Universitetsbiblioteket i Bergen : Fagsider : Det juridiske fakultetsbibliotek

 

Ny nettside:

uib.no/ub

Nye bøker ved Det juridiske fakultetsbibliotek, inkl EDC
- august 2004

Ordnet etter L-katalogen

L 1
Bibliograhie Parlement européen : 1970 - 2003. - Luxembourg
, 2004. - 1 optisk plate (CD-ROM)
ISBN 92-823-1717-x
04d016540 - UBBJUR/EDC L 1 Bib

L 1
Jacobsen, Kirsti Lothe
Juridisk fakultetsbibliografi : systematisk og
alfabetisk bibliografi : biografi over ansatte ved
fakultetet 1969-1994. - [Bergen], 1996
04d016300 - UBBJUR

L 6
Halvorsen, Marit 1957
Ole Christopher Wessel : en opplysningsjurist. - Oslo,
2004. - II, 56 s. - (Unipubskriftserier) (Institutt for
offentlig retts skriftserie ; nr 1/2004) (Rettshistoriske
studier ; nr 11)
ISBN 82-8063-029-5 (h.)
75d728267 - UBBJUR L 17 Uni/2004:1

L 10
Kolflaath, Eivind
Språk og argumentasjon - med eksempler fra juss. -
Bergen, c2004. - 245 s.
ISBN 82-450-0074-4 (h.)
04d017414 - UBBJUR Kol (PENSUM)

L 11
Jacobsen, Kirsti Lothe
Publiserte juridiske eksamensbesvarelser : fra Bergen,
Oslo og Tromsø 1980- : en fortegnelse. - Bergen
04d016086 - UBBJUR

L 12.4
Coll, Line M.
Juridiske dokumenter og formularer : praktisk
oppslagsbok med kommentarer. - 13. utg. - Oslo, 2004. -
262 s.
ISBN 82-02-23427-1 (h.)
04d017074 - UBBJUR Ref L 12.4 Col (CD oppstilt i
Skranken)

L 13.3
Glasser, Liv
Direktiver kjent under bestemte navn : et utvalg. -
Bergen, 2004-
04d016264 - UBBJUR/EDC

L 13.4
Internasjonale menneskerettigheter : konvensjons- og
lovsamling. - Oslo, 2004. - 479 s.
ISBN 82-15-00647-7 (ib.)
04d017833 - UBBJUR L 13.4 Int

L 13.9
International encyclopaedia of intellectual property
treaties. - Oxford, 2004. - XX, 1353 s.
ISBN 0-19-924525-8 (ib.)
04d013577 - UBBJUR L 534 Int

L 14.1
Norge
Materialsamling i børs- og verdipapirrett : lover,
forskrifter, annet regelverk, dommer, Børsklagenemndens og
Fondsmeglerforbundets etiske råds avgjørelser i
sammendrag, Securities Trading Act, Norwegian Public
Limited Companies Act, Stock Exchange Regulations. - [8.
utg.]. - [Oslo], 2004. - VI, 601 s.
ISBN 82-994561-8-5 (ib.)
04d016495 - UBBJUR L 14.1 Mat

L 14.1
Norge
[Spesialisthelsetjenesteloven (1999)]
Spesialisthelsetjenesteloven og helseforetaksloven med
forskrifter og vedtekter : Lov om spesialisthelsetjenesten
mm, vedtatt 2. juli 1999 n r 61 ; Lov om helseforetak mm,
vedtatt 15. juni 2001 nr 93. - Oslo, c2004. - 71 s. -
(Helserett)
ISBN 82-7841-220-0 (h.)
04d016563 - UBBJUR L 14.1 Spe

L 14.11
Amdal, Gro
Lov og forskrift om offentlige anskaffelser :
kommentarutgave. - 2. utg. - Oslo, 2004. - 680 s.
ISBN 82-446-0727-0 (ib.)
04d016766 - UBBJUR L 734 Amd eks. 2

L 14.11
Harboe, Einar
Eiendomsskatteloven : lov om eigedomsskatt til
kommunane : lov av 6. juni 1975 nr 29 : kommentarutgave. -
2. utg. - Oslo, c2004. - 203 s.
ISBN 82-15-00352-4 (ib.)
04d016506 - UBBJUR L 14.11 Har eks. 2

L 14.11
Norge
[Pasientrettighetsloven (1999)]
Pasientrettighetsloven : med kommentarer. - 2. rev.
utg. - Oslo, 2004. - 419 s.
ISBN 82-05-31546-9 (ib.)
04d017819 - UBBJUR L 14.11 Sys

