tilvekst08.12.htm

  Universitetsbiblioteket i Bergen : Bibliotek for juridiske fag jur_head485.jpg (9242 bytes)

 


Felles UB-sider


Bibliotekportalen

bibsys Bibliotekbasen

Elektroniske

ressurser

Finn dokument

Fagsider

Lån/tjenester

 

Alfabetisk indeks

Fakultetsbibliotek

og avdelinger 

Organisasjon

Åpningstider

Søk nettsider


Nye bøker ved biblioteket
desember 2008

  

1     Barnekonvensjonen
      Barnekonvensjonen : barns rettigheter i Norge / Njål Høstmælingen, Elin Saga
        Kjørholt og Kirsten Sandberg (red.). - Oslo : Universitetsforlaget, c2008. -
        346 s.
           ISBN 978-82-15-01193-6 (ib.) : Nkr 399.00

      DOKID: 08d127032   Oppstilling: UBBJUR L 34.6 Bar

2     Baumbach, Trine: Det strafferetlige legalitetsprincip
      Baumbach, Trine
        Det strafferetlige legalitetsprincip : hjemmel og fortolkning. - København :
      Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2008. - 602 s.
         ISBN 978-87-574-1934-4 (h.)

      DOKID: 08d125750   Oppstilling: UBBJUR L 851 Bau

3     Bechmann Christensen, Malene: Det strafferetlige samtykke
      Bechmann Christensen, Malene
        Det strafferetlige samtykke : afgrænsningen af samtykkets virkemåde. -
      København : Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2008. - 286 s.
         ISBN 978-87-574-1853-8 (h.)

      DOKID: 08d125264   Oppstilling: UBBJUR L 862 Bec

4     Bentley, Duncan: Taxpayers' rights
      Bentley, Duncan
        Taxpayers' rights : theory, origin and implementation. - Alphen aan den
      Rijn : Kluwer Law International, c2007. - XXVIII, 460 s. (Series on
      international taxation ; vol. 31)
         ISBN 978-90-411-2650-4 (ib.)

      DOKID: 08d124315   Oppstilling: UBBJUR L 767 Ben

5     Bently, Lionel: Intellectual property law
      Bently, Lionel
        Intellectual property law. - 3rd ed. - Oxford : Oxford University Press,
      c2009 [i.e.2008]. - CXIX, 1144 s.
         ISBN 978-0-19-929204-2 (h.)

      DOKID: 08d125527   Oppstilling: UBBJUR L 533 Ben

6     Biblioteket og forskningen (Vol. 4 av: Skrifter fra Universitetsbiblioteket i Oslo (trykt utg.)
      Biblioteket og forskningen : foredrag fra Fagreferentkonferansen i Oslo
      2.-4. juni 2008 / redigert av Signe Brandsæter ... [et al.]. - [Oslo] :
      Universitetsbiblioteket, 2008. - 138 s. - (Skrifter fra
      Universitetsbiblioteket i Oslo ; 4)Finnes også som: 082766878
         ISBN 978-82-8037-015-0 (h.)

      DOKID: 08d127132   Oppstilling: UBBJUR L 751 Bib

7     Blanchard, Adrienne M.: A practical guide to intellectual property issues in the p
      Blanchard, Adrienne M.
        A practical guide to intellectual property issues in the pharmaceutical
      industry. - London : Sweet & Maxwell, 2007. - XX, 166 s. (EIPR practice
      series ; bk. 2:2007)
         ISBN 978-1-847-03395-6 (h.)

      DOKID: 08d125224   Oppstilling: UBBJUR L 559 Bla

8     Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2007 (Vol. 2008:23 av: BRÅ-rapport
      Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2007. - Stockholm : BRÅ, 2008. -
        473 s. - (BRÅ-rapport ; 2008:23)
           ISBN 978-91-86027-15-5 (h.)

      DOKID: 08d127316   Oppstilling: UBBJUR L 17 Brå/2008:23

9     Bühler, Anneke: Prevention of substance abuse
      Bühler, Anneke
        Prevention of substance abuse. - Luxembourg : Office for Official
      Publications of the European Communities, 2008. - 171 s. (EMCDDA insights ;
      7)
         ISBN 978-92-9168-313-0 (h.)

      DOKID: 08d127317   Oppstilling: UBBJUR L 787 Büh

10    CEPEJ studies
      CEPEJ studies / European Commission for the Efficiency of Justice. -
        Strasbourg : Council of Europe Publishing.

      DOKID: 08d127465   Oppstilling: UBBJUR Spredte nr

11    Clarke, Sandra: Land law directions
      Clarke, Sandra
        Land law directions. - Oxford : Oxford University Press, 2008. - XXXV, 470
      s.
         ISBN 978-0-19-921641-3 (h.)

      DOKID: 08d125185   Oppstilling: UBBJUR L 206 Cla

12    Correctional statistics of Denmark, Finland, Iceland, Norw (Vol. 2008:6 av: KRUS-rapport
      Correctional statistics of Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden
        2002-2006 / Ragnar Kristoffersen (ed.). - Oslo : Correctional Service of
        Norway Staff Academy, 2008. - 60 s. - (KRUS report ; no. 6/2008)
           ISBN 978-82-91910-85-7 (h.)

      DOKID: 08d127118   Oppstilling: UBBJUR L 1117 Cor

13    Danmark : Kommenteret retsplejelov
      Danmark [Retsplejeloven (1999)] Kommenteret retsplejelov : Bruxelles
      I-forordning : lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelser nr. 1261 af
      23.10.2007. - 8. udg. - [København] : Jurist- og Økonomforbundets Forlag,
      2008. - 3 b.
         ISBN 978-87-574-1625-1 (ib.)

      DOKID: 08d126894   Oppstilling: UBBJUR L 956 Dan

14    Danmark : Værdipapirhandelsloven med kommentarer
      Danmark
        [Værdipapirhandelsloven (2005)] Værdipapirhandelsloven med kommentarer. -
      4. udg. - København : JØF, 2008. - 2 b.
         ISBN 978-87-574-1984-9 (h.)

      DOKID: 08d125529   Oppstilling: UBBJUR L 285.5 Lau

15    Dansk privatret
      Dansk privatret : en lærebog / af Paul Krüger Andersen ... [et al.]. - 15.
        udg. - København : Jurist- og Økonomforbundets Forlag, c2008. - LIV, 862
        s.
           ISBN 978-87-574-1628-2 (ib.)

      DOKID: 08d125655   Oppstilling: UBBJUR L 127 Dan

16    Demokrati, religionsfrihet og kvinners menneskerettigheter (Vol. 76 av: Kvinnerettslig sk
      Demokrati, religionsfrihet og kvinners menneskerettigheter : artikkelsamling /
        Anne Hellum og Hege Skjeie (red.). - Oslo : Avdeling for kvinnerett,
        Universitet i Oslo, 2008. - 380 s. - (Kvinnerettslig skriftserie ; nr.
        76(2008))

      DOKID: 08d127287   Oppstilling: UBBJUR L 17 Kvi/76

17    The Determination of corporate taxable income in the EU me
      The Determination of corporate taxable income in the EU member states /
        [authors: Dieter Endres ... [et al.]]. - Alphen aan den Rijn : Kluwer,
        c2007. - XVI, 824 s,.
           ISBN 9041125507 (ib.), 9789041125507 (ib.)

      DOKID: 08d124165   Oppstilling: UBBJUR L 771 Det

18    Einarsen, Terje: On the position of asylum seekers under international law
      Einarsen, Terje, 1960
        On the position of asylum seekers under international law : an assessment
      of the need for a new foundation of refugee law. - Harvard : Harvard
      Lawchool, 1989. - V, 228 s.

      DOKID: 08d126560   Oppstilling: UBBJUR L 1173.5 Ein

19    Europakommisjonen : White paper on sport
      Europakommisjonen
        White paper on sport. - Luxembourg : Office for Official Publications of
      the European Communities, 2007. - 38 s.
         ISBN 978-92-79-06552-1 (h.)

      DOKID: 08d127121   Oppstilling: UBBJUR L 135.5 Eur

20    European Commission for the Efficiency of Justice : European judicial systems
      European Commission for the Efficiency of Justice
        European judicial systems : efficiency and quality of justice. - Ed. 2008
      (data 2006). - Strasbourg : Council of Europe, 2008. - 334 s. - (CEPEJ
      studies ; no. 11)
         ISBN 978-92-871-6521-3 (h.)

