Universitetsbiblioteket i Bergen : Fagsider

 

Ny nettside:

uib.no/ub

Rettsvitenskap

Nye bøker ved Det juridiske fakultetsbibliotek (inkl EDC) - februar 2003

Ordnet etter L-katalogen

L 1
Sundbø, Svein
Hans Skjervheim : en kronologisk bibliografi over
forfatterskapet 1948-2002. - Oslo, 2002. - 204 s. -
(Nasjonalbibliotekets bibliografier ; 6)
ISBN 82-7965-064-4 (h.)
02d064424 - UBBJUR Ref L 1 Sun
03d009410 - UBBJUR Ref L 1 Sun eks. 2

L 5
Norsk fengsels- og friomsorgsforbund
Årsmelding ... - Oslo
03d006402 - UBBJUR L 17 Nor 2001- . (Z - går via
Tidsskrift)

L 5
Universitetet i Oslo. Institutt for kriminologi og
rettssosiologi
Årsrapport ... - Oslo
03d006874 - UBBJUR L 17 2001- . (Z - går via
Tidsskrift)

6
Ekeberg, Jan Ove
Kong Carl : en uautorisert biografi om Carl I. Hagen. -
Oslo, [2001]. - 367 s.
ISBN 82-489-0133-5 (ib.)
03d004436 - UBBJUR L 661 Eke

L 10
Bryde Andersen, Mads
Ret og metode. - København, 2002. - 311 s.
ISBN 87-13-04862-7
03d004805 - UBBJUR L 10 Bry

L 10
Doing criminological research. - London, 2000. - XIX, 252
s.
ISBN 0-7619-6508-4 (ib.),0-7619-6509-2 (h.)
03d005676 - UBBJUR L 10 Doi (Opptrykk 2002)

L 11
Langfeldt, Sverre Faafeng
Arbeidshefte i forretningsjus. - 2. utg. - Oslo, 2003. -
VIII, 334 s.
ISBN 82-592-0038-4 (h.)
03d012431 - UBBJUR L 11 Lan

L 12.3
Melin, Stefan
Juridikens begrepp. - 2. uppl. - Uppsala, 2002. - 431
s.
ISBN 91-7678-517-3 (ib.)
02d064500 - UBBJUR Ref L 12.3 Mel (Ikke utlån)

L 12.21
Språkvett : skriveregler, grammatikk og språklige råd fra a
til å. - 2. utg. - Oslo, c2001. - 393 s.
ISBN 82-573-1228-2 (ib.)
03d006029 - UBBJUR Ref L 12.21 Spr

L 13.3
Alternative regulatory models : towards better regulation?.
- The EU Committee, 2002. - 153 s.
ISBN 2-914685-14-9 (h.)
03d009819 - UBBJUR/EDC L 13.3 Alt

L 13.3
Official journal of the European Union (trykt utg.). C.
Information and notices
Official journal of the European Union. C, Information
and notices. - Luxembourg
ISSN 1725-2423
03d009168 - UBBJUR L 13.3 Off 46(2003)nr 25- . (Z -
går via Tidsskrift)

L 13.3
Official journal of the European Union (trykt utg.). L.
Legislation
Official journal of the European Union. L, Legislation.
- Luxembourg
ISSN 1725-2555
03d009154 - UBBJUR L 13.3 Off 46(2003)nr 27- . (Z -
går via Tidsskrift)

L 15.2
Haargaard, Finn
Lejefogedsager. - 2. udg. - København, 2003. - XI, 211
s.
ISBN 87-574-0889-0 (h.)
03d013196 - UBBJUR L 278.5 Hår

L 16.5
Justis- og politidepartementet
Høring - endringer i straffeloven (styrket innsats mot
tvangsekteskap mv.). - Oslo, 2002. - 24 bl.
03d013207 - UBBJUR L 16.5 Hør

L 16.5
Justis- og politidepartementet
Høringsnotat : forslag om nye regler om tap av retten
til å føre motorvogn mv. - Oslo, [2002]. - 2, 70 s.
03d011654 - UBBJUR L 16.5 Hør

L 16.5
Justis- og politidepartementet
Høringsnotat om gjennomføringen av FN-konvensjonen mot
grenseoverskridende organisert kriminalitet, konvensjonens
protokoll om menneskehandel mv. - Oslo, 2002. - 1 b.
(flere pag.)
03d013208 - UBBJUR L 16.5 Hør

