Universitetsbiblioteket i Bergen : Fagsider

 

[../../../../css/marg.htm]

Rettsvitenskap

Nye bøker ved Det juridiske fakultetsbibliotek (inkl EDC) - april 2002

Ordnet etter L-katalogen

L 1
Gøbel, Erik
NOREG : tværregistratur over norgesrelevant materiale i
Rigsarkivet i København. - København, 2000. - 309 s.
ISBN 87-7497-190-5 (h.)
01d042706 - UBBJUR Ref L 1 Göb

L 5
Hålogaland lagmannsrett
Årsmelding ... - [Tromsø]
02d020134 - UBBJUR L 17 Hål 2001- . (Z - går via
Tidsskrift)

L 6
Ødegaard, Ola
Vinneren : "taperen" som snudde skjebnen. - Oslo, c2002
. - 173 s., pl.
ISBN 82-476-0236-9 (ib.)
02d023320 - UBBJUR L 6 Øde

L 6
Garvik, Olav
Wollert Konow : statsminister og stril. - Bergen, c2001
. - 280 s.
ISBN 82-7674-766-3 (ib.)
01d065791 - UBBJUR L 661 Gar

L 10
Vinje, Finn-Erik
Frihetens palladium - i språklig belysning : om språket
i Grunnloven. - Oslo, 2002. - 198 s.
ISBN 82-91283-58-3 (ib.)
02d023321 - UBBJUR L 10 Vin

L 10
Pilke, Nina
Dynamiska fackbegrepp : att strukturera vetande om
handlingar och händelser inom teknik, medicin och juridik.
- Vasa, 2000. - 250 s. - (Acta Wasaensia, Språkvetenskap ;
15) (Acta Wasaensia ; no. 81)
ISBN 951-683-886-3 (h.)
02d012137 - UBBJUR L 10 Pil

L 11
Velferdsrett III : doms- og materialsamling. - 3. utg. -
Oslo, 2002. - 287 s.
ISBN 82-05-30441-6 (h.)
02d024084 - UBBJUR L 15.1 Vel
02d024085 - UBBJUR Vel eks. 2 (PENSUM)

L 11.5
Borvik, Bjørnar
Ærevernet etter Den europeiske
menneskerettskonvensjonen : med hovudvekt på artikkel 8. -
[Bergen], 2001. - V, 107 s.
02d019955 - UBBJUR Ref L 11.5 Bor

L 12.3
The Philosophy of law : an encyclopedia. - New York, 1999. -
2 b. (XXXVIII, 950 s.). - (Garland reference library of
the humanities ; vol. 1743)
ISBN 0-8153-1344-6 (ib.)
02d012218 - UBBJUR Ref L 12.3 Phi

L 12.3
The New Palgrave dictionary of economics and the law. -
London, 1998. - 3 b.
ISBN 0-333-67667-x (ib.),1-56159-215-3 (ib.)
02d012180 - UBBJUR Ref L 12.3 New

L 12.5
Hartvedt, Gunnar Hagen
Bergen byleksikon. - 3. oppl. med et supplement. - Oslo
, 1999. - 567 s.
ISBN 82-573-1036-0 (ib.)
02d020659 - UBBJUR Ref L 12.5 Har

L 12.5
Fylkeskartbok Norge : kartbok ... : m/bedriftsreferanser. -
Skjetten
02d019530 - UBBJUR Ref L 12.5 Fyl 2001

L 13.3
Nicefördraget : EU:s regeringskonferens 2000. - Stockholm,
2001. - 172 s. - (Ds ; 2001:29)
ISBN 91-38-21476-8 (h.)
02d012158 - UBBJUR L 1186 Nic

L 14.1
Bokføringsregler : gjeldende per 31. desember 1998 med
senere endringer : lov om regnskapsplikt m.v. av 13. mai
1977 nr 35 ... - [Oslo], 2001. - 110 s.
ISBN 82-7082-147-0 (h.)
02d019942 - UBBJUR L 14.1 Bok

L 14.1
Forvaltning og drift : lover og forskrifter for barnehage,
grunnskole og videregående opplæring 2001. - Oslo, c2001
. - 352 s. - (Opplæring og utdanning i Norge)
ISBN 82-7841-137-9 (h.)
02d019951 - UBBJUR L 14.1 For

L 14.1
Norge
[Psykisk helsevernloven, 1999]
Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern.
- Oslo, 2001. - 118 s. - (Rundskriv I / Sosial og
helsedepartementet ; 10/2001)
02d020290 - UBBJUR L 14.1 Psy

L 14.1
Sosial- og helsedepartementet
Fastlegeordningen i kommunene : med merknader :
forskrift 14. april 2000 nr 328 gitt i medhold av lov av
19. november 1982 nr 66 om helsetjenesten i kommunene :
endret 21.desember 2000, 2. februar 2001, 8. mars 2001 og
8. juni 2001. - [Oslo], [2001]. - 24 s.
02d003554 - UBBJUR L 781 Fas

L 14.1
Statstilskudd til drift av barnehager i 2002 : til
barnehageeiere, kommuner, fylkesmenn o.a. - Oslo, [2001]
. - 21 s. - (Rundskriv / Barne- og familiedepartementet)
02d021229 - UBBJUR Boks 2, L 14.1

L 14.3
Sverige
[Sjölagen (1994). Engelsk]
The Swedish Maritime Code 1994. - 2nd ed. - Stockholm,
2001. - 229 s.- (Skrifter utgivna av Axel Ax:son Johnsons
institut för sjörätt och annan transporträtt ; nr 22)
ISBN 91-7223-098-3 (h.)
02d011999 - UBBJUR L 14.3 Sve

L 15.1
Velferdsrett III : doms- og materialsamling. - 3. utg. -
Oslo, 2002. - 287 s.
ISBN 82-05-30441-6 (h.)
02d024084 - UBBJUR L 15.1 Vel
02d024085 - UBBJUR Vel eks. 2 (PENSUM)

L 15.3
Sterzel, Georg
Studier rörande påföljdspraxis m.m. - 2. uppl. -
Stockholm, 2001. - 459 s.
ISBN 91-7223-100-9 (ib.)
02d012008 - UBBJUR L 15.3 Ste

L 17
Hålogaland lagmannsrett
Årsmelding ... - [Tromsø]
02d020134 - UBBJUR L 17 Hål 2001- . (Z - går via
Tidsskrift)

L 17
Yearbook of European environmental law. - Oxford
02d012662 - UBBJUR L 17 Yea 1(2000)- . (Z - går via
Tidsskrift)

