Universitetsbiblioteket i Bergen : Fagsider

 

Ny nettside:

uib.no/ub

Rettsvitenskap

Nye bøker ved Det juridiske fakultetsbibliotek (inkl EDC) - mars 2004

Ordnet etter L-katalogen

L 1
Glasser, Liv
Kvinner og EU : en bibliografi - et utvalg. - Bergen
04d005336 - UBBJUR/EDC

L 1
Glasser, Liv
Schengen : en bibliografi : et utvalg. - Bergen
04d005193 - UBBJUR/EDC

L 2
Harvey, Trevor
The role of the legal information officer. - Oxford,
2003. - XIII, 190 s. - (Chandos information professional
series)
ISBN 1-84334-047-x (h.),1-84334-048-8 (ib.)
04d001972 - UBBJUR Ref L 2 Har

L 2
Kongshavn, Halvor
Praktisk rettskildelære : lov og rett på nett og andre
steder : forelesning førsteårsstudenter masterstudiet i
rettsvitenskap. - Bergen, 2003- .
04d005186 - UBBJUR

L 5
Årsrapport 2002. - [Oslo], [2003]. - 90 s. - (Stensilserie
for Juss-Buss ved Institutt for kriminologi og
rettssosiologi ; nr 88)
75d728181 - UBBJUR L 17 Jus/88

L 7
Williams, Glanville
Learning the law. - 12th ed. - London, 2002. - XV, 284
s.
ISBN 0-421-74420-0 (h.)
04d001117 - UBBJUR L 7 Wil

L 10
Blandhol, Sverre
Nordisk rettspragmatisme : Savigny, Ørsted og
Schweigaard om vitenskap og metode. - Oslo, 2003. - 294 s.
04d007191 - UBBJUR L 27 Bla

L 10
Borge, Frode Aleksander
Juridisk metode : 1. avd. : utvalgte besvarelser med
kommentarer 1992-1998. - Fyllingsdalen, c1998. - 202 s.
ISBN 82-91772-01-0
04d001984 - UBBJUR Bor eks. 2 (PENSUM)

L 10
Borge, Frode Aleksander
Juridisk metode : 2. avd. : utvalgte besvarelser med
kommentarer 1988-1998. - Fyllingsdalen, c1998. - 240 s.
ISBN 82-91772-02-9
04d002156 - UBBJUR Bor eks. 2 (PENSUM)

L 11
Kildal, Tor S.
Oppgaver i bedriftsskatterett : med løsninger. - 2.
utg. - Oslo, 2004. - 202 s.
ISBN 82-05-28748-1 (h.)
04d006348 - UBBJUR L 773 Kil

L 11
Langfeldt, Sverre Faafeng
Oppgavesamling i rettslære med løsningsveiledninger :
forretningsjus, markedsrett : des. 1988-des. 2003. - 8.
utg. - Oslo, 2004. - 246 s.
ISBN 82-592-0040-6 (h.)
04d007441 - UBBJUR L 11 Lan

L 12.3
Bock, Hanne
Elsevier's dictionary of European Community
company/business/financial law in English, Danish, and
German. - Amsterdam, 1997. - 539 s.
ISBN 0-444-81783-2 (ib.)
04d000495 - UBBJUR Ref L 12.3 Boc

L 12.6
Den Store norske sitatboka. - Oslo, 2003. - 572 s.
ISBN 82-489-0295-1 (ib.),82-525-4450-9 (ib.)
04d006351 - UBBJUR Ref L 12.6 Sto

L 12.7
Health statistics : atlas on mortality in the European
Union : data 1994-96. - 2002 ed. - Luxembourg, 2002. -
119 s. - (Theme 3, Population and social conditions)
(Panorama of the European Union)
ISBN 92-894-3727-8 (h.)
04d007301 - UBBJUR/EDC L 12.7 Hea

L 12.21
Heggstad, Leiv
Norrøn ordbok. - 4. utg. - Oslo, 1990. - 518 s. -
(Samlagets oppslagsverk) (Samlagets høgskulebøker)
(Samlagets bøker for høgare utdanning)
ISBN 82-521-3493-9 (ib.)
03d042799 - UBBJUR Ref L 12.21 Heg (3. oppl. 1997)

L 12.61
Making best use of structural funds. - Luxembourg, 2003. -
27 s. - (Enterprise publications)
ISBN 92-894-6153-5 (h.)
04d007737 - UBBJUR/EDC L 12.61 Mak

L 13.1
Folkerettslige avtaler : traktatsamling i norsk oversettelse
/ Gunnar A. Stølsvik og Benn Folkvord (red.). - Bergen :
Fagbokforl., c2000. - 295 s.
ISBN 82-7674-626-8 (ib.)
Tilleggsbok, c2003. - 237 s.
ISBN 82-7674-972-0 (h.)
04d000061 - UBBJUR Fol/Suppl eks. 2 (PENSUM)

L 13.5
The Fight against terrorism : Council of Europe standards. -
Strasbourg, 2003. - III, 408 s.
ISBN 92-871-5369-8 (h.)
04d002084 - UBBJUR/EDC L 13.5 Fig

L 14.1
Norge
Materialsamling i børs- og verdipapirrett : lover,
forskrifter, annet regelverk, Børsklagenemndens
ogFondsmeglerforbundets etiske råds avgjørelser i
sammendrag, Securities Trading Act, Norwegian Public
Limited Companies Act, Stock Exchange Regulations. - [7.
utg.]. - [Oslo], 2003. - VI, 547 s.
ISBN 82-994561-7-7 (ib.)
04d006352 - UBBJUR L 14.1 Mat

L 14.1
Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd for 2002 :
styrings- og informasjonshjulet for helse- og
sosialtjenesten i kommunene. - [Oslo], 2002. - 48 s. -
(Rundskriv, I / Det kongelige helsedepartement ; 1/2002)
04d005943 - UBBJUR Boks 2, L 14.1

L 14.1
Norge
[Helsepersonelloven (1999)]
Lov om helsepersonell m.v. - Oslo, 2001. - 91 s. -
(Rundskriv I. / Sosial og helsedepartementet ; 20/2001)
04d005935 - UBBJUR Boks 2, L 14.1

L 14.1
Norge
[Sosialtjenesteloven (1991)]
Sosialtjenesteloven kapittel 5. - Oslo, [2001]. - 54 s.
- (Rundskriv / Sosial- og helsedepartementet ; 34/2001)
04d005934 - UBBJUR Boks 2, L 14.1

L 14.1
Norge
[Pasientrettighetsloven (1999)]
Lov om pasientrettigheter. - Oslo, 2000. - 60 s. -
(Rundskriv I. / Sosial og helsedepartementet ; 60/2000)
04d005936 - UBBJUR Boks 2, L 14.1

L 14.2
Danmark
[Retsplejeloven (1916)]
Retsplejelov, straffelov, EF-domskonvention. - 13. udg.
- København, 2003. - 248 s.
ISBN 87-574-0879-3 (h.)
04d000115 - UBBJUR L 14.2 Dan

L 14.2
Danmark
[Straffeloven (1930)]
Straffeloven & straffuldbyrdelsesloven m.v. : med
henvisninger og sagregister. - 14. rev. udg. - København,
c2001. - 268 s.
ISBN 87-619-0271-3 (h.)
03d025811 - UBBJUR L 14.2 Dan

L 14.3
Sverige
[Aktiebolagslagen (1975). Engelsk]
The Swedish companies act 1975. - 6th ed. - Lidingö,
2003. - 193 s.
ISBN 91-7548-656-3 (h.)
04d003787 - UBBJUR L 14.3 Sve

L 14.3
Sverige
[Lover, etc.]
Karnov : svensk lagsamling med kommentarer : 2003/04. -
8. uppl. - Stockholm, c2003. - 3 b. (XXIV, 4509 s.)
ISSN 1402-6503
04d005803 - UBBJUR L 14.3 Kar

L 14.5
Storbritannia
[Lover, etc.]
Halsbury's statutes of England and Wales. - 4th ed. -
London : Butterworth
ISBN 0-406-21409-3
29(2003) : Mines, minerals and quarries ;
Misrepresentation and fraud. - 2003 reissue, c2003. -
26, 752 s. - (Vol. 29)
ISBN 0-406-97012-2 (ib.)
03d043547 - UBBJUR L 14.5 Hal

L 14.11
Bergsåker, Trygve
Kjøp av fast eiendom : med kommentarer til
avhendingsloven. - 4. utg. - Oslo, 2003. - 428 s.
ISBN 82-993597-7-5 (ib.)
04d001177 - UBBJUR L 14.11 Ber eks. 2

L 14.11
Fougner, Jan
Arbeidsmiljøloven : lov av 4. februar 1977 nr. 4 om
arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. : kommentarutgave. - 8.
utg. - Oslo, c2003. - 1068 s.
ISBN 82-15-00321-4 (ib.)
03d036177 - UBBJUR L 391 Fou eks. 2

L 14.11
Wiker, Håvard
Konkursloven : kommentarutgave. - Oslo, c2003. - 602 s.
ISBN 82-518-3978-5 (ib.)
03d044538 - UBBJUR L 1040 Wik

L 16.2
Broberg, Morten
Free movement in the European Union : cases,
commentaries and questions. - Copenhagen, 2004. - 939 s.
ISBN 87-574-0999-4 (h.)
04d001897 - UBBJUR/EDC L 16.2 Bro

L 16.4
The Permanent Court of Arbitration : international
arbitration and dispute resolution : summaries of
awards, settlement agreements and reports. - The Hague,
1999. - XVII, 318 s.
ISBN 90-411-1233-2 (ib.)
03d031518 - UBBJUR L 16.4 Per

