
02d043600 - UBBJUR L 234 Ryg

L 203
New essays in the legal and political theory of property. -
New York, 2001. - 211 s. - (Cambridge studies in
philosophy and law)
ISBN 0-521-64001-6 (ib.)
01d031717 - UBBJUR L 203 New

L 204
Bull, Kirsti Strøm
Reindriften i Finnmark : rettshistorie 1852-1960. -
Oslo, c2001. - 376 s.
ISBN 82-02-19912-3 (h.)
02d045521 - UBBJUR L 204 Bul

L 217
Bang-Pedersen, Ulrik Rammeskow
Sameje om fast ejendom : ideelle anparter. - 2. udg. -
København, c2002. - 277 s.
ISBN 87-619-0347-7 (h.)
02d043585 - UBBJUR L 217 Ban

L 217
Ressursmakt og grunnrente. - Oslo, 2002. - 184 s. -
(Rapportserien / Makt- og demokratiutredningen 1998-2002 ;
nr 44, august 2002)
ISBN 82-92028-47-1 (h.)
75d727725 - UBBJUR L 17 Mak/44

L 234
Norge
[Odelslova (1974)]
Odelsloven med kommentarer : (lov 28. juni 1974 nr 58
om odelsretten og åsetesretten). - 4. utg. - Oslo, 2002. -
347 s.
ISBN 82-15-00267-6 (ib.)
02d043600 - UBBJUR L 234 Ryg

L 243
Bull, Kirsti Strøm
Reindriften i Finnmark : rettshistorie 1852-1960. -
Oslo, c2001. - 376 s.
ISBN 82-02-19912-3 (h.)
02d045521 - UBBJUR L 204 Bul

L 257
Danmark. Justitsministeriet. Arbejdsgruppe om
Gennemførelse af Forbrugerkøbsdirektivet i Dansk Ret
Gennemførelse af forbrugerkøbsdirektivet. - København,
2001. - 278 s. - (Betænkning ; nr 1403)
ISBN 87-601-9001-9 (h.),87-601-9002-7
01d048968 - UBBJUR L 277.2 Dan

L 257
Sverige. 1997 års hyreslagstiftningsutredning
Hyresgästinflytande vid ombyggnad, besittningsskydd vid
lokalhyra, andra hyresrättsliga frågor. - Stockholm, 2000.
- 356 s. - (Statens offentliga utredningar ; 2000:76)
ISBN 91-38-21280-3 (h.)
01d042954 - UBBJUR 278 Sve

L 262
Burrows, Andrew
Understanding the law of obligations : essays on
contract, tort and restitution. - Oxford, 1998. - XXIV,
223 s.
ISBN 1-84113-183-0 (h.)
02d031099 - UBBJUR L 262 Bur

L 277.2
Büsser, Janko
Das Widerrufsrecht des Verbrauchers : das
verbraucherschützende Vertragslösungsrecht im europäischen
Vertragsrecht. - Frankfurt am Main, 2001. - XLVII, 256 s. -
(Europäische Hochschulschriften. Reihe 2,
Rechtswissenschaft ; Bd. 3179)
ISBN 3-631-38042-9 (h.)
02d035521 - UBBJUR L 277.2 Büs

L 277.2
Danmark. Justitsministeriet. Arbejdsgruppe om
Gennemførelse af Forbrugerkøbsdirektivet i Dansk Ret
Gennemførelse af forbrugerkøbsdirektivet. - København,
2001. - 278 s. - (Betænkning ; nr 1403)
ISBN 87-601-9001-9 (h.),87-601-9002-7
01d048968 - UBBJUR L 277.2 Dan

L 278
Sverige. 1997 års hyreslagstiftningsutredning
Hyresgästinflytande vid ombyggnad, besittningsskydd vid
lokalhyra, andra hyresrättsliga frågor. - Stockholm, 2000.
- 356 s. - (Statens offentliga utredningar ; 2000:76)
ISBN 91-38-21280-3 (h.)
01d042954 - UBBJUR 278 Sve