L 19
Nybrott og odling : festskrift til Nils Nygaard på 70-
årsdagen, 3. april 2002. - Bergen, c2002. - XIV, 664 s.
(ib.ISBN 82-7674-827-1 (feil ISBN)
02d023087 - UBBJUR Nyg eks. 2 (PENSUM)
02d020766 - UBBJUR L 19 Nyg

L 19
Minneseminar for Knut Robberstad : 100-års minneseminar
Juristmållaget 8. juni 2000. - Oslo, 2001. - 54 s.
02d019932 - UBBJUR L 19 Rob eks. 2

L 20
Rawls, John
Collected papers. - Cambridge, Mass., 1999. - XII, 656
s.
ISBN 0-674-13739-6 (ib.)
02d012870 - UBBJUR L 20 Raw

L 25
The Oxford handbook of jurisprudence and philosophy of law.
- Oxford, 2002. - X, 1050 s.
ISBN 0-19-829824-2 (ib.)
02d017822 - UBBJUR L 25 Oxf

L 25
Chinese law and legal theory. - Aldershot, c2001. - XXI,
543 s. - (International library of essays in law and legal
theory. Second series)
ISBN 1-84014-735-0 (ib.)
02d012877 - UBBJUR L 32 Chi

L 25
The Philosophy of law : an encyclopedia. - New York, 1999. -
2 b. (XXXVIII, 950 s.). - (Garland reference library of
the humanities ; vol. 1743)
ISBN 0-8153-1344-6 (ib.)
02d012218 - UBBJUR Ref L 12.3 Phi

L 27
Kramer, Matthew H.
A debate over rights : philosophical enquiries. -
Oxford, 1998. - 307 s.
ISBN 0-19-829899-4 (h.),0-19-826853-x (ib.)
02d012185 - UBBJUR L 27 Kra

L 28
Erikstad, Ole M.
Rettskilder og juridisk metode. - Steinkjer, 2001. - 33
s. - (Kompendium / Høgskolen i Nord-Trøndelag)
ISBN 82-7456-259-3 (h.)
02d019886 - UBBJUR L 28 Eri

L 28
Bergo, Knut
Tekst og virkelighet i rettskildelæren. - Oslo, 2000. -
2 b. (XXIII, 754 s.)
(h.)
02d023439 - UBBJUR L 28 Ber

L 31
Die Bedeutung der Lehre vom Rechtskreis und der
Rechtskultur. - Berlin, c2001. - 133 s. - (Schriften zur
Rechtstheorie ; Heft 201)
ISBN 3-428-10435-8 (h.)
02d012876 - UBBJUR L 44.1 Bed

L 31
Rethinking the masters of comparative law. - Oxford, 2001. -
XII, 262 s.
ISBN 1-84113-289-6 (ib.),1-84113-290-x (h.)
02d012873 - UBBJUR L 31 Ret

L 32
Chinese law and legal theory. - Aldershot, c2001. - XXI,
543 s. - (International library of essays in law and legal
theory. Second series)
ISBN 1-84014-735-0 (ib.)
02d012877 - UBBJUR L 32 Chi

L 34.5
Kleppe, Guro Glærum
Kvinners rett til arbeid: en tolkning av Grunnloven §
110, første ledd. - Oslo, 2001. - 72 s. - (Kvinnerettslige
studier ; nr 47) (Institutt for offentlig retts
skriftserie ; nr 7/2001)
ISBN 82-8063-007-4 (h.)
75d727647 - UBBJUR L 17 Uni/2001:7

L 34.5
Charlesworth, Hilary
The boundaries of international law : a feminist
analysis. - Manchester, 2000. - XVII, 414 s. - (Melland
Schill studies in international law)
ISBN 0-7190-3738-7 (ib.),0-7190-3739-5 (h.),1-9294460-
7-1 (ib.)
02d009428 - UBBJUR L 34.5 Cha

L 44.1
Die Bedeutung der Lehre vom Rechtskreis und der
Rechtskultur. - Berlin, c2001. - 133 s. - (Schriften zur
Rechtstheorie ; Heft 201)
ISBN 3-428-10435-8 (h.)
02d012876 - UBBJUR L 44.1 Bed

L 90
Sandberg, Kaj
Magistrates and assemblies : a study of legislative
practice in republican Rome. - Rome, 2001. - IV, 213 s. -
(Acta Instituti Romani Finlandiae ; vol. 24)
ISBN 952-5323-01-3 (h.)
02d019954 - UBBJUR L 90 San

L 107
Chinese law and legal theory. - Aldershot, c2001. - XXI,
543 s. - (International library of essays in law and legal
theory. Second series)
ISBN 1-84014-735-0 (ib.)
02d012877 - UBBJUR L 32 Chi

L 117
Buchka, Gerhard von
Vergleichende Darstellung des BGB und des gemeinen
Rechts. - Goldbach, 1997. - XVI, 508 s. - (100 Jahre
bürgerliches Gesetzbuch : Bürgerliches Recht ; 29)
ISBN 3-8051-0634-3
02d012190 - UBBJUR L 117 Buc

L 124
Civilrättens integration ur nordisk synvinkel. -
Helsingfors, 2001. - 81 s. - (Forum iuris)
ISBN 952-10-0262-x (h.)
02d023780 - UBBJUR L 124 Civ

L 127
Buchka, Gerhard von
Vergleichende Darstellung des BGB und des gemeinen
Rechts. - Goldbach, 1997. - XVI, 508 s. - (100 Jahre
bürgerliches Gesetzbuch : Bürgerliches Recht ; 29)
ISBN 3-8051-0634-3
02d012190 - UBBJUR L 117 Buc

L 128
Förtsch, Richard
Vergleichende Darstellung von Code Civil und BGB. -
2.unveränd. Aufl. - Goldbach, 1977. - XII, 370 s. - (100
Jahre bürgerliches Gesetzbuch : Bürgeriches Recht ; 3)
ISBN 3-8051-0711-0 (ib.)
02d012189 - UBBJUR L 128 För

L 135
Mundaca, B. Gabriela
Globaliseringen og norsk økonomi. - Oslo, 2002. - 129
s. - (Rapportserien / Makt- og demokratiutredningen 1998-
2003 ; nr 38, februar 2002)
ISBN 82-92028-40-4 (h.)
75d727648 - UBBJUR L 17 Mak/38

L 135
The New Palgrave dictionary of economics and the law. -
London, 1998. - 3 b.
ISBN 0-333-67667-x (ib.),1-56159-215-3 (ib.)
02d012180 - UBBJUR Ref L 12.3 New