L 16.5
Statens vegvesen
Høringsforslag : ny forskrift om offentlige
trafikkskilt, vegoppmerking, trafikklyssignaler og
anvisninger (skiltforskriften). - Oslo, 2003. - 1 b.
(flere fol.)
04d007201 - UBBJUR L 16.5 Hør

L 17
Distributive trades in Europe. - Luxembourg. - (Industry,
trade and services. Theme 4 : Panorama of the European
Union)
04d007354 - UBBJUR/EDC L 486 Dis 1995/1999- . (Z -
går via Tidsskrift)

L 17
Distributive trades in Europe : pocketbook. - Luxembourg. -
(Industry, trade and services : theme 4. Key indicators)
04d006605 - UBBJUR/EDC L 486 Dis 2001- . (Z - går
via Tidsskrift)

L 17
Europakommisjonen
Annual report ... on the European Community's
developmentpolicy and the implementation of external
assistance in ... - Luxembourg
ISSN 1683-3457
04d005876 - UBBJUR/EDC L 17 Ann 2003- . (Z - går
via Tidsskrift)

L 17
Juridisk årbok (Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange)
Juridisk årbok ... : artikkelsamling. - Oslo
04d005327 - UBBJUR L 17 Jur 2003- . (Z - går via
Tidsskrift)

L 17
Nordisk tidsskrift for menneskerettigheter. - Oslo
ISSN 1503-6480
04d005179 - UBBJUR L 17 Nor 22(2004)- . (Z - går
via Tidsskrift)

L 17
Recht der internationalen Wirtschaft (Heidelberg : 1975)
Recht der internationalen Wirtschaft : Betriebs-Berater
international. - Heidelberg
ISSN 0340-7926
04d002907 - UBBJUR L 17 Rec 50(2004)- . (Z - går
via Tidsskrift)

L 17
Research notes (Universitetet i Oslo. Norsk senter for
menneskerettigheter)
Research notes. - Oslo
04d005759 - UBBJUR L 17 Res 2003- . (Z - går via
Tidsskrift)

L 17
Tilburg foreign law review : journal of foreign and
comparative law. - Tilburg
ISSN 0926-874x
04d002501 - UBBJUR L 17 Til 10(2002)- . (Z - går
via Tidsskrift)

L 19
Human rights and criminal justice for the downtrodden :
essays in honour of Asbjørn Eide. - Leiden, 2003. -
XXIII, 825 s.
ISBN 90-04-13676-2 (ib.)
04d000040 - UBBJUR L 19 Eid

L 19
International and comparative taxation : essays in honour
of Klaus Vogel. - The Hague, 2002. - XVII, 264 s. -
(Series on international taxation ; vol. 26)
ISBN 90-411-9841-5 (ib.)
04d001189 - UBBJUR L 19 Vog

L 21
Juridisk årbok (Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange)
Juridisk årbok ... : artikkelsamling. - Oslo
04d005327 - UBBJUR L 17 Jur 2003- . (Z - går via
Tidsskrift)

L 22
Blomquist, Lena
Rätt roligt. - Stockholm, 2003. - 139 s.
ISBN 91-7223-188-2 (ib.)
04d003379 - UBBJUR L 22 Blo

L 23
Berman, Harold J.
Law and revolution. - Cambridge, Mass., c1983- . -
b.
04d007628 - UBBJUR L 91.05 Ber

L 25
Tebbit, Mark
Philosophy of law : an introduction. - London, 2000. -
XI, 196 s.
ISBN 0-415-13524-9 (ib.),0-415-13525-7 (h.)
04d000064 - UBBJUR L 25 Teb (Opptrykk 2004)

L 27
Blandhol, Sverre
Nordisk rettspragmatisme : Savigny, Ørsted og
Schweigaard om vitenskap og metode. - Oslo, 2003. - 294 s.
04d007191 - UBBJUR L 27 Bla

L 27
Hoff, David
Varför etiska kommittéer?. - Lund, 2003. - 306 s. -
(Lund studies in sociology of law ; 20)
ISBN 91-7267-152-1 (h.)
04d005370 - UBBJUR L 30.5 Hof

L 27
Dworkin, Ronald
Sovereign virtue : the theory and practice of equality.
- Cambridge, Mass., 2000. - 511 s.
ISBN 0-674-00219-9 (ib.)
03d044557 - UBBJUR L 27 Dwo

L 27
Cosgrove, Richard A.
Scholars of the law : English jurisprudence from
Blackstone to Hart. - New York, c1996. - X, 262 s.
ISBN 0-8147-1533-8 (ib.)
03d026359 - UBBJUR L 27 Cos

L 30.5
Banakar, Reza
Merging law and sociology : beyond the dichotomies in
socio-legal research. - Glienicke, Berlin ; Madison, Wisc.
, 2003. - xiii, 365 s. - (Mobility and norm change ; vol.
5)
ISBN 1-931255-13-x (ib.),3-931397-47-5 (ib.)
04d000108 - UBBJUR L 30.5 Ban

L 30.5
Hoff, David
Varför etiska kommittéer?. - Lund, 2003. - 306 s. -
(Lund studies in sociology of law ; 20)
ISBN 91-7267-152-1 (h.)
04d005370 - UBBJUR L 30.5 Hof

L 31
Goodman, Carl F.
The rule of law in Japan : a comparative analysis. -
The Hague, c2003. - X, 391 s.
ISBN 90-411-8903-3 (ib.)
04d001531 - UBBJUR L 31 Goo

L 32
Knoph, Ragnar
Knophs oversikt over Norges rett. - 12. utg. - Oslo,
2004. - XXVIII, 903 s.
ISBN 82-15-00534-9 (ib.)
04d006205 - UBBJUR Kno eks. 3 (PENSUM)

L 34.5
Graff, Irene
Invisible women, invisible rights : women's right to
election participation with a case studyof the 2001 local
elections in Pakistan. - Oslo, 2003. - 121 s. - (Studies
in women's law ; no 50) (Institutt for offentlig retts
skriftserie ; nr 6/2003)
ISBN 82-8063-023-6 (h.)
75d728196 - UBBJUR L 17 Uni/2003:6

L 34.5
Sandvik, Kristin B.
Handel med kvinner som menneskerettighetsbrudd : en
rettslig analyse av Kvinnekonvensjonens artikkel 6. - Oslo
, 2003. - 158 s. - (Kvinnerettslige studier ; nr 51)
(Institutt for offentlig retts skriftserie ; nr 7/2003)
ISBN 82-8063-024-4 (h.)
75d728185 - UBBJUR L 17 Uni/2003:7

L 34.6
Children's rights. - Aldershot, c2004. - 2 b. - (The
International library of essays on rights)
ISBN 0-7546-2336-x (ib.)
03d037148 - UBBJUR L 34.6 Chi

L 46.2
Hammurabis lov. Engelsk og akkadisk
The Code of Hammurabi, King of Babylon : about 2250
B.C. : autographed text, transliteration, translation,
glossary index of subjects, lists of proper names, signs,
numuerals ... - 2nd ed. - Union, N.J., 1999. - 1 b. (flere
pag.)
ISBN 1-58477-003-1 (ib.)
03d042307 - UBBJUR L 46.2 Ham (Opptrykk 2002)

L 91.05
Berman, Harold J.
Law and revolution. - Cambridge, Mass., c1983- . -
b.
04d007628 - UBBJUR L 91.05 Ber

L 101
Bacon, Francis 1561-1626
The elements of the common lawes of England. - Union,
N.J., 2003. - 1 b. (flere pag.)
ISBN 1-58477-248-4 (ib.)
03d041733 - UBBJUR L 101 Bac

L 135
Economic regulation and competition : regulation of
services in the EU, Germany, and Japan. - The Hague,
c2002. - XI, 331 s. - (European business law & practice
series ; v. 18)
ISBN 90-411-1968-x (ib.)
03d044585 - UBBJUR L 564 Eco

L 157
Hayton, David J.
The law of trusts. - 4th ed. - London, 2003. - XXVII,
215 s. - (Fundamental principles of law)
ISBN 0-421-85760-9 (h.)
04d001552 - UBBJUR L 157 Hay

L 181
Poole, Jill
Textbook on contract law. - 7th ed. - Oxford, c2004. -
XXXV, 553 s.
ISBN 0-19-926060-5 (h.)
04d005755 - UBBJUR L 181 Poo

L 181
Woxholth, Geir
Avtalerett. - 5. utg. - Oslo, 2003. - 532 s.
ISBN 82-05-32388-7 (ib.)
04d001991 - UBBJUR Wox eks. 2 (PENSUM)

L 204
Bjerkvik, Verner Reknes
Hevd i Gulatingslova?. - [Bergen], 2004. - 84 s. - (Det
Juridiske fakultets skriftserie ; nr 94)
ISBN 82-7960-021-3 (h.)
75d728193 - UBBJUR L 17 Uni/94
75d728194 - UBBJUR L 204 Bje eks. 2
75d728195 - UBBJUR L 204 Bje eks. 3

L 204
Getzler, Joshua
A history of water rights at common law. - Oxford, 2004
. - XL, 396 s. - (Oxford studies in modern legal history)
ISBN 0-19-826581-6 (ib.)
01d045344 - UBBJUR L 246 Get

L 217
Eyben, Bo von
Fast ejendom : rådighed og regulering. - 2. udg. -
København, c2003. - 287 s.
ISBN 87-619-0549-6 (h.)
04d000109 - UBBJUR L 217 Eyb

