Universitetsbiblioteket i Bergen : Fagsider

 

Ny nettside:

uib.no/ub

Rettsvitenskap

Nye bøker ved Det juridiske fakultetsbibliotek (inkl EDC) - mars 2001

Ordnet etter L-katalogen

L 6
Joly, Eva
Korrupsjonsjeger : fra Grünerløkka til Palais de
Justice. - Oslo, c2001. - 214 s., pl.
ISBN 82-03-22618-3 (ib.)
02d005287 - UBBJUR L 6 Jol

L 12.3
Edwards, Martin
Tolley's equal opportunities handbook. - London, c2000.
- XVIII, 582 s.
ISBN 0-7545-0238-4 (h.)
01d053127 - UBBJUR L 12.3 Edw

L 12.3
Kredittleksikon. - 4. utg. - Drammen, 2000. - 130 s.
02d014982 - UBBJUR Ref L 12.3 Kre

L 13.1
Treaties and agreement texts : material allowed for use
under EC and EEA public procurement law exam. - Bergen,
2002. - 240 s.
02d015076 - UBBJUR L 13.1 Tre

L 14.1
Norge
[Vegtrafikkloven (1965)]
Vegtrafikklovgivningen 2001 : vegtrafikkloven med
trafikkregler og forskrifter : ajourført pr 15. februar
2001. - 41. utg. - Oslo, 2001. - 307 s.
ISBN 82-02-21246-4 (h.)
02d015000 - UBBJUR L 837.5 Veg

L 14.1
Haugen, Finn 1946-
Strafferett : håndbok. - 2. utg. - [Oslo], 2000. - 768
s.
ISBN 82-7833-026-3 (ib.)
02d002392 - UBBJUR L 14.1 Hau

L 14.1
Riksarkivet (Norge)
Bestemmelser om bruk av mikrofilm i kommunal
forvaltning : forskrift om utfyllende tekniske og
arkivfaglige bestemmelser om behandling av offentlige
arkiver. - Bokmål[utg.]. - [Oslo], [1999?]. - 4, 4 s.
02d015266 - UBBJUR L 14.1 Rik

L 14.2
Danmark
[Retsplejeloven (1916)]
Retsplejelov, straffelov, EF-domskonvention. - 11. udg.
- København, 2001. - 236 s.
ISBN 87-574-6187-2 (h.)
02d012069 - UBBJUR L 14.2 Dan

L 16.5
Lov om samvirkeforetak : utredning fra et utvalg oppnevnt
ved kongelig resolusjon 12. februar 1999 : avgitt til
Justis- og politidepartementet 5. mars 2002. - Oslo,
2002. - 447 s. - (Norges offentlige utredninger ; 2002:6)
ISBN 82-583-0640-5 (h.)
75d727632 - UBBJUR L 16.5 NOU
75d727633 - UBBJUR L 16.5 NOU eks. 2

L 16.5
Straffelovkommisjonen
Ny straffelov : Straffelovkommisjonens delutredning VII
: oppnevnt ved kongelig resolusjon 26. september 1980 :
utredningen ble avgitttil Justis- og politidepartementet
4. mars 2002. - Oslo, 2002. - 533 s. - (Norges offentlige
utredninger ; 2002:4)
ISBN 82-583-0636-7 (h.)
75d727628 - UBBJUR L 16.5 NOU
75d727629 - UBBJUR L 16.5 NOU eks. 2

L 16.5
Det Tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene
Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 2002 : rapport nr
1, 2002 fra Det tekniske beregningsutvalget for
inntektsoppgjørene : avgitt til Arbeids- og
administrasjonsdepartementet 25. januar 2002. - Oslo, 2002
. - 113 s. - (Norges offentlige utredninger ; NOU 2002: 5)
ISBN 82-583-0638-3 (h.)
75d727631 - UBBJUR L 16.5 NOU eks. 2
75d727630 - UBBJUR L 16.5 NOU

L 16.5
Tvistemålsutvalget
Rett på sak : lov om tvisteløsning (tvisteloven) :
utredning fra Tvistemålsutvalget oppnevnt ved kgl. res. 9.
april 1999 : avgitt til Justis- og politidepartementet 20.
desember 2001. - Oslo, 2001. - 2 b. (1249 s.). - (Norges
offentlige utredninger ; 2001: 32)
(h.)
75d727622 - UBBJUR L 16.5 NOU
75d727625 - UBBJUR L 16.5 NOU eks. 2

L 16.5
Stortinget
Møter for lukkede dører, Stortinget 1939-1945 :
dokumenter og referater, 9. overordentlige storting 1939-
40, 89. ordentlige storting 1940, fortsatte 89. ordentlige
storting 1945. - [Oslo], 1995. - 28, 493 s.
ISBN 82-91283-09-5 (ib.)
95d042506 - UBBJUR L 687 Sto eks. 2
99d029834 - UBBJUR L 16.5 Sto eks. 3 (Oppstilt med
Stort.forh. 6.etg.)