L 279
Boge, Evelyn
Finansinstitusjonenes frarådningsplikt etter
Finansavtaleloven : innhold og kontraktsrettslig betydning.
- [Bergen], 2002. - 104 s. - (Det Juridiske fakultets
skriftserie ; nr 86)
ISBN 82-7960-013-2 (h.)
75d727716 - UBBJUR L 17 Uni/86
75d727717 - UBBJUR L 279 Bog eks. 2
75d727718 - UBBJUR L 279 Bog eks. 3

L 290
Legind, Nina Dietz
Privat kaution : behovet for en kodifikation af privat
kaution for banklån. - København, 2002. - 379 s.
ISBN 87-574-0863-7 (h.)
02d035985 - UBBJUR L 290 Leg

L 290
Walin, Gösta
Borgen och tredjemanspant. - 3. omarb. uppl. -
Stockholm, 2002. - 392 s.- (Institutet för
rättsvetenskaplig forskning ; 121(2002))
ISBN 91-39-00865-7 (h.)
02d031607 - UBBJUR L 290 Wal

L 293.4
Helikoptersikkerheten på norsk kontinentalsokkel.
Delutredning nr 2, Utviklingstrekk, målsettinger,
risikopåvirkende faktorer og prioriterte tiltak :
utredning fra et utvalg oppnevnt 20. juli 2001 av
Samferdselsdepartementet : avgitt til Samferdselsdepartem
entet 9. september 2002. - Oslo, 2002. - 147 s. -
(Norges offentlige utredninger ; 2002: 17)
ISBN 82-583-0665-0 (h.)
75d727722 - UBBJUR L 16.5 NOU
75d727723 - UBBJUR L 16.5 NOU eks. 2

L 294
Bond, Robert T. J.
Negotiating international software licenses and data
transfer agreements. - London, c2001. - 1 b. (flere pag.)
ISBN 0-421-72910-4 (h.)
01d042834 - UBBJUR L 294 Bon

L 307
Bond, Robert T. J.
Negotiating international software licenses and data
transfer agreements. - London, c2001. - 1 b. (flere pag.)
ISBN 0-421-72910-4 (h.)
01d042834 - UBBJUR L 294 Bon

L 368
Danmark. Justitsministeriet. Arbejdsgruppe om Godtgørelse
til Efterladte ved Dødsfald
Godtgørelse til efterladte ved dødsfald. - København,
2002. - 124 s. - (Betænkning ; 1412)
ISBN 87-601-9479-0 (h.),87-601-9480-4
02d031231 - UBBJUR L 387 Dan

L 384
Oppfølging av NOU 2000:16, Tobakksindustriens
erstatningsansvar. - Oslo, 2002. - 160 s.
ISBN 82-8081-002-1 (h.)
02d044811 - UBBJUR L 384 Opp

L 384
Pedersen, Lisbeth
Tobacco litigation worldwide : follow up study to
Norwegian official report 2000:16 "Tort liability for the
Norwegian tobacco industry". - Oslo, 2002. - 184 s.
ISBN 82-8081-001-3 (h.)
02d044795 - UBBJUR L 384 Ped

L 386
Dalbak, Camilla
Farlig gods i havn : tredjemanns rett til erstatning
for skade voldt av farliggods i havnen. - Oslo, 2002. -
103 s. - (Marius ; 286)
75d727727 - UBBJUR L 17 Mar/286

L 387
Danmark. Justitsministeriet. Arbejdsgruppe om Godtgørelse
til Efterladte ved Dødsfald
Godtgørelse til efterladte ved dødsfald. - København,
2002. - 124 s. - (Betænkning ; 1412)
ISBN 87-601-9479-0 (h.),87-601-9480-4
02d031231 - UBBJUR L 387 Dan

L 392
Danmark. Ferieudvalget
Ferieudvalgets betænkning om ferieloven. - København,
1999. - 113 s. - (Betænkning ; nr 1375)
ISBN 87-601-8451-5 (h.),87-601-8452-3
02d031233 - UBBJUR L 406 Dan

L 398
Septemberforliget og det 21. århundrede : historiske
perspektiver og fremtidens dilemmaer. - København, 2000.
- 160 s.
ISBN 87-574-0259-0 (h.)
02d031324 - UBBJUR L 412 Sep

L 400
Hasselbalch, Ole
Arbejdsret : med tilknyttede dele af
arbejdsmiljøretten, socialretten og skatteretten. - 8.
udg. - København, 2002. - XVI, 464 s.
ISBN 87-574-0636-7 (ib.)
02d047137 - UBBJUR L 400 Has