L 217
Jybæk, Kim
Refusion. - 2 udg. - København, 2003. - 152 s.
ISBN 87-619-0729-4 (h.)
04d005829 - UBBJUR L 217 Jyb

L 217
Megarry, Robert
A manual of the law of real property. - 8th ed. -
London, 2002. - LXXIX, 651 s.
ISBN 0-421-71790-4 (h.)
04d001118 - UBBJUR L 217 Meg

L 218
Bjerkvik, Verner Reknes
Hevd i Gulatingslova?. - [Bergen], 2004. - 84 s. - (Det
Juridiske fakultets skriftserie ; nr 94)
ISBN 82-7960-021-3 (h.)
75d728193 - UBBJUR L 17 Uni/94
75d728194 - UBBJUR L 204 Bje eks. 2
75d728195 - UBBJUR L 204 Bje eks. 3

L 218
Søbstad, Torleiv
Eierskifte i landbruket. - 3. utg. - Oslo, 2003. - 199
s. - (Lov & rett)
ISBN 82-529-2551-0 (ib.)
04d006350 - UBBJUR L 218 Søb

L 227
Finansiella säkerheter. - Stockholm, 2003. - 162 s. - (Ds ;
2003:38)
ISBN 91-38-21899-2 (h.)
03d043555 - UBBJUR L 227 Fin

L 239
European code of sustainable and responsible fisheries
practices. - Luxembourg, 2004. - 15 s.
ISBN 92-894-6941-2 (h.)
04d006994 - UBBJUR/EDC L 239 Eur

L 246
Getzler, Joshua
A history of water rights at common law. - Oxford, 2004
. - XL, 396 s. - (Oxford studies in modern legal history)
ISBN 0-19-826581-6 (ib.)
01d045344 - UBBJUR L 246 Get

L 277.1
Kihlman, Jon
Köprätten : en introduktion. - 3. uppl. - Stockholm,
2003. - 138 s.
ISBN 91-39-20342-5 (h.)
03d043558 - UBBJUR L 277.1 Kih

L 277.3
Brazell, Lorna
Electronic signatures : law and regulation. - London,
2004. - XXX, 550 s.
ISBN 0-421-82430-1 (ib.)
03d043683 - UBBJUR L 277.3 Bra

L 277.4
Dalhuisen, J. H.
Dalhuisen on international commercial, financial and
trade law. - Oxford, 2000. - LXIII, 878 s.
ISBN 1-84113-147-4 (h.)
04d002094 - UBBJUR L 488 Dal

L 277.6
Bergsåker, Trygve
Kjøp av fast eiendom : med kommentarer til
avhendingsloven. - 4. utg. - Oslo, 2003. - 428 s.
ISBN 82-993597-7-5 (ib.)
04d001177 - UBBJUR L 14.11 Ber eks. 2

L 278
Bengtsson, Bertil
Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom. - 6.
uppl. - Stockholm, 2004. - 413 s. - (Institutet för
rättsvetenskaplig forskning ; 98)
ISBN 91-39-20350-6 (h.)
04d001153 - UBBJUR L 278 Ben

L 278
Emmerich, Volker
Miete : Handkommentar : §§ 535 bis 580a des
Bürgerlichen Gesetzbuches. - 8., neu bearbeitete und erw.
Auflage. - Berlin, 2003. - XX, 889 s.
ISBN 3-89949-019-3 (ib.)
04d000868 - UBBJUR L 278 Emm

L 278
Victorin, Anders
Kommersiell hyresrätt. - 3. uppl. - Stockholm, 2003. -
357 s.
ISBN 91-39-20341-7 (h.)
04d001155 - UBBJUR L 278 Vic

L 293
Lu, Angela Cheng-Jui
International airline alliances : EC competition law/US
antitrust law and international airtransport. - The Hague,
c2003. - XXXI, 414 s.
ISBN 90-411-1909-4 (ib.)
04d000050 - UBBJUR L 293 Lu

L 306
Brand, Ronald A
Fundamentals of international business transactions. -
The Hague, c2000. - XLVIII, 1371 s.
ISBN 90-411-9632-3 (ib.)
04d002095 - UBBJUR L 306 Bra

L 306
Fox, William F.
International commercial agreements : a primer on
drafting, negotiating and resolving disputes. - 3rd ed. -
London, c1998. - XVI, 614 s.
ISBN 90-411-0638-3 (h.)
04d002097 - UBBJUR L 306 Fox

L 307
Hullberg, Anne-Marie
It-upphandling i praktiken : så här undviker du
fallgroperna. - Lund, c2003. - 97 s.
ISBN 91-44-02969-1 (h.)
03d042641 - UBBJUR L 307 Hul

L 309
Siig, Kristina Maria
Arbitration agreements in a transport law perspective. -
Oslo, 2003. - 429 s.
04d006525 - UBBJUR L 1026 Sii eks. 2

L 372
Clerk, John Frederic
Clerk & Lindsell on torts. - 18th ed. - London : Sweet &
Maxwell, 2000. - CCXCVI, 1863 s. - (The common law
library)
ISBN 0-421-69340-1 (ib.)
Third supplement to the eighteenth edition : up-to-date
until august 2003, 2003. - LXIII, 247 s.
ISBN 0-421-85220-8 (h.)
04d000023 - UBBJUR L 372 Cle/Suppl

L 375
International personal injury compensation. - London, 1996.
- 2 b.
ISBN 0-421-57060-1
04d007299 - UBBJUR L 375 Int

L 391
Fougner, Jan
Arbeidsmiljøloven : lov av 4. februar 1977 nr. 4 om
arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. : kommentarutgave. - 8.
utg. - Oslo, c2003. - 1068 s.
ISBN 82-15-00321-4 (ib.)
03d036177 - UBBJUR L 391 Fou eks. 2

L 399
Nielsen, Ruth
Europæisk arbejdsret. - København, 2003. - 499 s.
ISBN 87-574-0944-7 (h.)
04d000117 - UBBJUR L 399 Nie

L 406
Iseskog, Tommy
Anställningsskydd vid övergång av verksamhet. - 3.
uppl. - Stockholm, 2003. - 79 s. - (Aktuell juridik)
ISBN 91-39-10653-5 (ib.)
04d003632 - UBBJUR L 406 Ise

L 406
Iseskog, Tommy
Uppsägning vid arbetsbrist. - 3. uppl. - Stockholm,
2003. - 173 s. - (Aktuell juridik)
ISBN 91-39-10632-2 (ib.)
04d003630 - UBBJUR L 406 Ise

L 406
Røinås, Odd Magne
Makta rår : rektorsaken i Søgne. - Valle, 2003. - 144
s.
ISBN 82-92441-05-0 (h.)
04d005368 - UBBJUR L 836 Røi

L 407
A Decade beyound Maastricht : the European social dialogue
revisited. - The Hague, c2003. - X, 115 s. - (Studies in
employment and social policy ; vol. 25)
ISBN 90-411-2163-3 (ib.)
04d000015 - UBBJUR L 407 Dec

L 411
Arbeidsgiverens plikter. - [Rev. utg.]. - Oslo, 2004. - 28
s. - (Orientering / Arbeidstilsynet)
04d007196 - UBBJUR L boks 59

L 411
Fougner, Jan
Arbeidsmiljøloven : lov av 4. februar 1977 nr. 4 om
arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. : kommentarutgave. - 8.
utg. - Oslo, c2003. - 1068 s.
ISBN 82-15-00321-4 (ib.)
03d036177 - UBBJUR L 391 Fou eks. 2

411
Haug, Martin
Ansvar for arbejdsskader. - København, c2003. - 339 s.
ISBN 87-619-0541-0 (ib.)
03d037189 - UBBJUR L 469 Hau

L 411
Iseskog, Tommy
Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar. - 3. uppl. -
Stockholm, 2003. - 123 s. - (Aktuell juridik)
ISBN 91-39-10631-4 (ib.)
04d003631 - UBBJUR L 411 Ise

L 413
Bliksvær, Trond
Sickness absence : a comparative study of 11 countries
in The Luxembourg employment study (LES). - Oslo, 1997. -
46 s. - (NOVA-rapport ; 15/1997)
ISBN 82-7894-017-7
04d007687 - UBBJUR/EDC L 413 Bli

L 413.1
Kok, Wim
Jobs, jobs, jobs : creating more employment in Europe. -
Luxembourg, 2004. - 93 s.
ISBN 92-894-6911-0 (h.)
04d007296 - UBBJUR/EDC L 413.1 Kok

L 413.1
Youth unemployment and marginalisation in Northern Europe. -
Oslo, 2001. - 205 s. - (NOVA-rapport ; 18/00)
ISBN 82-7894-108-4 (h.)
04d007689 - UBBJUR/EDC L 413.1 You

L 415
Bock, Hanne
Elsevier's dictionary of European Community
company/business/financial law in English, Danish, and
German. - Amsterdam, 1997. - 539 s.
ISBN 0-444-81783-2 (ib.)
04d000495 - UBBJUR Ref L 12.3 Boc

L 420
Recht der internationalen Wirtschaft (Heidelberg : 1975)
Recht der internationalen Wirtschaft : Betriebs-Berater
international. - Heidelberg
ISSN 0340-7926
04d002907 - UBBJUR L 17 Rec 50(2004)- . (Z - går
via Tidsskrift)

L 425
Sime, Stuart
Company law in practice. - Oxford, c2004. - XVIII, 208
s.
ISBN 0-19-926426-0 (h.)
04d005980 - UBBJUR L 425 Sim