L 19
Minneseminar for Knut Robberstad : 100-års minneseminar
Juristmållaget 8. juni 2000. - Oslo, 2001. - 54 s.
02d015326 - UBBJUR L 19 Rob

L 25
Conklin, William E.
The invisible origins of legal positivism : a re-
reading of a tradition. - Dordrecht, c2001. - XI, 350s. -
(Law and philosophy library ; Vol. 52)
ISBN 0-7923-7101-1 (ib.)
01d064822 - UBBJUR L 25 Con

L 30.5
Bahus, Marianne Klungland
Advokatstanden i Norge : en rettsosiologisk studie av
advokatene i Norge, med vektpå faglig og sosial bakgrunn,
yrkesvalg, arbeidserfaring, inntekt og
likestillingsproblematikk. - Oslo, 2001. - 314, 8 s. -
(Skriftserie / Institutt for kriminologi og
rettssosiologi, Avdeling for rettssosiologi, Universitetet
i Oslo ; nr 71)
ISBN 82-90783-25-6 (h.)
75d727642 - UBBJUR L 17 Uni/71

L 30.5
Horjen, Fredrik
PBL-97 i et huseierperspektiv : hvordan bedre dialogen
mellom berørte parter og lovgiver i plan- og
bygningslovprosessen?. - Trondheim, 2001. - 291 s. -
(Doktor ingeniøravhandling ; 2001:77) (IBT ; 2001:1)
ISBN 82-471-5342-4 (h.)
02d014959 - UBBJUR L 757 Hor

L 30.5
Tamanaha, Brian Z.
A general jurisprudence of law and society. - Oxford,
2001. - XX, 263 s. - (Oxford socio-legal studies)
ISBN 0-19-924467-7 (h.)
01d048597 - UBBJUR L 30.5 Tam

L 32
Burnham, William
Introduction to the law and legal system of the United
States. - 2nd ed. - St. Paul, Minn., 1999. - 1 b. (flere
pag.)
ISBN 0-314-23587-6 (h.)
02d008351 - UBBJUR Bur (PENSUM)

L 34.5
Visible women : essays on feminist legal theory and
political philosophy. - Oxford, 2002. - 203 s.
ISBN 1-84113-195-4 (ib.)
02d018942 - UBBJUR L 34.5 Vis

L 44
Watson, Alan
The evolution of Western private law. - Expanded ed. -
Baltimore, 2001. - XV, 320 s.
ISBN 0-8018-6484-4 (ib.)
02d000307 - UBBJUR L 44 Wat

L 44.1
Kulturminneutvalget
Fortid former framtid : utfordringer i en ny
kulturminnepolitikk : utredning fra Kulturminneutvalget
oppnevnt ved kongelig resolusjon 9. april1999 : avgitt til
Miljøverndepartementet 21. desember 2001. - Oslo, 2002. -
207 s. - (Norges offentlige utredninger ; 2002: 1)
ISBN 82-583-0630-8 (h.)
75d727611 - UBBJUR L 16.5 NOU
75d727612 - UBBJUR L 16.5 NOU eks. 2

L 107
The history of law in a multi-cultural society : Israel
1917-1967. - Aldershot, c2002. - IX, 452 s.
ISBN 0-7546-2145-6 (ib.)
01d062810 - UBBJUR L 107 His

L 124
Wilhelmsson, Thomas
Senmodern ansvarsrätt : privaträtt som redskap för
mikropolitik. - Helsingfors, 2001. - 422 s.
ISBN 952-14-0491-4 (ib.)
02d006309 - UBBJUR L 124 Wil

L 128
Gjelsvik, Nikolaus
Lærebok i millomfolkeleg privatrett. - Kristiania, 1918
. - 224 s.
75d727621 - UBBJUR L 128 Gje

L 129
Barnett, Peter R.
Res judicata, estoppel, and foreign judgments : the
preclusive effects of foreign judgments in private
international law. - Oxford, 2001. - LVI, 346 s. - (Oxford
monographs in private international law)
ISBN 0-19-924339-5 (ib.)
02d010860 - UBBJUR L 128 Bar

L 159
Groseth, Christian Clifford
Rettsvinning i god tro overfor innsigelse om umyndighet.
- Oslo, 2002. - 59 s. - (Stensilserie / Institutt for
privatrett, Universitetet i Oslo ; nr 157)
ISBN 82-7236-148-5 (h.)
75d727618 - UBBJUR L 17 Uni/157
75d727619 - UBBJUR L 159 Gro eks. 2

L 176
Ellger, Reinhard
Bereicherung durch Eingriff : das Konzept des
Zuweisungsgehalts im Spannungsfeld von
Ausschliesslichkeitsrecht und Wettbewerbsfreiheit. -
Tübingen, 2002. - XXXIX, 934 s. - (Jus Privatum ; Bd. 63)
ISBN 3-16-147575-5 (ib.)
01d055784 - UBBJUR L 176 Ell

L 178
Dansk erhvervsret : en lærebog. - 5. udg. - København, 2002
. - XXVII, 482 s.
ISBN 87-574-0709-6 (h.)
02d012066 - UBBJUR L 179 Dan

L 181
Contract law. - Oxford, 2002. - XCIV, 993 s. - (Casebooks
on the common law of Europe)
ISBN 1-84113-237-3 (h.)
02d018945 - UBBJUR L 181 Con

L 181
Chitty, Joseph
Chitty on contracts. - 28th ed. - London : Sweet & Maxwell,
1999. - 2 b. - (The Common law library)
2 : Specific contracts, 1999. - CCLXXVI, 1361, 133 s. -
(Vol. 2)
ISBN 0-421-69240-5 (ib.)
02d009745 - UBBJUR L 181 Chi/2