L 162
Ryan, Kristin
Beskyttelse av voksne : en fremstilling av fransk rett
og en sammenligning mellomfransk og norsk rett. - Oslo,
2002. - 59 s. - (Stensilserie / Institutt for privatrett,
Universitetet i Oslo ; nr 158)
ISBN 82-7236-149-3 (h.)
75d727657 - UBBJUR L 17 Uni/158

L 164
Zakariassen, Hege Sehested
Personopplysningsloven : en orientering til
bibliotekene. - Oslo, 2001. - 29 s.
ISBN 82-7620-062-1 (h.)
02d021224 - UBBJUR L box 57

L 164
Öman, Sören
Personuppgiftslagen : en kommentar. - 2. uppl. -
Stockholm, 2001. - 423 s. - (Norstedts gula bibliotek)
ISBN 91-39-00847-9 (ib.)
02d010819 - UBBJUR L 164 Öma

L 170
Arendorff, Peter
Internationale erhvervskontrakter. - Albertslund, 2001.
- 2 b. - (Schultz LovKommentar)
ISBN 87-609-0706-1 (h.)
01d063172 - UBBJUR L 170 Are

L 173
Arendorff, Peter
Internationale erhvervskontrakter. - Albertslund : Schultz
Information, 2001. - 2 b. - (Schultz LovKommentar)
ISBN 87-609-0706-1 (h.)
01d063172 - UBBJUR L 170 Are
2 : Kontrakter og lovgivning, 2001. - 351 s. - (2)
ISBN 87-609-0705-3 (h.)
02d003836 - UBBJUR L 170 Are/2

L 182
Haaskjold, Erlend
Kontraktsforpliktelser. - Oslo, c2002. - 352 s.
ISBN 82-02-19689-2 (h.)
02d019787 - UBBJUR L 182 Hås eks. 2

L 216
Rynning, Lorents
Bidrag til norsk almenningsrett. - Oslo : I kommisjon hos
Jacob Dybwad, 1934-2001. - 5 b. i 4
, 2001. - XVI, 538 s. - (5)
02d022775 - UBBJUR L 216 Ryn/5

L 220
Millqvist, Göran
Sakrättens grunder : en lärobok i sakrättens
grundläggande frågeställningar avseende lös egendom. -
Stockholm, 2000. - 179 s.
ISBN 91-39-20147-3 (h.)
01d008743 - UBBJUR L 220 Mil

L 227
Ali, Paul A.U.
The law of secured finance : an international survey of
security interests over personal property. - Oxford, c2002
. - LII, 344 s.
ISBN 0-19-829902-8 (ib.)
01d064826 - UBBJUR L 290 Ali

L 290
Ali, Paul A.U.
The law of secured finance : an international survey of
security interests over personal property. - Oxford, c2002
. - LII, 344 s.
ISBN 0-19-829902-8 (ib.)
01d064826 - UBBJUR L 290 Ali

L 293
Schelin, Johan
Lastskadekravet : en studie av reklamations- och
preskriptionsreglerna i lagen om inrikes vägtransporter. -
Stockholm, 2001. - 75 s.- (Skrifter utgivna av Axel Ax:son
Johnsons institut för sjörätt och annan transporträtt ; nr
23)
ISBN 91-7223-137-8 (h.)
02d012001 - UBBJUR L 293 Sch

L 295
The ICC model occasional intermediary contract : non-
circumvention and non-disclosure agreement. - Paris,
2000. - 36 s. - (International contracts series) (ICC
publication ; No 619)
ISBN 92-842-1272-3 (h.)
02d019141 - UBBJUR L 295 ICC (Diskett i Skranken)

L 297
Kleven, Stein
Meglerens og takstmannens erstatningsansvar : foredrag
holdt på foreningens medlemsmøte 14. oktober 1999. -
[Oslo], [1999]. - 16 s. - (Norsk forsikringsjuridisk
forenings publikasjoner ; nr 76)
75d727653 - UBBJUR L 17 Nor/76

L 299.5
The ICC model international franchising contract. - Paris,
2000. - 76 s. - (International contracts series) (ICC
publication ; No 557)
ISBN 92-842-1211-1 (h.)
02d019140 - UBBJUR L 299.5 ICC (Diskett i Skranken)

L 307
Dragsted, Nicolai
It-kontrakter. - København, 2000. - 2 b. - (Paradigma)
02d011983 - UBBJUR L 307 Dra (Disketter i Skranken/
Ikke til utlån)

L 378
Kleven, Stein
Meglerens og takstmannens erstatningsansvar : foredrag
holdt på foreningens medlemsmøte 14. oktober 1999. -
[Oslo], [1999]. - 16 s. - (Norsk forsikringsjuridisk
forenings publikasjoner ; nr 76)
75d727653 - UBBJUR L 17 Nor/76

L 383
Viga, Hans Kenneth
Identifikasjon i skadeforsikring : forholdet mellom
sikrede og hans hjelpere i forsikring tilknyttet
næringsvirksomhet. - [Oslo], [2001]. - III, 64 s. - (Norsk
forsikringsjuridisk forenings publikasjoner ; nr 78)
75d727654 - UBBJUR L 17 Nor/78

L 386
Kjelland, Morten
Hjemmearbeideres erstatningsrettslige vern. - Oslo,
2002. - 260 s.
ISBN 82-05-28113-0 (h.)
02d023310 - UBBJUR L 386 Kje

L 389
Endelig cand jur : praktiske råd til deg som er nyutdannet
jurist. - [Ny utg.]. - Oslo, c1998. - 34 s.
01d044783 - UBBJUR L boks 57

L 400
Arbeidsrett. - [Oslo], 2001. - 88 s.
ISBN 82-7511-041-6 (h.)
02d019914 - UBBJUR L 400 Arb

L 400
Jus på arbeidsplassen. - 2. oppl. - Oslo, 2001. - 84 s.
ISBN 82-476-0201-6 (h.)
02d023398 - UBBJUR L 400 Jus

L 406
The transfer of undertakings in the public sector. -
Aldershot, c1999. - XXIII, 277 s. - (Employment and
European Union law series)
ISBN 1-84014-772-5 (ib.)
02d012183 - UBBJUR L 406 Tra

L 412
Messel, Jan
Samling og strid : Norsk tjenestemannslag 1947-1997. -
Oslo, 1997. - 459 s.
ISBN 82-10-04146-0 (ib.)
01d047887 - UBBJUR L 412 Mes