L 429
Aarbakke, Magnus
Ansvarlige selskaper og indre selskaper. - 6. utg. -
Oslo, c2004. - 292 s.
ISBN 82-15-00553-5 (ib.)
04d005730 - UBBJUR Årb eks. 2 (PENSUM)
04d005929 - UBBJUR Årb (PENSUM)

L 437
Borg, Mikael
Aktierelaterade incitamentsprogram : en civilrättslig
studie. - Stockholm, 2003. - 163 s.
ISBN 91-7223-178-5 (h.)
04d003376 - UBBJUR L 437 Bor

L 444
Sevenius, Robert
Företagsförvärv : en introduktion. - Lund, c2003. - 276
s.
ISBN 91-44-03000-2 (h.)
03d042640 - UBBJUR L 444 Sev

L 453
The European social fund 2000-2006 : investing in people. -
Luxembourg, 2004. - 56 s. - (Employment & sosial affairs,
Employment & European Social Fund employment)
ISBN 92-894-7026-7 (h.)
04d007698 - UBBJUR/EDC L 453 Eur

L 469
Haug, Martin
Ansvar for arbejdsskader. - København, c2003. - 339 s.
ISBN 87-619-0541-0 (ib.)
03d037189 - UBBJUR L 469 Hau

L 473
Pension reform in Europe : process and progress. -
Washington, D.C., c2003. - VIII, 202 s. - (Directions in
development)
ISBN 0-8213-5358-6 (h.)
04d002129 - UBBJUR/EDC L 473 Pen

L 476
Langfeldt, Sverre Faafeng
Oppgavesamling i rettslære med løsningsveiledninger :
forretningsjus, markedsrett : des. 1988-des. 2003. - 8.
utg. - Oslo, 2004. - 246 s.
ISBN 82-592-0040-6 (h.)
04d007441 - UBBJUR L 11 Lan

L 486
Distributive trades in Europe. - Luxembourg. - (Industry,
trade and services. Theme 4 : Panorama of the European
Union)
04d007354 - UBBJUR/EDC L 486 Dis 1995/1999- . (Z -
går via Tidsskrift)

L 486
Distributive trades in Europe : pocketbook. - Luxembourg. -
(Industry, trade and services : theme 4. Key indicators)
04d006605 - UBBJUR/EDC L 486 Dis 2001- . (Z - går
via Tidsskrift)

L 488
Guide to export-import basics. - 2nd ed. - Paris, 2003. -
350 s. - (ICC Publication ; no. 641)
ISBN 92-842-1309-6 (ib.)
03d043417 - UBBJUR L 488 Gui

L 488
Todd, Paul 1954-
Cases and materials on international trade law. -
London, 2003. - LXVI, 1054 s.
ISBN 0-421-82710-6 (h.)
04d002089 - UBBJUR L 488 Tod

L 488
Transatlantic economic disputes : the EU, the US, and the
WTO. - Oxford, 2003. - XIX, 606 s. - (International
economic law series)
ISBN 0-19-926172-5 (ib.),0-19-926173-3 (h.)
03d044553 - UBBJUR L 488 Tra

L 488
Brand, Ronald A
Fundamentals of international business transactions. -
The Hague, c2000. - XLVIII, 1371 s.
ISBN 90-411-9632-3 (ib.)
04d002095 - UBBJUR L 306 Bra

L 488
Dalhuisen, J. H.
Dalhuisen on international commercial, financial and
trade law. - Oxford, 2000. - LXIII, 878 s.
ISBN 1-84113-147-4 (h.)
04d002094 - UBBJUR L 488 Dal

L 488
Fair trade and harmonization : prerequisites for free
trade?. - Cambridge, Mass., 1996. - 2 b.
04d002091 - UBBJUR L 488 Fai - status: kat,sub

L 489
Nordell, Per Jonas
Marknadsrättens goodwillskydd. - Stockholm, 2003. - 177
s.
ISBN 91-973587-7-0 (h.)
03d042836 - UBBJUR L 489 Nor

L 490
Oesch, Matthias
Standards of review in WTO dispute resolution. - Oxford
, 2003. - XX, 276 s. - (International economic law series)
ISBN 0-19-926892-4 (ib.)
04d002110 - UBBJUR L 490 Oes

L 495
The Travaux préparatoires of the International
Conventionfor the Unification of Certain Rules of Law
Relating to Bills of Lading of 25 August 1924, the Hague
Rules, and of the protocols of 23 February 1968 and 21
December 1979, the Hague-Visby Rules. - Antwerpen, 1997.
- 875 s.
04d007087 - UBBJUR L 495 Tra (CD i skranken)

L 495
The Travaux préparatoires of the International
Conventionfor the Unification of Certain Rules of Law
with Respect to Collision between Vessels, 23 September
1910, and of the International Convention for the
Unification of Certain Rules Relating to the Arrest of
Sea-Going Ships, 10 May 1952. - Antwerpen, 1997. - 479
s.
04d007083 - UBBJUR L 495 Tra (CD i skranken)

L 503
Falkanger, Thor
Innføring i sjørett. - 6. utg. - Oslo, 2004. - XIX, 573
s.
ISBN 82-90260-46-6 (ib.)
04d003061 - UBBJUR L 503 Fal

L 509
The Travaux préparatoires of the International
Conventionfor the Unification of Certain Rules of Law
Relating to Bills of Lading of 25 August 1924, the Hague
Rules, and of the protocols of 23 February 1968 and 21
December 1979, the Hague-Visby Rules. - Antwerpen, 1997.
- 875 s.
04d007087 - UBBJUR L 495 Tra (CD i skranken)

L 515
The Travaux préparatoires of the International
Conventionfor the Unification of Certain Rules of Law
with Respect to Collision between Vessels, 23 September
1910, and of the International Convention for the
Unification of Certain Rules Relating to the Arrest of
Sea-Going Ships, 10 May 1952. - Antwerpen, 1997. - 479
s.
04d007083 - UBBJUR L 495 Tra (CD i skranken)

L 517
The Travaux préparatoires of the International
Conventionfor the Unification of Certain Rules of Law
with Respect to Collision between Vessels, 23 September
1910, and of the International Convention for the
Unification of Certain Rules Relating to the Arrest of
Sea-Going Ships, 10 May 1952. - Antwerpen, 1997. - 479
s.
04d007083 - UBBJUR L 495 Tra (CD i skranken)

L 529
Cornish, William
Intellectual property : omnipresent, distracting,
irrelevant?. - Oxford, 2004. - XI, 114 s.
ISBN 0-19-926307-8 (ib.)
04d000033 - UBBJUR L 529 Cor

L 532
Keeling, David T.
Intellectual property rights in EU Law. - Oxford : Oxford
University, 2003. - b. - (Oxford EC law library)
03d044549 - UBBJUR L 532 Kee
1 : Free movement and competition law, 2003. - XLII, 410
s. - (1)
ISBN 0-19-825918-2 (ib.)
04d003056 - UBBJUR L 532 Kee/1

L 532
Keeling, David T.
Intellectual property rights in EU Law. - Oxford, 2003.
- b. - (Oxford EC law library)
03d044549 - UBBJUR L 532 Kee

L 533
Rognstad, Ole-Andreas
Fragmenter til en lærebok i opphavsrett. - Oslo, 2004. -
167, 17 s. - (Stensilserie / Institutt for privatrett,
Universitetet i Oslo ; nr 165)
ISBN 82-7236-165-5 (h.)
75d728192 - UBBJUR L 533 Rog eks. 2
75d728191 - UBBJUR L 17 Uni/165

L 558
EU multi-stakeholder forum on corporate social
responsibility (CSR EMS forum). - Luxembourg, 2003. - 33
s. - (Employment and social affairs, Industrial relations
and industrial change)
ISBN 92-894-5941-7 (h.)
04d005833 - UBBJUR/EDC L 558 EU

L 559
Domeij, Bengt
Patentavtalsrätt. - Stockholm, 2003. - 350 s.
ISBN 91-39-00993-9 (ib.)
04d002806 - UBBJUR L 559 Dom

L 562
Granmar, Claes
Varumärkesskydd : en handbok om varumärken och
domännamn. - Stockholm, 2003. - 393 s.
ISBN 91-7223-184-x (h.)
04d003378 - UBBJUR L 562 Gra

L 563.5
Eastaway, Nigel A.
Intellectual property law and taxation. - 6th ed. -
London, 2004. - LX, 779 s.
ISBN 0-421-84600-3 (ib.)
03d043143 - UBBJUR L 773 Eas

L 564
Konkurrenceretlige emner. - København, 2004. - 761 s.
ISBN 87-574-0581-6 (h.)
04d005746 - UBBJUR L 564 Kon

L 564
Competition law. - Aldershot, c2003. - XXI, 627 s. - (The
International library of essays in law and legal theory.
Second series)
ISBN 0-7546-2117-0 (ib.)
03d025355 - UBBJUR L 564 Com

L 564
Competition laws of Europe. - 2nd ed. - London, c2003. -
XLII, 542 s.
ISBN 0-406-97093-9 (ib.)
04d000053 - UBBJUR L 564 Com

L 564
Malaurie-Vignal, Marie
Droit de la concurrence. - 2e éd. - Paris, 2003. - IX,
271 s. - (U. Droit)(Collection U. Droit privé)
ISBN 2-247-05365-3 (h.)
04d000063 - UBBJUR L 564 Mal