L 14.11
Bergsåker, Trygve
Kjøp av fast eiendom : med kommentarer til
avhendingsloven. - 4. utg. - Oslo, 2003. - 428 s.
ISBN 82-993597-7-5 (ib.)
04d016501 - UBBJUR L 277.6 Ber eks. 3

L 15.1
Skattedirektoratet
Bindende forhåndsuttalelser : utvalgte vedtak 2001-2003
. - Oslo, 2004. - 628 s. - (Skattedirektoratets håndbøker)
ISBN 82-05-32867-6 (ib.)
04d017841 - UBBJUR L 15.1 Ska

L 15.3
Brottsoffermyndighetens referatsamling. - Umeå
ISSN 1403-4077
03d038213 - UBBJUR L 15.3 Bro 2003- . (Z - går via
Tidsskrift)

L 16.3
E. Sporrongs dödsbo (saksøker)
Sporrong - Lönnroth. - [Stockholm], c1985. - 285 s.-
(Skrifter / Institutet för offentlig och internationell
rätt ; 63)
ISBN 91-87112-63-9
75d728275 - UBBJUR L 1139 Spo eks. 2

L 16.5
Justervesenet
Ny lov om måling : utredning : hvor mye veier en kilo?.
- Kjeller, 2004. - 199 s.
ISBN 82-303-0188-3 (h.)
04d017070 - UBBJUR L 16.5 NOU (Oppstilt etter NOU)

L 17
ETF newsletter. - Torino
ISSN 1725-7603
04d015992 - UBBJUR/EDC L 17 Eft 2004- .

L 17
Living conditions in Europe : statistical pocketbook. -
Luxembourg. - (Pocketbooks) (Theme 3, Population and
social conditions)
04d016555 - UBBJUR/EDC L 12.7 Liv 2000- . (Z- går
via Tidsskrift)

L 18
Det Nordiske sjørettsseminar (20 : 2002 : Reykjavik)
Foredrag holdt på Det 20. nordiske sjørettsseminar i
Reykjavik, Island 31. august - 3. september 2002. - Oslo,
2004. - 249 s. - (Marius ; nr 310)
75d728271 - UBBJUR L 17 Mar/310

L 19
Fra Driftssentralen til Teorifagbygget : jubileumsskrift i
anledning av at det er 20 år siden utdanning av jurister
startet ved Universitetet i Tromsø og at fakultetet i
2004 flyttet inn i nye lokaler. - Tromsø, 2004. - 220 s.
- (Skriftserie / Det juridiske fakultet, Universitetet i
Tromsø ; nr 61)
75d728279 - UBBJUR L 17 Uni/61

L 25
Kinander, Morten
The view from within : an analysis and critique of
legal realism and descriptivejurisprudence. - Bergen,
c2004. - 376 s.
ISBN 82-450-0195-3 (ib.)
04d017408 - UBBJUR L 25 Kin

L 27
Samuel, Geoffrey
Epistemology and method in law. - Aldershot, c2003. -
XXVI, 384 s. - (Applied legal philosophy)
ISBN 1-85521-599-3 (ib.)
04d012943 - UBBJUR L 27 Sam

L 28
Kongshavn, Halvor
Søk etter kildene i EU og EØS. - Bergen, 2004-
04d016287 - UBBJUR

L 28
Nygaard, Nils
Rettsgrunnlag og standpunkt. - 2. utg. - Bergen, 2004. -
432 s.
ISBN 82-15-00632-9 (ib.)
04d017422 - UBBJUR Nyg (PENSUM)

L 32
Mexican law. - Oxford, 2004. - XXVIII, 712 s.
ISBN 0-19-826777-0 (ib.)
03d041365 - UBBJUR L 32 Mex

L 34.5
Europakommisjonen
Proposal for a decision of the European Parlioament and
of the Council amending Council decision 2001/51/EC
establishing a programme relating to the Community
framework strategy on gender equality and decision no
848/2004/EC of the EuropeanParliament and of the Council
establishing a Community action programme to promote
organisations active at European levelin the field of
equality between men and woman. - Brussels, 2004. - 26 s.
04d017394 - UBBJUR/EDC

L 71
Johnston, David 1961-
Roman law in context. - Cambridge, 1999. - IX, 153 s. -
(Key themes in ancient history)
ISBN 0-521-63046-0 (ib.),0-521-63961-1 (h.)
04d010236 - UBBJUR L 71 Joh (Opptrykk 2003)

L 176
Implicit dimensions of contract : discrete, relational and
network contracts. - Oregon, 2003. - VIII, 401 s. -
(International studies in the theory of private law)
ISBN 1-84113-349-3 (h.)
04d012934 - UBBJUR L 176 Imp