L 16.5
Justis- og politidepartementet. Lovavdelingen
Høringsnotat : endringer i straffeloven og
straffeprosessloven om gjengangerkriminalitet og
rettshåndhevelsesarrest. - Oslo, 2002. - 3, 22 s.
03d011645 - UBBJUR L 16.5 Hør

L 16.5
Justis- og politidepartementet. Lovavdelingen
Høringsnotat : endringer i foreldelsesloven. - [Oslo],
2002. - 20 bl.
03d011636 - UBBJUR L 16.5 Hør

L 16.5
Justis- og politidepartementet. Lovavdelingen
Høringsnotat : endring av tvistemålslovens regler om
bevisopptak utenforrettsak m. m. (immaterielle rettigheter
- Trips-avtalen). - [Oslo], 2002. - 27 s.
03d011637 - UBBJUR L 16.5 Hør

L 16.5
Justis- og politidepartementet
Høyringsnotat : tomtefeste - utkast til lovendringar
for å sikre retten til eigen bustad m m. - [Oslo], 2001. -
42 s.
03d013209 - UBBJUR L 16.5 Hør

L 16.5
Justis- og politidepartementet. Lovavdelingen
Høringsnotat : om kriminalisering av bruk, erverv og
besittelse av dopingmidler. - [Oslo], 2001. - 27 bl.
03d011639 - UBBJUR L 16.5 Hør

L 16.5
Justis- og politidepartementet. Lovavdelingen
Høringsnotat - sikring av tilstrekkelige midler til
bobehandlingen og enkelte andre endringer i
konkurslovgivningen mv. - [Oslo], 2001. - 29 s.
03d013206 - UBBJUR L 16.5 Hør

L 17
Employment and labour market in Central European countries.
- Luxembourg. - (Theme 3, Population and social
conditions) (Detailed tables)
ISSN 1609-6266
03d013175 - UBBJUR/EDC L 17 Emp 2001,1,3- .

L 17
Euro Papers (Europakommisjonen. Generaldirektoratet for
Økonomiske og Finansielle Anliggender). (CD-rom utg.)
Euro Papers. - Luxembourg
03d010992 - UBBJUR/EDC L 17 Eur 1997-2002

L 17
Newsletter : news from the EU publisher. - Luxembourg
03d007615 - UBBJUR L 17 Eur 2002- . (Z - går via
Tidsskrift)

L 17
Research notes (Universitetet i Oslo. Institutt for
menneskerettigheter)
Research notes. - Oslo
ISSN 1503-1349
03d002437 - UBBJUR L 17 Res 2002- . (Z - går via
Tidsskrift)

L 17
Stensilserien (Universitetet i Oslo. Institutt for
kriminologi og rettssosiologi)
Stensilserien. - Oslo
03d007812 - UBBJUR L 17 Uni Nr 93(2001)- . (Z - går
via Tidsskrift) (Anal.)

L 17
Universitetet i Oslo. Institutt for kriminologi og
rettssosiologi
Årsrapport ... - Oslo
03d006874 - UBBJUR L 17 2001- . (Z - går via
Tidsskrift)

L 19
Labour law, human rights and social justice : [liber
amicorum in honour of Ruth Ben-Israel]. - The Hague,
2001. - XVI, 300 s. - (Studies in employment and social
policy ; 13)
ISBN 90-411-1697-4 (ib.)
02d056043 - UBBJUR L 19 Ben

L 19
Bredde foran kvalitet? : en studie i bekjentskaper : et
festskrift til Gunnar de Capua. - [Oslo], 1992. - 63 s.
ISBN 8299994711007 (feil ISBN)
03d012410 - UBBJUR L 19 Cap eks. 2

L 23
Zapffe, Peter Wessel
Om det tragiske. - Oslo, 1996. - 626 s.- ([En Pax-bok])
ISBN 82-530-1842-8 (ib.),82-7350-437-9 (ib.)
02d064121 - UBBJUR L 23 Zap

L 24
Rawls, John
Rettferdighet som rimelighet : en reformulering. - Oslo
, 2003. - 310 s. - ([Pax filosofi])
ISBN 82-530-2432-0 (ib.)
02d064322 - UBBJUR L 24 Raw