L 400
Storeng, Nils H.
Arbeidsrett. - 4. utg. - Oslo, 2002. - 103 s.
ISBN 82-02-21836-5 (h.)
02d043597 - UBBJUR L 400 Sto

L 406
Danmark. Ferieudvalget
Ferieudvalgets betænkning om ferieloven. - København,
1999. - 113 s. - (Betænkning ; nr 1375)
ISBN 87-601-8451-5 (h.),87-601-8452-3
02d031233 - UBBJUR L 406 Dan

L 412
Septemberforliget og det 21. århundrede : historiske
perspektiver og fremtidens dilemmaer. - København, 2000.
- 160 s.
ISBN 87-574-0259-0 (h.)
02d031324 - UBBJUR L 412 Sep

L 444
The control of corporate Europe. - Oxford, 2001. - XXII,
331 s.
ISBN 0-19-924742-0
02d029376 - UBBJUR L 444 Con

L 488
Lowenfeld, Andreas F.
International economic law. - Oxford, 2002. - XLIV, 776
s. - (International economic law series)
ISBN 0-19-825667-1 (ib.)
02d017017 - UBBJUR L 488 Low

L 488
Regional and global regulation of international trade. -
Oxford, 2002. - XX, 304 s. - (Studies in European law and
integration)
ISBN 1-84113-218-7 (ib.)
02d030916 - UBBJUR L 488 Reg

L 488
Rules and networks : the legal culture of global business
transactions. - Oxford, 2001. - XIII, 427 s. - (Oñati
international series in law and society)
ISBN 1-84113-296-9 (h.)
02d031078 - UBBJUR L 488 Rul

L 528
The Yearbook of copyright and media law. - New York
01d015475 - UBBJUR L 17 Yea 4(1999)- . (Z - går via
Tidsskrift)

L 529
Koktvedgaard, Mogens
Lærebog i immaterialret : ophavsret, patentret,
brugsmodelret, designret, varemærkeret. - 6. rev. udg. -
København, 2002. - XVIII, 435 s.
ISBN 87-574-0740-1 (h.)
02d042176 - UBBJUR L 529 Kok

L 552
Worm, Ulrich
Die Verletzung von Urheberrechten und gewerblichen
Schutzrechten durch das Setzen von Hyperlinks, Inline-
Frames und Meta-Tags. - Frankfurt am Main, 2002. - 212 s. -
(Europäische Hochschulschriften. Reihe 2,
Rechtswissenschaft ; Bd. 3393)
ISBN 3-631-38785-7 (h.)
02d035106 - UBBJUR L 552 Wor

L 561
Olausson, Maria
Ändring av varumärken. - Stockholm, c2002. - 77 s. -
(Skrifter utgivna av Institutet för immaterialrätt och
marknadsrätt vid Stockholms universitet ; nr 114)
ISBN 91-7223-142-4 (h.)
02d031606 - UBBJUR L 561 Ola

L 561
Algotsson, Cecilia
Kravet på särskiljningsförmåga i ett harmoniserat
Europa : svensk registreringspraxis och utvecklingen av
gemenskapsvarumärket. - Stockholm, c2001. - 80 s. -
(Skrifter utgivna av Institutet för immaterialrätt och
marknadsrätt vid Stockholms universitet ; nr 113)
ISBN 91-7223-141-6 (h.)
02d029767 - UBBJUR L 561 Alg

L 563
Wessman, Richard
Varumärkeskonflikter : förväxlingsrisk och
anseendeskydd i varumärkesrätten. - Stockholm, 2002. - 440
s.
ISBN 91-39-00844-4 (ib.)
02d044689 - UBBJUR L 563 Wes

L 563
Eckhard, Rolf Andreas
Das Domain-Name-System : eine kritische
Bestandsaufnahme aus kartellrechtlicher Sicht. - Frankfurt
am Main, 2001. - XV, 366 s. - (Europäische
Hochschulschriften. Reihe 2, Rechtswissenschaft ; Bd.
3271)
ISBN 3-631-38630-3 (h.)
02d035516 - UBBJUR L 563 Eck