L 181
Collins, Hugh
The law of contract. - 4th ed. - London, c2003. -
XLVIII, 441 s. - (Law in context)
ISBN 0-406-94673-6 (h.)
04d012933 - UBBJUR L 181 Col

L 231
Møller, Ernst
Dækningsadgang eller fordringsret : et indlæg i den
standende strid om panterettens akcessoriske natur med
særlig hensyn til stridens betydning for særskilte
retsafgørelser efter dansk og norsk ret. - København, 1892
. - 527 s.
75d728272 - UBBJUR L 231 Møl

L 239
Hønneland, Geir
Russian fisheries management : the precautionary
approach in theory and practice. - Leiden, c2004. - XVI,
190 s. - (Publications on ocean development ; vol. 43)
ISBN 90-04-13618-5 (ib.)
04d013584 - UBBJUR L 239 Høn

L 241
Europakommisjonen
Proposal for a directive of the European Parliament and
of the Council introducing humane trapping standards for
certain animal species. - Brussels, 2004. - 26 s.
04d016478 - UBBJUR/EDC

L 242
Poppe, Christian
Trust in food in Europe : a comparative analysis. -
Oslo, 2003. - 160 s. - (Professional report / National
Institute for Consumer Research ; no 5-2003)
ISBN 82-7063-392-5 (h.)
04d008122 - UBBJUR/EDC L 242 Pop

L 269
Europakommisjonen
Maintenance obligations : green paper. - Brussels, 2004
. - 49 s.
04d017424 - UBBJUR/EDC

L 269
Europakommisjonen
Maintenance obligations : green paper. - Brussels, 2004
. - 49 s.
04d017431 - UBBJUR/EDC COM-hyllen 2004/254

L 277.1
Selvig, Erling
Kjøpsrett til studiebruk. - 2. utg. - Oslo, c2004. -
394 s.
ISBN 82-15-00262-5 (ib.)
04d016492 - UBBJUR Sel eks. 2 (PENSUM)

L 277.6
Bergsåker, Trygve
Kjøp av fast eiendom : med kommentarer til
avhendingsloven. - 4. utg. - Oslo, 2003. - 428 s.
ISBN 82-993597-7-5 (ib.)
04d016501 - UBBJUR L 277.6 Ber eks. 3

L 278
Tokvam, Ole E.
Boligutleie i praksis. - 3. utg. - Oslo, 2004. - 216 s.
ISBN 82-02-22602-3 (ib.)
04d017831 - UBBJUR L 278 Tok

L 279
Kreditrettens udvikling. - København, 2003. - 246 s. -
(Kreditretsprojektet ; 3)
ISBN 87-13-04872-4 (h.)
04d017378 - UBBJUR L 279 Kre

L 291
Lexau, Trond
Konflikter i byggevirksomhet : minefelt uten sikring?. -
[Høvik], c2004. - 130 s.
ISBN 82-300-0077-8 (h.)
04d017380 - UBBJUR L 291 Lex

L 308
Ryssdal, Anders Chr. Stray
Joint ventures : en konkurranserettslig analyse. - Oslo
, c2003. - 521 s.
ISBN 82-15-00477-6 (ib.)
04d016768 - UBBJUR L 308 Rys

L 391
Larsen, Per Arne 1945-
Arbeidsmiljøloven : kommentarer, praksis, veiledning. -
3. rev. utg. - Oslo, 2004. - 689 s.
ISBN 82-10-04810-4 (ib.)
04d017381 - UBBJUR L 391 Lar

L 399
Blanpain, R.
European labour law. - 9th rev. ed. - The Hague, 2003. -
718 s.
ISBN 90-411-2183-8 (h.)
04d012930 - UBBJUR L 399 Bla

L 411
Mainstreaming occupational safety and health into education
: good practice in school and vocational education. -
Luxembourg, 2004. - 149 s. - (Systems and programmes)
ISBN 92-9191-016-3 (h.)
04d016677 - UBBJUR/EDC L 830 Mai

L 411
Nielsen, Ruth
Arbejdsmiljøret. - 3. rev. udg. - København, 2004. -
237 s.
ISBN 87-574-1067-4 (h.)
04d016767 - UBBJUR L 411 Nie

L 411
Promoting health and safety in European small and medium-
sized enterprises (SMEs) : SME funding scheme 2002-2003.
- Luxembourg, 2004. - 127 s.
ISBN 92-9191-071-6 (h.)
04d016544 - UBBJUR/EDC L 411 Pro

L 413.2
Europakommisjonen
Equality and non-discrimination in an enlarged European
Union : green paper. - Luxembourg, 2004. - 30 s. -
(Employment & social affairs, Fundamental rights & anti-
discrimination)
ISBN 92-894-7665-6 (h.)
04d016549 - UBBJUR/EDC L 413.2 Equ