L 413.2
Kleppe, Guro Glærum
Kvinners rett til arbeid: en tolkning av Grunnloven §
110, første ledd. - Oslo, 2001. - 72 s. - (Kvinnerettslige
studier ; nr 47) (Institutt for offentlig retts
skriftserie ; nr 7/2001)
ISBN 82-8063-007-4 (h.)
75d727647 - UBBJUR L 17 Uni/2001:7

L 430
Guldhammer Nielsen, Henrik
Kommanditselskabet : societas obsoleta. - København,
1999. - 112 s.
ISBN 87-619-0036-2 (h.)
02d014751 - UBBJUR L 430 Gul

L 452
Forsikring : en innføring. - 6. utg. - Oslo, 2001. - 228 s.
ISBN 82-7664-164-4 (h.)
02d023360 - UBBJUR L 452 For (2. oppl. 2002)

L 452
Sentrale emner i norsk forsikring. - 4. utg. - Oslo, 2000. -
136 s.
ISBN 82-7664-152-0 (h.)
02d023421 - UBBJUR L 452 Sen

L 456
Sørensen, Ivan
Forsikringsret. - 3. udg. - [København], 2002. - XXIV,
579 s.
ISBN 87-574-0303-1 (ib.)
02d012071 - UBBJUR L 456 Sør

L 459
Viga, Hans Kenneth
Identifikasjon i skadeforsikring : forholdet mellom
sikrede og hans hjelpere i forsikring tilknyttet
næringsvirksomhet. - [Oslo], [2001]. - III, 64 s. - (Norsk
forsikringsjuridisk forenings publikasjoner ; nr 78)
75d727654 - UBBJUR L 17 Nor/78

L 461
Brann- og kombinert forsikring : bedrift. - 2. utg. - Oslo,
2001. - 191 s.
ISBN 82-7664-156-3 (h.)
02d023413 - UBBJUR L 461 Bra

L 463
Daler, Ørnulf
Transportforsikring. - 3. utg. - Oslo, 1999. - 146 s.
ISBN 82-7664-123-7 (h.)
02d023347 - UBBJUR L 463 Dal

L 466
Engelstad, Harald
Pensjonsboka 2001-2002. - Oslo, 2001. - 392 s.
ISBN 82-91996-02-4 (h.)
02d023350 - UBBJUR L 466 Eng

L 467
Gruppeliv. - 5. utg. - Oslo, 2001. - 134 s.
ISBN 82-7664-163-6 (h.)
02d023447 - UBBJUR L 467 Gru

L 473
Kollektiv pensjonsforsikring : 2002. - 8. utg. - Oslo, 2002
. - 200 s.
ISBN 82-7664-168-7 (h.)
02d022370 - UBBJUR L 473 Kol

L 475
Stene, Ørjan
Fra idé til konsept og administrativ reform : en studie
om hvordan serviceerklæringensideen overføres og
materialiseres i møte med den norske statsforvaltningen,
ogdens påvirkning på daglig praksis i trygdeetaten. -
Bergen, 2001. - VI, 236 s. - (Rapport / LOS-senteret ;
R0115)
02d022361 - UBBJUR L 475 Ste

L 475.5
Gundersen, Elin Rødder
Avkortning i erstatningen når forsikringstilffellet er
fremkalt ved grov uaktsomhet. - Oslo, [2001]. - 22 s. -
(Norsk forsikringsjuridisk forenings publikasjoner ; nr
77)
75d727655 - UBBJUR L 17 Nor/77

L 488
Incoterms 2000 på norsk. - Bergen, 2001. - 128 s.
ISBN 82-993220-1-4 (h.)
02d019950 - UBBJUR L 488 Inc

L 512
Siig, Kristina Maria
Bolero : a case study on non-legislative rule making. -
Oslo, 2001. - 15 s. - (Marius ; nr 284)
(h.)
75d727659 - UBBJUR L 17 Mar/284

L 535
Aambø, Bjarte
Opphavsrettslige rettsmangler : tredjemanns rettigheter
til åndsverk som rettsmangler. - Oslo, [2002]. - 122 s. -
(Complex ; nr 2/02)
ISBN 82-7226-048-4 (h.)
75d727658 - UBBJUR L 17 Com/2002:2

L 546
Aambø, Bjarte
Opphavsrettslige rettsmangler : tredjemanns rettigheter
til åndsverk som rettsmangler. - Oslo, [2002]. - 122 s. -
(Complex ; nr 2/02)
ISBN 82-7226-048-4 (h.)
75d727658 - UBBJUR L 17 Com/2002:2

L 552
Ficsor, Mihály
The law of copyright and the internet : the 1996 WIPO
treaties, their interpretation and implementation. -
Oxford, 2002. - LI, 792 s.
ISBN 0-19-829901-x (ib.)
01d045352 - UBBJUR L 552 Fic

L 559
Pertegas Sender, Marta
Cross-border enforcement of patent rights : an analysis
of the interface between intellectual property and private
international law. - Oxford, 2002. - XLIII, 313 s. -
(Oxford private international law series)
ISBN 0-19-924969-5 (ib.)
02d011195 - UBBJUR L 559 Per

L 559
C.I.P.A. guide to the Patents Acts : texts, commentary and
notes on -. - 5th ed. - London, 2001. - CXLII, 1452 s.
ISBN 0-421-65010-9 (ib.)
01d042640 - UBBJUR L 559 C.I.P.

L 559
C.I.P.A. guide to the Patents Acts : texts, commentary and
notes on - / prepared by Alan W. White for the Chartered
Institute of Patent Agents. - 5th ed. - London : Sweet &
Maxwell, 2001. - CXLII, 1452 s.
ISBN 0-421-65010-9 (ib.)
01d042640 - UBBJUR L 559 C.I.P.
First supplement : up to date March 1, 2001, 2001. - X, 40
s.
ISBN 0-421-74940-7 (h.)
02d020987 - UBBJUR L 559 CIP/1.suppl.