      DOKID: 08d123761   Oppstilling: UBBJUR Ref L 967 Eur

21    Expedited debt restucturing
      Expedited debt restucturing : an international comparative analysis / edited
        by Rodrigo Olivares-Caminal. - Alpen aan den Rijn : Kluwer Law
        International, c2007. - XLVII, 628 s.
           ISBN 978-90-411-2485-2 (ib.)

      DOKID: 08d124369   Oppstilling: UBBJUR L 1052 Exp

22    Feldthusen, Rasmus Kristian: Arveretten
      Feldthusen, Rasmus Kristian
        Arveretten. - København : Gjellerup, c2007. - 220 s.
         ISBN 9788713049516 (h.)

      DOKID: 08d125574   Oppstilling: UBBJUR L 621 Fel

23    Finna rätt
      Finna rätt : juristens källmaterial och arbetsmetoder / Ulf Bernitz ... [et
        al.]. - 10. uppl. - Stockholm : Norstedts juridik, 2008. - 257 s.
           ISBN 978-913920480-0 (ib.)

      DOKID: 08d125812   Oppstilling: UBBJUR Ref L 2 Fin

24    Fjerde bog: Strafferetsplejen, Femte bog: Slutnings- og ov (Vol. 3 av: Danmark : Kommenteret
      Danmark [Retsplejeloven (1999)] Kommenteret retsplejelov : Bruxelles
      I-forordning : lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelser nr. 1261 af
      23.10.2007. - 8. udg. - [København] : Jurist- og Økonomforbundets Forlag,
      2008. - 3 b.
         ISBN 978-87-574-1625-1 (ib.)
        B. 3: Fjerde bog: Strafferetsplejen, Femte bog: Slutnings- og
          overgangsbestemmelser, Forkortelsesliste, Sagregister / kommenteret af
          Hans Gammeltoft-Hansen ... [et al.]. 2008. - V, 705 s.
             ISBN 978-87-574-1795-4(feil ISBN) (ib.)

      DOKID: 08d125293   Oppstilling: UBBJUR L 956 Dan/3

25    Giertsen, Johan: Gransking
      Giertsen, Johan, 1957-
        Gransking. - Bergen : Universitetsforl., 2008. - XIII, 270 s.
         ISBN 978-82-15-01234-6 (ib.) : Nkr 399.00

      DOKID: 08d126234   Oppstilling: UBBJUR L 745 Gie

26    Godsk Pedersen, Hans Viggo: Kaution
      Godsk Pedersen, Hans Viggo
        Kaution. - 8. udg. - København : Jurist- og Økonomforbundets Forlag, c2008.
      - 151 s.
         ISBN 978-87-574-1864-4 (h.)

      DOKID: 08d125652   Oppstilling: UBBJUR L 290 God

27    Heide-Jørgensen, Caroline: Lærebog i konkurrence- og markedsføringsret
      Heide-Jørgensen, Caroline
        Lærebog i konkurrence- og markedsføringsret. - København : Jurist- og
      Økonomforbundets Forlag, 2008. - 322 s.
         ISBN 978-87-574-1844-6 (h.)

      DOKID: 08d125530   Oppstilling: UBBJUR L 564 Hei

28    Innføring i byggereglene (Vol. 1 av: SINTEF byggforsk håndbok
      Innføring i byggereglene / [fagredaktør: Knut Ivar Edvardsen]. - 4. utg. -
      Oslo : SINTEF byggforsk, c2008. - 127 s. - (SINTEF byggforsk håndbok ; 1)
         ISBN 978-82-536-1031-3 (h.)

      DOKID: 08d127108   Oppstilling: UBBJUR L 757 Inn

29    Jensen, Ulf: Å skrive juss
      Jensen, Ulf
        Å skrive juss : regler og råd. - Oslo : Universitetsforl. : c2008. - 110
      s.
         ISBN 978-82-15-01263-6 (h.) : Nkr 249.00

      DOKID: 08d127222   Oppstilling: UBBJUR L 10 Jen

30    Jestaedt, Bernhard: Patentrecht
      Jestaedt, Bernhard
        Patentrecht : ein fallbezogenes Lehrbuch. - 2 Aufl. - Köln : Carl Heyman,
      2008. - XXVII, 491 s.
         ISBN 9783452261830 (ib.)

      DOKID: 08d125485   Oppstilling: UBBJUR L 559 Jes

31    Johansen, Nicolay B.: Sosial kontroll i byer
      Johansen, Nicolay B.
        Sosial kontroll i byer : to tradisjoner etter Durkheim og Tönnies. - Oslo :
      Institutt for krimonologi og rettssosiologi, Juridisk fakultet,
      Universitetet i Oslo, 2008. - 454 s. - (Doktoravhandlinger forsvart ved Det
      juridiske fakultet, Universitetet i Oslo ; no. 10)

      DOKID: 08d127225   Oppstilling: UBBJUR L 30.5 Joh

32    Joint report on social protection and social inclusion
      Joint report on social protection and social inclusion : social inclusion,
        pensions, healthcare and long-term care / European Commission
        Directorate-General for Employment, Social Affairs and Equal
        Opportunities. - 2008. - Luxembourg : Office for Official Publications of
        the European Communities, 2008. - 119 s.
           ISBN 978-92-79-08820-9 (h.)

      DOKID: 08d127114   Oppstilling: UBBJUR L 779 Joi

33    Jordal, Christian: Sykehusapoteket i markedsstaten
      Jordal, Christian, 1980
        Sykehusapoteket i markedsstaten : EØS-rettslige rammer for organisering av
      offentligeide sykehusapotek. - Oslo : Privatrettsfondet, 2008. - 153 s. -
      (Skriftserie / Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo ; 173)
         ISBN 978-82-7236-192-0 (h.)

      DOKID: 08d127152   Oppstilling: UBBJUR L 17 Uni/173

34    Kommentaren (Vol. 2 av: Danmark : Værdipapirhandelsloven med kommentarer
      Danmark
        [Værdipapirhandelsloven (2005)] Værdipapirhandelsloven med kommentarer. -
      4. udg. - København : JØF, 2008. - 2 b.
         ISBN 978-87-574-1984-9 (h.)
        B. 2: Kommentaren. 2008. - 635 s.

      DOKID: 08d126893   Oppstilling: UBBJUR L 285.5 Lau/2

35    Kommenteret straffelov
      Kommenteret straffelov : speciel del : lovbekendtgørelse nr. 1260 af 23.
        oktober 2007 af Straffeloven af 15. april 1930 med ændringer, Kap.
        12-29 (§§ 98-306) / kommenteret af Vagn Greve ... [et al.]. - 9. omarb.
        udg. - København : Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2008. - VII, 657 s.
           ISBN 978-87-574-1704-3 (ib.)

      DOKID: 08d125482   Oppstilling: UBBJUR L 842 Kom

36    Krüger Andersen, Paul: Aktie- og anpartsselskabsret
      Krüger Andersen, Paul
        Aktie- og anpartsselskabsret. - 10. rev. udg. - København : Jurist- og
      Økonomforbundets Forlag, 2008. - XIII, 623 s.
         ISBN 978-87-574-1862-0 (ib.)

      DOKID: 08d125577   Oppstilling: UBBJUR L 434 Kry

37    Law and society (Vol. 53 av: Scandinavian studies in law
      Law and society / edited by Peter Wahlgren. - Stockholm : Stockholm
        Institute for Scandinavian Law, 2008. - 449 s. - (Scandinavian studies in
        law ; vol. 53)
           ISBN 978-91-85142-67-5 (ib.)

      DOKID: 08d127304   Oppstilling: UBBJUR L 17 Sca/53

38    Lomio, J. Paul: Legal research methods in the U.S. & Europe
      Lomio, J. Paul Legal research methods in the U.S. & Europe. - 2nd ed. -
      Copenhagen : DJØF Publ., c2009 [i.e.2008]. - XX, 409, 28 s.
         ISBN 978-87-574-1936-8 (h.)