L 422
Corporate social responsibility : national public policies
in the European Union. - Luxembourg, 2004. - 38 s. -
(Employment & social affairs, Industrial relations &
industrial cchange)
ISBN 92-894-5940-9 (h.)
04d016979 - UBBJUR/EDC L 422 Cor

L 460
Holm-Larsen, Jytte
Ejerskifteforsikringer i praksis. - København, 2004. -
291 s.
ISBN 87-89319-09-5 (ib.)
04d017050 - UBBJUR L 460 Hol

L 469
Skårberg, Lars Olav
Yrkesskade : forsikring og trygd. - Oslo, c2003. - 272
s.
ISBN 82-02-21267-7 (h.)
04d017058 - UBBJUR L 469 Skå

L 487
Iversen, Bent
Danish business law. - 3rd ed. - Copenhagen, 2004. -
560 s.
ISBN 87-574-1054-2 (h.)
04d017052 - UBBJUR L 487 Ive

L 488
Unidroit principles of international commercial
contracts2004. - Rome, 2004. - XXVIII, 385 s.
ISBN 88-86449-34-8 (h.)
04d013623 - UBBJUR Uni (PENSUM)

L 488
Europakommisjonen
Green paper on the future of rules of origin in
preferential trade arrangements. - Brussels, 2003. - 53 s.
04d017420 - UBBJUR/EDC

L 503
Falkanger, Thor
Scandinavian maritime law : the Norwegian perspective. -
2nd ed. - Oslo, c2004. - 609 s.
ISBN 82-15-00529-2 (ib.)
04d017062 - UBBJUR L 503 Fal

L 515
Christodoulou-Varotsi, Iliana
The challenge of European maritime safety : an overview
of the EC's policy and regulatory framework on maritime
safety. - Oslo, 2004. - 9, [15] s. - (Marius ; nr 311)
75d728270 - UBBJUR L 17 Mar/311

L 534
International encyclopaedia of intellectual property
treaties. - Oxford, 2004. - XX, 1353 s.
ISBN 0-19-924525-8 (ib.)
04d013577 - UBBJUR L 534 Int

L 535
Europakommisjonen
The management of copyright and related rights in the
Internal Market. - Brussels, 2004. - 19 s.
04d016437 - UBBJUR/EDC

L 552
Kongshavn, Halvor
Opphavsrett og digitale læremidler : enkelte
problemstillinger. - Bergen, 2002
04d016293 - UBBJUR

L 564
Hjelmeng, Erling
Privat håndhevelse av EØS-avtalens konkurranseregler. -
Oslo, 2002 [i.e. 2003]. - 559 s.
(h.)
04d017382 - UBBJUR L 564 Hje eks. 2

L 565
Ryssdal, Anders Chr. Stray
Joint ventures : en konkurranserettslig analyse. - Oslo
, c2003. - 521 s.
ISBN 82-15-00477-6 (ib.)
04d016768 - UBBJUR L 308 Rys

L 584
Legal recognition of same-sex couples in Europe. - Antwerp,
c2003. - XVII, 323 s. - (European family law series ; 1)
ISBN 90-5095-297-6 (h.)
04d010133 - UBBJUR L 586 Leg

L 584
Perspectives for the unification and harmonisation of
family law in Europe. - Antwerpen, 2003. - XXV, 573 S. -
(European family law series ; 4)
ISBN 90-5095-287-9 (h.)
04d010131 - UBBJUR L 584 Per

L 586
Legal recognition of same-sex couples in Europe. - Antwerp,
c2003. - XVII, 323 s. - (European family law series ; 1)
ISBN 90-5095-297-6 (h.)
04d010133 - UBBJUR L 586 Leg

L 600
Nordisk børneret. - København : Nordisk Ministerråd, 2004-
. - b. - (NORD ; 2003:4, 2003:14)
1 : Farskap, morskap og underhåll till barn : et
sammenlignende studie af dansk, finsk, islandsk,
norskog svensk ret med drøftelser af
harmoniseringsmuligheder og reformbehov, 2004. - 482 s.
- (NORD ; 2003:4) (1)
ISBN 92-893-0865-6 (ib.)
04d017637 - UBBJUR L 600 Nor

L 600
Smith, Lucy 1934-
Barn og foreldre : forholdet mellom barn og foreldre
etter barneloven av 1981 med senere endringer. - 6. utg. -
Oslo, 2004. - 221 s.
ISBN 82-05-31410-1 (ib.)
04d016769 - UBBJUR L 600 Smi

