Universitetsbiblioteket i Bergen : Det juridiske fakultetsbibliotek jur_head485.jpg (9242 bytes)

 


Felles UB-sider


Bibliotekportalen

BIBSYS Bibliotekbasen

Elektroniske

ressurser

Finn dokument

Fagsider

Lån/tjenester

 

Alfabetisk indeks

Fakultetsbibliotek

og avdelinger 

Organisasjon

Åpningstider

Søk nettsider


Nye bøker ved biblioteket
juli 2006

Ordnet etter L-katalogen

L 13.3
Equality for women and men : European Community Acts. -
Luxembourg, 2006. - 329 s. - (Employment & social affairs,
equality between women and men)
ISBN 92-894-9662-2 (h.)
06d019747 - UBBJUR/EDC L 13.3 Equ

L 14.1
Sjøfartsdirektoratet
Sjøveisreglene : ajour pr 01.03.2006. - Oslo, 2006. -
49, [16] s.
(h.ISBN 978-82-02-20773-1 (feil ISBN) (h.), 82-02-
20773-8 (feil ISBN)
06d020335 - UBBJUR L 14.1 Sjø

L 15.2
Jochimsen, Jørgen
Straffesager for landsretten. - 2. udg. - København,
c2005. - 399 s.
ISBN 87-619-1330-8 (ib.)
06d015612 - UBBJUR L 15.2 Joc

L 30.5
Andenæs, Kristian
Rettsliggjøring, kvinner, makt og politikk. - Oslo,
2005. - 76 s. - (Stensilserien / Institutt for kriminologi
og rettssosiologi, Universitetet i Oslo ; nr 101)
ISBN 82-7100-143-4 (h.)
75d728639 - UBBJUR L 17 Uni/101

M 31.392
Innstilling om demokrati i bedriftslivet. - [Oslo], 1971. -
76 s.
75d728633 - UBBJUR L boks 35

L 34
O'Cinneide, Colm
Age discrimination and European law. - Luxembourg, 2006
. - 58 s. - (Employment & social affairs, Fundamental
rights & anti-discrimination)
ISBN 92-894-9698-3 (h.)
06d020491 - UBBJUR/EDC L 34 O'Ci

L 34.5
Equality for women and men : European Community Acts. -
Luxembourg, 2006. - 329 s. - (Employment & social affairs,
equality between women and men)
ISBN 92-894-9662-2 (h.)
06d019747 - UBBJUR/EDC L 13.3 Equ

L 34.5
Andenæs, Kristian
Rettsliggjøring, kvinner, makt og politikk. - Oslo,
2005. - 76 s. - (Stensilserien / Institutt for kriminologi
og rettssosiologi, Universitetet i Oslo ; nr 101)
ISBN 82-7100-143-4 (h.)
75d728639 - UBBJUR L 17 Uni/101

L 34.6
Breen, Claire
Age discrimination and children's rights : ensuring
equality and acknowledging difference. - Leiden, 2006. -
XVI, 226 s. - (International studies in human rights ;
vol. 86)
ISBN 978-90-04-14827-7 (ib.),90-04-14827-2 (ib.)
06d017076 - UBBJUR L 34.6 Bre

L 34.6
Europakommisjonen
Towards an EU strategy on the rights of the child. -
Brussels, 2006. - 10 s.
06d019322 - UBBJUR/EDC COM-hyllen 2006/367

L 135
Schäfer, Hans-Bernd
Lehrbuch der ökonomischen Analyse des Zivilrechts. -
4., überarb. Aufl. - Berlin, c2005. - XXXVII, 713 s.
ISBN 978-3-540-22805-9 (h.),3-540-22805-5 (h.)
06d007662 - UBBJUR L 135 Sch

L 135
Richter, Rudolf 1926-
Neue Institutionenökonomik : eine Einführung und
kritische Würdigung. - 3., überarb. und erw. Aufl. -
Tübingen, c2003. - XXI, 660 s. - (Neue ökonomische
Grundrisse)
ISBN 3-16-148060-0 (h.)
06d007670 - UBBJUR L 135 Ric

L 164
Lind, Martin Gräs
Medarbejderes integritetsbeskyttelse i dansk ret : med
særlig fokus på databeskyttelse, kontrol og overvågning i
den private sektor. - København, 2006. - XI, 386 s.
ISBN 87-574-1435-1 (h.)
06d017072 - UBBJUR L 164 Lin

L 181
Høgberg, Alf Petter
Tolkningsstiler ved fortolkning av skriftlige
kontrakter. - Oslo, 2005. - 414 s.
06d020342 - UBBJUR L 181 Høg