L 559
Lyxell, Ralf
Intrångsundersökning och discovery : en komparativ
studie avseende förberedelse i patentintrångsmål. -
Stockholm, 2001. - 145 s. - (Skrifter utgivna av Svenska
Föreningen mot Piratkopiering)
ISBN 91-7223-110-6 (h.)
02d012002 - UBBJUR L 559 Lyx

L 563.5
Dutfield, Graham
Intellectual property rights, trade and biodiversity :
seeds and plant varieties. - London, 2000. - XVI, 238 S.
ISBN 1-85383-692-3 (ib.)
01d048991 - UBBJUR L 563.5 Dut

L 565
Garder, Ole Jacob
Koblingshandel og forholdet til fysisk og teknologisk
integrasjon i relasjon til EØS-avtalens art. 54(d). - Oslo
, [2002]. - 110 s. - (Complex ; nr 1/2002)
ISBN 82-7226-050-6 (h.)
75d727650 - UBBJUR L 17 Com/2002:1

L 565
Li, Wenxi
Anti-dumping law of WTO/GATT and EC : gradual evolution
of anti-dumping law in global economic integration. - Lund
, 2001. - 502 s.
02d019956 - UBBJUR L 565 Li

L 566
Bruun Nielsen, Anne-Dorte
Harmonisation of EU marketing law : analysis of
advantages and disadvantages regarding regulating of
marketing law in EU. - København, 2002. - 198 s. -
(TemaNord ; 2002:509)
ISBN 92-893-0742-0 (h.)
02d023436 - UBBJUR L 566 Bru

L 621
Saldeen, Åke
Arvsrätt: en lärobok om arv, boutredning och arvskifte.
- 2 uppl. - Uppsala, 2001. - 158 s.
ISBN 91-7678-473-8 (h.)
02d011876 - UBBJUR L 621 Sal

L 661
Garvik, Olav
Wollert Konow : statsminister og stril. - Bergen, c2001
. - 280 s.
ISBN 82-7674-766-3 (ib.)
01d065791 - UBBJUR L 661 Gar

L 663
Bergen Seminar on Development (4 : 2001 : Bergen)
Can democratisation prevent conflicts? : lessons from
sub-Saharan Africa : Solstrand 18-20 June 2001 : seminar
report. - Oslo, 2001. - 28 s. - (Evaluation report /
Utenriksdepartementet ; 2001:6)
ISBN 82-7177-663-0 (h.)
02d023785 - UBBJUR L 663 Ber

L 664
Nilsén, Per
Att "stoppa munnen till på bespottare" : den akademiska
undervisningen i svensk statsrätt under frihetstiden. -
Lund, 2001. - XIV, 460 s. - (Skrifter utgivna av
Institutet för rättshistorisk forskning. Serien 1,
Rättshistoriskt bibliotek ; b. 59)
ISBN 91-85190-64-0 (ib.)
75d727644 - UBBJUR L 98.34 Ins/Ser.1/59

L 694
Bormann, Anne Louise
Loven. - København, 2002. - XI, 206 s.
ISBN 87-574-0435-6 (h.)
02d024083 - UBBJUR L 694 Bor

L 709
Baxi, Upendra
The future of human rights. - Oxford, 2002. - XVIII,
160 s.
ISBN 0-19-565289-4 (ib.)
02d017064 - UBBJUR L 709 Bax

L 709
Fredman, Sandra
Discrimination law. - Oxford, 2002. - 205 s. -
(Clarendon Law Series)
ISBN 0-19-876566-5 (h.)
02d017016 - UBBJUR L 709 Fre

L 709
Accommodating Difference : approaches and applications. -
[Oslo], [2001]. - 169 s. - (Working paper / Accommodating
Difference ; no. 1/2001)
75d727645 - UBBJUR L 17 Acc/2001:1

L 709
Simpson, A.W. Brian
Human rights and the end of empire : Britain and the
genesis of the European Convention. - Oxford, 2001. - 800
s.
ISBN 0-19-826289-2 (ib.)
02d017022 - UBBJUR L 709 Sim

L 709
Supperstone, Michael
Local authorities and the Human Rights Act 1998. -
London, 1999. - XXVI, 175 s.
ISBN 0-406-92674-3 (h.)
02d012217 - UBBJUR L 709 Sup

L 712
Perry, Michael J.
The idea of human rights : four inquiries. - New York,
1998. - 162 s.
ISBN 0-19-511636-4 (ib.),0-19-513828-7 (h.)
02d017076 - UBBJUR L 712 Per

L 738
Øy, Nils E.
Offentlighet i kommunene : om dokumentinnsyn og
møteoffentlighet. - 2. rev. utg. - Kristiansand, 2001. -
182 s. - (En Lommebok fra IJ-forlaget)
ISBN 82-7147-208-9 (h.)
02d022396 - UBBJUR L 738 Øy

L 746
Burman, Monica
Fem år med Brottsofferfonden : en beskrivning och en
utvärdering av fondens verksamhet och resultat. - Umeå,
2000. - 72 s.
ISBN 91-973223-4-2 (h.)
02d008606 - UBBJUR L 746 Bur

L 750
Carlsen, Tom Espen
Norsk deltaking i og forvaltning av EU-program. -
Nynorsk[utg.]. - Oslo, 2001. - 175 s. - (Rapport /
Statskonsult ; 2001:13)
02d019776 - UBBJUR L 750 Car

L 750
Gulbrandsen, Bjørn
Balansert målstyring i offentlig sektor. - Oslo, 2001. -
34, [2], 7 s. - (Rapport / Statskonsult ; 2001:23)
02d019781 - UBBJUR L 750 Gul

L 750
Hernar, Olav
Gjennomgang av det norske UNESCO-arbeidet. - Oslo, 2001
. - 62 s. - (Rapport / Statskonsult ; 2001:18)
02d019773 - UBBJUR L 750 Her

L 750
Kalleberg, Annemor
Statlige omorganiseringer og fornyelse av offentlig
sektor : utviklingstrekk og utfordringer. - Oslo, 2001. -
38 s. - (Rapport / Statskonsult ; 2001:16)
02d019540 - UBBJUR L 750 Kal

L 750
Solumsmoen, Dag
Fra idé til beslutningsgrunnlag : en dokumentasjon av
plan- og utredningsfasen ved omorganisering av Justis- og
politidepartementet. - Oslo, 2001. - 47, 1, 5 s. -
(Rapport / Statskonsult ; 2001:28)
02d020284 - UBBJUR L 750 Sol

L 752
Retningslinjer for biblioteklovgivning og -politikk i
Europa : Strasbourg, 20. januar 2000,
DECS/CULT/POL/book(2000). - [Oslo], [2001]. - 15 s.
ISBN 82-7620-064-8 (h.)
02d021194 - UBBJUR L box 57

L 753
Zakariassen, Hege Sehested
Personopplysningsloven : en orientering til
bibliotekene. - Oslo, 2001. - 29 s.
ISBN 82-7620-062-1 (h.)
02d021224 - UBBJUR L box 57