L 564
Vedder, Hans
Competition law and environmental protection in Europe
: towards sustainability?. - Groeningen, c2003. - XVI, 478
s.
ISBN 90-76871-17-5 (ib.)
03d044601 - UBBJUR L 837 Ved

L 564
Whish, Richard
Competition law. - 5th ed. - London, c2003. - XCVIII,
989 s.
ISBN 0-406-95950-1 (h.)
04d000054 - UBBJUR Whi (PENSUM)
04d000180 - UBBJUR Whi eks. 2 (PENSUM)

L 564
Economic regulation and competition : regulation of
services in the EU, Germany, and Japan. - The Hague,
c2002. - XI, 331 s. - (European business law & practice
series ; v. 18)
ISBN 90-411-1968-x (ib.)
03d044585 - UBBJUR L 564 Eco

L 565
Antitrust developments in Europe 2002. - [2nd ed.]. - Hague
, 2003. - XVI, 218 s.
ISBN 90-411-2201-x (ib.)
04d000016 - UBBJUR L 565 Ant

L 565
Lu, Angela Cheng-Jui
International airline alliances : EC competition law/US
antitrust law and international airtransport. - The Hague,
c2003. - XXXI, 414 s.
ISBN 90-411-1909-4 (ib.)
04d000050 - UBBJUR L 293 Lu

L 565
Antitrust developments in Europe 2001. - The Hague, c2002. -
XVI, 184 S.
ISBN 90-411-1901-9 (ib.)
03d034793 - UBBJUR L 565 Ant

L 565
Mail-Fouilleul, Stéphane
Les sanctions de la violation du droit communautaire de
la concurrence. - Paris, c2002. - XII, 665 s.-
(Bibliothèque de droit international et communautaire ; t.
118)
ISBN 2-275-02178-7 (ib.)
03d037967 - UBBJUR L 565 Mai

L 600
Sjösten, Mats
Vårdnad, boende och umgänge. - 2. uppl. - Stockholm,
2003. - 368 s.
ISBN 91-39-00879-7 (h.)
03d043559 - UBBJUR L 600 Sjø

L 631
Boström, Viola
Tolkning av testamente. - Umeå, 2003. - 349 s. -
(Juridiska institutionens skriftserie ; no 7)
ISBN 91-7305-535-2 (h.)
03d042919 - UBBJUR L 631 Bos

L 649
Loughlin, Martin
The idea of public law. - Oxford, 2003. - VIII, 188 s.
ISBN 0-19-926723-5 (ib.)
04d002108 - UBBJUR L 649 Lou

L 663
Søndergaard, Jens Teilberg
Ret, demokrati og globalisering : om kosmopolitanisme
og empirisme. - København, 2003. - IX, 328 s.
ISBN 87-574-0523-9 (h.)
03d044587 - UBBJUR L 663 Søn

L 663
Holm, Edvard
Holbergs statsretlige og politiske Synsmaade :
Festskrift i Anledning af Universitetets
Firehundredeaarsfest juni 1879. - København, 1975. - 66 s.
ISBN 87-7500-856-4
75d728183 - UBBJUR L 663 Hol
75d728184 - UBBJUR L 663 Hol eks. 2 (MAG)

L 664
Holm, Edvard
Holbergs statsretlige og politiske Synsmaade :
Festskrift i Anledning af Universitetets
Firehundredeaarsfest juni 1879. - København, 1975. - 66 s.
ISBN 87-7500-856-4
75d728183 - UBBJUR L 663 Hol
75d728184 - UBBJUR L 663 Hol eks. 2 (MAG)

L 669
Norman, Peter
The accidental constitution : the story of the European
Convention. - Brussels, c2003. - XII, 406 s.
ISBN 90-77110-05-4 (h.)
04d002456 - UBBJUR/EDC L 669 Nor

L 669
Tufte, Torbjørn
Konventet : frå Laeken-erk[l]æringa til grunnlov for
Den europeiske union?. - Oslo, [2003]. - 25 s. - (Notat /
Landbrukets utredningskontor ; 7-2003)
04d002505 - UBBJUR/EDC L 669 Tuf

L 680
Foucault, Michel
Forelesninger om regjering og styringskunst. - Oslo,
c2002. - 120 s. - (Cappelens upopulære skrifter, Ny rekke
; 42)
ISBN 82-02-21818-7 (h.)
03d042566 - UBBJUR L 680 Fou

L 685
Graff, Irene
Invisible women, invisible rights : women's right to
election participation with a case studyof the 2001 local
elections in Pakistan. - Oslo, 2003. - 121 s. - (Studies
in women's law ; no 50) (Institutt for offentlig retts
skriftserie ; nr 6/2003)
ISBN 82-8063-023-6 (h.)
75d728196 - UBBJUR L 17 Uni/2003:6

L 691
Johansson, Karl Magnus
Politiska partier i den europeiska författningen. -
Stockholm, 2004. - 147 s. - (SNS författningsprojekt)
ISBN 91-7150-929-1 (h.)
04d002121 - UBBJUR/EDC L 691 Joh

L 701
Danmark
[Indfødsretsloven (1950)]
Indfødsretsloven : med kommentarer. - København, 2004. -
232 s.
ISBN 87-574-0418-6 (ib.)
04d005954 - UBBJUR L 701 Kle

L 701
Lorentzen, Håkon
Fellesskapets fundament : sivilsamfunnet og
individualismen. - Oslo, 2004. - 220 s. - ([En Pax-bok])
ISBN 82-530-2663-3 (ib.)
04d006102 - UBBJUR L 701 Lor

L 709
Mennesker kjemper for livet : menneskeverd og
menneskerettigheter i en globalisert verden. - [Oslo],
c2004. - 128 s. - (Kirkeforum)
ISBN 82-543-0955-8 (h.)
04d007192 - UBBJUR L 709 Men

L 709
Fundamental rights series 2002 / European Commission. DG
Justice and Home Affairs. - Luxembourg : Office for
Official Publications of the European Communities, 2003. -
2 b.
04d007309 - UBBJUR/EDC L 709 Fun
volume 2 : The balance between freedom and security in the
response by the European Union and its member states to
terrorist threats : Thematic comment 1. - Luxembourg,
2003. - 52 s. - (volume 2)
ISBN 92-894-6059-8 (h.)
04d007315 - UBBJUR/EDC L 709 Fun/2

L 709
Fisher, David I.
Mänskliga rättigheter : en introduktion. - 2. uppl. -
Stockholm, 2003. - 116 s.
ISBN 91-39-20333-6 (h.)
04d003634 - UBBJUR L 709 Fis

L 709
Fundamental rights series 2002. - Luxembourg, 2003. - 2 b.
04d007309 - UBBJUR/EDC L 709 Fun

L 709
Fundamental rights series 2002 / European Commission. DG
Justice and Home Affairs. - Luxembourg : Office for
Official Publications of the European Communities, 2003. -
2 b.
04d007309 - UBBJUR/EDC L 709 Fun
volume 1 : Report on the situation of fundamental rights
in the European Union and its memberstates in 2002. -
Luxembourg, 2003. - 274 s. - (volume 1)
ISBN 92-894-6057-1 (h.)
04d007313 - UBBJUR/EDC L 709 Fun/1

L 709
Nordisk tidsskrift for menneskerettigheter. - Oslo
ISSN 1503-6480
04d005179 - UBBJUR L 17 Nor 22(2004)- . (Z - går
via Tidsskrift)

L 709
Research notes (Universitetet i Oslo. Norsk senter for
menneskerettigheter)
Research notes. - Oslo
04d005759 - UBBJUR L 17 Res 2003- . (Z - går via
Tidsskrift)

L 711
Persson, Gunnar
Tryckfrihet på villovägar : om Aftonbladsmålet och dess
följder. - Stockholm, 2003. - 94 s.
ISBN 91-7055-301-7 (h.)
04d001152 - UBBJUR L 711 Per

L 714
Jones, Peris S.
"A test of governance" : rights-based struggles and the
politics of HIV/AIDS policy in South Africa. - Oslo, c2004
. - 31 s. - (Research notes / Norwegian Centre for Human
Rights ; 01/2004)
ISBN 82-90851-63-4 (h.)
75d728179 - UBBJUR L 17 Res/2004:1

L 729
Warnling-Nerep, Wiweka
En introduktion till förvaltningsrätten. - 6. uppl. -
Stockholm, c2003. - 115 s.
ISBN 91-39-20332-8 (h.)
03d042837 - UBBJUR L 729 War

L 734
The Law of state aid in the European Union. - Oxford, 2004.
- XLIX, 389 s.
ISBN 0-19-926532-1 (ib.)
03d044541 - UBBJUR L 734 Law

L 734
Guide to the Community rules on public procurement of
services other than in the water, energy, transport and
telecommunications sectors : directive 92/50/EEC. -
Luxembourg, 1997. - V, 101 s. - (Public procurements ; 1)
ISBN 92-828-0038-5
04d007040 - UBBJUR/EDC L 734 Gui eks. 2
04d007042 - UBBJUR/EDC L 734 Gui eks. 3
04d007316 - UBBJUR/EDC L 734 Gui eks. 4

L 743
Øverbye, Einar
Preretirement in the Nordic countries in a [sic]
European context. - Oslo, [1997]. - 26 s. - (NOVA-
skriftserie ; 3/97)
04d007692 - UBBJUR/EDC L 473 Øve

L 762
Norge
Materialsamling i børs- og verdipapirrett : lover,
forskrifter, annet regelverk, Børsklagenemndens
ogFondsmeglerforbundets etiske råds avgjørelser i
sammendrag, Securities Trading Act, Norwegian Public
Limited Companies Act, Stock Exchange Regulations. - [7.
utg.]. - [Oslo], 2003. - VI, 547 s.
ISBN 82-994561-7-7 (ib.)
04d006352 - UBBJUR L 14.1 Mat