      DOKID: 08d126777   Oppstilling: UBBJUR L 10 Lom

39    Loven (Vol. 1 av: Danmark : Værdipapirhandelsloven med kommentarer
      Danmark
        [Værdipapirhandelsloven (2005)] Værdipapirhandelsloven med kommentarer. -
      4. udg. - København : JØF, 2008. - 2 b.
         ISBN 978-87-574-1984-9 (h.)
        B. 1: Loven. 2008. - 599 s.

      DOKID: 08d126892   Oppstilling: UBBJUR L 285.5 Lau/1

40    MacKenzie, Judith-Anne: Textbook on land law
      MacKenzie, Judith-Anne Textbook on land law. - 12th ed. - Oxford : Oxford
      University Press, c2008. - XXXIV, 631 s.
         ISBN 978-0-19-954099-0 (h.)

      DOKID: 08d125187   Oppstilling: UBBJUR L 217 Mac

41    Markussen, Hjalmar: Prosessen mot Lindstrøm
      Markussen, Hjalmar
        Prosessen mot Lindstrøm. - [S.l.] : Eget forlag, [200-]. - 266 s.

      DOKID: 08d126949   Oppstilling: UBBJUR L 852.5 Mar

42    Merkle, Rüdiger: Pflichtteilsrecht und Pflichtteilsverzicht im internationa
      Merkle, Rüdiger
        Pflichtteilsrecht und Pflichtteilsverzicht im internationalen Erbrecht. -
      [Jena] : Jenaer Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, 2008. - 892 s.
      (Studien zum internationalen Privat- und Verfahrensrecht ; Bd. 11)
         ISBN 978-3-86653-032-4 (ib.)

      DOKID: 08d126096   Oppstilling: UBBJUR L 633 Mer

43    Miller, Henry: Defence of the freedom to read
      Miller, Henry, 1891-1980
        Defence of the freedom to read : a letter to The Supreme Court of Norway,
      in connection with the ban on "Sexus" ["The Rosy crucification"] = Forsvar
      for lesefriheten : brev til norges høyeste domstol i anledning av
      beslagleggelsen av "Sexus". - Oslo : Cappelen, 1959. - 26 s.

      DOKID: 08d126524   Oppstilling: UBBJUR L boks 60

44    Moen, Tove-Gunn: Bokføringsloven
      Moen, Tove-Gunn, 1955- Bokføringsloven. - 4. utg. - Oslo : Den norske
      revisorforening : DnR kompetanse, 2008. - 166 s.
         ISBN 978-82-7082-272-0 (h.)

      DOKID: 08d127454   Oppstilling: UBBJUR L 773.7 Moe

45    Moloney, Niamh: EC securities regulation
      Moloney, Niamh
        EC securities regulation. - 2nd ed. - Oxford : Oxford University Press,
      2008. - LVIII, 1231 s. (Oxford EC law library)
         ISBN 978-0-19-920274-4 (ib.)

      DOKID: 08d125092   Oppstilling: UBBJUR L 766 Mol

46    Müssig, Ulrike: Gesetzlicher Richter ohne Rechtsstaat?
      Müssig, Ulrike
        Gesetzlicher Richter ohne Rechtsstaat? : eine historisch-vergleichende
      Spurensuche : Vortrag gehalten vor der Juristischen Gesellschaft zu Berlin
      am 15. Februar 2006. - Berlin : De Gruyter Recht, c2007. - 78 s. -
      (Schriftenreihe der Juristischen Gesellschaft zu Berlin ; Heft 182)
         ISBN 978-3-89949-404-4 (h.)

      DOKID: 08d125180   Oppstilling: UBBJUR L 663 Mys

47    Nielsen, Ruth: Dansk arbejdsret
      Nielsen, Ruth
        Dansk arbejdsret. - København : Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2008. -
      635 s.
         ISBN 978-87-574-1885-9 (h.)

      DOKID: 08d125225   Oppstilling: UBBJUR L 400 Nie

48    Norge : Opplæringslova og forskrifter
      Norge
        [Opplæringslova (1998)] Opplæringslova og forskrifter : med forarbeid og
      kommentarer 2008 : lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa
      (opplæringslova) : forskrifter til opplæringslova. - Oslo : PEDLEX norsk
      skoleinformasjon, c2008. - 320 s. (Opplæring og utdanning i Norge)
         ISBN 978-82-7841-521-4 (h.)

      DOKID: 08d127237   Oppstilling: UBBJUR L 829 Opp

49    Nyholm, C. V.: Grundtræk af Danmarks Statsforfatning og Statsforvaltning,
      Nyholm, C. V.
        Grundtræk af Danmarks Statsforfatning og Statsforvaltning, med et omrids
      af Sveriges og Norges. - Kjøbenhavn : I Kommission hos G.E.C. Gad, 1880. -
      2 b.

      DOKID: 08d126651   Oppstilling: UBBJUR Magasin L 664 Nyh

50    Omrids af Sveriges og Norges Statsforfatning og Statsforva (Vol. 2 av: Nyholm, C. V.: Grundtræk af
      Nyholm, C. V.
        Grundtræk af Danmarks Statsforfatning og Statsforvaltning, med et omrids
      af Sveriges og Norges. - Kjøbenhavn : I Kommission hos G.E.C. Gad, 1880. -
      2 b.
        2: Omrids af Sveriges og Norges Statsforfatning og Statsforvaltning. 1880. -
          237 s.

      DOKID: 08d126652   Oppstilling: UBBJUR Magasin L 664 Nyh/2

51    Panayi, Christiana H.J.I.: Double taxation, tax treaties, treaty-shopping and the Eur
      Panayi, Christiana H.J.I.
        Double taxation, tax treaties, treaty-shopping and the European Community. -
      Alphen aan den Rijn : Kluwer Law International, c2007. - XVIII, 296 s.
      (EUCOTAX series on European taxation ; vol. 15)
         ISBN 978-90-411-2658-0 (ib.)

      DOKID: 08d124163   Oppstilling: UBBJUR L 767.4 Pan

52    Pedersen, Ove Kaj: Den Europæiske skrue
      Pedersen, Ove Kaj
        Den Europæiske skrue : demokratisk dynamik i Danmark og Sverige. -
      København : Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2008. - VIII, 219 s.
         ISBN 978-87-574-1309-0 (h.)

      DOKID: 08d125489   Oppstilling: UBBJUR L 1186.3 Ped

53    Pålsson, Lennart: Bryssel I-förordningen jämte Bryssel- och Luganokonvention
      Pålsson, Lennart Bryssel I-förordningen jämte Bryssel- och
      Luganokonventionerna : domstols behörighet samt erkännande och
      verkställighet av domar i privaträttsliga ämnen inom EU/EFTA-området. -
      Stockholm : Norstedts Juridik, 2008. - 410 s. - (Institutet för
      rättsvetenskaplig forskning ; 194)
         ISBN 978-913901385-3 (h.)

      DOKID: 08d121810   Oppstilling: UBBJUR L 1007 Pål

54    Rabl, Kurt: Das Recht auf die Heimat
      Rabl, Kurt
        Das Recht auf die Heimat : Vorträge und Aussprachen : 2. Fachtagung
      veranstalt vom 27.-29. Oktober 1958 in der Räumen des Albertus Magnus
      Kollegs, Königstein (Taunus). - München : Lerche, 1959. - 152 s. (Studien
      und Gespräche über Heimat und Heimatrecht ; Bd. 2)

      DOKID: 08d126544   Oppstilling: UBBJUR Magasin L 714 Rab

55    Ravna, Øyvind: Rettsutgreiing og bruksordning i reindriftsområder
      Ravna, Øyvind, 1961-
        Rettsutgreiing og bruksordning i reindriftsområder : en undersøkelse med
      henblikk på bruk av jordskiftelovgivningens virkemidler. - Oslo : Gyldendal
      akademisk, 2008. - 590 s.
         ISBN 978-82-05-38730-0 (ib.) : Nkr 720.00

      DOKID: 08d127223   Oppstilling: UBBJUR L 224 Rav

56    Reed, Alan: Criminal law
      Reed, Alan
        Criminal law. - 3rd ed. - London : Thomson Sweet & Maxwell, 2006. - LIII,
      570 s. (Sweet & Maxwell's textbook series)
         ISBN 978-0-421-92490-1 (h.), 0-421-92490-x (h.)