L 766
Ali, Paul A.U.
The law of secured finance : an international survey of
security interests over personal property. - Oxford, c2002
. - LII, 344 s.
ISBN 0-19-829902-8 (ib.)
01d064826 - UBBJUR L 290 Ali

L 766
Current issues in securitisation. - London, 2002. - XII,
121 s.
ISBN 0-421-78310-9 (ib.)
01d005257 - UBBJUR L 766 Cur

L 766
Sandeberg, Catarina af
Börsnotering : regler och ansvar. - Stockholm, 2001. -
148 s.
ISBN 91-7678-475-4 (h.)
02d011868 - UBBJUR L 766 San

L 766
International standby practices : ISP98 : in force as of 1
January 1999. - Paris, 1998. - 76 s. - (ICC publication
; no. 590)
ISBN 92-842-1247-2 (h.)
02d019139 - UBBJUR L 766 Int

L 767
Breivik, Harald 1962-
Lønnsnøkkelen 2001 : gjelder inntektsåret 2001 : lønns-
og trekkoppgaver som leveres i januar 2002 : kommentarer
til 7. utgave av kodeoversikt for lønns- og trekkoppgaver.
- Oslo, 2001. - 411 s.
ISBN 82-7197-087-9 (h.)
02d023434 - UBBJUR Ref L 767 Bre

L 767
Globalisierung als Problem von Gerechtigkeit und
Steuerungsfähigkeit des Rechts : Vorträge der 8. Tagung
des Jungen Forum Rechtsphilosophie20. und 21. September
2000 in Heidelberg. - Stuttgart, 2001. - 170 s.- (Archiv
für Rechts- und Sozialphilosophie, Beiheft ; 79)
ISBN 3-515-07870-3 (h.)
02d019413 - UBBJUR L 17 ARS/79

L 767.3
Nilsen, Svein Tore
Skatte-nøkkelen 2001/2002. - Oslo, 2002. - 382 s.
ISBN 82-7197-089-5 (h.)
02d023435 - UBBJUR Ref L 767.3 Nil

L 771
Whiteman, Peter G.
Whiteman on capital gains tax. - 4th ed. - London : Sweet &
Maxwell, 1988. - L, 834 s. - (British tax library)
ISBN 0-421-37260-5
Twelfth cumulative supplement, 2002. - XXV,253 s.
ISBN 0-421-76780-4 (h.)
02d021762 - UBBJUR L 771 Whi/12.suppl.

L 772
Eklund, Klas
Tobinskatten : ett medel söker sitt mål. - Stockholm,
2001. - 64 s. - (Pejling ; 34)
ISBN 91-7566-497-6
02d007244 - UBBJUR L 772 Ekl

L 772
Kolbjørnsen, Jan
Merverdiavgiftsreformen 2001 : en presentasjon av
forslagene i Ot.prp. nr 2 (2000-2001). - Oslo, 2000. - 42
s.
ISBN 82-7082-124-1 (h.)
02d000931 - UBBJUR L 772 Kol

L 773.3
Omgåelse, minoritetsinteresse, utsatt skatt : fagoppgaver
BI, høyere revisorstudium. - Oslo, 2001. - 276 s. - (Det
smale bibliotek)
ISBN 82-7082-132-2 (h.)
02d023327 - UBBJUR L 773.3 Omg

L 773.4
Ryynänen, Olli
Bevisning i inkomstbeskattningen. - Helsingfors, 2000. -
XXII, 258 s.- (Ekonomi och samhälle ; nr 87)
ISBN 951-555-650-3 (ib.)
02d012081 - UBBJUR L 773.4 Ryy

L 773.7
Bokføringsregler : gjeldende per 31. desember 1998 med
senere endringer : lov om regnskapsplikt m.v. av 13. mai
1977 nr 35 ... - [Oslo], 2001. - 110 s.
ISBN 82-7082-147-0 (h.)
02d019942 - UBBJUR L 14.1 Bok

L 781
Erikstad, Ole M.
Lov om pasientrettigheter : (lov av 02.07.1999 nr 63:
pasientrettighetsloven). - Steinkjer, 2001. - 46 bl. -
(Kompendium / Høgskolen i Nord-Trøndelag)
ISBN 82-7456-260-7 (h.)
02d019881 - UBBJUR L 792 Eri

L 781
Sosial- og helsedepartementet
Fastlegeordningen i kommunene : med merknader :
forskrift 14. april 2000 nr 328 gitt i medhold av lov av
19. november 1982 nr 66 om helsetjenesten i kommunene :
endret 21.desember 2000, 2. februar 2001, 8. mars 2001 og
8. juni 2001. - [Oslo], [2001]. - 24 s.
02d003554 - UBBJUR L 781 Fas

L 784
Psykiska handikapp : möjligheter och rättigheter. - 2.uppl.
- Stockholm, 2000. - 264 s.
ISBN 91-47-04997-9 (h.)
02d011974 - UBBJUR L 784 Psy

L 785
Kloning : udtalelser. - København, 2001. - 72 s.
ISBN 87-90343-84-0
02d022907 - UBBJUR L 785 Klo

L 789
Ohnstad, Bente
Helsepersonellrett : helserett : modul 2. -
[Lillehammer], c1999. - 62 s.
02d023407 - UBBJUR L 789 Ohn

L 790
Haarstad, Mette
Utfordringer for Statens dyrehelsetilsyn. - Oslo, 2001.
- 60 s. - (Rapport / Statskonsult ; 2001:20)
02d019919 - UBBJUR L 790 Hår

L 792
Erikstad, Ole M.
Lov om pasientrettigheter : (lov av 02.07.1999 nr 63:
pasientrettighetsloven). - Steinkjer, 2001. - 46 bl. -
(Kompendium / Høgskolen i Nord-Trøndelag)
ISBN 82-7456-260-7 (h.)
02d019881 - UBBJUR L 792 Eri

L 792
Ohnstad, Bente
Pasienters rettsstilling : helserett : modul 3. -
[Lillehammer], 2000. - 76 s.
02d023791 - UBBJUR L 792 Ohn

L 808
Gripsrud, Geir
Konsentrasjon og markedsmakt i varehandelen. - Oslo,
2002. - 70 s. - (Rapportserien / Makt- og
demokratiutredningen 1998-2003 ; nr 39, mars 2002)
ISBN 82-92028-42-0 (h.)
75d727649 - UBBJUR L 17 Mak/39