L 766
Boos, Monica
International transfer pricing : the valuation of
intangible assets. - The Hague, c2003. - XXII, 253 s.
ISBN 90-411-9925-x (ib.)
04d001542 - UBBJUR L 766 Boo

L 766
Byrne, James E.
ICC guide to the eUCP : understanding the electronic
supplement to the UCP 500. - Paris, 2002. - 234 s. - (ICC
Publication ; no. 639)
ISBN 92-842-1308-8
03d043420 - UBBJUR L 766 Byr

L 767
Pinto, Carlo
Tax competition and EU law. - Hague, 2003. - XV, 437 s.
- (Eucotax series on European taxation ; vol. 7)
ISBN 90-411-9913-6 (ib.)
04d000052 - UBBJUR L 767 Pin

L 767
Thuronyi, Victor
Comparative tax law. - The Hague, c2003. - XIX, 373 s.
ISBN 90-411-9923-3 (ib.)
04d001186 - UBBJUR L 767 Thu

767.4
International and comparative taxation : essays in honour
of Klaus Vogel. - The Hague, 2002. - XVII, 264 s. -
(Series on international taxation ; vol. 26)
ISBN 90-411-9841-5 (ib.)
04d001189 - UBBJUR L 19 Vog

L 767.4
International Fiscal Association. Congress (56 : 2002 :
Oslo)
Form and substance in tax law. - The Hague, 2002. - 669
s. - (Cahiers de droit fiscal international ; vol. 87a)
ISBN 90-411-1828-4 (h.)
03d041461 - UBBJUR L 767.4 Int

L 771
Inkomstskatt : en läro- och handbok i skatterätt. - 9.
uppl. - Lund, c2003. - XXIII, 680 s.
ISBN 91-44-03129-7 (ib.)
04d001514 - UBBJUR L 771 Ink

L 772
Bøsterud, Christin
Merverdiavgift i EU : en innføring. - Oslo, 2003. - 127
s. - (Avgiftsserien)
ISBN 82-7082-192-6 (h.)
04d007189 - UBBJUR L 772 Bøs

L 773
Eastaway, Nigel A.
Intellectual property law and taxation. - 6th ed. -
London, 2004. - LX, 779 s.
ISBN 0-421-84600-3 (ib.)
03d043143 - UBBJUR L 773 Eas

L 773
Kildal, Tor S.
Oppgaver i bedriftsskatterett : med løsninger. - 2.
utg. - Oslo, 2004. - 202 s.
ISBN 82-05-28748-1 (h.)
04d006348 - UBBJUR L 773 Kil

L 773
Adequate and sustainable pensions : joint report by the
Commission and the Council. - Luxembourg, 2003. - 162 s.
- (Employment & social affairs, Social security & social
integration)
ISBN 92-894-5905-0 (h.)
04d007295 - UBBJUR/EDC L 473 Ade

L 773.7
Eklund, Trond
Regnskapsanalyse med årsoppgjør : aktiv bruk av
regnskapet. - 7. utg. - Oslo, 2003. - 431 s.
ISBN 82-05-31509-4 (h.)
04d006347 - UBBJUR L 773.7 Ekl

L 773.7
Internasjonale regnskapsstandarder : en presentasjon av
IAS/IFRS. - Oslo, 2003. - 140 s.
ISBN 82-7082-169-1 (h.)
04d007188 - UBBJUR L 773.7 Int

L 774
Ongre, Kjerstin
Toll : handelsregler for næringsdrivende. - Oslo, 2003.
- 83 s. - (Avgiftsserien)
ISBN 82-7082-191-8 (h.)
04d007190 - UBBJUR L 774 Ong

L 776
Social security in transition. - The Hague, c2002. - XV,
254 s. - (Studies in employment and social policy ; 21)
ISBN 90-411-1969-8 (ib.)
04d001250 - UBBJUR L 776 Soc

L 776
Miller, David 1946-
Principles of social justice. - Cambridge, Mass., 1999.
- XI, 337 s.
ISBN 0-674-70628-5 (ib.),0-674-00714-x (h.)
03d044562 - UBBJUR L 776 Mil (Opptrykk 2001)

L 778
Kjønstad, Asbjørn
Velferdsrett I : grunnleggende rettigheter,
rettssikkerhet, tvang. - 2. utg. - Oslo, 2001. - 494 s.
ISBN 82-417-1147-6 (h.)
04d005752 - UBBJUR Kjø eks. 3 (3. oppl. 2002) (PENSUM)

L 779
Maudinet, Marc
Access to social rights for people with disabilities in
Europe. - Strasbourg, 2003. - 150 s.
ISBN 92-871-5328-0 (h.)
04d002452 - UBBJUR/EDC L 779 Mau

L 785
Biobanksrätt. - Lund, c2003. - 391 s.
ISBN 91-44-04271-x (h.)
03d042417 - UBBJUR L 785 Bio

L 785
Habermas, Jürgen
Den menneskelige naturs fremtid : bidrag til den etiske
debatten om genteknologi. - [Oslo], 2003. - 164 s.
ISBN 82-04-08624-5 (ib.)
04d000138 - UBBJUR L 785 Hab

L 785
Review of GMOs under research and development and in the
pipeline in Europe. - Luxembourg, 2003. - 122 s. -
(Technical report series)
ISBN 92-894-5572-1 (h.)
04d005844 - UBBJUR/EDC L 785 Rev

L 789
Norge
[Helsepersonelloven (1999)]
Lov om helsepersonell m.v. - Oslo, 2001. - 91 s. -
(Rundskriv I. / Sosial og helsedepartementet ; 20/2001)
04d005935 - UBBJUR Boks 2, L 14.1

L 792
Jöns, Karin
Report on the communication from the Commission to the
Council, the European Parliament, the European Economic
and Social committee and the Committee of the Regions :
proposal for a joint report on "Helath care and care for
the elderly : supporting national strategies for ensuring
a high level of social protection". - [Brussels], 2004. -
21 s.
04d007049 - UBBJUR/EDC

L 792
Health statistics : atlas on mortality in the European
Union : data 1994-96. - 2002 ed. - Luxembourg, 2002. -
119 s. - (Theme 3, Population and social conditions)
(Panorama of the European Union)
ISBN 92-894-3727-8 (h.)
04d007301 - UBBJUR/EDC L 12.7 Hea

L 792
Norge
[Pasientrettighetsloven (1999)]
Lov om pasientrettigheter. - Oslo, 2000. - 60 s. -
(Rundskriv I. / Sosial og helsedepartementet ; 60/2000)
04d005936 - UBBJUR Boks 2, L 14.1

L 794
Huus-Hansen, Hakon
Sikkerhetsloven 20. mars 1998 nr 10. - Oslo, c2003. -
28 s. - (Norsk lovkommentar)
ISBN 82-05-32210-4 (h.)
04d005371 - UBBJUR L 794 Huu

L 803
Langfeldt, Sverre Faafeng
Oppgavesamling i rettslære med løsningsveiledninger :
forretningsjus, markedsrett : des. 1988-des. 2003. - 8.
utg. - Oslo, 2004. - 246 s.
ISBN 82-592-0040-6 (h.)
04d007441 - UBBJUR L 11 Lan

L 808.5
Danmark
[Elforsyningsloven (2003)]
Elforsyningsloven : med kommentarer. - 2. udg. -
København, 2004. - XIV, 642 s.
ISBN 87-574-0988-9 (ib.)
04d005716 - UBBJUR L 808.5 Gra

L 808.5
Second benchmarking report on the implementation of the
internal electricity and gas market : (updated report
incorporating candidate countries. - Luxembourg, 2003. -
84 s.
ISBN 92-894-5584-5 (h.)
04d007303 - UBBJUR/EDC L 808.5 Sec

L 808.5
Krieglstein, Felix
The application of EC competition rules to liberalised
electricity markets. - Baden-Baden, [2001?]. - 90 s. -
(Kölner Miszellen zum Energierecht ; H. 11)
ISBN 3-7890-5503-4 (h.)
03d035530 - UBBJUR L 808.5 Kri

L 810
Lowe, Robert
Consumer law and practice. - 6th. ed. - London, 2004. -
XXXVI, 450 s.
ISBN 0-421-82990-7 (h.)
03d029744 - UBBJUR L 810 Low

L 823
Hansen, Irene Palm
Utvisning 2001 : en undersøkelse av
utlendingsforvaltningens praksis i utvisningssaker. - Oslo
, 2003. - 186, 74 s. - (Stensilserie / Juss-Buss,
Institutt for krimonologi og rettssosiologi ; nr 89)
75d728182 - UBBJUR L 17 Jus/89

L 823
Sverige. Utlänningslagkommittén
Ny utlänningslag: Utlänningslagkommitténs betänkande II.
- Stockholm, 1979. - 240 s. - (Statens offentliga
utredningar ; 1979:64)
ISBN 91-38-05007-2
75d728178 - UBBJUR L 823 Sve (MAG)

L 827
Wijk, Erik
Orätt : rättsrötan efter Göteborgshändelserna. -
Stockholm, 2003. - 223 s.
ISBN 91-7037-003-6 (h.)
03d042303 - UBBJUR L 827 Wij

L 834
The Changing focus in European studies : EU, Europe, world.
- Tartu, c2003. - 140 s.
ISBN 9984-725-91-x (h.)
04d005831 - UBBJUR/EDC L 834 Cha