L 182
Haaskjold, Erlend
Kontraktsforpliktelser. - Oslo, c2002. - 352 s.
ISBN 82-02-19689-2 (h.)
01d043391 - UBBJUR L 182 Hås

L 277.3
Viborg Andersen, Kim
Digitale diamanter : e-handel og nye
forretningsmodeller. - København, 2000. - 94 s. -
(Aktuelle ledelses- og styringsteknologier ; 4)
ISBN 87-619-0203-9 (h.)
02d011988 - UBBJUR L 277.3 Vib

L 277.6
Naver, Bente
Købsaftale : ejerboliger, fritidshuse og grunde. -
København, c2002. - 232 s.
ISBN 87-619-0314-0 (h.)
02d017434 - UBBJUR L 277.6 Nav

L 278.5
Boligmarkedene og boligpolitikken : utredning fra
boligutvalget oppnevnt ved kgl. res. 22. desember 1999 :
avgitt til Kommunal- og regionaldepartementet 15.
februar 2002. - Oslo, 2002. - 283 s. - (Norges
offentlige utredninger ; 2002:2)
ISBN 82-583-0632-4 (h.)
75d727613 - UBBJUR L 16.5 NOU
75d727614 - UBBJUR L 16.5 NOU eks. 2

L 291
Hørlyck, Erik
Entreprenørvederlaget : korrektion af entreprenørens
vederlag som følge af ændrede forhold. - København, 2002. -
VII, 127 s.
ISBN 87-574-0783-5 (h.)
02d017420 - UBBJUR L 291 Hør

L 291
International Federation of Consulting Engineers
Condititons of contract for EPC turkney projects :
general conditions, guidance for the preparation of
particular conditions, forms of letter of tender, contract
agreement and dispute adjuction agreement. - Lausanne,
1999. - 1 b. (flere pag.)
ISBN 2-88432-021-0 (h.)
01d064416 - UBBJUR L 291 Int

L 300
Møgelvang-Hansen, Peter
Pyramidespil og Multi-level Marketing. - København,
c2000. - 121 s. - (TemaNord ; 2000:509)
ISBN 92-893-0423-5 (h.)
02d004927 - UBBJUR L 810 Møg

L 307
Frost, Kim
Informationsydelsen. - København, c2002. - 336 s.
ISBN 87-619-0320-5 (h.)
02d018107 - UBBJUR L 307 Fro

L 309
Delmon, Jeffrey
Water projects : a commercial and contractual guide. -
The Hague, c2001. - XXVI, 436 s. - (International and
national water law and policy series)
ISBN 90-411-1685-0 (ib.)
02d011196 - UBBJUR L 309 Del

L 416
Werlauff, Erik
Werlauff's kommenterede aktieselskabslov. - 2. udg. -
København, 2002. - LXXXVIII, 711 s.
ISBN 87-574-0589-1 (ib.)
02d012067 - UBBJUR L 416 Wer

L 424
Company law in East Asia : edited by Roman Tomasic. -
Aldershot, 1999. - VIII, 708 s.
ISBN 1-85521-965-4
02d012202 - UBBJUR L 424 Com

L 425
Munck, Noe
Selskabsformerne : lærebog i selskabsret. - 4. udg. -
København, 2002. - XXIII, 388 s.
ISBN 87-574-0637-5 (h.)
02d017433 - UBBJUR L 425 Mun

L 437
Pedersen, Jussi Erik
Kan realverdier være vederlag for aksjer utstedt på
grunnlag av tegningsretter etter allmennaksjeloven
kapittel 11?. - Tromsø, 2001. - 41 bl. - (Stor
særavhandling / Universitetet i Tromsø, Det juridiske
fakultet ; nr 111)
75d727637 - UBBJUR L 17 Uni/111

L 444
Lundgren, Christian
Køb og salg af virksomheder. - 2. udg. - København,
c2002. - XXII, 532 s.
ISBN 87-89319-70-2 (ib.)
02d018110 - UBBJUR L 444 Lun

L 488
Benitah, Marc
The law of subsidies under the GATT/WTO system. -
London, 2001. - XII, 424 s.
ISBN 90-411-9827-x (ib.)
02d002920 - UBBJUR L 488 Ben

L 503
Hill, Christopher Julius Starforth
Maritime law. - 5th ed. - London, 1998. - XLII, 606 s. -
(Lloyd's practical shipping guides)
ISBN 1-85978-836-x (ib.)
01d042948 - UBBJUR L 503 Hil (Opptrykk 2001)

L 535
Forsman, Malin Edmar
Internetpublicering : en juridisk vägledning. - 3. rev.
uppl. - Stockholm, 2001. - 178 s.
ISBN 91-39-00761-8 (h.)
02d004918 - UBBJUR L 535 Int

L 552
Caught in a web : intellectual property in cyberspace. -
London, 2001. - 191 s.
ISBN 0-901157-01-5 (h.)
01d048987 - UBBJUR L 552 Cau

L 552
Forsman, Malin Edmar
Internetpublicering : en juridisk vägledning. - 3. rev.
uppl. - Stockholm, 2001. - 178 s.
ISBN 91-39-00761-8 (h.)
02d004918 - UBBJUR L 535 Int