      DOKID: 08d125333   Oppstilling: UBBJUR L 854 Ree

57    Rem, Håvard: Staff
      Rem, Håvard, 1959-
        Staff. - [Oslo] : Schibsted, c2008. - 333 s.
         ISBN 978-82-516-2408-4 (h.) : Nkr 129.00

      DOKID: 08d126972   Oppstilling: UBBJUR L 6 Rem

58    Roellecke, Gerd: Religion, Recht, Kultur und die Eigenwilligkeit der System
      Roellecke, Gerd
        Religion, Recht, Kultur und die Eigenwilligkeit der Systeme :
      überarbeitete Fassung eines Vortrages, gehalten vor der Juristischen
      Gesellschaft zu Berlin am 9. mai 2007. - Berlin : De Gruyter Recht, c2007. -
      28 s. - (Schriftenreihe der Juristischen Gesellschaft zu Berlin ; Heft 184)
         ISBN 978-3-89949-454-9 (h.)

      DOKID: 08d125184   Oppstilling: UBBJUR L 712 Roe

59    Rubenson, Stefan: Miljöbalken
      Rubenson, Stefan
        Miljöbalken : den nya miljörätten. - 4. uppl. - Stockholm : Norstedts
      juridik, 2008. - 352 s.
         ISBN 978-91-39-10868-9 (h.)

      DOKID: 08d004033   Oppstilling: UBBJUR L 837 Rub

60    Schenk, Alan: Value added tax
      Schenk, Alan
        Value added tax : a comparative approach. - Cambridge : Cambridge
      University Press, 2007. - XXXIII, 532 s.
         ISBN 978-0-521-85112-1 (ib.), 0-521-85112-2 (ib.), 978-0-521-61656-0 (h.),
      0-521-61656-5 (h.)

      DOKID: 08d125295   Oppstilling: UBBJUR L 772 Sch

61    Sigbladh, Roland: Kredithandboken
      Sigbladh, Roland
        Kredithandboken : en praktisk vägledning i kreditarbetet. - Stockholm :
      Norstedts juridik, c2008. - 277 s.
         ISBN 978-91-39-10933-4 (h.)

      DOKID: 08d125767   Oppstilling: UBBJUR L 279 Sig

62    SINTEF byggforsk håndbok
      SINTEF byggforsk håndbok. - Oslo : SINTEF byggforsk.Fortsettelse av:
      821064878, nr. 53(2006)
         ISSN 1890-937x

      DOKID: 08d127169   Oppstilling: UBBJUR Spredte nr.

63    Skrifter fra Universitetsbiblioteket i Oslo (trykt utg.)
      Skrifter fra Universitetsbiblioteket i Oslo (trykt utg.) Skrifter fra
      Universitetsbiblioteket i Oslo. - Oslo : Universitetsbiblioteket i Oslo.
      Finnes også som: 071698744, 1890-3614Fortsettelse av: 852041772, nr 29(1998)
         ISSN 1504-9876

      DOKID: 08d127129   Oppstilling: UBBJUR Spredte nr

64    Socialretlige udviklinger og udfordringer
      Socialretlige udviklinger og udfordringer / Stine Jørgensen og Jens
        Kristiansen (red.). - København : Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2008.
        - 172 s.
           ISBN 978-87-574-1788-3 (h.)

      DOKID: 08d010586   Oppstilling: UBBJUR L 19 Ket

65    Staffe, Maria Louise: Retsretorik
      Staffe, Maria Louise
        Retsretorik : et retorisk fundament for juridisk argumentation. -
      København : Thomson, c2008. - 343 s.
         ISBN 978-87-619-2224-3 (h.)

      DOKID: 08d126838   Oppstilling: UBBJUR L 10 Sta

66    Steinicke, Michael: EU's udbudsdirektiver
      Steinicke, Michael
        EU's udbudsdirektiver : med kommentarer. - 2. udg. - København : Jurist-
      og Økonomforbundets Forlag, 2008. - 1485 s.
         ISBN 978-87-574-1136-2 (ib.)

      DOKID: 08d125487   Oppstilling: UBBJUR L 734 Ste

67    [uten bindtittel] (Vol. 2 av: Stenografisk referat fra Riksadvokatens og Erstatningsdire
      Stenografisk referat fra Riksadvokatens og Erstatningsdirektoratets kursus
        4.-8. juni 1945. - [Oslo] : s.n., 1945. - 2 b.
        [2]: 1945. - 45 bl.

      DOKID: 08d126530   Oppstilling: UBBJUR L 873 Ste/2

68    Stenografisk referat fra Riksadvokatens og Erstatningsdire
      Stenografisk referat fra Riksadvokatens og Erstatningsdirektoratets kursus
        4.-8. juni 1945. - [Oslo] : s.n., 1945. - 2 b.

      DOKID: 08d126528   Oppstilling: UBBJUR L 873 Ste

69    [uten bindtittel] (Vol. 1 av: Stenografisk referat fra Riksadvokatens og Erstatningsdire
      Stenografisk referat fra Riksadvokatens og Erstatningsdirektoratets kursus
        4.-8. juni 1945. - [Oslo] : s.n., 1945. - 2 b.
        [1]: 1945. - 78 bl.

      DOKID: 08d126529   Oppstilling: UBBJUR L 873 Ste/1

70    Strafrecht der Europäischen Union
      Strafrecht der Europäischen Union : Stand: 01.01.2008 / herausgegeben und
        mit Erläuterungen versehen von Martin Wasmeier und Angelika Möhlig. - 2.
        Aufl. - Baden-Baden : Nomos, 2008. - 450 s. (Nomos Gesetze)
           ISBN 978-3-8329-2139-2 (h.)

      DOKID: 08d125177   Oppstilling: UBBJUR L 853 Str

71    Studietur Jordan mai 2007 (Vol. 110 av: Stensilserie (Juss-buss)
      Studietur Jordan mai 2007 / Innvandringsgruppa, red. Helle Falkenberg og
        Ermina Avdic. - Oslo : Institutt for kriminologi og rettssosiologi, 2008. -
        41 s. - (Stensilserie / Juss-buss, Institutt for kriminologi og
        rettssosiologi, Universitetet i Oslo ; nr 110)

      DOKID: 08d127295   Oppstilling: UBBJUR L 17 Jus/110

72    Svensson, Roland: Topplistor
      Svensson, Roland
        Topplistor : introduktion till polisens gärningsmannainriktade
      strategier mot brott. - Stockholm : Brottsförebyggande rådet, 2008. - 63 s.
      - (Idéskrift ; nr 17) ([Brå-rapport] ; 2008)
         ISBN 978-91-86027-05-6 (h.)

      DOKID: 08d126599   Oppstilling: UBBJUR L 17 Brå/2008:Topplistor

73    Svernlöv, Carl: Ansvarsfrihet
      Svernlöv, Carl
        Ansvarsfrihet : dechargeinstitutet i svensk aktiebolagsrätt. - 2. uppl. -
      Stockholm : Nordstedts juridik, 2008. - 313 s. - (Institutet för
      rättsvetenskaplig forskning ; 190)
         ISBN 978-91-39-01320-4 (h.)

      DOKID: 08d004026   Oppstilling: UBBJUR L 435 Sve

74    Terra, Ben J. M.: European tax law
      Terra, Ben J. M.
        European tax law. - 5th ed. - Alphen aan den Rijn : Kluwer Law
      International, c2008. - XXIX, 862 s.
         ISBN 978-90-411-2740-2 (ib.)

      DOKID: 08d125481   Oppstilling: UBBJUR L 767 Ter

75    Tredje bog: Den borgerlige retspleje, Tredje afsnit (Betal (Vol. 2 av: Danmark : Kommenteret re
      Danmark [Retsplejeloven (1999)] Kommenteret retsplejelov : Bruxelles
      I-forordning : lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelser nr. 1261 af
      23.10.2007. - 8. udg. - [København] : Jurist- og Økonomforbundets Forlag,
      2008. - 3 b.
         ISBN 978-87-574-1625-1 (ib.)
        B. 2: Tredje bog: Den borgerlige retspleje, Tredje afsnit
          (Betalingspåkrav), Fjerde afsnit (Tvangsfuldbyrdelse), Femte afsnit (De
          foreløbige retsmidler), Sjette afsnit (Skifte af fællesbo m.v.),
          Bruxelles I-forordning og Nordisk domslov / kommenteret af Niels
          M.Andersen ... [et al.]. 2008. - V, 796 s.
             ISBN 978-87-574-1794-6(feil ISBN) (ib)

      DOKID: 08d125358   Oppstilling: UBBJUR L 956 Dan/2

76    Tushnet, Mark V.: Weak courts, strong rights
      Tushnet, Mark V.
        Weak courts, strong rights : judicial review and social welfare rights in
      comparative constitutional law. - Princeton, N.J. : Princeton University
      Press, c2008. - XVI, 272 s.
         ISBN 978-0-691-13092-7 (ib.)