L 810
Kristoffersen, Sonny
Forbrugerretten : civil- og markedsføringsretlige
aspekter. - København, 2002. - 500 s.
ISBN 87-619-0312-4 (h.)
02d022408 - UBBJUR L 810 Kri

L 829
Forvaltning og drift : lover og forskrifter for barnehage,
grunnskole og videregående opplæring 2001. - Oslo, c2001
. - 352 s. - (Opplæring og utdanning i Norge)
ISBN 82-7841-137-9 (h.)
02d019951 - UBBJUR L 14.1 For

L 830
Fostrar skolan goda medborgare? : ett mångvetenskapligt
perspektiv på eleven, skolan och samhället. - Uppsala,
c2001. - 256 s.- (Rättsfondens skriftserie ; 35)
ISBN 91-87582-16-3 (h.)
75d727660 - UBBJUR L 17 Rät/35

L 834
Norge
[Universitetsloven (1995)]
Lov om universiteter og høgskoler : lov 01.05.1995
[i.e. 12.05.1995] nr 22 : med kommentarer. - 3. utg. -
Bergen, c2000. - 238 s.
ISBN 82-7674-627-6 (ib.)
02d023432 - UBBJUR L 834 Uni eks. 2 (2. oppl. 2001)

L 835
Statstilskudd til drift av barnehager i 2002 : til
barnehageeiere, kommuner, fylkesmenn o.a. - Oslo, [2001]
. - 21 s. - (Rundskriv / Barne- og familiedepartementet)
02d021229 - UBBJUR Boks 2, L 14.1

L 836
Ødegaard, Ola
Vinneren : "taperen" som snudde skjebnen. - Oslo, c2002
. - 173 s., pl.
ISBN 82-476-0236-9 (ib.)
02d023320 - UBBJUR L 6 Øde

L 836
Aamodt, Øistein
Retten til hjemmeundervisning :
menneskerettighetskonvensjoner og norsk rett. - Oslo,
c2001. - 276 s. - (Institutt for offentlig retts
skriftserie ; nr 9/2001)
ISBN 82-8063-009-0 (h.)
75d727646 - UBBJUR L 17 Uni/2001:9

L 837
Yearbook of European environmental law. - Oxford
02d012662 - UBBJUR L 17 Yea 1(2000)- . (Z - går via
Tidsskrift)

L 837.3
Alvik, Ivar
The customary law of countermeasures in relation to the
Kyoto-Protocol : the legality of countermeasures in a
multilateral treaty-context. - Oslo, c2001. - 57 s. -
(Miljørettslige studier ; nr 19 [i.e. 20]) (Institutt for
offentlig retts skriftserie ; nr 8/2001)
ISBN 82-8063-008-2 (h.)
75d727651 - UBBJUR L 17 Uni/2001:8

L 843
Sverige. Kommittén om straffansvar för organiserad
brottslighet, m.m.
Organiserad brottslighet, hets mot folkgrupp, hets mot
homosexuella, m.m. - Stockholm, 2000. - 326 s. - (Statens
offentliga utredningar ; 2000:88)
ISBN 91-38-21306-0 (h.)
01d008814 - UBBJUR L 869 Sve

L 844
Sterzel, Georg
Studier rörande påföljdspraxis m.m. - 2. uppl. -
Stockholm, 2001. - 459 s.
ISBN 91-7223-100-9 (ib.)
02d012008 - UBBJUR L 15.3 Ste

L 869
Sverige. Kommittén om straffansvar för organiserad
brottslighet, m.m.
Organiserad brottslighet, hets mot folkgrupp, hets mot
homosexuella, m.m. - Stockholm, 2000. - 326 s. - (Statens
offentliga utredningar ; 2000:88)
ISBN 91-38-21306-0 (h.)
01d008814 - UBBJUR L 869 Sve

L 883
Skjørten, Kristin
Lov og rett mot familievold?. - Oslo, 2002. - 179 s. -
(En Pax-bok)
ISBN 82-530-2386-3 (h.)
02d023370 - UBBJUR L 883 Skj

L 889
Borvik, Bjørnar
Ærevernet etter Den europeiske
menneskerettskonvensjonen : med hovudvekt på artikkel 8. -
[Bergen], 2001. - V, 107 s.
02d019955 - UBBJUR Ref L 11.5 Bor

L 896
Brown, Alyson
Knowledge of evil : child prostitution and child sexual
abuse in twenthieth-century England. - Cullompton, 2002. -
X, 212 s.
ISBN 1-903240-63-8 (ib.)
02d024075 - UBBJUR L 898 Bro

L 898
Brown, Alyson
Knowledge of evil : child prostitution and child sexual
abuse in twenthieth-century England. - Cullompton, 2002. -
X, 212 s.
ISBN 1-903240-63-8 (ib.)
02d024075 - UBBJUR L 898 Bro

L 898
Børnepornografi på Internettet : strafferetsekspertgruppens
rapport om bekæmpelse af børnepornografi på Internettet.
- København, c2001. - 168 s. - (Nord ; 2001:28)
ISBN 92-893-0726-9 (h.)
02d023424 - UBBJUR L 902 Bør

L 902
Børnepornografi på Internettet : strafferetsekspertgruppens
rapport om bekæmpelse af børnepornografi på Internettet.
- København, c2001. - 168 s. - (Nord ; 2001:28)
ISBN 92-893-0726-9 (h.)
02d023424 - UBBJUR L 902 Bør

L 904
Kriminalitetsforebyggende samtaleforum (2001 : Oslo)
"Hvem eier den økonomisk[e] kriminaliteten?" : 01.
november 2001. - Oslo, 2001. - 16, [20] bl.
ISBN 82-91437-46-7 (h.)
02d019943 - UBBJUR L 942 Kri

L 914
Hirsch, Andrew von
Proportionalitet och straffbestämning. - Uppsala, 2001.
- 183 s. - (De Lege ; 2001)
ISBN 91-7678-488-6 (ib.)
75d727652 - UBBJUR L 17 De

L 914
Experimente im Strafrecht (2000 : Bremen)
Experimente im Strafrecht : wie genau können
Erfolgskontrollen von kriminalpräventiven Massnahmen sein?
: Internationales Symposium an der Universität Bremen 3.
April 1998. - Bremen, 2000. - 178 s. - (Materialien zur
kriminalpolitik ; 8)
ISBN 3-88722-469-8 (h.)
02d019397 - UBBJUR L 17 Mat/8