L 559
Danmark
[Lov om opfindelser ved offentlige forskningsintitutioner
(1999)]
Lov om opfindelser ved offentlige
forskningsinstitusjoner : med kommentarer. - København,
2001. - VII, 177 s.
ISBN 87-574-0708-8 (ib.)
02d004930 - UBBJUR L 559 Dan

L 559
Wiborg, Ole
Opfindelser, patenter, licenser. - København, 2000. -
157 s.
ISBN 87-619-0145-8 (h.)
02d011989 - UBBJUR L 559 Wib

L 564
EEC competition rules in national courts / Peter Behrens
(ed.). - Baden-Baden : Nomos, 1992- . - b.
6 : Denmark, Sweden, Finland and Austria, 2001. - 419 s. -
(Schriftenreihe des Europa-Kollegs Hamburg zur
Integrationsforschung ; 32) (Pt. 6)
ISBN 3-7890-7168-4 (ib.)
02d010442 - UBBJUR L 564 EEC/6

L 565
Hunter, Russel Graeme
The pharmaceutical sector in the European Union :
intellectual property rights, parallell trade and
commmunity competition law. - Stockholm, c2001. - 76 s. -
(Publications by the Institute for European Law at
Stockholm University ; 51)
ISBN 91-7223-122-x (h.)
75d727636 - UBBJUR L 17 Sto/51

L 662
Di Fabio, Udo
Der Verfassungsstaat in der Weltgesellschaft. -
Tübingen, c2001. - 148 s. - (Beiträge zur Ordnungstheorie
und Ordnungspolitik ; 166)
ISBN 3-16-147612-3 (h.)
01d064881 - UBBJUR L 662 Di

L 663
Skirbekk, Gunnar
Modernitetens makt og avmakt : vitskapsteoretiske
perspektiv på kunnskap og makt. - Oslo, 2002. - 102 s. -
(Rapportserien / Makt- og demokratiutredningen 1998-2003 ;
nr 37, februar 2002)
ISBN 82-92028-41-2 (h.)
75d727635 - UBBJUR L 17 Mak/37

L 663
MacCormick, Neil
Questioning sovereignty : law, state, and nation in the
European Commonwealth. - Oxford, 1999. - X, 210 s.
ISBN 0-19-826876-9 (ib.),0-19-925330-7 (h.)
02d011106 - UBBJUR L 663 Mac (Opptrykk 2001)

L 666
Zahle, Henrik
Dansk forfatningsret. - 3. udg. - København, 2001- .
- b.
02d018718 - UBBJUR L 666 Zah

L 682
Parlamentarismen : hvem tog magten?. - Århus, 2001. - 216
s.
ISBN 87-7288-891-1 (h.)
02d004933 - UBBJUR L 682 Par

L 685
Sverige. Valtekniska utredningen år 2000
Teknik och administration i valförfarandet. - Stockholm
, 2000. - 292 s. - (Statens offentliga utredningar ;
2000:125)
ISBN 91-38-21378-8 (h.)
02d000606 - UBBJUR L 685 Sve

L 687
Stortinget
Møter for lukkede dører, Stortinget 1939-1945 :
dokumenter og referater, 9. overordentlige storting 1939-
40, 89. ordentlige storting 1940, fortsatte 89. ordentlige
storting 1945. - [Oslo], 1995. - 28, 493 s.
ISBN 82-91283-09-5 (ib.)
95d042506 - UBBJUR L 687 Sto eks. 2
99d029834 - UBBJUR L 16.5 Sto eks. 3 (Oppstilt med
Stort.forh. 6.etg.)

L 700
Eriksen, Trond A.
Måtte vi godta matsminke? : en vurdering av adgangen
til å opprettholde nasjonale reguleringer på områder som
omfattes av harmoniseringsdirektiver: med utgangspunkt i
direktivene om tilsetningsstoffer i næringsmidler. -
Tromsø, 2001. - 73 bl. - (Stor særavhandling /
Universitetet i Tromsø, Det juridiske fakultet ; nr 113)
75d727617 - UBBJUR L 17 Uni/113

L 700
Nicol, Danny
EC membership and the judicialization of British
politics. - Oxford, c2001. - XVI, 287 s. - (Oxford studies
in European law)
ISBN 0-19-924779-x (ib.)
02d010327 - UBBJUR L 700 Nic

L 709
Litigating rights : perspectives from domestic and
international law. - Oxford, 2002. - VIII, 354 s.
ISBN 1-84113-194-6 (ib.)
02d018941 - UBBJUR L 709 Lit

L 709
Danmark. Inkorporeringsudvalget
Inkorporering af menneskerettighedskonventioner i dansk
ret. - København, 2001. - 518 s. - (Betænkning ; nr 1407)
ISBN 87-601-9424-3 (h.),87-601-9425-1
02d012144 - UBBJUR L 709 Dan

L 709
Fundamental rights in Europe : the European Convention on
human rights and its member states, 1950-2000. - Oxford,
2001. - LXI, 1061 s.
ISBN 0-19-924348-4 (ib.)
02d000943 - UBBJUR L 709 Fun

L 710
Collected courses of the Academy of European Law / edited by
Andrew Clapham. - Dordrecht : M. Nijhoff, 1991- . - b.
11:1 : Discrimination and human rights : the case of
racism. - Oxford, 2001. - XXIV, 316 s. - (Vol. 11:1)
ISBN 0-19-924245-3 (ib.),0-19-924603-3 (h.)
02d000942 - UBBJUR L 1186 Col/11:1