L 217
Gray, Kevin
Land law. - 4th ed. - Oxford, c2006. - LVI, 630 s. -
(Core text series ; 4)
ISBN 978-0-19-928445-0 (h.),0-19-928445-8 (h.)
06d017019 - UBBJUR L 217 Gra

L 241
The Network of special protection areas : EU birds
directive : protecting Europe's biodiversity for25 years.
- Københav, [2004]. - 7 s.
06d019136 - UBBJUR/EDC L 241 Net

L 287
Schäfer, Torsten
The Legal framework for the enlargement of the Euro
area. - Brussels, 2006. - 44 s. - (Occasional papers ; nr
23, 2006)
ISBN 92-894-8860-3 (h.)
06d019838 - UBBJUR/EDC L 287 Sch

L 399
Blanpain, R.
European labour law. - 10th rev. ed. - The Hague, 2006.
- 852 s.
ISBN 978-90-411-2454-8 (h.),90-411-2454-3 (h.)
06d017040 - UBBJUR L 399 Bla

L 401
Social issues, globalisation and international institutions
: labour rights and the EU, ILO, OECD, and WTO. - Leiden
, c2006. - XXII, 418 s. - (International studies in human
rights ; vol. 84)
ISBN 978-90-04-14579-5 (ib.),90-04-14579-6 (ib.)
06d017074 - UBBJUR L 401 Soc

L 401
Servais, Jean-Michel
International labour law. - The Hague, c2005. - 346 s.
ISBN 90-411-2392-x (h.),978-90-411-2392-3 (h.)
06d017041 - UBBJUR L 401 Ser

L 406
Lind, Martin Gräs
Medarbejderes integritetsbeskyttelse i dansk ret : med
særlig fokus på databeskyttelse, kontrol og overvågning i
den private sektor. - København, 2006. - XI, 386 s.
ISBN 87-574-1435-1 (h.)
06d017072 - UBBJUR L 164 Lin

L 410.5
Innstilling om demokrati i bedriftslivet. - [Oslo], 1971. -
76 s.
75d728633 - UBBJUR L boks 35

L 413.1
Møller, Tom-Espen
EØS-utvidelsen og endringer i EUs samarbeid på det
justis- og innenrikspolitiske området : utfordringer for
norsk arbeidslivs-og innvandringspolitikk. - Oslo, 2005. -
41 s. - (Rapport / Statskonsult ; 2005:5)
06d010822 - UBBJUR/EDC L 413.1 Møl

L 435
Kilaas, Bodil
Eierstyring og selskapsledelse : i små og mellomstore
bedrifter. - Oslo, 2005. - 58 s.
ISBN 82-7082-208-6 (h.)
06d020336 - UBBJUR L 435 Kil

L 437
Aksjeordninger for ansatte. - Oslo, 2006. - 84 s. - (Skrift
/ Næringslivets aksjemarkedsutvalg ; 8)
(h.ISBN 829871074 (feil ISBN)
75d728641 - UBBJUR L 17 Nær/8

L 444
Reporting intellectual capital to augment research,
development and innovation in SMEs : report to the
Commission of the High Level Expert Group on RICARDIS :
encourage corporate measuring and reporting on research
and other forms of intellectual capital. - Luxembourg,
2006. - 160 s.
ISBN 92-79-02149-4 (h.)
06d019783 - UBBJUR/EDC L 444 Rep

L 444.1
Kilaas, Bodil
Eierstyring og selskapsledelse : i små og mellomstore
bedrifter. - Oslo, 2005. - 58 s.
ISBN 82-7082-208-6 (h.)
06d020336 - UBBJUR L 435 Kil

L 452
Lowry, John
Insurance law : doctrines and principles. - 2nd ed. -
Oxford, 2005. - LXVIII, 447 s.
ISBN 978-1-84113-540-3 (h.),1-84113-540-2 (h.)
06d017023 - UBBJUR L 452 Low

L 504
Modell, Hege
Internasjonal regulering og kontroll av utslipp av
ballastvann fra skip : statens rett og plikt til å hindre,
redusere og kontrollere utilsiktet introduksjon av
fremmede marine arter via ballastvann etter Havretts
konvensjonen og Ballastkonvensjonen. - Oslo, 2005. - 182
s. - (Institutt for offentlig retts skriftserie ; nr
7/2005) (Miljørettslige studier ; nr 27)
ISBN 978-82-8063-054-4 (h.),82-8063-054-6 (h.)
75d728637 - UBBJUR L 17 Uni/2005:7