L 601
Risanger, Otto
Bidragsboka. - [Oslo], 2003. - 196 s.
ISBN 82-7573-098-8 (ib.)
04d017837 - UBBJUR L 601 Ris

L 710
Equal rights in practice : key voices 2004 : critical
factors and actors for enforcing the non-discrimination
directives. - Luxembourg, 2004. - 24 s. - (Employment &
social affairs, Fundamental rights & anti-discrimination)
ISBN 92-894-7841-1 (h.)
04d016684 - UBBJUR/EDC L 710 Equ

L 725
Europakommisjonen
Green paper on services of general interest. - Brussels
, 2003. - 63 s.
04d017411 - UBBJUR/EDC

L 732
Hansen, Bård Erlend
Avgiftsfritak og forholdet til statsstøttereglene i EØS-
avtalen : hvilke grenser setter EØS-avtalen for statens
muligheter til å bruke avgiftsfritak som virkemiddel for å
nå politiske målsetninger?. - Oslo, 2004. - V, 151 s. -
(IUSEF ; 44)
ISBN 82-15-00652-3 (h.)
04d016676 - UBBJUR/EDC L 732 Han

L 734
Amdal, Gro
Lov og forskrift om offentlige anskaffelser :
kommentarutgave. - 2. utg. - Oslo, 2004. - 680 s.
ISBN 82-446-0727-0 (ib.)
04d016766 - UBBJUR L 734 Amd eks. 2

L 744
Reif, Linda C.
The Ombudsman, good governance and the international
human rights system. - Leiden, c2004. - X, 426 s. -
(International studies in human rights ; vol. 79)
ISBN 90-04-13903-6 (ib.)
04d013580 - UBBJUR L 744 Rei

L 758
Myklebust, Ingunn Elise
Kystsoneforvaltning : kommunen si rolle ved
kystsoneforvaltning : tilhøvet mellom plan- og
bygningslova og andre sektorlover. - Bergen, 2004. - 137
s. - (Det juridiske fakultets skriftserie ; nr 98)
ISBN 82-7960-026-4 (h.)
75d728277 - UBBJUR L 758 Myk eks. 2
75d728276 - UBBJUR L 17 Uni/98
75d728278 - UBBJUR L 758 Myk eks. 3

L 766
The Internationalisation of production in Europe : causes
and effects of foreign direct investment and non-equity
forms of international production. - Luxembourg, 2004. -
142 s. - (EIB papers ; vol. 9 no. 1 2004)
ISBN 92-861-0153-8 (h.)
04d016572 - UBBJUR/EDC L 766 Int

L 766
Background studies for the ECB's evaluation of its monetary
policy strategy. - Frankfurt am Main, 2003. - 335 s.
ISBN 92-9181-408-3 (ib.)
04d016948 - UBBJUR/EDC L 766 Bac

L 766
Financial markets in Europe : towards a single regulator?. -
London, c2003. - XXVI, 468 s.
ISBN 90-411-2159-5 (ib.)
04d013136 - UBBJUR L 766 Fin

L 767
Skattedirektoratet
Bindende forhåndsuttalelser : utvalgte vedtak 2001-2003
. - Oslo, 2004. - 628 s. - (Skattedirektoratets håndbøker)
ISBN 82-05-32867-6 (ib.)
04d017841 - UBBJUR L 15.1 Ska

L 769
Harboe, Einar
Eiendomsskatteloven : lov om eigedomsskatt til
kommunane : lov av 6. juni 1975 nr 29 : kommentarutgave. -
2. utg. - Oslo, c2004. - 203 s.
ISBN 82-15-00352-4 (ib.)
04d016506 - UBBJUR L 14.11 Har eks. 2

L 773.7
Kvifte, Steinar Sars
Konseptuelle rammeverk for regnskap. - Oslo, 2004. -
132 s.
ISBN 82-7082-188-8 (h.)
04d017379 - UBBJUR L 773.7 Kvi

L 776
Perceptions of living conditions in an enlarged Europe. -
Luxembourg, 2004. - 59 s. - (Quality of life in Europe)
ISBN 92-897-0255-9 (h.)
04d016961 - UBBJUR/EDC L 776 Per

L 778
Paskalia, Vicki
Free movement of persons and social security : gender
implications of EC regulation 1408/71. - Stockholm, 2004. -
470 s.
ISBN 91-7265-874-6 (h.)
04d016554 - UBBJUR L 778 Pas

L 781
Norge
[Spesialisthelsetjenesteloven (1999)]
Spesialisthelsetjenesteloven og helseforetaksloven med
forskrifter og vedtekter : Lov om spesialisthelsetjenesten
mm, vedtatt 2. juli 1999 n r 61 ; Lov om helseforetak mm,
vedtatt 15. juni 2001 nr 93. - Oslo, c2004. - 71 s. -
(Helserett)
ISBN 82-7841-220-0 (h.)
04d016563 - UBBJUR L 14.1 Spe