L 710
Legal perspectives on equal treatment and non-
discrimination. - The Hague, 2001. - X, 375 s. -
(Studies in employment and social policy ; 12)
ISBN 90-411-1665-6 (ib.)
02d001450 - UBBJUR L 710 Leg

L 711
Forsman, Malin Edmar
Internetpublicering : en juridisk vägledning. - 3. rev.
uppl. - Stockholm, 2001. - 178 s.
ISBN 91-39-00761-8 (h.)
02d004918 - UBBJUR L 535 Int

L 726
EU i forvaltningen : broen fra Slotsholmen til Bruxelles. -
København, 2002. - XIII, 354 s.
ISBN 87-574-0288-4 (h.)
02d018304 - UBBJUR L 726 EU

L 727
Eriksen, Leif Herbrand
Lensmannen : 800 år i samfunnets tjeneste. - [Eidsvoll]
, [2001?]. - 44 s.
02d015718 - UBBJUR L 727 Eri

L 732
Treaties and agreement texts : material allowed for use
under EC and EEA public procurement law exam. - Bergen,
2002. - 240 s.
02d015076 - UBBJUR L 13.1 Tre

L 738
Lovlighetskontroll etter kommuneloven §59. - Oslo, 2001. -
43 s. - (Veileder / Kommunal- og regionaldepartementet)
02d015330 - UBBJUR L boks 57

L 738
Kommunalt selvstyre i velferdsstaten. - [Oslo], c1997. -
231 s.
ISBN 82-518-3661-1 (h.)
02d011730 - UBBJUR L 738 Kom

L 739
Møller, Jens
At arbejde i Forvaltningen : en håndbog for
sagsbehandlere. - 2. udg. - København, 2001. - XII, 330 s.
ISBN 87-89319-60-5 (h.)
02d012121 - UBBJUR L 739 Møl

L 752
Riksarkivet (Norge)
Bestemmelser om bruk av mikrofilm i kommunal
forvaltning : forskrift om utfyllende tekniske og
arkivfaglige bestemmelser om behandling av offentlige
arkiver. - Bokmål[utg.]. - [Oslo], [1999?]. - 4, 4 s.
02d015266 - UBBJUR L 14.1 Rik

L 757
Horjen, Fredrik
PBL-97 i et huseierperspektiv : hvordan bedre dialogen
mellom berørte parter og lovgiver i plan- og
bygningslovprosessen?. - Trondheim, 2001. - 291 s. -
(Doktor ingeniøravhandling ; 2001:77) (IBT ; 2001:1)
ISBN 82-471-5342-4 (h.)
02d014959 - UBBJUR L 757 Hor

L 759
Kahn, Michael 1974-
Automatisk fredete kulturminner : med særlig vekt på
tiltakshaverens rolle i kulturminnevernet. - Tromsø, 2001.
- 63 bl. - (Stor særavhandling / Universitetet i Tromsø,
Det juridiske fakultet ; nr 112)
75d727638 - UBBJUR L 17 Uni/112

L 763
Eierbegrensning og eierkontroll i finansinstitusjoner :
utredning fra en ekspertgruppe oppnevnt av
Finansdepartementet 23. november 2001 : avgitt 21.
januar 2002. - Oslo, 2002. - 72 s. - (Norges offentlige
utredninger ; 2002:3)
ISBN 82-583-0634-0 (h.)
75d727615 - UBBJUR L 16.5 NOU
75d727616 - UBBJUR L 16.5 NOU eks. 2

L 767
Ståhl, Kristina
EG-skatterätt. - Uppsala, 2000. - 308 s.
ISBN 91-7678-439-8 (h.)
02d000817 - UBBJUR L 767 Stå

L 767.4
Harboe, Einar
Skattespørsmål ved flytting. - Oslo, c2002. - 277 s.
ISBN 82-15-00088-6 (ib.)
02d015732 - UBBJUR L 767.4 Har

L 767.4
Beveridge, Fiona
The treatment and taxation of foreign investment under
international law : towards international disciplines. -
Manchester, c2000. - XXII, 242 s. - (Melland Schill
studies in intrnational law)
ISBN 1-9294460-8-x (ib.)
01d064850 - UBBJUR L 767.4 Bev

L 771
Johansen, Tormod
Lønnsinnberetningen 2001 : kommentarene. - Sarpsborg,
2001. - 378 s.
ISBN 82-92085-09-2 (h.)
02d015789 - UBBJUR L 771 Joh

L 772
Ringen, Trygve Holst
Merverdiavgiftsreformen 2001 : en presentasjon. - 4.
utg. - Oslo, 2002. - 104 s.
ISBN 82-7082-155-1 (h.)
02d000921 - UBBJUR L 772 Rin

L 772
VAT aspects of electronic invoicing and e-commerce. -
Antwerpen, c2000. - XII, 335 s.
ISBN 90-5095-142-2 (ib.)
01d064929 - UBBJUR L 772 VAT

L 773.4
Bostrup, Poul
Skatteproces. - 2. udg. - København, 2002. - 319 s.
ISBN 87-574-0686-3 (h.)
02d018311 - UBBJUR L 773.4 Bos