L 528
Intellectual property rights : critical concepts in law. -
London, 2006. - 5 b.
ISBN 0-415-33087-4 (ib.)
06d017052 - UBBJUR L 528 Int

L 529
New directions in copyright law. - Cheltenham, 2005- . -
6 b.
06d006379 - UBBJUR L 529 New - status: kat,sub

L 535
Kultur- og kirkedepartementet
Om lov om endringer i åndsverkolven og lov om avgift på
omsetning av billedkunst (gjennomføring av EU-direktiv om
følgerett til fordel for opphavsmannen til et
originalkunstverk m.m.) : tilråding fra Kultur- og
kirkedepartementet av 9. juni 2006, ... - Oslo, 2006. - 23
s. - (Ot.prp ; nr. 88(2005-2006))
06d019829 - UBBJUR/EDC L 535 Kul

L 552
International Conference on Legal, Privacy and Security
Issues in Information Technology (1 : 2006 : Hamburg)
Legal, privacy, and security issues in information
technology : first International conference on legal,
privacy and security issues in IT, Hamburg, Germany April
30-May 2, 2006 : proceedings. - Oslo, [2006]- . - b. -
(Unipubskriftserier) (Complex ; 2006:3, 2006:4)
75d728642 - UBBJUR L 17 Com/2006:3-4

L 559
Intellectual property rights : critical concepts in law /
edited by David Vaver. - London : Routledge, 2006. - 5 b.
ISBN 0-415-33087-4 (ib.)
06d017052 - UBBJUR L 528 Int
3 : ,2006. - VII, 360 s. - (Vol. 3)
ISBN 0-415-33090-4 (ib.)
06d018560 - UBBJUR L 528 Int/3

L 561
Intellectual property rights : critical concepts in law /
edited by David Vaver. - London : Routledge, 2006. - 5 b.
ISBN 0-415-33087-4 (ib.)
06d017052 - UBBJUR L 528 Int
4 : ,2006. - VII, 360 s. - (Vol. 4)
ISBN 0-415-33091-2 (ib.)
06d018561 - UBBJUR L 528 Int/4

L 565
Odudu, Okeoghene
The boundaries of EC competition law : the scope of
Article 81. - Oxford, 2006. - XXXIX, 228 s. - (Oxford
studies in European law)
ISBN 978-0-19-927816-9 (ib.),0-19-927816-4 (ib.)
06d009921 - UBBJUR L 565 Odu

L 599
Eeg, Thomas
Deling av ektefellers formuer : ved separasjon og
skilsmisse. - Bergen, c2006. - 477 s.
ISBN 978-82-450-0201-0 (ib.),82-450-0201-1 (ib.)
06d020344 - UBBJUR L 599 Eeg eks. 2

L 599
Europakommisjonen
Green paper on conflict of laws in matters concerning
matrimonial property regimes, including the question of
jurisdiction and mutual recognition. - Brussels, 2006. -
12 s.
06d020168 - UBBJUR/EDC COM-hyllen 2006/400

L 663
Constitutionalism and democracy. - Aldershot, 2006. -
XLVIII, 573 s. - (The International library of essays in
law and legal theory. Second series)
ISBN 0-7546-2468-4 (ib.)
06d017086 - UBBJUR L 663 Con

L 663
Makt og rett : om Makt- og demokratiutredningens
konklusjoner om rettsliggjøring av politikken og
demokratiets forvitring. - Oslo, c2005. - 248 s.
ISBN 978-82-15-00810-3 (h.),82-15-00810-0 (h.)
06d018623 - UBBJUR L 663 Mak eks. 2

L 666
Parpworth, Neil
Constitutional and administrative law. - 4th ed. -
Oxford, 2006. - LVII, 515 s. - (Core text series)
ISBN 0-19-928941-7 (h.),978-0-19-928941-7 (h.)
06d017021 - UBBJUR L 666 Par

L 711
Warnling-Nerep, Wiweka
En orientering i tryckfrihet & yttrandefrihet. - 3.
uppl. - Stockholm, 2005. - 203 s.
ISBN 91-7223-237-4 (h.)
06d007083 - UBBJUR L 711 War

L 714
Human rights in the digital age. - London, 2005. - XIV, 243
s.
ISBN 1-904385-31-1 (h.),978-1-904385-31-8 (h.)
06d007921 - UBBJUR L 1164 Hum

L 739
Principles of good administration : in the member states of
the European Union. - Stockholm, 2005. - 119 s. -
(Statskontorets publikationer ; 2005:4)
ISBN 91-7220-571-7 (h.)
06d020488 - UBBJUR/EDC L 739 Pri