L 618
Koelsch, Yvonne
Tritt das russische Erbrecht in den Kreis der
europäischen Rechtssysteme ein? : das russische Erbrecht
anhand der gesetzlichen Erbfolge, der Testierfreiheit und
des Erbrechts des Staates von 1832 bis zur Gegenwart. -
Frankfurt am Main, 2001. - XXVI, 201 s. - (Europäische
Hochschulschriften. Reihe 2, Rechtswissenschaft ; Bd.
3202)
ISBN 3-631-37964-1 (h.)
02d035524 - UBBJUR L 618 Koe

L 647
Convergence and divergence in European public law. - Oxford
, 2002. - XIV, 274 s.
ISBN 1-84113-211-x (ib.)
02d030914 - UBBJUR L 647 Con

L 652.5
Søilen, Espen
Mot et samfunnsøkonomisk optimum : vitenskapelig
økonomisk politikk som verktøy i et funksjonalistisk
styringsregime. - Oslo, 2002. - 85 s. - (Rapportserien /
Makt- og demokratiutredningen 1998-2002 ; nr 43, august
2002)
ISBN 82-92028-46-3 (h.)
75d727729 - UBBJUR L 17 Mak/43

L 654
Forstår du forfatningen?. - København, 2002. - 599 s.
ISBN 87-574-0606-5 (h.)
02d047142 - UBBJUR L 654 For

L 663
Fæhn, Erik Friis
Makt under ansvar : er det vitenskapelig holdbart å
avvise krav til maktutøvelsens rettmessighet?. - Oslo,
2002. - 117 s. - (Rapportserien / Makt- og
demokratiutredningen 1998-2002 ; nr 42, august 2002)
ISBN 82-92028-45-5 (h.)
75d727724 - UBBJUR L 17 Mak/42

L 663
Rommetvedt, Hilmar
Politikkens allmenngjøring og den ny-pluralistiske
parlamentarismen. - Bergen, c2002. - 140 s.
ISBN 82-7674-872-4 (h.)
02d041054 - UBBJUR L 682 Rom

L 663
Goul Andersen, Jørgen
Hvad folket magter : demokrati, magt og afmagt. -
København, 2000. - X, 294 s.
ISBN 87-574-0286-8 (h.)
02d031321 - UBBJUR L 663 Gou

L 682
Rommetvedt, Hilmar
Politikkens allmenngjøring og den ny-pluralistiske
parlamentarismen. - Bergen, c2002. - 140 s.
ISBN 82-7674-872-4 (h.)
02d041054 - UBBJUR L 682 Rom

L 709
Jacobs, Francis G.
The European Convention on Human Rights. - 3rd ed. -
Oxford, 2002. - XLVII, 506 s.
ISBN 0-19-876580-0 (h.)
02d029383 - UBBJUR L 709 Jac

L 709
Møse, Erik
Menneskerettigheter. - Oslo, c2002. - 590 s.
ISBN 82-02-19801-1 (ib.)
02d046595 - UBBJUR Møs (PENSUM)

L 709
Human rights in private law. - Oxford, 2001. - XXI, 393 s.
ISBN 1-84113-213-6 (ib.)
02d030924 - UBBJUR L 124 Hum

L 709
Danelius, Hans
Mänskliga rättigheter i europeisk praxis: en kommentar
till Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. -
Stockholm, 1997. - 410 s.
ISBN 91-39-02203-9 (feil ISBN)
02d046594 - UBBJUR Dan eks. 3 (Opptrykk 2000) (PENSUM)

L 710
Bell, Mark
Anti-discrimination law and the European Union. -
Oxford, 2002. - XXV, 269 s. - (Oxford studies in European
law)
ISBN 0-19-924450-2 (ib.)
02d017023 - UBBJUR L 710 Bel

L 720
Danmark. Trafikministeriet
Erstatning for vejstøj og forringede adgangsforhold ved
nyanlæg af veje mv. - København, 2000. - 122 s. -
(Betænkning ; nr 1391)
ISBN 87-90262-97-2 (h.),87-90262-97-2
01d048975 - UBBJUR L 746 Dan

L 726
Etik til debat : værdier og etik i den offentlige
forvaltning. - København, 2001. - IX, 184 s.
ISBN 87-574-0499-2 (ib.)
02d031318 - UBBJUR L 726 Eti