L 773.7
Elkjær, Jørgen Ravn
Årsrapport og virksomhedsananlyse. - 3. udg. -
København, 2001. - 331 s.
ISBN 87-619-0301-9 (h.)
02d011979 - UBBJUR L 773.7 Elk

L 773.7
Melhus, Kjell
Advokatregnskapet : litt om advokatens særregnskaper :
litt om merverdiavgiftpå advokattjenester. - Oslo, 2001. -
110 s. - (Den Norske advokatforening. Temahefte ; nr 70)
ISBN 82-7235-068-8 (h.)
75d727639 - UBBJUR L 17 Nor/70

L 779
Makt og kjønn i offentlig omsorgsarbeid : rapport fra
workshop Bergen 9. og 10. mai 2001. - Oslo, 2001. - 223
s. - (Rapportserien / Makt- og demokratiutredningen 1998-
2003 ; nr 34, desember 2001)
ISBN 82-92028-37-4 (h.)
75d727634 - UBBJUR L 17 Mak/34

L 782
Beyleveld, Deryck
Human dignity in bioethics and biolaw. - Oxford, 2001. -
IX, 288 s.
ISBN 0-19-826826-2 (ib.)
02d001557 - UBBJUR L 782 Bey

L 782
Rettsmedisinsk bruk av DNA-analyser : temahefte. - Oslo,
2001. - 39 s.
ISBN 82-91683-09-3 (h.)
02d015762 - UBBJUR L 782 Ret

L 791
Hunter, Russel Graeme
The pharmaceutical sector in the European Union :
intellectual property rights, parallell trade and
commmunity competition law. - Stockholm, c2001. - 76 s. -
(Publications by the Institute for European Law at
Stockholm University ; 51)
ISBN 91-7223-122-x (h.)
75d727636 - UBBJUR L 17 Sto/51

L 792
Persson, Annina H.
Om gåva och donation. - Stockholm, 2002. - 63 s. -
(Skriftserien / Juridiska fakulteten vid Stockholms
universitet ; nr 69)
ISBN 91-7223-159-9 (h.)
75d727643 - UBBJUR L 17 Sto/69

L 808.5
Natural gas agreements. - London, 2002. - 211 s.
ISBN 0-421-76800-2 (ib.)
02d010646 - UBBJUR L 808.5 Nat

L 810
Møgelvang-Hansen, Peter
Pyramidespil og Multi-level Marketing. - København,
c2000. - 121 s. - (TemaNord ; 2000:509)
ISBN 92-893-0423-5 (h.)
02d004927 - UBBJUR L 810 Møg

L 823
Sekretessen för passfoton m.m. - Stockholm, 2000. - 61 s. -
(Ds ; 2000:57)
ISBN 91-38-21321-4 (h.)
02d002120 - UBBJUR L 823 Sek

L 837.1
Fisheries economics : collected essays. - Aldershot, c2002.
- 2 b. - (International library of environmental economics
and policy)
ISBN 0-7546-1376-3 (ib.)
02d010694 - UBBJUR L 837.1 Fis

L 837.1
Negotiating water rights. - London, 2000. - 394 s.
ISBN 1-85339-484-x (h.)
01d064455 - UBBJUR L 837.1 Neg

L 837.2
Miljøretten / redigeret af Ellen Margrethe Basse. - København
: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2001- . - b.
4 : Forurenende anlæg og processer, 2002. - 567 s. - (B.
4)
ISBN 87-574-0486-0 (h.)
02d017424 - UBBJUR L 837 Mil/4

L 837.3
Darpö, Jan
Eftertanke och förutseende : en rättsvetenskaplig
studie om ansvar och skyldigheter kring förorenade områden.
- Uppsala, 2001. - 411 s.
02d009841 - UBBJUR L 837.3 Dar

L 837.5
Norge
[Vegtrafikkloven (1965)]
Vegtrafikkloven : med kommentarer. - 2. utg. - [Oslo],
c2001. - 330 s. - (Trafikkjuridisk håndbok ; 1)
ISBN 82-7310-119-3 (h.)
02d014978 - UBBJUR L 837.5 Veg

L 837.5
Norge
[Vegtrafikkloven (1965)]
Vegtrafikklovgivningen 2001 : vegtrafikkloven med
trafikkregler og forskrifter : ajourført pr 15. februar
2001. - 41. utg. - Oslo, 2001. - 307 s.
ISBN 82-02-21246-4 (h.)
02d015000 - UBBJUR L 837.5 Veg

L 842
Haugen, Finn 1946-
Strafferett : håndbok. - 2. utg. - [Oslo], 2000. - 768
s.
ISBN 82-7833-026-3 (ib.)
02d002392 - UBBJUR L 14.1 Hau

L 852
Thomson, Arthur
I stocken : studier i stockstraffets historia. - Lund,
1972. - 421 s. - (Skrifter utg. av Kungl. Humanistiska
vetenskapssamfundet i Lund ; 68)
75d727620 - UBBJUR L 852 Tho

L 862
Strandbakken, Asbjørn
Uskyldspresumsjonen : "In dubio pro reo". - Bergen,
2001. - 527 s.
02d017124 - UBBJUR L 862 Str
02d017125 - UBBJUR L 862 Str eks. 2

L 874
Joly, Eva
Korrupsjonsjeger : fra Grünerløkka til Palais de
Justice. - Oslo, c2001. - 214 s., pl.
ISBN 82-03-22618-3 (ib.)
02d005287 - UBBJUR L 6 Jol