748
Kringen, Jacob
EØS og tilsyn : en studie av EØS-avtalens
forvaltningspolitiske konsekvenser på tilsynsområdet. -
Oslo, 2003. - 47 s. - (Rapport / Statskonsult ; 2003:3)
04d021658 - UBBJUR/EDC L 748 Kri

L 779
European Social Fund in action : success stories ; active
labour market : social inclusion: lifelong learning :
adaptability : women's participation. - Luxembourg, 2006
. - 91 s.
ISBN 92-79-01575-3 (h.)
06d019874 - UBBJUR/EDC L 779 Eur

L 785
Nordiske genressurser : husdyr, kulturplanter, skogstrær,
2005. - København, 2005. - 23 s. - (ANP ; 2005:723)
ISBN 92-893-1152-5 (h.)
06d019009 - UBBJUR/EDC L 785 Nor

L 788.5
Implementation of the landfill directive at regional and
local level. - Luxembourg, 2006. - 3 bl., 198 s.
ISBN 92-895-0377-7 (h.)
06d020490 - UBBJUR/EDC L 788.5 Imp

L 788.5
Reinvang, Rasmus
Får vi en framtid uten miljøgifter? : Eu, Norge og
kampen for en forsvarlig kjemikaliepolitikk. - 2.
oppdaterte utg. - Oslo, 2005. - 18 s.
(h.ISBN 82-90980-12-4 (feil ISBN)
06d010812 - UBBJUR/EDC L 788.5 Rei

L 807
EIB Conference on Economics and Finance (2006 :
Luxembourg)
An industrial policy for Europe? : context and concepts.
- Luxembourg, 2006. - 165 s. - (EIB papers ; vol. 11 no 1
2006)
ISBN 92-861-0472-3 (h.)
06d019854 - UBBJUR/EDC L 807 EIB

L 807
EIB Conference on Economics and Finance (2006 :
Luxembourg)
An industrial policy for Europe? From concepts to
action. - Luxembourg, 2006. - 155 s. - (EIB papers ; vpl.
11 no 2 2006)
ISBN 92-861-0473-1 (h.)
06d019864 - UBBJUR/EDC L 807 EIB

L 808.5
Westling, Lars
Europas naturgasberoende : Åtgärder för tryggad
naturgasförsörjning. - Eskilstuna, 2006. - 55 s.
06d019763 - UBBJUR/EDC L 808.5 Wes

L 827
Oskarsson, Mikael
Lag eller ordning? : polisens hantering av EU-toppmötet
i Göteborg 2001. - Stockholm, c2005. - 279 s.
ISBN 91-7223-241-2 (ib.)
06d007082 - UBBJUR L 827 Osk

L 834
SMES in STREPs under FP6. - Luxembourg, 2006. - 19 s.
ISBN 92-894-9933-8 (h.)
06d019137 - UBBJUR/EDC L 834 SME

L 836
Hughes, Deirdre
Performance indicators and benchmarks in career
guidance in the United Kingdom. - Derby, 2006. - 20 s. -
(Occasional paper)
ISBN 92-896-0357-7 (h.)
06d019516 - UBBJUR/EDC L 836 Hug

L 837
Bell, Stuart
Environmental law. - 6th ed. - Oxford, c2006. - LXVIII,
910 s.
ISBN 978-0-19-926056-0 (h.),0-19-926056-7 (h.)
06d017044 - UBBJUR L 837 Bel

L 837.3
Høviskeland, Hans Tore
Hva er miljøkriminalitet? : håndbok i bekjempelse av
miljøkriminalitet. - Oslo, 2005. - 77 s. - (Økokrims
skriftserie ; nr 17)
75d728640 - UBBJUR L 17 Øko/17

L 837.5
Waage, Niels
Spirituskørsel. - 4. udg. - København, 2005. - 424 s.
ISBN 87-619-1331-6 (h.)
06d015611 - UBBJUR L 837.5 Wåg

L 855
Strømstad, Magnus Grøn
Adgangen til å straffedømme utlendinger for
utenlandshandlinger : mest om folkeretten og litt om norsk
rett. - Oslo, 2005. - 69 s. - (Institutt for offentlig
retts skriftserie ; nr 8/2005)
ISBN 978-82-8063-055-1 (h.),82-8063-055-4 (h.)
75d728636 - UBBJUR L 17 Uni/2005:8