L 727
Larsen, Guri
Barnevern i hundre år : et overblikk på
lovreformhistorien. - Oslo, 2002. - 279 s. - (K-serien ;
nr 2/2002)
ISBN 82-7100-130-2 (h.)
75d727734 - UBBJUR L 17 Uni/2002:2

L 729
Jaffe, Louis L.
Administrative law : cases and materials. - 3rd ed. -
Boston, 1968. - XLIV, 1122 s. - (Law school casebook
series)
75d727714 - UBBJUR L 729 Jaf (MAG)

L 746
Danmark. Trafikministeriet
Erstatning for vejstøj og forringede adgangsforhold ved
nyanlæg af veje mv. - København, 2000. - 122 s. -
(Betænkning ; nr 1391)
ISBN 87-90262-97-2 (h.),87-90262-97-2
01d048975 - UBBJUR L 746 Dan

L 766
Boge, Evelyn
Finansinstitusjonenes frarådningsplikt etter
Finansavtaleloven : innhold og kontraktsrettslig betydning.
- [Bergen], 2002. - 104 s. - (Det Juridiske fakultets
skriftserie ; nr 86)
ISBN 82-7960-013-2 (h.)
75d727716 - UBBJUR L 17 Uni/86
75d727717 - UBBJUR L 279 Bog eks. 2
75d727718 - UBBJUR L 279 Bog eks. 3

L 767
Fallan, Lars
Innføring i skatterett 2002-2003 : for økonomisk-
administrative høgskolestudier. - 20. utg. - Oslo, 2002. -
461 s.
ISBN 82-05-30360-6 (h.)
02d042793 - UBBJUR L 767 Fal

L 767
Fallan, Lars
Innføring i skatterett 2002-2003 : for økonomisk-
administrative høgskolestudier. - 20. utg. - Oslo :
Gyldendal akademisk, 2002. - 461 s.
ISBN 82-05-30360-6 (h.)
02d042793 - UBBJUR L 767 Fal
Studiebok : oppgaver og løsninger : løsningsforslag til
oppgaver i læreboka. - 7. utg., 2002. - 356 s.
ISBN 82-05-30367-3 (h.), 82-00-30367-3 (feil ISBN)
02d042824 - UBBJUR L 767 Fal

L 771
Det Tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene
Etter inntektsoppgjørene 2002 : rapport nr 2, 2002 fra
Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene :
avgitt til Arbeids- og administrasjonsdepartementet 25.
juni 2002. - Oslo, 2002. - 138 s. - (Norges offentlige
utredninger ; NOU 2002: 16)
ISBN 82-583-0663-4 (h.)
75d727720 - UBBJUR L 16.5 NOU
75d727721 - UBBJUR L 16.5 NOU eks. 2

L 771
Danmark. Arbejdsgruppen til Gennemgang af
Aktieavancebeskatningsloven
Aktieavancebeskatning : redgørelse. - København, 2000. -
304 s. - (Betænkning ; nr 1392)
ISBN 87-90922-20-4 (h.),87-90922-21-2
01d048973 - UBBJUR L 771 Dan

L 773
Fallan, Lars
Skatteplanlegging : økonomisk teori møter skattejussen.
- Oslo, 2002. - 269 s.
ISBN 82-05-30607-9 (h.)
02d045514 - UBBJUR L 773 Fal

L 773.7
Fladstad, Harald Nilsen
Årsregnskap og god regnskapsskikk : oppgavesamling med
løsninger. - 2. utg. - Oslo, 2002. - 465 s.
ISBN 82-7082-163-2 (h.)
02d043598 - UBBJUR L 773.7 Fla

L 777
Larsen, Guri
Barnevern i hundre år : et overblikk på
lovreformhistorien. - Oslo, 2002. - 279 s. - (K-serien ;
nr 2/2002)
ISBN 82-7100-130-2 (h.)
75d727734 - UBBJUR L 17 Uni/2002:2

L 779
Rettsliggjøring av privat omsorg. - Tromsø, 2002. - 88 s. -
(Skriftserie / Det juridiske fakultet ; nr 51)
75d727732 - UBBJUR L 17 Uni/51

L 782
Engelschiøn, Sverre
Helseregisterloven : kommentarutgave. - Oslo, 2002. -
352 s.
ISBN 82-15-00193-9 (ib.)
02d047155 - UBBJUR L 164 Eng