L 889
Collins, Matthew
The law of defamation and the internet. - Oxford, 2001.
- LVI, 430 s.
ISBN 0-19-924468-5 (ib.)
01d048998 - UBBJUR L 889 Col

L 914
Wiedergutmachung im Kriminalrecht : internationale
Perspektiven / herausgegeben von Albin Eser & Susanne
Walther. - Freiburg im Bresgau : Edition Iuscrim, 1996. -
b.
3 : ,2001. - XIV, 343 s. - (Vol. 3)
ISBN 3-86113-970-7 (h.)
02d014337 - UBBJUR L 914 Wie/3

L 929
Schaanning, Espen
Den onde vilje : en kriminal-filosofisk pamflett. -
Oslo, 2002. - 187 s. - (Påtrykk ; nr 2)
ISBN 82-430-0222-7 (h.)
02d018143 - UBBJUR L 929 Sch

L 934
Skobba, Ingvar
Historia og visene om mordet på Åste Gunnarsrud den 23.
juli 1904. - [Bø i Telemark], 2001. - 62 s.
ISBN 82-993322-5-7 (h.)
02d015728 - UBBJUR L 934 Sko

L 943
Dolmen, Geir
Brottslighetens geografi : en analys av brottsligheten
i Stockholms län. - Stockholm, 2002. - 335 s. -
(Avhandlingsserie / Kriminologiska institutionen,
Stockholms universitet ; 6)
ISBN 91-7265-403-1 (h.)
02d015790 - UBBJUR L 943 Dol

L 962
Edelstam, Henrik
Offentlighet och sekretess i rättegång : principen om
förhandlingsoffentlighet. - Stocholm, 2001. - 537 s.
ISBN 91-39-00676-x (ib.)
02d004915 - UBBJUR L 962 Ede

L 965
Lerdam, Henrik
Kongen og tinget : det senmiddelalderlige retsvæsen
1340-1448. - København, 2001. - 320 s.
ISBN 87-7289-702-3 (ib.)
02d008604 - UBBJUR L 965 Ler

L 974
Bahus, Marianne Klungland
Advokatstanden i Norge : en rettsosiologisk studie av
advokatene i Norge, med vektpå faglig og sosial bakgrunn,
yrkesvalg, arbeidserfaring, inntekt og
likestillingsproblematikk. - Oslo, 2001. - 314, 8 s. -
(Skriftserie / Institutt for kriminologi og
rettssosiologi, Avdeling for rettssosiologi, Universitetet
i Oslo ; nr 71)
ISBN 82-90783-25-6 (h.)
75d727642 - UBBJUR L 17 Uni/71

L 974
Rhode, Deborah L.
In the interests of justice : reforming the legal
profession. - Oxford, 2000. - XI, 268 s.
ISBN 0-19-512188-0 (ib.)
01d048609 - UBBJUR L 974 Rho

L 978
Rømo, Frode
Nye førsteinstansdomstoler : en analysemodell for
optimal plassering av dommerembeter i Norge. - Trondheim,
2000. - 65 bl. - (SINTEF rapport / SINTEF,
Teknologiledelse, Økonomi og logistikk ; STF38 A00613)
ISBN 82-14-01344-5 (h.)
02d016443 - UBBJUR L 979 Røm

L 995
Norge
[Tvangsfullbyrdelsesloven (1992)]
Tvangsfullbyrdelsesloven : (lov av 26. juni 1992 nr. 86
om tvangsfullbyrdelse og midlertidig sikring) : med
kommentarer. - 3. utg. - Oslo, c2002. - 2 b., (1173 s.)
02d018085 - UBBJUR L 1028 Fal

L 1007
Geimer, Reinhold
Internationales Zivilprozessrecht. - 4. neubearb. und
erw. Aufl. - Köln, 2001. - IC, 1270 s.
ISBN 3-504-47066-6 (ib.)
02d010352 - UBBJUR L 1007 Gei

L 1021
Rett[s]mekling i praksis. - [Oslo], 2001. - 50 s.
ISBN 82-996000-0-6 (h.)
02d014307 - UBBJUR L 1021 Ret

L 1026
Norge
[Tvangsfullbyrdelsesloven (1992)]
Tvangsfullbyrdelsesloven : (lov av 26. juni 1992 nr. 86
om tvangsfullbyrdelse og midlertidig sikring) : med
kommentarer. - 3. utg. - Oslo, c2002. - 2 b., (1173 s.)
02d018085 - UBBJUR L 1028 Fal

L 1054
Schaumburg-Müller, Peer
Lov om lønmodtagernes garantifond. - 2. udg. -
København, 2002. - 254 s.
ISBN 87-619-0310-8 (ib.)
02d017428 - UBBJUR L 1054 Sch

L 1075
Wasek-Wiaderek, Malgorzata
The principle of "equality of arms" in criminal
procedureunder Article 6 of the European Convention on
Human Rights and its functions in criminal justice of
selected European countries ; a comparative view. - Leuven
, 2000. - 59 s. - (Leuven law series ; 13)
ISBN 90-5867-090-2 (h.)
01d064925 - UBBJUR L 1075 Was