      DOKID: 08d016195   Oppstilling: UBBJUR L 663 Tus

77    Wasser, Henry: Higher education in Europe and the United States of Americ
      Wasser, Henry
        Higher education in Europe and the United States of America : a diverse
      collection of essays. - Lanham, Md. : University Press, c2007. - XV, 128 s.
         ISBN 978-0-7618-3779-4 (h.), 0-7618-3779-5 (h.)

      DOKID: 08d126967   Oppstilling: UBBJUR L 834 Was

78    Werlauff, Erik: Selskabsskatteret 2008/09
      Werlauff, Erik
        Selskabsskatteret 2008/09. - 10. udg. - København : Thomson, c2008. - 626
      s.
         ISBN 978-87-619-2212-0 (h.)

      DOKID: 08d125173   Oppstilling: UBBJUR L 773 Wer

79    With, Alexander: Justeringsreglene for fast eiendom
      With, Alexander, 1971-
        Justeringsreglene for fast eiendom : en innføring. - [Oslo] : Advokatfirma
      Selmer : Estate Media, 2008. - 168 s.
         ISBN 978-82-997930-01 (ib.)

      DOKID: 08d126975   Oppstilling: UBBJUR L 772 Wit

80    Zhou, Zhongfei: Banking laws in China
      Zhou, Zhongfei
        Banking laws in China. - Alphen aan den Rijn : Kluwer Law International,
      c2007. - XXVI, 255 s. (International banking and finance law series ; vol. 5)
         ISBN 978-90-411-2519-4 (ib.)

      DOKID: 08d124368   Oppstilling: UBBJUR L 766 Zho

81    §§ 1-477 (Vol. 1 av: Danmark : Kommenteret retsplejelov
      Danmark [Retsplejeloven (1999)] Kommenteret retsplejelov : Bruxelles
      I-forordning : lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelser nr. 1261 af
      23.10.2007. - 8. udg. - [København] : Jurist- og Økonomforbundets Forlag,
      2008. - 3 b.
         ISBN 978-87-574-1625-1 (ib.)
        B. 1: §§ 1-477 / kommenteret af Niels M. Andersen ... [et al.]. 2008. -
          IX, 1129 s.
             ISBN 978-87-574-1793-8(feil ISBN) (ib)

      DOKID: 08d125365   Oppstilling: UBBJUR L 956 Dan/1

1     (1-17 kap.) (Vol. 1 av: Walin, Gösta: Kommentar till Ärvdabalken
      Walin, Gösta
        Kommentar till Ärvdabalken. - 6. rev. uppl. - Stockholm : Norstedts
      juridik, 2008-    . - b. (Norstedts blå bibliotek)
        1: (1-17 kap.) : arv och testamente. 2008. - 580 s.
             ISBN 978-91-39-01300-6 (h.)

      DOKID: 09d006063   Oppstilling: UBBJUR L 612 Wal/1

2     1687-1981 (Vol. 1 av: Norge : Norsk lovkommentar
      Norge [Lover, etc.] Norsk lovkommentar. - [6. utg.]. - Oslo : Gyldendal,
      2008. - 3 b. (4470 s.).
         ISBN 978-82-05-39016-4 (ib.) : Nkr 5500.00
        1: 1687-1981. 2008. - 1465 s.

      DOKID: 09d002123   Oppstilling: UBBJUR L 14.1 Nor/1

3     1982-1997 (Vol. 2 av: Norge : Norsk lovkommentar
      Norge [Lover, etc.] Norsk lovkommentar. - [6. utg.]. - Oslo : Gyldendal,
      2008. - 3 b. (4470 s.).
         ISBN 978-82-05-39016-4 (ib.) : Nkr 5500.00
        2: 1982-1997. 2008. - S. 1466-2884.

      DOKID: 09d002125   Oppstilling: UBBJUR L 14.1 Nor/2

4     1998-2008 (Vol. 3 av: Norge : Norsk lovkommentar
      Norge [Lover, etc.] Norsk lovkommentar. - [6. utg.]. - Oslo : Gyldendal,
      2008. - 3 b. (4470 s.).
         ISBN 978-82-05-39016-4 (ib.) : Nkr 5500.00
        3: 1998-2008. 2008. - S. 2885-4470.

      DOKID: 09d002126   Oppstilling: UBBJUR L 14.1 Nor/3

5     Alemu Aneme, Girmachew: A study of the African Union's right of intervention again
      Alemu Aneme, Girmachew, 1973-
        A study of the African Union's right of intervention against genocide,
      crimes against humanity and war crimes. - Oslo : Faculty of Law, University
      of Oslo, 2008. - 1 b. (flere pag.). - (Series of dissertations submitted to
      the Faculty of Law, University of Oslo ; no. 11)

      DOKID: 09d005995   Oppstilling: UBBJUR L 1213 Ale

6     Art & law
      Art & law / editors: Bert Demarsin ... [et al.]. - Brugge : die Keure, 2008. -
        615 s.
           ISBN 978-90-4860-083-0 (ib.)

      DOKID: 08d016706   Oppstilling: UBBJUR L 543 Art

7     Aspelin, Erland: Domarliv och dömda själar
      Aspelin, Erland
        Domarliv och dömda själar. - Stockholm : Jure, c2007. - 346 s.
         ISBN 978-91-7223-312-6 (h.)

      DOKID: 09d000368   Oppstilling: UBBJUR L 6 Asp

8     Backer, Inge Lorange: Barneloven
      Backer, Inge Lorange, 1946-
        Barneloven : kommentarutgave : lov 8. april 1981 nr.7 om barn og
      foreldre. - 2. utg. - Oslo : Universitetsforl., 2008. - XXVII, 870 s.
         ISBN 978-82-15-00361-0 (ib.) : Nkr 699.00

      DOKID: 09d000721   Oppstilling: UBBJUR L 600 Bac

9     Bank, Helene: EPA
      Bank, Helene
        EPA : partnerskap eller nykolonialisme?. - Oslo : Nei til EU, 2009. - 64
      s. - (Vett ; nr. 1, januar 2009)

      DOKID: 09d006334   Oppstilling: UBBJUR L 488 Ban

10    Banklovkommisjonen : Nettbankbasert betalingsoverføring
      Banklovkommisjonen Nettbankbasert betalingsoverføring. - Oslo :
      Departementenes servicesenter, Informasjonsforvaltning, 2008. - 157 s. -
      (Norges offentlige utredninger ; NOU 2008:21)Finnes også som: 090028880
         ISBN 978-82-583-0995-3 (h.)

      DOKID: 09d000463   Oppstilling: UBBJUR L 16.5 NOU

11    Banklovkommisjonen : Skadeforsikringsselskapenes virksomhet
      Banklovkommisjonen Skadeforsikringsselskapenes virksomhet. - Oslo :
      Departementenes servicesenter, Informasjonsforvaltning, 2008. - 216 s. -
      (Norges offentlige utredninger ; NOU 2008:20)Finnes også som: 090028864
         ISBN 978-82-583-0993-9 (h.)

      DOKID: 09d000456   Oppstilling: UBBJUR L 16.5 NOU
      DOKID: 09d000459   Oppstilling: UBBJUR L 16.5 NOU

12    Banklovkommisjonen : Nettbankbasert betalingsoverføring
      Banklovkommisjonen Nettbankbasert betalingsoverføring. - Oslo :
      Departementenes servicesenter, Informasjonsforvaltning, 2008. - 157 s. -
      (Norges offentlige utredninger ; NOU 2008:21)Finnes også som: 090028880
         ISBN 978-82-583-0995-3 (h.)