L 784
Skaug, Lasse
Juss og psykiatri i forvaltningen. - Oslo, 2002. - 236
s.
ISBN 82-446-0793-9 (h.)
02d043601 - UBBJUR L 784 Ska

L 787
Pedersen, Lisbeth
Tobacco litigation worldwide : follow up study to
Norwegian official report 2000:16 "Tort liability for the
Norwegian tobacco industry". - Oslo, 2002. - 184 s.
ISBN 82-8081-001-3 (h.)
02d044795 - UBBJUR L 384 Ped

L 788
Statens næringsmiddeltilsyn
Forskrift 21. desember 1993 nr 1378 om
tilsetningsstoffertil næringsmidler :
tilsetningsstofforskriften med vedlegg. - Oslo, 2002. -
202 s.
02d045517 - UBBJUR L 14.1 Sta

L 808.5
Moen, Ketil Bøe
EUs gassmarkedsdirektiv. - Bergen, c2001. - 341, [13]
s.
ISBN 82-7674-813-9 (ib.)
02d043590 - UBBJUR L 808.5 Moe eks. 2

L 810
Büsser, Janko
Das Widerrufsrecht des Verbrauchers : das
verbraucherschützende Vertragslösungsrecht im europäischen
Vertragsrecht. - Frankfurt am Main, 2001. - XLVII, 256 s. -
(Europäische Hochschulschriften. Reihe 2,
Rechtswissenschaft ; Bd. 3179)
ISBN 3-631-38042-9 (h.)
02d035521 - UBBJUR L 277.2 Büs

L 810
Senff, Thomas
Wer ist Verbraucher im internationalen Zivilprozeß? :
Gerichtsstandsvereinbarungen in Verbrauchersachen im
EuGVÜ/LugÜ und in Spanien und Deutschland. - Frankfurt am
Main, 2001. - LXXII, 445 s. - (Europäische
Hochschulschriften. Reihe 2, Rechtswissenschaft ; Bd.
3169)
ISBN 3-631-36899-2 (h.)
02d035525 - UBBJUR L 1007 Sen

L 812
Danmark. Politikommissionen
Betænkning om politiets struktur : Politikommissionen. -
København, 2002. - 331 s. - (Betænkning ; 1409)
ISBN 87-601-9461-8 (h.),87-601-9462-6
02d031230 - UBBJUR L 812 Dan

L 837
Brubaker, Douglas
Environmental protection of Arctic waters : specific
focus the Russian Northern Sea Route. - Stockholm, 2002. -
XXVII, 373 s.
02d044789 - UBBJUR L 837 Bru

L 837.1
Nilsen, Ragnar
Makt og motmakt på kysten. - Oslo, 2002. - 175 s. -
(Rapportserien / Makt- og demokratiutredningen 1998-2002 ;
nr 45, august 2002)
ISBN 82-92028-49-8 (h.)
75d727726 - UBBJUR L 17 Mak/45

L 837.1
Ressursmakt og grunnrente. - Oslo, 2002. - 184 s. -
(Rapportserien / Makt- og demokratiutredningen 1998-2002 ;
nr 44, august 2002)
ISBN 82-92028-47-1 (h.)
75d727725 - UBBJUR L 17 Mak/44

L 843
Danmark. Udvalget om Økonomisk Kriminalitet og
Datakriminalitet
Delbetænkning. 4, Straffelovens § 289 m.v. -
berigelseskriminalitet rettet mod offentlige midler. -
København, 2001. - 157 s. - (Betænkning ; nr 1396)
ISBN 87-601-8919-3 (h.),87-601-8920-7
01d048970 - UBBJUR L 904 Dan

L 843
Danmark. Udvalget om Økonomisk Kriminalitet og
Datakriminalitet
Transaktioner mellem nærtstående parter, 2000. - 86 s. -
(Betænkning ; nr 1388)
ISBN 87-601-8838-3 (h.)
01d048974 - UBBJUR L 904 Dan

L 852
Lilienskiold, Hans Hanssen
Trolldom og ugudelighet i 1600-tallets Finnmark. -
Tromsø, 1998. - 311 s. - (Ravnetrykk ; nr 18)
ISBN 82-91378-19-3 (ib.)
01d013090 - UBBJUR L 1072 Lil