L 834
European Commission. Directorate-General for Education
and Culture
Focus on the structure of higher education in Europe
2003/04 : national trends in the Bologna process. -
Brussels, 2003. - 90 s.
ISBN 2-87116-361-8 (h.)
03d045039 - UBBJUR/EDC L 834 Eur

L 836
Røinås, Odd Magne
Makta rår : rektorsaken i Søgne. - Valle, 2003. - 144
s.
ISBN 82-92441-05-0 (h.)
04d005368 - UBBJUR L 836 Røi

L 837
LIFE for Natura 2000 : 10 years implementing the regulation.
- Luxembourg, 2003. - 107 s. - (LIFE Focus)
ISBN 92-894-4337-5 (h.)
04d005835 - UBBJUR/EDC L 837 Lif

L 837
Lund, Harald Francke
The Kyoto compliance mechanisms : a comparative
analysis of compliance mechanisms under theKyoto protocol
with corresponding compliance mechanisms in three
intergovernmental organisations (ILO, WTO and EU). - Oslo,
2003. - 131 s. - (Miljørettslige studier ; nr 22)
(Institutt for offentlig retts skriftserie ; nr 5/2003)
ISBN 82-8063-022-8 (h.)
75d728180 - UBBJUR L 17 Uni/2003:5

L 837
Vedder, Hans
Competition law and environmental protection in Europe
: towards sustainability?. - Groeningen, c2003. - XVI, 478
s.
ISBN 90-76871-17-5 (ib.)
03d044601 - UBBJUR L 837 Ved

L 837.5
Statens vegvesen
Høringsforslag : ny forskrift om offentlige
trafikkskilt, vegoppmerking, trafikklyssignaler og
anvisninger (skiltforskriften). - Oslo, 2003. - 1 b.
(flere fol.)
04d007201 - UBBJUR L 16.5 Hør

L 837.21
Hazardous substances in the European marine environment :
trends in metals and persistent organic pollutants. -
Luxembourg, 2003. - 75 s. - (Topic report ; no 2/2003)
ISBN 92-9167-628-4 (h.)
04d007697 - UBBJUR/EDC L 837.21 Haz

L 842
Tyskland
[Strafgesetzbuch]
StGB : Leipziger Kommentar : Grosskommentar. - 11.,
neubearb. Aufl. - Berlin : de Gruyter, 1992- . - b.
46 : §§166-173, 2003. - 423 s. - (Lfg. 46)
ISBN 3-89949-057-6 (h.)
04d001509 - UBBJUR L 842 Str

L 842
Danmark
[Straffeloven (1930)]
Straffeloven & straffuldbyrdelsesloven m.v. : med
henvisninger og sagregister. - 14. rev. udg. - København,
c2001. - 268 s.
ISBN 87-619-0271-3 (h.)
03d025811 - UBBJUR L 14.2 Dan

L 852
Vaale, Lars-Erik
Dommen til døden : dødsstraffen i Norge 1945-50. - Oslo
, 2004. - 243 s. - ([Å overkomme fortiden])
ISBN 82-530-2625-0 (ib.)
04d006445 - UBBJUR L 852 Vål

L 854
Herring, Jonathan
Criminal law : text, cases, and materials. - Oxford,
c2004. - LV, 937 s.
ISBN 0-19-876578-9 (h.)
04d007581 - UBBJUR L 854 Her

L 854
Langsted, Lars Bo
Criminal law Denmark. - 2nd ed. - Copenhagen, 2004. -
237 s.
ISBN 87-574-1057-7 (h.)
04d006019 - UBBJUR L 854 Lan

L 855
Nationale Strafverfolgung völkerrechtlicher Verbrechen /
herausgegeben von Albin Eser, Helmut Kreicker. - Freiburg
im Breisgau : Edition Iuscrim, 2003-. - b.
1 : Deutschland, 2003. - XII, 552 S. - (1)
ISBN 3-86113-888-3 (h.)
04d006514 - UBBJUR L 855 Nat/1

L 860
The Fight against terrorism : Council of Europe standards. -
Strasbourg, 2003. - III, 408 s.
ISBN 92-871-5369-8 (h.)
04d002084 - UBBJUR/EDC L 13.5 Fig

L 868
Pinto, Amanda
Corporate criminal liability. - London, 2003. - XLIII,
391 s.
ISBN 0-421-79280-9 (ib.)
04d003862 - UBBJUR L 868 Pin

L 883
Reid, Sheila
Preventing violence against women : a European
perspective. - Strasbourg, 2003. - 113 s. - (Responses to
violence in everyday life in a democratic society)
ISBN 92-871-5291-8 (h.)
04d002450 - UBBJUR/EDC L 883 Rei

L 888.5
Ett heltäckande straffansvar för människohandel, m.m. -
Stockholm, 2003. - 258 s. - (Ds ; 2003:45)
ISBN 91-38-21929-8 (h.)
03d043557 - UBBJUR L 888.5 Ett

L 902
Synnevåg, Marit
Pornografi. - Trondheim, c2002. - 127 s. - (128 sider
om ...; #3)
ISBN 82-519-1767-0 (h.)
03d044360 - UBBJUR L 902 Syn

L 913
Kriminalitet i Oslo og finansiering av internasjonal terror
: Prosjekt kronerulling. - Oslo, [2003?]. - 37, 7 bl. -
(Strategisk analyse ; 2004:1)
ISBN 82-996840-0-5 (h.)
75d728188 - UBBJUR L 17 Str/2004:1

L 915
Capital punishment : strategies for abolition. - Cambridge,
2004. - XIV, 374 s.
ISBN 0-521-81590-8 (ib.)
03d036107 - UBBJUR L 915 Cap

L 922
Barton, Charles K.B.
Restorative justice : the empowerment model. -
Annandale, NSW, 2003. - XIII, 194 s.
ISBN 1-876067-16-0 (h.)
04d007570 - UBBJUR L 922 Bar

L 923
Dyrnes, Anne-Mette
Inndragning : hva må gjøres?. - Oslo, 2004. - 299 s. -
(Økokrims skriftserie ; nr 15)
ISBN 82-996842-1-8 (ib.)
75d728187 - UBBJUR L 17 Øko/15

L 928
Sarnecki, Jerzy
Introduktion till kriminologi. - Lund, c2003. - 473 s.
ISBN 91-44-01746-4 (h.)
04d000046 - UBBJUR L 928 Sar

L 942
Varang, Kjersti
Liv og lovbrudd. - Oslo, c2004. - 278 s.
ISBN 82-15-00554-3 (h.)
04d006149 - UBBJUR L 942 Var eks. 2

L 953
Trendrapporten 2003 : offentlig kortversjon. - [Oslo], 2003
. - 17 bl.
ISBN 82-996840-1-3 (spiralrygg)
04d007198 - UBBJUR L boks 59

L 971
Beatty, David
The ultimate rule of law. - Oxford, 2004. - XVII, 193
s.
ISBN 0-19-926980-7 (ib.)
03d040590 - UBBJUR L 971 Bea

L 1005
Lew, Julian D. M.
Comparative international commercial arbitration. - The
Hague, c2003. - XXXV, 953 s.
ISBN 90-411-1568-4 (ib.)
04d001240 - UBBJUR L 1026 Lew

L 1021
Mediation in civil matters : Recommendation Rec(2002)10
adopted by the Committee of Ministers of the Council of
Europe on 18 September 2002 and explanatory memorandum. -
Strasbourg, 2003. - 13
ISBN 92-871-5218-7 (h.)
04d002445 - UBBJUR/EDC L 1021 Med

L 1026
Lew, Julian D. M.
Comparative international commercial arbitration. - The
Hague, c2003. - XXXV, 953 s.
ISBN 90-411-1568-4 (ib.)
04d001240 - UBBJUR L 1026 Lew

L 1026
Runesson, Eric M.
Avtals- och tvistlösningsförhandling. - Stockholm, 2003
. - 346 s.
ISBN 91-7223-185-8 (h.)
04d001902 - UBBJUR L 1026 Run

L 1026
Siig, Kristina Maria
Arbitration agreements in a transport law perspective. -
Oslo, 2003. - 429 s.
04d006525 - UBBJUR L 1026 Sii eks. 2

L 1026
Siig, Kristina Maria
Arbitration agreements in a transport law perspective. -
Copenhagen, 2003. - 429 s.
ISBN 87-574-0924-2 (h.)
03d043012 - UBBJUR L 1026 Sii

L 1026
Fox, William F.
International commercial agreements : a primer on
drafting, negotiating and resolving disputes. - 3rd ed. -
London, c1998. - XVI, 614 s.
ISBN 90-411-0638-3 (h.)
04d002097 - UBBJUR L 306 Fox

L 1040
Wiker, Håvard
Konkursloven : kommentarutgave. - Oslo, c2003. - 602 s.
ISBN 82-518-3978-5 (ib.)
03d044538 - UBBJUR L 1040 Wik

L 1057
Jørgensen, Birgitte 1973-
Retsvirkninger af omstødelse. - København, 2003. - 336
s.
ISBN 87-619-0690-5 (h.)
04d001905 - UBBJUR L 1057 Jør

L 1075
Archbold international criminal courts : practice,
procedure and evidence. - London, c2003. - LVII, 1532 s.
ISBN 0-421-77270-0 (ib.)
04d002500 - UBBJUR L 1209 Arc

L 1090
DNA i rettssalen : åpent møte 24. september 2001. - Oslo,
2003. - 22 s. - (Rapport / Bioteknologinemnda)
03d042868 - UBBJUR L boks 59