      DOKID: 09d000462   Oppstilling: UBBJUR L 16.5 NOU

13    Biggs, John B.: Teaching for quality learning at university
      Biggs, John B. Teaching for quality learning at university : what the
      student does. - 3rd. ed. - Maidenhead : McGraw-Hill/Society for Research
      into Higher Education & Open University Press, 2007. - XVIII, 335 s. (SRHE
      and Open University Press imprints)Finnes også som: 090121317
         ISBN 0-335-22126-2 (h.), 978-0-335-22126-4 (h.), 978-0-335-22127-1 (ib.),
      0-335-221270 (ib.)

      DOKID: 08d125656   Oppstilling: UBBJUR L 11 Big

14    Cases and documents part 3 (Vol. 2 av: Sassòli, Marco: How does law protect in war?
      Sassòli, Marco
        How does law protect in war?. - 2nd, expanded and updated ed. - Geneva :
      International Committee of the Red Cross, 2006. - 2 b. (2473 s.).
        2: Cases and documents. part 3. 2006. - S. [517]-2473.

      DOKID: 09d000730   Oppstilling: UBBJUR L 1215 Sas/2

15    Danmark : Lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet
      Danmark
        [Forskelsbehandlingsloven (1996)] Lov om forbud mod forskelsbehandling på
      arbejdsmarkedet : med kommentarer. - København : Thomson, c2008. - 213 s.
         ISBN 978-87-619-1931-1 (ib.)

      DOKID: 08d013384   Oppstilling: UBBJUR L 413.2 Fre

16    Dybdahl, Lise: Europæisk patent
      Dybdahl, Lise
        Europæisk patent. - 3. udg. - København : Thomson, c2008. - 287 s.
         ISBN 978-87-619-2240-3 (h.)

      DOKID: 09d000243   Oppstilling: UBBJUR L 559 Dyb

17    Ebervall, Lena: Advokatetik i brottmål
      Ebervall, Lena
        Advokatetik i brottmål : en handbok. - Stockholm : Thomson, 2008. - 213 s.
         ISBN 978-91-7610-285-5 (ib.)

      DOKID: 09d000043   Oppstilling: UBBJUR L 974 Ebe

18    Englund, Cecilia: The organisation of human trafficking
      Englund, Cecilia
        The organisation of human trafficking : a study of criminal involvement in
      sexual exploitation in Sweden, Finland and Estonia. - Stockholm : BRÅ, 2008. -
      190 s. - (BRÅ-rapport ; 2008:21)
         ISBN 978-91-86027-13-1 (h.)

      DOKID: 09d005903   Oppstilling: UBBJUR L 17 Brå/2008:21

19    The European Economic Area enlarged
      The European Economic Area enlarged / Peter-Christian Müller-Graff, Erling
        Selvig (eds.). - Berlin : Berliner Wissenschafts-Verlag, c2006. - 126 s.
        (Deutsch-norwegisches Forum des Rechts ; Bd. 6)
           ISBN 3-8305-1194-9 (h.)

      DOKID: 08d127117   Oppstilling: UBBJUR L 1186.7 Eur

20    Eyben, Bo von: Juridisk ordbog
      Eyben, Bo von
        Juridisk ordbog. - 13. udg. - København : Thomson Reuters, c2008. - 415 s.
         ISBN 978-87-619-2256-4 (ib.)

      DOKID: 09d000244   Oppstilling: UBBJUR Ref L 12.3 Eyb

21    Festskrift till Lars Heuman
      Festskrift till Lars Heuman / Jan Kleineman, Peter Westberg och Stephan
        Carlsson (red.). - Stockholm : Jure, 2008. - XV, 621 s.
           ISBN 978-91-7223-326-3 (ib.)

      DOKID: 09d000365   Oppstilling: UBBJUR L 19 Heu

22    Fiskefartøyet Westerns forlis 6. februar 1981 (Vol. 2008:19 av: Norges offentlige utredninger (t
      Fiskefartøyet "Western"s forlis 6. februar 1981 : rapport fra
      undersøkelseskommisjonen oppnevnt av Justis- og politidepartementet 8. mai
      2006 : avgitt 17. november 2008. - Oslo : Departementenes servicesenter,
      Informasjonsforvaltning, 2008. - 154 s. - (Norges offentlige utredninger ;
      NOU 2008:19)Finnes også som: 082810656

      DOKID: 09d000259   Oppstilling: UBBJUR L 16.5 NOU

23    Fordham Competition Law Institute : International antitrust law & policy
      Fordham Competition Law Institute (33 : 2006 : New York)
        International antitrust law & policy : annual proceedings of the Fordham
      Competition Law Institute. - New York : Juris, 2007. - XXVI, 597 s.
         ISBN 978-1-57823-223-9 (ib.), 1-57823-223-6 (ib.)

      DOKID: 08d124965   Oppstilling: UBBJUR L 565 For

24    Forliksrådet
      Forliksrådet / Knut Rønning ... [et al.]. - 2. utg. - Bergen :
        Fagbokforlaget, 2008. - 327 s.
           ISBN 978-82-450-0684-1 (ib.) : Nkr 498.00

      DOKID: 09d000029   Oppstilling: UBBJUR L l021 For

25    Forsman, Malin: Sexuell människohandel
      Forsman, Malin
        Sexuell människohandel : en fråga om tillgång och efterfrågan. - Stockholm :
      BRÅ, 2008. - 102 s. - (BRÅ-rapport ; 2008:24)
         ISBN 978-91-86027-17-9 (h.)

      DOKID: 09d005910   Oppstilling: UBBJUR L 17 Brå/2008:24

26    Giertsen, Johan: Gransking
      Giertsen, Johan, 1957-
        Gransking. - Bergen : Universitetsforl., 2008. - XIII, 270 s.
         ISBN 978-82-15-01234-6 (ib.) : Nkr 399.00

      DOKID: 09d005916   Oppstilling: UBBJUR L 745 Gie

27    Hagen, Ørnulf: Eierseksjonsloven
      Hagen, Ørnulf, 1930-
        Eierseksjonsloven. - 2. utg. - Oslo : Universitetsforl., 2008. - 405 s.
         ISBN 978-82-15-01246-9 (ib.) : Nkr 599.00

      DOKID: 09d002177   Oppstilling: UBBJUR L 14.11 Hag

28    Holloway, Katy: Effectiveness of treatment in reducing drug-related crime
      Holloway, Katy
        Effectiveness of treatment in reducing drug-related crime : report
      prepared for The National Council for Crime Prevention, Sweden. - Stockholm :
      BRÅ, 2008. - 45 s.
         ISBN 978-91-86027-12-4 (h.)

      DOKID: 09d005798   Oppstilling: UBBJUR L 787 Hol

29    Integrating health and social care services for older pers (Vol. 31 av: Public policy and social w
      Integrating health and social care services for older persons : evidence
        from nine European contries / Jenny Billings, Kai Leichsenring (eds.). -
        Aldershot : Ashgate, c2005. - 345 s. - (Public policy and social welfare ;
        vol. 31)
           ISBN 0-7546-4473-1 (h.)

      DOKID: 09d002079   Oppstilling: UBBJUR L 779 Int

30    Intellectual property law and policy Volume 10
      Intellectual property law and policy. Volume 10 / edited by Hugh C. Hansen. -
        Oxford : Hart, 2008. - XXII, 1097 s.
           ISBN 978-1-84113-827-5 (ib.)

      DOKID: 08d016754   Oppstilling: UBBJUR L 534 Int

31    International handbook of public procurement
      International handbook of public procurement / edited by Khi V. Thai. - Boca
        Raton, Fla : CRC Press, 2009. - XXXI, 802 s.
           ISBN 978-1-4200-5457-6 (ib.)

      DOKID: 08d126676   Oppstilling: UBBJUR L 734 Int

32    Jacobsen, Frank Kiel: Giftmordersken i Fredrikshald
      Jacobsen, Frank Kiel, 1933- Giftmordersken i Fredrikshald : historien om
      Sophie Johannesdatter. - [Halden] : H. Andersen bok- og papirhandel, [2008]. -
      126 s.
         ISBN 978-82-91129-11-8(feil ISBN) (ib.)

      DOKID: 09d005958   Oppstilling: UBBJUR L 852.5 Jac

33    Johansen, Vegard: Children and distributive justice between generations
      Johansen, Vegard Children and distributive justice between generations : a
      comparison of 16 European countries. - Trondheim : Norwegian University of
      Science and Technology, Faculty of Social Sciences and Technology
      Management, Department of Sociology and Political Science, 2009. - VI, 272
      s. - (Doctoral theses at NTNU ; 2009:10)Finnes også som: 090164504,
      978-82-471-1388-2
         ISBN 978-82-471-1387-5 (h.)