L 854
Greve, Vagn
Strafansvar. - 4.rev. udg. - [København], 2002. - 257
s.
ISBN 87-574-3663-0 (h.)
01d012091 - UBBJUR L 854 Gre

L 854
Kippe, Harald
Spesiell strafferett og spesiallover. - Nesbru, 2002. -
412 s.
ISBN 82-412-0547-3 (h.)
02d044772 - UBBJUR L 854 Kip

L 881
Lethal aspects of urban violence. - Lexington, Mass., c1979
. - viii, 100 s.
ISBN 0-669-02117-2
75d727713 - UBBJUR L 881 Let (MAG)

L 904
Danmark. Udvalget om Økonomisk Kriminalitet og
Datakriminalitet
Delbetænkning. 4, Straffelovens § 289 m.v. -
berigelseskriminalitet rettet mod offentlige midler. -
København, 2001. - 157 s. - (Betænkning ; nr 1396)
ISBN 87-601-8919-3 (h.),87-601-8920-7
01d048970 - UBBJUR L 904 Dan

L 904
Danmark. Udvalget om Økonomisk Kriminalitet og
Datakriminalitet
Transaktioner mellem nærtstående parter, 2000. - 86 s. -
(Betænkning ; nr 1388)
ISBN 87-601-8838-3 (h.)
01d048974 - UBBJUR L 904 Dan

L 914
Greve, Vagn
Straffene. - 2. udg. - København, 2002. - 303 s.
ISBN 87-574-6983-0 (h.)
02d047128 - UBBJUR L 914 Gre

L 938
Volden for øyet : unge, vold, medier og oppvekst. - Oslo :
Politihøgskolen, 1997- . - b.
3 : Antisosial atferd og risikofaktorer i familien,
c2001. - 244 s. - (Delrapport 3)
ISBN 82-7808-028-3 (h.)
02d043594 - UBBJUR L 938 Øve

L 954
Goodman, Andrew
The walking guide to lawyers' London. - Londin, 2000. -
XI, 243 s.
ISBN 1-85431-993-0 (h.),1-84174-152-3 (ib.)
02d031412 - UBBJUR L 12.5 Goo

L 957
Danmark. Domstolenes Strukturkommission
Betænkning fra Domstolenes Strukturkommission. -
København, 2001. - 551 s. - (Betænkning ; nr 1398)
ISBN 87-601-8956-8 (h.),87-601-8957-6
01d048965 - UBBJUR L 978 Dan

L 978
Danmark. Domstolenes Strukturkommission
Betænkning fra Domstolenes Strukturkommission. -
København, 2001. - 551 s. - (Betænkning ; nr 1398)
ISBN 87-601-8956-8 (h.),87-601-8957-6
01d048965 - UBBJUR L 978 Dan

L 996
Danmark. Retsplejerådet
Reform af den civile retspleje. - København, 2001- .
- b. - (Betænkning ; nr 1401)
01d048966 - UBBJUR L 996 Dan - status: kat,sub

L 1007
Senff, Thomas
Wer ist Verbraucher im internationalen Zivilprozeß? :
Gerichtsstandsvereinbarungen in Verbrauchersachen im
EuGVÜ/LugÜ und in Spanien und Deutschland. - Frankfurt am
Main, 2001. - LXXII, 445 s. - (Europäische
Hochschulschriften. Reihe 2, Rechtswissenschaft ; Bd.
3169)
ISBN 3-631-36899-2 (h.)
02d035525 - UBBJUR L 1007 Sen

L 1007
Recognition and enforcement of foreign judgments outside
the scope of the Brussels and Lugano Conventions. - The
Hague, c2000. - XII, 580 s. - (Civil procedure in Europe ;
Vol. 3)
ISBN 90-411-1374-6 (ib.)
02d032901 - UBBJUR L 1007 Rec

L 1026
Gessner, Judith
Anerkennung und Vollstreckung von Schiedssprüchen in
den USA und in Deutschland : unter besonderer
Berücksichtigung des UN-Übereinkommens über die
Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche
und des UNCITRAL-Modellgesetzes. - Frankfurt am Main, 2001
. - 203 s. - (Europäische Hochschulschriften. Reihe 2,
Rechtswissenschaft ; Bd. 3222)
ISBN 3-631-38378-9 (h.)
02d035523 - UBBJUR L 1026 Ges