L 782
Ohnstad, Bente
Taushetsplikt, personvern og informasjonssikkerhet i
helse- og sosialsektoren. - 3. utg. - Oslo, 2003. - 252 s.
ISBN 82-05-31498-5 (h.)
04d016322 - UBBJUR L 782 Ohn

L 783
Principles of medical law. - 2nd ed. - Oxford, c2004. -
LXXXVIII, 1191 s.
ISBN 0-19-926358-2 (ib.)
04d008710 - UBBJUR L 783 Pri

L 784
Rosenqvist, Randi
Rettspsykiatri i praksis. - 2. utg. - Oslo, c2004. -
293 s.
ISBN 82-15-00393-1 (h.)
04d016502 - UBBJUR L 784 Ros

L 785
Glasser, Liv
Patent på liv : patentdirektivet og andre bestemmelser
om genteknologi : bibliografi : et utvalg. - Bergen, 2004
04d016265 - UBBJUR/EDC

L 792
Norge
[Pasientrettighetsloven (1999)]
Pasientrettighetsloven : med kommentarer. - 2. rev.
utg. - Oslo, 2004. - 419 s.
ISBN 82-05-31546-9 (ib.)
04d017819 - UBBJUR L 14.11 Sys

L 794
Sverige. Civilmilitärutredningen
Försvarsmaktens personalkategorier : ny
kategoriindelning, rekrytering och utbildning av
vissagrupper : betänkande. - Stockholm, 1982. - 252 s. -
(Statens offentliga utredningar ; 1982:48)
ISBN 91-38-06993-8 (h.)
75d728273 - UBBJUR L 794 Sve (MAG)

L 804
Justervesenet
Ny lov om måling : utredning : hvor mye veier en kilo?.
- Kjeller, 2004. - 199 s.
ISBN 82-303-0188-3 (h.)
04d017070 - UBBJUR L 16.5 NOU (Oppstilt etter NOU)

L 806
Justervesenet
Ny lov om måling : utredning : hvor mye veier en kilo?.
- Kjeller, 2004. - 199 s.
ISBN 82-303-0188-3 (h.)
04d017070 - UBBJUR L 16.5 NOU (Oppstilt etter NOU)

L 807
Europakommisjonen
Integration of environmental aspects into European
standardisation. - Brussels, 2004. - 18 s.
04d017071 - UBBJUR/EDC

807
The Internationalisation of production in Europe : causes
and effects of foreign direct investment and non-equity
forms of international production. - Luxembourg, 2004. -
142 s. - (EIB papers ; vol. 9 no. 1 2004)
ISBN 92-861-0153-8 (h.)
04d016572 - UBBJUR/EDC L 766 Int

L 813
Henricson, Ib
Politiret. - 3. udg. - København, 2004. - 772 s.
ISBN 87-574-0817-3 (h.)
04d017053 - UBBJUR L 813 Hen

L 823
Europakommisjonen
Area of freedom, security and justice : assessment of
the Tampere programme and future orientations :
{SEC(2004)680 et SEC(2004)693}. - Brussels, 2004. - 17 s.
04d016452 - UBBJUR/EDC

L 823
Europakommisjonen
The area of freedom, security and justice : assessment
of the Tampere programme and future orientations : list of
important instruments adopted. - Brussels, 2004. - 41 s.
04d016455 - UBBJUR/EDC

L 823
Europakommisjonen
Area of freedom, security and justice : assessment of
the Tampere programme and future orientations : annex to
the communication from the Commission : Commission staff
working paper. - Brussels, 2004. - 47 s.
04d016463 - UBBJUR/EDC

L 828
European glossary on education. - 2nd ed. - Brussels, c2004-
. - b.
04d017470 - UBBJUR/EDC L 828 Eur

L 828
European glossary on education. - 2nd ed. - Brussels :
Eurydice, c2004-. - b.
04d017470 - UBBJUR/EDC L 828 Eur
1 : Examinations, qualifications and titles. - 2nd ed.,
c2004. - 264 s. - (1)
ISBN 2-87116-366-9 (h.)
04d017464 - UBBJUR/EDC L 828 Eur

L 828.2
EURYDICE
The Teaching profession in Europe : profile, trends and
concerns ; report IV ; keeping teaching attractive for the
21st century ; general lower education. - Brüssel, 2004. -
99 s. - (Key topics in education in Europe ; 3)
ISBN 2-87116-373-1 (h.)
04d017489 - UBBJUR/EDC L 828.2 Tea