      DOKID: 09d005999   Oppstilling: UBBJUR L 776 Joh

34    Keil, Geert: Willensfreiheit
      Keil, Geert
        Willensfreiheit. - Berlin : Walter de Gruyter, c2007. - VI, 222 s.
      (Grundthemen Philosophie)
         ISBN 978-3-11-019561-3 (h.)

      DOKID: 08d125183   Oppstilling: UBBJUR L 30 Kei

35    Kirchner, Hildebert: Abkürzungsverzeichnis der Rechtssprache
      Kirchner, Hildebert
        Abkürzungsverzeichnis der Rechtssprache. - 6., völlig neu bearb. und erw.
      Aufl. - Berlin : De Gruyter Recht, c2008. - XI, 771 s.
         ISBN 978-3-89949-336-8 (ib.), 978-3-89949-335-1 (h.)

      DOKID: 07d037842   Oppstilling: UBBJUR Ref L 12.3 Kir

36    [uten bindtittel] (Vol. 2 av: Kommentar zum deutschen Urheberrecht
      Kommentar zum deutschen Urheberrecht : unter Berücksichtigung des
      internationalen Rechts und des Gemeinschaftsrechts in den Mitgliedstaaten
      der EU / begründet von Erich Schulze ; gemeinsam fortgeführt von
      Ernst-Joachim Mestmäcker, Erich Schulze. - München : Luchterhand, 1961-    . -
      b. (løsbl.).
         ISBN 3-472-60160-4
        B. 2: 1961-    . - 1 b. (flere pag.).

      DOKID: 09d000692   Oppstilling: UBBJUR L 524 Kom/2

37    [uten bindtittel] (Vol. 1:1 av: Kommentar zum deutschen Urheberrecht
      Kommentar zum deutschen Urheberrecht : unter Berücksichtigung des
      internationalen Rechts und des Gemeinschaftsrechts in den Mitgliedstaaten
      der EU / begründet von Erich Schulze ; gemeinsam fortgeführt von
      Ernst-Joachim Mestmäcker, Erich Schulze. - München : Luchterhand, 1961-    . -
      b. (løsbl.).
         ISBN 3-472-60160-4
        B. 1:1: 1961-    . - 1 b. (flere pag.).

      DOKID: 75d716564   Oppstilling: UBBJUR L 524 Kom/1:1

38    [uten bindtittel] (Vol. 3 av: Kommentar zum deutschen Urheberrecht
      Kommentar zum deutschen Urheberrecht : unter Berücksichtigung des
      internationalen Rechts und des Gemeinschaftsrechts in den Mitgliedstaaten
      der EU / begründet von Erich Schulze ; gemeinsam fortgeführt von
      Ernst-Joachim Mestmäcker, Erich Schulze. - München : Luchterhand, 1961-    . -
      b. (løsbl.).
         ISBN 3-472-60160-4
        B. 3: 1961-    . - 1 b. (flere pag.).

      DOKID: 09d000693   Oppstilling: UBBJUR L 524 Kom/3

39    [uten bindtittel] (Vol. 4 av: Kommentar zum deutschen Urheberrecht
      Kommentar zum deutschen Urheberrecht : unter Berücksichtigung des
      internationalen Rechts und des Gemeinschaftsrechts in den Mitgliedstaaten
      der EU / begründet von Erich Schulze ; gemeinsam fortgeführt von
      Ernst-Joachim Mestmäcker, Erich Schulze. - München : Luchterhand, 1961-    . -
      b. (løsbl.).
         ISBN 3-472-60160-4
        B. 4: 1961-    . - 1 b. (flere pag.).

      DOKID: 09d000694   Oppstilling: UBBJUR L 524 Kom/4

40    [uten bindtittel] (Vol. 1:2 av: Kommentar zum deutschen Urheberrecht
      Kommentar zum deutschen Urheberrecht : unter Berücksichtigung des
      internationalen Rechts und des Gemeinschaftsrechts in den Mitgliedstaaten
      der EU / begründet von Erich Schulze ; gemeinsam fortgeführt von
      Ernst-Joachim Mestmäcker, Erich Schulze. - München : Luchterhand, 1961-    . -
      b. (løsbl.).
         ISBN 3-472-60160-4
        B. 1:2: 1961-    . - 1 b. (flere pag.).

      DOKID: 75d716565   Oppstilling: UBBJUR L 524 Kom/1:2

41    KS : Hovedavtalen ...
      KS Hovedavtalen ... - Oslo : Kommuneforl.Fortsettelse av: 960258183, 2002/05

      DOKID: 08d001241   Oppstilling: UBBJUR L 14.1 KS 2006/09-    .

42    Kvifte, Steinar Sars: Finansregnskap
      Kvifte, Steinar Sars, 1968-
        Finansregnskap : god regnskapsskikk og IFRS. - Bergen : Fagbokforl., c2008.
      - 289 s.
         ISBN 978-82-450-0186-0 (h.) : Nkr 370.00

      DOKID: 09d000465   Oppstilling: UBBJUR L 773.7 Kvi

43    Kvisberg, Torunn E.: Internasjonale barnefordelingssaker
      Kvisberg, Torunn E.
        Internasjonale barnefordelingssaker : internasjonal barnebortføring. -
      Oslo : Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, 2009. - 526 s. -
      (Doktoravhandlinger forsvart ved Det juridiske fakultet, Universitetet i
      Oslo ; no. 12)

      DOKID: 09d005996   Oppstilling: UBBJUR L 584 Kvi

44    Lagarna inom immaterialrätten
      Lagarna inom immaterialrätten : kommentarer till lagstiftning rörande
        upphovsrätt, patent, växtförädlarrätt, mönster, firma, varumärken m.m.
        som den lyder den 1 januari 2008 / Peter Adamsson ... [et al.]. -
        Stockholm : Nordtedts juridik, 2008. - 879 s. (Lagkommentarer och
        litteratur)
           ISBN 978-91-39-01246-7 (h.)

      DOKID: 08d126780   Oppstilling: UBBJUR L 524 Lag

45    Legal cultures and human rights
      Legal cultures and human rights : the challenge of diversity / edited by
        Kirsten Hastrup. - The Hague : Kluwer, 2001. - VII, 199 s.
           ISBN 90-411-1656-7 (ib.)

      DOKID: 08d124845   Oppstilling: UBBJUR L 1163 Leg

46    Leijonhufvud, Madeleine: Samtyckesutredningen
      Leijonhufvud, Madeleine
        Samtyckesutredningen : lagskydd för den sexuella integriteten. - Stockholm :
      Thomson, 2008. - 124 s.
         ISBN 978-91-7610-287-9 (h.)

      DOKID: 09d000044   Oppstilling: UBBJUR L 893 Lei

47    Levin, Marianne: Läkemedel & immaterialrätt m.m.
      Levin, Marianne Läkemedel & immaterialrätt m.m. - Stockholm : Jure, 2008. -
      276 s.
         ISBN 978-91-7223-311-9 (h.)

      DOKID: 09d000367   Oppstilling: UBBJUR L 559 Lev

48    Lødrup, Peter: Oversikt over arveretten
      Lødrup, Peter, 1932-
        Oversikt over arveretten. - 5. utg. - Oslo : Cappelen akademisk forl.,
      2009. - 124 s.
         ISBN 978-82-02-29477-9 (h.)

      DOKID: 09d005874   Oppstilling: UBBJUR L 621 Lød

49    Marklund, Fredrik: Polisens utredningar av våld mot kvinnor i nära relationer
      Marklund, Fredrik
        Polisens utredningar av våld mot kvinnor i nära relationer. - Stockholm :
      BRÅ, 2008. - 99 s. - (BRÅ-rapport ; 2008:25)
         ISBN 978-91-86027-18-6 (h.)