L 1026
Riskin, Leonard L.
Dispute resolution and lawyers. - 2nd ed. - St. Paul,
Minn., 1997. - XXXI, 853 s. - (American casebook series)
ISBN 0-314-07211-x (ib.)
01d062648 - UBBJUR L 1026 Ris

L 1028
Recognition and enforcement of foreign judgments outside
the scope of the Brussels and Lugano Conventions. - The
Hague, c2000. - XII, 580 s. - (Civil procedure in Europe ;
Vol. 3)
ISBN 90-411-1374-6 (ib.)
02d032901 - UBBJUR L 1007 Rec

L 1064
Danmark. Straffelovrådet
Straffelovrådets betænkning om tidsbegrænsning af
foranstaltninger efter straffelovens § 68 og § 69. -
København, 1999. - 65 s. - (Betænkning ; nr 1372)
ISBN 87-601-8364-0 (h.),87-601-8365-9
02d031232 - UBBJUR L 1121 Dan

L 1072
Lilienskiold, Hans Hanssen
Trolldom og ugudelighet i 1600-tallets Finnmark. -
Tromsø, 1998. - 311 s. - (Ravnetrykk ; nr 18)
ISBN 82-91378-19-3 (ib.)
01d013090 - UBBJUR L 1072 Lil

L 1114
Danielsen, Trond
Kvalitet i varetektsarbeidet : en undersøkelse fra Oslo
fengsel om varetektsinnsatte medrestriksjoner. - Oslo,
2002. - 72 s. - (KRUS dokumentasjon & debatt ; nr 1/02)
ISBN 82-91910-19-7 (h.)
75d727715 - UBBJUR L 17 KRU/2002:1

L 1121
Danmark. Straffelovrådet
Straffelovrådets betænkning om tidsbegrænsning af
foranstaltninger efter straffelovens § 68 og § 69. -
København, 1999. - 65 s. - (Betænkning ; nr 1372)
ISBN 87-601-8364-0 (h.),87-601-8365-9
02d031232 - UBBJUR L 1121 Dan

L 1136
Harris, Jonathan
The Hague trusts convention : scope, application and
preliminary issues. - Oxford, 2002. - XLVII, 529 s.
ISBN 1-84113-110-5 (ib.)
02d030915 - UBBJUR L 157 Har

L 1136
Jacobs, Francis G.
The European Convention on Human Rights. - 3rd ed. -
Oxford, 2002. - XLVII, 506 s.
ISBN 0-19-876580-0 (h.)
02d029383 - UBBJUR L 709 Jac

L 1186
"Czech Republic joining the EU, transition issues" : folder
: documentation and reading material. - Bergen, 2002. -
1 b. (flere pag.)
02d043018 - UBBJUR L 1186 Cze

L 1205
The Inspection Panel of the World Bank : a different
complaints procedure. - The Hague, c2001. - VIII, 282 s.
- (The Raoul Wallenberg Institute human rights library ;
vol. 5)
ISBN 90-411-1390-8 (ib.),90-411-1391-6 (h.)
01d049849 - UBBJUR L 1205 Ins

L 1209
The Rome Statute of the International Criminal Court : a
commentary. - Oxford, 2002. - 3 b.
ISBN 0-19-829862-5 (ib.)
01d040660 - UBBJUR L 1209 Rom

L 1227
Borge, Baard H.
"De kalte oss naziyngel" : NS-barnas historie 1940-2002
. - Oslo, 2002. - 258 s.
ISBN 82-521-6021-2 (ib.)
02d031723 - UBBJUR L 1227 Bor

L 1227
Borgersrud, Lars
Overlatt til svenske myndigheter : de norske krigsbarna
som ble sendt til Sverige i 1945. - Oslo, 2002. - 95 s.
ISBN 82-92298-02-9 (h.)
02d031724 - UBBJUR L 1227 Bor

L 1404
Heine, Kasper
Internetjura. - 2. udg. - København, c2002. - 668 s.
ISBN 87-619-0308-6 (ib.)
02d043566 - UBBJUR L 1404 Hei eks. 2