L 927
Anttila, Inkeri
Ad ius criminale humanius : essays in criminology,
criminal justice and criminal policy. - Helsinki, 2001. -
XIV, 240 s. - (Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja
: D-sarja ; no 7)
ISBN 951-855-193-6 (h.)
02d023736 - UBBJUR L 927 Ant

L 934
Dahl, Kjell Ola
Sporløst forsvunnet : en dokumentarroman. - Oslo, c2001
. - 249 s., pl. - (Kagge pocket)
ISBN 82-489-0210-2 (h.), 8248901815 (feil ISBN)
02d019957 - UBBJUR L 934 Dah

L 942
Kriminalitetsforebyggende samtaleforum (2001 : Oslo)
"Hvem eier den økonomisk[e] kriminaliteten?" : 01.
november 2001. - Oslo, 2001. - 16, [20] bl.
ISBN 82-91437-46-7 (h.)
02d019943 - UBBJUR L 942 Kri

L 950
Ethical and social perspectives on situational crime
prevention. - Oxford, 2000. - X, 230 s. - (Studies in
penal theory and penal ethics)
ISBN 1-84113-171-7 (ib.)
02d017824 - UBBJUR L 950 Eth

L 951
Hansen, Birna Bolvig
Ledelse av interaktive grupper. - Oslo, 2000. - 98 s. -
(KRUS håndbok)
ISBN 82-91910-13-8 (h.)
02d023373 - UBBJUR L 951 Han

L 954
Landzelius, Michael
Dis[re]membering spaces : Swedish modernism in law
courts controversy. - Göteborg, c1999. - XIX, 586 s.
02d020997 - UBBJUR L 954 Lan

L 965
Nordquist, Jonas
Domstolar i det svenska politiska systemet : om
demokrati, juridik och politik under 1900-talet. -
Stockholm, 2001. - 255 s. - (Stockholm studies in politics
; 76)
ISBN 91-7265-218-7 (h.)
01d040196 - UBBJUR L 965 Nor

L 1056
Persson, Annina H.
Företagsrekonstruktion i teori och praksis. - Stockholm
, 2001. - 167 s.
ISBN 91-39-00693-x (h.)
02d011911 - UBBJUR L 1056 Per

L 1071
From social justice to criminal justice : poverty and the
administration of criminal law. - New York, 2000. - XI,
294 s. - (Practical and professional ethics series)
ISBN 0-19-512985-7 (ib.)
02d017826 - UBBJUR L 1071 Fro

L 1080
Burman, Monica
Fem år med Brottsofferfonden : en beskrivning och en
utvärdering av fondens verksamhet och resultat. - Umeå,
2000. - 72 s.
ISBN 91-973223-4-2 (h.)
02d008606 - UBBJUR L 746 Bur

L 1081
Lindgren, Magnus
Brottsoffer : från teori till praktik. - Stockholm,
2001. - 308 s.
ISBN 91-7223-115-7 (ib.)
02d012006 - UBBJUR L 1081 Lin

L 1083
Ebervall, Lena
Försvararens roll : ideologier och gällande rätt. -
Stockholm, 2002. - 436 s.
ISBN 91-39-00842-8 (ib.)
02d023449 - UBBJUR L 1083 Ebe

L 1113
The Prisoner handbook 1998 : a guide to prison matters. -
3rd ed. - Oslo, 1998. - 179 s.
02d005206 - UBBJUR L 1113 Pri

L 1130
Kongshavn, Halvor
Folkerett på nett : kilder, institusjoner og tekster. -
Oslo, 2002. - 55 s. - (Det juridiske fakultetsbiblioteks
skriftserie ; nr 15)
ISBN 82-90822-19-7 (h.)
75d727656 - UBBJUR L 17 Uni/15

L 1143
Kongshavn, Halvor
Folkerett på nett : kilder, institusjoner og tekster. -
Oslo, 2002. - 55 s. - (Det juridiske fakultetsbiblioteks
skriftserie ; nr 15)
ISBN 82-90822-19-7 (h.)
75d727656 - UBBJUR L 17 Uni/15

L 1147
Commitment and compliance : the role of non-binding norms
in the international legal system. - Oxford, 2000. -
XXVI, 560 s.
ISBN 0-19-829808-0 (ib.)
02d017020 - UBBJUR L 1147 Com

L 1164
Eriksson, Maja Kirilova
Skydd av mänskliga rättigheter : det interamerikanska
systemet. - 3. uppl. - Uppsala, c2002. - 367 s.
ISBN 91-7678-472-x (h.)
02d011873 - UBBJUR L 1164 Eri

L 1169
Churchill, Robin
The law of the sea. - 3rd ed. - Manchester, 1999. -
XLIX, 494 s. - (Melland Schill studies in international
law)
ISBN 0-7190-4381-6,0-7190-4382-4 (h.),1-57823-029-2,1-
57823-030-6 (h.)
02d009427 - UBBJUR L 1169 Chu

L 1186
Bull, Henrik 1957-
EØS-avtalen og import av finansielle tjenester. -
[Oslo], 2002. - 2 b. (XV, 756 s.)
(h.)
02d023366 - UBBJUR L 1186 Bul

L 1186
European law in the German-Norwegian context : origins and
perspectives. - Berlin, c2002. - 152 s. - (Deutsch-
Norwegisches Forum des Rechts ; Bd. 4)
ISBN 3-8305-0248-6 (h.)
02d024062 - UBBJUR L 1186 Eur

L 1186
Nicefördraget : EU:s regeringskonferens 2000. - Stockholm,
2001. - 172 s. - (Ds ; 2001:29)
ISBN 91-38-21476-8 (h.)
02d012158 - UBBJUR L 1186 Nic

L 1213
Tsagourias, Nikolaos K.
Jurisprudence of international law : the humanitarian
dimension. - Manchester, 2000. - X, 137 s. - (Melland
Schill studies in international law)
ISBN 0-7190-5465-6 (ib.),1-9294461-0-1 (ib.)
02d009429 - UBBJUR L 1213 Tsa

L 1215
Green, L. C.
The contemporary law of armed conflict. - 2nd ed. -
Manchester, 2000. - XX, 393 s. - (Melland Schill studies
in international law)
ISBN 0-7190-5600-4 (ib.),0-7190-5601-2 (h.),1-9294460-
3-9 (ib.)
02d009430 - UBBJUR L 1215 Gre

L 1403
Blomquist, Lena
Juridik på burk : juridiska informationsdatabaser,
uppbyggnad och sökning. - Stockholm, 2000. - 131 s.
ISBN 91-7223-088-6 (ib.)
02d012053 - UBBJUR L 1403 Blo