      DOKID: 09d005936   Oppstilling: UBBJUR L 17 Brå/2008:25

50    Norge : Norsk lovkommentar
      Norge [Lover, etc.] Norsk lovkommentar. - [6. utg.]. - Oslo : Gyldendal,
      2008. - 3 b. (4470 s.).
         ISBN 978-82-05-39016-4 (ib.) : Nkr 5500.00

      DOKID: 09d002121   Oppstilling: UBBJUR L 14.1 Nor

51    Osa, Stian: Begunstigelsesinstituttet og forholdet til arvelovens plik
      Osa, Stian, 1980
        Begunstigelsesinstituttet og forholdet til arvelovens pliktdelsregler. -
      Årnes : Norsk forsikringsjuridisk forening, [2008]. - 36, 3 s. - (Norsk
      forsikringsjuridisk forenings publikasjoner ; nr. 86)

      DOKID: 09d005997   Oppstilling: UBBJUR L 17 Nor/86

52    Outline of international humanitarian law part 1 Possible teaching outlines. part 2 (Vol. 1 av: Sa
      Sassòli, Marco
        How does law protect in war?. - 2nd, expanded and updated ed. - Geneva :
      International Committee of the Red Cross, 2006. - 2 b. (2473 s.).
        1: Outline of international humanitarian law. part 1, Possible teaching
        outlines. part 2. 2006. - 509 s.

      DOKID: 09d000728   Oppstilling: UBBJUR L 1215 Sas/1

53    Personvernkommisjonen : Individ og integritet : personvern i det digitale samfunne
      Personvernkommisjonen Individ og integritet : personvern i det digitale
      samfunnet : utredning fra Personvernkommisjonen oppnevnt ved kongelig
      resolusjon 25. mai 2007 : avgitt til Fornyings- og
      administrasjonsdepartementet 13. januar 2009. - Oslo : Departementenes
      servicesenter, Informasjonsforvaltning, 2009. - 296 s. - (Norges offentlige
      utredninger ; NOU 2009:1)Finnes også som: 090139798
         ISBN 978-82-583-0997-7 (h.)

      DOKID: 09d005869   Oppstilling: UBBJUR L 16.5 NOU
      DOKID: 09d005871   Oppstilling: UBBJUR L 16.5 NOU

54    Rosenmeier, H. P.: Mangler ved fast ejendom
      Rosenmeier, H. P.
        Mangler ved fast ejendom. - 5. udg. - København : Thomson, 2008. - 336 s.
         ISBN 978-87-619-2222-9 (h.)

      DOKID: 08d126917   Oppstilling: UBBJUR L 277.6 Ros

55    Rønsholdt, Steen: Kommunalret i grundtræk
      Rønsholdt, Steen
        Kommunalret i grundtræk. - København : Thomson, c2008. - 104 s.
         ISBN 978-87-619-2242-7 (h.)

      DOKID: 09d000246   Oppstilling: UBBJUR L 738 Røn

56    Samuelson, Per E.: Att förhöra ett vittne
      Samuelson, Per E.
        Att förhöra ett vittne : en handbok i förhörsteknik. - [3. uppl.]. -
      Stockholm : Thomson, 2008. - 220 s.
         ISBN 978-91-7610-248-8(feil ISBN) (ib.), 978-91-7610-284-8 (ib.)

      DOKID: 09d001766   Oppstilling: UBBJUR L 1090 Sam

57    Sassòli, Marco: How does law protect in war?
      Sassòli, Marco
        How does law protect in war?. - 2nd, expanded and updated ed. - Geneva :
      International Committee of the Red Cross, 2006. - 2 b. (2473 s.).

      DOKID: 08d124839   Oppstilling: UBBJUR L 1215 Sas

58    Schultz, Mårten: Kränkning
      Schultz, Mårten
        Kränkning : studier i skadeståndsrättslig argumentation. - Stockholm :
      Jure, 2008. - 146 s.
         ISBN 978-91-7223-335-5 (h.)

      DOKID: 08d127246   Oppstilling: UBBJUR L 379 Sch

59    Sentrale underlagsdokumenter - vedleggsdel 1-4 (del av: Fiskefartøyet Westerns forlis 6. februar
      Fiskefartøyet "Western"s forlis 6. februar 1981 : rapport fra
      undersøkelseskommisjonen oppnevnt av Justis- og politidepartementet 8. mai
      2006 : avgitt 17. november 2008. - Oslo : Departementenes servicesenter,
      Informasjonsforvaltning, 2008. - 154 s. - (Norges offentlige utredninger ;
      NOU 2008:19)Finnes også som: 082810656
        - Sentrale underlagsdokumenter - vedleggsdel 1-4 : særskilt vedlegg nr. 1
          til NOU 2008:19. 2008. - 488 s.

      DOKID: 09d000261   Oppstilling: UBBJUR L 16.5 NOU

60    Sentrale underlagsdokumenter - vedleggsdel 5-7 (del av: Fiskefartøyet Westerns forlis 6. februar
      Fiskefartøyet "Western"s forlis 6. februar 1981 : rapport fra
      undersøkelseskommisjonen oppnevnt av Justis- og politidepartementet 8. mai
      2006 : avgitt 17. november 2008. - Oslo : Departementenes servicesenter,
      Informasjonsforvaltning, 2008. - 154 s. - (Norges offentlige utredninger ;
      NOU 2008:19)Finnes også som: 082810656
        - Sentrale underlagsdokumenter - vedleggsdel 5-7 : særskilt vedlegg nr. 2
          til NOU 2008:19. 2008. - S. 493-1048.

      DOKID: 09d000262   Oppstilling: UBBJUR L 16.5 NOU

61    Truer EU den nordiske velferdsmodellen? (Vol. 2008:6 av: Vett
      Truer EU den nordiske velferdsmodellen? / Andreas Halse og Morten Harper
        (red.). - Oslo : Nei til EU : i samarbeid med Fagforbundet, 2008. - 125 s.
        - (Vett ; nr. 6, desember 2008)

      DOKID: 09d002088   Oppstilling: UBBJUR L 776 Tru

62    Ttofi, Maria M.: Effectiveness of programmes to reduce school bullying
      Ttofi, Maria M.
        Effectiveness of programmes to reduce school bullying : a systematic
      review : report prepared for The Swedish National Council for Crime
      Prevention. - Stockholm : BRÅ, 2008. - 92 s.
         ISBN 978-91-86027-11-7 (h.)

      DOKID: 09d005816   Oppstilling: UBBJUR L 836 Tto

63    Tushnet, Mark V.: The Constitution of the United States of America
      Tushnet, Mark V.
        The Constitution of the United States of America : a contextual analysis. -
      Oxford : Hart Publ., 2009. - XVII, 296 s. (Constitutional systems of the
      world ; vol. 2)
         ISBN 978-1-84113-738-4 (h.)

      DOKID: 08d016262   Oppstilling: UBBJUR L 667 Tus

64    Videregående kreditret (Vol. 6 av: Kredit- og kapitalmarkedsretsserien
      Videregående kreditret / Lennart Lynge Andersen (red.). - København :
        Thomson Reuters, c2008. - 305 s. - (Kredit- og kapitalmarkedsretsserien ;
        6)
           ISBN 978-87-619-2025-6 (h.)

      DOKID: 09d000529   Oppstilling: UBBJUR L 766 Vid

65    Walin, Gösta: Kommentar till Ärvdabalken
      Walin, Gösta
        Kommentar till Ärvdabalken. - 6. rev. uppl. - Stockholm : Norstedts
      juridik, 2008-    . - b. (Norstedts blå bibliotek)

      DOKID: 08d004079   Oppstilling: UBBJUR L 612 Wal

66    Zimmer, Frederik: Internasjonal inntektsskatterett
      Zimmer, Frederik
        Internasjonal inntektsskatterett : en innføring. - 3. utg. - Oslo :
      Universitetsforl., c2003. - 324 s.
         ISBN 978-82-15-00408-2 (ib.), 82-15-00408-3 (ib.)

      DOKID: 09d000256   Oppstilling: UBBJUR Pensum Zim

67    §§ 306 bis 323 (Vol. 11 av: Tyskland : StGB
      Tyskland [Strafgesetzbuch] StGB : Leipziger Kommentar : Grosskommentar. -
      12., neubearb. Aufl. - Berlin : de Gruyter, 2006-    . - b.
        Bd. 11: §§ 306 bis 323 / Bearbeiter: Hagen Wolff ... [et al.]. 2008. -
          LII, 798 s.
             ISBN 978-3-89949-564-5 (ib.)

      DOKID: 09d006000   Oppstilling: UBBJUR L 842 Str/11

 

 
 

tilvekst09.01.htm