L 830
Mainstreaming occupational safety and health into education
: good practice in school and vocational education. -
Luxembourg, 2004. - 149 s. - (Systems and programmes)
ISBN 92-9191-016-3 (h.)
04d016677 - UBBJUR/EDC L 830 Mai

L 834
From science to enterprises : a guide to European
technology transfer institutions. - Luxembourg, 2004. -
1 optisk plate (CD-ROM). - (Enterprise publications)
ISBN 92-894-6547-6
04d016680 - UBBJUR/EDC CD-ROM boks 1, skranke

L 834
Gender and excellence in the making. - Luxembourg, 2004. -
179 s.
ISBN 92-894-7479-3 (h.)
04d016541 - UBBJUR/EDC L 834 Gen

L 837
Det Europeiske miljøbyrås strategi for 2004-2008. -
Luxembourg, 2004. - VI, 20 s.
ISBN 92-9167-648-9 (h.)
04d016550 - UBBJUR/EDC L 837 Eur

L 850
Andenæs, Johs.
Alminnelig strafferett. - 5. utg. - Oslo, 2004. -
XVIII, 629 s.
ISBN 82-15-00395-8 (ib.)
04d016720 - UBBJUR And (PENSUM)
04d016770 - UBBJUR And eks. 2 (PENSUM)

L 855
Da Lomba, Sylvie
The right to seek refugee status in the European Union.
- Antwerp, c2004. - XII, 325 s.
ISBN 90-5095-349-2 (h.)
04d010356 - UBBJUR L 1173.5 Da

L 874
Sayed, Abdulhay
Corruption in international trade and commercial
arbitration. - The Hague, c2004. - XXXII, 482 s. -
(International arbitration law library ; 10)
ISBN 90-411-2236-2 (ib.)
04d008952 - UBBJUR L 1026 Hay

L 930
Sörlin, Per
Sakören, soning och soldater : om fogdemakt,
rättskipning och kriminalitet i Jämtland under 1500- och
1600-talen. - Oslo, 2004. - 180 s. - (Publikasjoner fra
Tingbokprosjektet ; nr 21)
ISBN 82-91472-27-0 (h.)
75d728268 - UBBJUR L 17 Pub/21

L 965
Sörlin, Per
Sakören, soning och soldater : om fogdemakt,
rättskipning och kriminalitet i Jämtland under 1500- och
1600-talen. - Oslo, 2004. - 180 s. - (Publikasjoner fra
Tingbokprosjektet ; nr 21)
ISBN 82-91472-27-0 (h.)
75d728268 - UBBJUR L 17 Pub/21

L 974
Boye, Knut
Sakførsel i sivile saker. - 3. utg. - Oslo, 2004. - 364
s.
ISBN 82-05-32868-4 (ib.)
04d017056 - UBBJUR L 974 Boy

L 1026
Sanders, Pieter
The work of UNCITRAL on arbitration and conciliation. -
2nd expand. ed. - The Hague, c2004. - XII, 320 s.
ISBN 90-411-2249-4 (ib.)
04d012929 - UBBJUR L 1026 San

L 1026
Sayed, Abdulhay
Corruption in international trade and commercial
arbitration. - The Hague, c2004. - XXXII, 482 s. -
(International arbitration law library ; 10)
ISBN 90-411-2236-2 (ib.)
04d008952 - UBBJUR L 1026 Hay

L 1087
Europakommisjonen
Green paper on mutual recognition of non-custodial pre-
trial supervision measures. - Brussels, 2004. - 8 s.
04d017400 - UBBJUR/EDC

L 1087
Europakommisjonen
Green paper on mutual recognition of non-custodial pre-
trial supervision measures. - Brussels, 2004. - 8 s.
04d017402 - UBBJUR/EDC COM-hyllen 2004/562

L 1088
Kruize, Peter
Beviskrav, ressourcer og opportunitet : en
retssociologisk analyse af påtaleopgivelse og
tiltalefrafald. - København, 2004. - 183 s.
ISBN 87-574-1003-8 (h.)
04d017055 - UBBJUR L 1088 Kru

L 1090
Ludvigsen, Anne-Grete
Vernet om livet og det internasjonale forbud mot tortur.
- Oslo, 2004. - III, 84 s. - (Unipubskriftserier)
(Institutt for offentlig retts skriftserie ; nr 2/2004)
ISBN 82-8063-030-9 (h.)
75d728266 - UBBJUR L 17 Uni/2004:2

L 1113
Fangehåndboka 2003 : Juss-buss' veiledning i
fengselsspørsmål. - 4. utg. - Oslo, [2003]. - XIII, 216
s.
ISBN 82-991567-6-9 (h.)
04d016772 - UBBJUR L 1113 Fan