L 1086
Braathen, Anne Kari
Besøksforbud : straffeprosessloven § 222 a. - Oslo,
2001. - 209, 30 s. - (Skriftserie / Institutt for
kriminologi og rettssosiologi, Avdeling for
rettssosiologi, Universitetet i Oslo ; nr 72)
ISBN 82-90783-26-4 (h.)
75d727641 - UBBJUR L 17 Uni/72

L 1120
Alternativsymposium zum Strafvollzug (2000 : Bremen)
Alternativsymposium zum Strafvollzug : anlässlich des
Errscheinens der 4. Auflage des Alternativkommentars zum
Strafvollzugsgesetz (AK-StVollzG) : Tagung an der
Universität Bremen 21. Oktober 2000. - Bremen, 2001. - 102
s. - (Materialien zur kriminalpolitik ; 9)
ISBN 3-88722-509-0 (h.)
02d015283 - UBBJUR L 17 Mat/9

L 1127
Due-Tønnessen, Lars
Løslatelse etter halv soningstid. - Oslo, 2001. - 174
s. - (Skriftserie / Institutt for kriminologi og
rettssosiologi, Avdeling for rettssosiologi, Universitetet
i Oslo ; nr 70)
ISBN 82-90783-24-8 (h.)
75d727640 - UBBJUR L 17 Uni/70

L 1144
Fleischer, Carl August
Studier i folkerett. - Oslo, c1997. - VIII, 289 s.
ISBN 82-00-12742-7 (h.)
02d015778 - UBBJUR L 1144 Fle eks. 2

L 1158
Dependency, autonomy, sustainability in the Arctic. -
Aldershot, c1999. - XV, 375 s.
ISBN 1-84014-701-6 (ib.)
02d004925 - UBBJUR L 1158 Dep

L 1164
Economic, social and cultural rights : a textbook. - 2nd
rev. ed. - Dordrecht, c2001. - XVI, 785 s.
ISBN 90-411-1595-1 (ib.),90-411-1613-3 (h.)
01d038810 - UBBJUR Eco (PENSUM)

L 1164
Fundamental rights in Europe : the European Convention on
human rights and its member states, 1950-2000. - Oxford,
2001. - LXI, 1061 s.
ISBN 0-19-924348-4 (ib.)
02d000943 - UBBJUR L 709 Fun

L 1186
Jervell, Stephan L.
Lovgivningen i EØS : beslutningsprosessen,
gjennomføringen og konsekvensene. - Oslo, c2002. - 216 s.
ISBN 82-02-19696-5 (h.)
02d015297 - UBBJUR L 1186 Jer

L 1186
Collected courses of the Academy of European Law / edited by
Andrew Clapham. - Dordrecht : M. Nijhoff, 1991- . - b.
11:1 : Discrimination and human rights : the case of
racism. - Oxford, 2001. - XXIV, 316 s. - (Vol. 11:1)
ISBN 0-19-924245-3 (ib.),0-19-924603-3 (h.)
02d000942 - UBBJUR L 1186 Col/11:1

L 1186
Eriksen, Trond A.
Måtte vi godta matsminke? : en vurdering av adgangen
til å opprettholde nasjonale reguleringer på områder som
omfattes av harmoniseringsdirektiver: med utgangspunkt i
direktivene om tilsetningsstoffer i næringsmidler. -
Tromsø, 2001. - 73 bl. - (Stor særavhandling /
Universitetet i Tromsø, Det juridiske fakultet ; nr 113)
75d727617 - UBBJUR L 17 Uni/113

L 1186
När Europa kom till Sverige : ordförandeskapet i EU 2001. -
Stockholm, 2001. - 263 s.
ISBN 91-7150-843-0 (h.)
02d000785 - UBBJUR L 1186 När

L 1202
Redgwell, Catherine
Intergenerational trusts and environmental protection. -
Manchester, c1999. - XVII, 200 s. - (Melland Schill
studies in international law)
ISBN 0-7190-3489-2 (ib.),1-57823-034-9 (ib.)
02d009433 - UBBJUR L 1202 Red

L 1205
Qureshi, Asif Hasan
International economic law. - London, 1999. - XXVIII,
417 s.
ISBN 0-421-60410-7 (h.)
02d009432 - UBBJUR L 1205 Qur

L 1223
Bloxham, Donald
Genocide on trial : war crimes trials and the formation
of Holocaust history and memory. - Oxford, 2001. - XIX,
273 s.
ISBN 0-19-820872-3 (ib.)
02d000952 - UBBJUR L 1223 Blo

L 1262
Aymans, Winfried
Kanonisches Recht : Lehrbuch aufgrund des Codex iuris
canonici. - 13. völlig neu bearb. Aufl. - Paderborn, 1991-
1997. - 2 b.
01d063191 - UBBJUR L 1262 Aym

L 1300
Selvig, Erling
Statens styring av petroleumsvirksomheten : tre studier
om rammeverk og statsdeltakelse. - Oslo, 2001. - 52 s.
02d003577 - UBBJUR L 1300 Sel

L 1402
Infomediarett. - Oslo, c2002. - 636 s.
ISBN 82-02-19891-7 (ib.)
02d015739 - UBBJUR L 1402 Inf eks. 2

L 1402
Smith, Graham J.H.
Internet law and regulation. - 3rd ed. - London, 2002. -
XLVII, 737 s.
ISBN 0-421-70590-6 (ib.)
02d010648 - UBBJUR L 1402 Smi