L 1112
Sund, Annette
Praksisåret - i praksis : en studie av praksisåret i
fengselsbetjentutdanningen 2003. - Oslo, 2004. - 40, [28]
s. - (KRUS dokumentasjon & debatt ; nr 1/2004)
(h.ISBN 82-01910-36-7 (feil ISBN)
75d728197 - UBBJUR L 17 KRU/2004:1

L 1116
Pettersen, Tone 1971-
Løslatelse til hva? : elevers forberedelser til
løslatelsen og tiden etter endtsoning. - [Bergen], [2003].
- 44 s. - (Evalueringen av fengselsundervisningen, Rapport
; 4, 03)
ISBN 82-996793-4-6 (h.)
75d728177 - UBBJUR L 17 Eva/2003:4

L 1133
Encyclopedia of public international law / published under
the auspices of the Max Planck Institute for Comparative
Public Law and International Law under the direction of
Rudolf Bernhardt ; advisory board: Rudolf L. Bindschedler
... [et al.]. - Amsterdam : North-Holland, 1992- . - b.
5 : Lists - Indices, 2003. - 276 s. - (Vol. 5)
ISBN 0-444-86248-x (ib.)
03d042524 - UBBJUR Ref L 1133 Enc/5

L 1140
Kongshavn, Halvor
Nettkilder i folkeretten : systematisk introduksjon med
pekere mot kilder i folkeretten. - Bergen, 2004
04d005337 - UBBJUR

L 1144
Germer, Peter
Indledning til folkeretten. - 3. udg. - København, 2004
. - VII, 93 s.
ISBN 87-574-0509-3 (h.)
04d005751 - UBBJUR L 1144 Ger

L 1144
Spiermann, Ole
Moderne folkeret. - 2. omarb. udg. - København, 2004. -
XVI, 607 s.
ISBN 87-574-0909-9 (h.)
04d005630 - UBBJUR L 1144 Spi

L 1144
Strömberg, Håkan
Folkrätt. - 6. uppl. - Lund, c2003. - 159 s.
ISBN 91-44-00312-9 (h.)
03d042639 - UBBJUR L 1144 Str

L 1145
Buchanan, Allen
Justice, legitimacy, and self-determination : moral
foundations for international law. - Oxford, 2004. - VII,
507 s. - (Oxford political theory)
ISBN 0-19-829535-9 (ib.)
03d037945 - UBBJUR L 1145 Buc

L 1163
Karlsson, Ingmar
Europas styvbarn : minoritetsfolk utan egen stat. -
[Stockholm], 2003. - 299 s.
ISBN 91-46-20034-7 (ib.)
04d003498 - UBBJUR/EDC L 1163 Kar

L 1163
Donders, Yvonne M.
Towards a right to cultural identity?. - Antwerpen,
2002. - XVII, 404 s. - (School of human rights research ;
vol. 15)
ISBN 90-5095-238-0 (h.)
04d000042 - UBBJUR L 1163 Don

L 1164
Andreassen, Bård-Anders
What's the goal? What's the purpose? Observations on
human rights impact assessment. - Oslo, c2004. - 24 s. -
(Research notes / Norwegian Centre for Human Rights ;
02/2004)
ISBN 82-90851-64-2 (h.)
75d728186 - UBBJUR L 17 Res/2004:2

L 1164
Law and poverty : the legal system and poverty reduction. -
London, 2003. - XI, 303 s. - (CROP international studies
in poverty research)
ISBN 1-84277-397-6 (h.),1-84277-396-8 (ib.)
04d001968 - UBBJUR L 1164 Law

L 1164
Sandvik, Kristin B.
Handel med kvinner som menneskerettighetsbrudd : en
rettslig analyse av Kvinnekonvensjonens artikkel 6. - Oslo
, 2003. - 158 s. - (Kvinnerettslige studier ; nr 51)
(Institutt for offentlig retts skriftserie ; nr 7/2003)
ISBN 82-8063-024-4 (h.)
75d728185 - UBBJUR L 17 Uni/2003:7

L 1164
The Collected courses of the Academy of European Law / edited
by Andrew Clapham. - Dordrecht : M. Nijhoff, 1991- . -
b.
13:1 : Human rights : between idealism and realism. -
Oxford, 2003. - XLVI, 330 s. - (Vol. 13/1)
ISBN 0-19-926861-4 (ib.),0-19-926862-2 (h.)
03d043761 - UBBJUR L 1164 Tom

L 1164
Core obligations : building a framework for economic,
social and cultural rights. - Antwerpen, 2002. - XVI,
351 s.
ISBN 90-5095-205-4 (h.)
04d000041 - UBBJUR L 1164 Cor

L 1164
Jägers, Nicola M.C.P.
Corporate human rights obligations : in search of
accountability. - Antwerpen, c2002. - XIV, 309 s. -
(School of human rights research series ; Vol. 17)
ISBN 90-5095-240-2 (h.)
04d000036 - UBBJUR L 1164 Jæg

L 1164
Nordisk tidsskrift for menneskerettigheter. - Oslo
ISSN 1503-6480
04d005179 - UBBJUR L 17 Nor 22(2004)- . (Z - går
via Tidsskrift)

L 1164
Research notes (Universitetet i Oslo. Norsk senter for
menneskerettigheter)
Research notes. - Oslo
04d005759 - UBBJUR L 17 Res 2003- . (Z - går via
Tidsskrift)

L 1173
Fleischer, Carl August
Svalbardtraktaten : en utredning hvor også nye
styreformer på Svalbard vurderes. - [Oslo], 1997. - 46 s.,
s. 7-25
03d043489 - UBBJUR L 1173 Fle

L 1174
European Union foreign and security policy : towards a
neighbourhood strategy. - London, 2004. - XIII, 226 s.
ISBN 0-415-32297-9 (ib.),0-415-32298-7 (h.)
04d005120 - UBBJUR/EDC L 1174 Eur

L 1186
Jägers, Nicola M.C.P.
Corporate human rights obligations : in search of
accountability. - Antwerpen, c2002. - XIV, 309 s. -
(School of human rights research series ; Vol. 17)
ISBN 90-5095-240-2 (h.)
04d000036 - UBBJUR L 1164 Jæg

L 1186.3
The Changing focus in European studies : EU, Europe, world.
- Tartu, c2003. - 140 s.
ISBN 9984-725-91-x (h.)
04d005831 - UBBJUR/EDC L 834 Cha

L 1186.11
Europeiska konventet om EU:s framtid : resultat och
utgångspunkter inför nästa regeringskonferens. -
Stockholm, 2003. - 120 s. - (Ds ; 2003:36)
ISBN 91-38-21893-3 (h.)
03d043556 - UBBJUR L 1186.11 Eur

L 1186.42
Ludlow, Peter
The making of the new Europe : the European Councils in
Brussels and Coopenhagen 2002. - Brussels, c2004. - XX,
390 s. - (European Council commentary ; Vol. 2:1)
ISBN 90-77110-04-6 (h.)
04d002454 - UBBJUR/EDC L 1186.42 Lud

L 1186.51
Sætre, Toralf
Norge - fellesmarkedet og Romatraktaten. - Oslo, 1962. -
148 s. - (Opplysningsinstituttet's skrifter ; 9)
04d007742 - UBBJUR/EDC mag L 1186.51 Sæt

L 1193
De Wet, Erika
The chapter VII powers of the United Nations Security
Council. - Oxford, 2004. - XVIII, 407 s. - (Studies in
international law ; vol. 3)
ISBN 1-84113-422-8 (ib.)
04d001661 - UBBJUR L 1193 De

L 1193
De Wet, Erika
Review of the Security Council by member states. -
Antwerpen, 2003. - XVI, 159 s.
ISBN 90-5095-307-7 (h.)
04d001558 - UBBJUR L 1193 Rev

L 1194
Herbst, Jochen
Rechtskontrolle des UN-Sicherheitsrates. - Frankfurt am
Main, 1999. - 449 p. - (Kölner Schriften zu Recht und
Staat ; Bd. 8)
ISBN 3-631-32634-3 (ib.)
04d002817 - UBBJUR L 1194 Her

L 1207
Noreng, Øystein
Olje på bålet : USA og Irakkrigen. - Oslo, 2003. - 291
s.
ISBN 82-7935-139-6 (h.)
03d044370 - UBBJUR L 1207 Nor

L 1209
Archbold international criminal courts : practice,
procedure and evidence. - London, c2003. - LVII, 1532 s.
ISBN 0-421-77270-0 (ib.)
04d002500 - UBBJUR L 1209 Arc

L 1213
Humanitarian intervention and international relations. -
Oxford, 2004 [i.e. 2003]. - VIII, 229 s.
ISBN 0-19-926721-9 (ib.)
04d002106 - UBBJUR L 1213 Hum

L 1223
Nationale Strafverfolgung völkerrechtlicher Verbrechen /
herausgegeben von Albin Eser, Helmut Kreicker. - Freiburg
im Breisgau : Edition Iuscrim, 2003-. - b.
1 : Deutschland, 2003. - XII, 552 S. - (1)
ISBN 3-86113-888-3 (h.)
04d006514 - UBBJUR L 855 Nat/1

L 1403
Attwell, Graham
The Challenge of e-learning in small enterprises :
issues for policy and practice in Europe. - Luxembourg,
2003. - 54 s. - (Cedefop Panorama series ; 82)
ISBN 92-896-0253-8 (h.)
04d005837 - UBBJUR/EDC L 1403 Att