L 1139
E. Sporrongs dödsbo (saksøker)
Sporrong - Lönnroth. - [Stockholm], c1985. - 285 s.-
(Skrifter / Institutet för offentlig och internationell
rätt ; 63)
ISBN 91-87112-63-9
75d728275 - UBBJUR L 1139 Spo eks. 2

L 1144
Espersen, Ole
Folkeret : de internationale retsforhold. - 2. udg. -
København, 2004. - 406 s.
ISBN 87-7241-063-9 (h.)
04d006364 - UBBJUR L 1144 Esp

L 1144
On the foundations and sources of international law. - The
Hague, c2003. - XVIII, 199 s.
ISBN 90-6704-158-0 (ib.)
04d013566 - UBBJUR L 1144 On

L 1164
Ludvigsen, Anne-Grete
Vernet om livet og det internasjonale forbud mot tortur.
- Oslo, 2004. - III, 84 s. - (Unipubskriftserier)
(Institutt for offentlig retts skriftserie ; nr 2/2004)
ISBN 82-8063-030-9 (h.)
75d728266 - UBBJUR L 17 Uni/2004:2

L 1164
Klagomål mot Kalmar-Unionen: en antologi ägnad tävlingen om
det Sporrong Lönnrothska Priset. - [Stockholm], 1987. -
124 s.- (Institutet för offentlig och internationell rätt
; 70)
75d728274 - UBBJUR L 1164 Kla

L 1169
Vukas, Budislav
The law of the sea : selected writings. - Leiden, c2004
. - VIII, 359 s. - (Publications on ocean development ;
vol. 45)
ISBN 90-04-13863-3 (ib.)
04d013583 - UBBJUR L 1169 Vuk

L 1173.5
Da Lomba, Sylvie
The right to seek refugee status in the European Union.
- Antwerp, c2004. - XII, 325 s.
ISBN 90-5095-349-2 (h.)
04d010356 - UBBJUR L 1173.5 Da

L 1174
EU vs USA - en dårlig garanti for fred og sikkerhet. -
Oslo. - 31 s. - (Nei til EUs skriftserie ; nr 3 - Juli -
2004)
04d016688 - UBBJUR/EDC L 1174 EU

L 1186.53
Access to Committee of the Regions documents : a citizen's
guide. - Luxembourg, 2004. - 35 s.
ISBN 92-895-0222-3 (h.)
04d016553 - UBBJUR/EDC L 1186.53 Acc

L 1204
Enforcing international law norms against terrorism. -
Oxford, 2004. - XXII, 549 s. - (Studies in international
law ; vol. 4)
ISBN 1-84113-430-9 (ib.)
04d002351 - UBBJUR L 1204 Enf

L 1207
Nystuen, Gro
Striking a balance between achieving peace and
protectinghuman rights : conflicts between norms regarding
ethnic discrimination in the Dayton Peace Agreement. -
Oslo, 2004. - 349 s.
04d016560 - UBBJUR L 1207 Nys

L 1209.5
Kerr, Rachel
The International Criminal Tribunal for the Former
Yugoslavia : an exercise in law, politics, and diplomacy. -
Oxford, 2004. - VI, 239 s.
ISBN 0-19-926305-1 (ib.)
04d013576 - UBBJUR L 1209.5 Ker

L 1209.6
Reed, Lucy
Guide to ICSID arbitration. - The Hague, c2004. - XII,
224 s.
ISBN 90-411-2093-9 (ib.)
04d012928 - UBBJUR L 1209.6 Ree

L 1252
Riisøy, Anne Irene
Stat og kirke : rettsutøvelsen i kristenrettssaker
mellom Sættargjerden og reformasjonen. - Oslo, 2004. -
III, 207 s. - (Publikasjoner fra Tingbokprosjektet ; nr
22)
ISBN 82-91472-28-9 (h.)
75d728269 - UBBJUR L 17 Pub/22

L 1400
Regulatory framework for electronic communications in
theEuropean Union : situation in September 2003. -
Luxembourg, 2004. - 409 s
ISBN 92-894-4304-9 (h.)
04d017440 - UBBJUR/EDC L 1400 Reg

1401
Access to Committee of the Regions documents : a citizen's
guide. - Luxembourg, 2004. - 35 s.
ISBN 92-895-0222-3 (h.)
04d016553 - UBBJUR/EDC L 1186.53 Acc

L 1402
Europakommisjonen
Proposal for a directive of the European Parliament and
of the Council establishing an infrastructure for spatial
information in the Community (INSPIRE). - Brussels, 2004. -
31 s.
04d016434 - UBBJUR/EDC