L 977
Studietur Stockholm : november 2005. - Oslo, 2005. - 75 s. -
(Stensilserie / Juss-buss, Institutt for kriminologi og
rettssosiologi, Universitetet i Oslo ; nr 101)
75d728638 - UBBJUR L 17 Jus/101

L 1074
Jochimsen, Jørgen
Straffesager for landsretten. - 2. udg. - København,
c2005. - 399 s.
ISBN 87-619-1330-8 (ib.)
06d015612 - UBBJUR L 15.2 Joc

L 1101
Andenæs, Kristian
Rettsliggjøring, kvinner, makt og politikk. - Oslo,
2005. - 76 s. - (Stensilserien / Institutt for kriminologi
og rettssosiologi, Universitetet i Oslo ; nr 101)
ISBN 82-7100-143-4 (h.)
75d728639 - UBBJUR L 17 Uni/101

L 1118
Nesvik, Stig
Tiltak overfor gjengangere, TOG : et sammendrag. - Oslo
, [2005]. - 80 s. - (KRUS rapport ; nr 3/2005)
ISBN 82-91910-49-9 (h.)
06d020337 - UBBJUR L 1118 Nes

L 1163
Midré, Georges
Undertrykking, handlingsrom og kritisk bevissthet :
indianske lederes begreper om fattigdom i Guatemala. -
Tromsø, 2005. - 138 s. - (Skriftserie / Senter for samiske
studier ; nr 13)
(h.)
06d020338 - UBBJUR L 1163 Mid

L 1164
Human rights in the digital age. - London, 2005. - XIV, 243
s.
ISBN 1-904385-31-1 (h.),978-1-904385-31-8 (h.)
06d007921 - UBBJUR L 1164 Hum

L 1164
Dowell-Jones, Mary
Contextualising the International Covenant on Economic,
Social and Cultural Rights : assessing the economic
deficit. - Leiden, 2004. - VIII, 214 s. - (International
studies in human rights ; vol. 80)
ISBN 90-04-13908-7 (ib.)
06d017080 - UBBJUR L 1164 Dow

L 1186.3
Lenaerts, Koen
Constitutional law of the European Union. - 2nd. ed. -
London, c2005. - CLII, 969 s.
ISBN 978-0-421-88610-0 (h.),0-421-88610-2 (h.)
06d017246 - UBBJUR L 1186.3 Len (Opptrykk 2006)

L 1186.8
This is EFTA : 2006. - Brussels, 2006. - 38 s.
06d020171 - UBBJUR/EDC L 1186.8 Thi

L 1186.41
The Making of the European Union : foundations,
institutions and future trends. - Cheltenham, UK, 2006. -
XIII, 238 s
ISBN 1-84542-025-x (ib.)
06d018620 - UBBJUR/EDC L 1186.41 Mak

L 1186.41
Verhofstadt, Guy
The United States of Europe : Manifesto for a new
Europe. - London, 2006. - 75 s.
ISBN 1-903403-86-3 (h.)
06d018268 - UBBJUR/EDC L 1186.41 Ver

L 1186.41
Europe 2010 : a partnership for European renewal :
strategic objectives2005-09 : prosperity, solidarity and
security. - Luxembourg, 2005. - 13 s.
ISBN 92-894-9056-x (h.)
06d019133 - UBBJUR/EDC L 1186.41 Eur

L 1186.52
The Swiss confederation : a brief guide : 2006. - 28th ed. -
Bern, 2006. - 80 s.
06d019356 - UBBJUR/EDC L 1186.52 Svei

L 1186.53
Europeisering av regionalpolitikken? : eksempler på
utvikling i Norge. - Oslo, 2005. - 34, 2 s. - (Rapport /
Statskonsult ; 2005:8)
06d010814 - UBBJUR/EDC L 1186.53 Eur

L 1209.5
Herik, Larissa J. van den
The contribution of the Rwanda Tribunal to the
development of international law. - The Hague, c2005. -
XLVII, 324 s. - (Developments in international law ; vol.
53)
ISBN 90-04-14580-x (ib.)
05d037142 - UBBJUR L 1209.5 Her

L 1223
Herik, Larissa J. van den
The contribution of the Rwanda Tribunal to the
development of international law. - The Hague, c2005. -
XLVII, 324 s. - (Developments in international law ; vol.
53)
ISBN 90-04-14580-x (ib.)
05d037142 - UBBJUR L 1209.5 Her

L 1403
ICT skills certification in Europe. - Luxembourg, 2006. -
118 s. - (Cedefop dossier series ; 13)
ISBN 92-896-0434-4 (h.)
06d019531 - UBBJUR/EDC L 1403 ICT