L 25
Aristotle and modern law. - Aldershot, c2003. - XXXI, 689
s. - (Philosophers and law)
ISBN 0-7546-2143-x (ib.)
02d040592 - UBBJUR L 25 Ari

L 25
Van Hoecke, Mark
Law as communication. - Oxford, 2002. - X, 224 s. -
(European academy of legal theory monograph series)
ISBN 1-84113-341-8 (ib.)
03d008430 - UBBJUR L 25 Van

L 27
The Oxford handbook of practical ethics. - Oxford, c2003. -
XVII, 772 s.
ISBN 0-19-824105-4 (ib.)
03d007469 - UBBJUR L 27 Oxf

L 27
Rawls, John
Rettferdighet som rimelighet : en reformulering. - Oslo
, 2003. - 310 s. - ([Pax filosofi])
ISBN 82-530-2432-0 (ib.)
02d064322 - UBBJUR L 24 Raw

L 27
Raz, Joseph
The practice of value. - Oxford, 2003. - VIII, 161 s. -
(The Berkeley Tanner lectures)
ISBN 0-19-926147-4 (ib.)
03d007471 - UBBJUR L 27 Raz

L 30
Globaliseringer, ret og retsfilosofi. - København, 2002. -
157 s.
ISBN 87-574-0796-7 (h.)
03d003675 - UBBJUR L 30 Glo

L 30
Retskulturer. - København, 2002. - VI, 272 s. - (Årsskrift
/ Retsvidenskabeligt Institut B, Københavns Universitet)
ISBN 87-574-0833-5 (h.)
03d003674 - UBBJUR L 30 Ret

L 30.4
Bauman, Zygmunt
Globalisering : de menneskelige konsekvenser. -
København, 1999. - 130 s.
ISBN 87-412-2667-4 (h.)
03d009822 - UBBJUR L 30.4 Bau (Opptrykk 2001)

L 30.4
Selte, Solveig Valseth
Likere enn vi tror? : Oslojenter med ulik kulturell
bakgrunn og deres opplevelse av forholdet til foreldrene. -
Oslo, c1998. - 126 s. - (NOVA-rapport ; 23/1998)
ISBN 82-7894-062-2
03d009203 - UBBJUR L 600 Sel

L 30.5
Andenæs, Kristian
Introduksjon til rettssosiologien : to artikler. - Oslo
, 2003. - 28 s. - (Stensilserien / Institutt for
kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo ; nr
94)
ISBN 82-7100-131-0 (h.)
75d727811 - UBBJUR L 17 Uni/94

L 30.5
Allott, Philip
The health of nations : society and law beyond the
state. - Cambridge, 2002. - XVI, 436 s.
ISBN 0-521-81655-6 (ib.),0-521-01680-0 (h.)
03d005350 - UBBJUR L 1145 All

L 32
Halsbury's laws of England. - 4th ed. - London, 1973- . -
b.
ISBN 0-406-03400-1
90d013133 - UBBJUR L 32 Hal (Annual abridgment
oppstilt L 17 Hal) - status: kat,sub

L 34
Globalisierung des Rechts. - Baden-Baden, 2000- . - b.
03d004091 - UBBJUR L 34 Glo

L 34.5
Europakommisjonen
Proposal for a decision of the European Parliament and
ofthe Council establishing a second phase of a programme
of Community action (2004-2008) to prevent violence
against children, young people and women and to protect
victims and groups at-risk (the DAPHNE II programme). -
Luxembourg, 2003. - 30 s. - (Documents / Commission of the
European Communities)
03d011980 - UBBJUR/EDC Com-hyllen 2003/54

L 34.5
Women in industrial research : a wake up call for European
industry ; a report to the European Commission from the
High Level Expert Group on Women in Industrial Research
for strategic analysis of specific science and
technology policy issues (STRATA). - Luxembourg, 2003. -
XIII, 64 s.
ISBN 92-894-4400-2 (h.)
03d013631 - UBBJUR/EDC L 807 Wom

L 34.5
Internationale Vereinigung für Rechts- und
Sozialphilosophie. Weltkongress (19 : 1999 : New York)
Human rights, minority rights, women's rights :
proceedings of the 19th world congress of the
International Association for Philosophy of Law and Social
Philosophy (IVR), New York, June 24-31, 1999. - Stuttgart,
2001. - 145 s. - (ARSP, Beiheft ; 78)
ISBN 3-515-07861-4 (h.)
75d727812 - UBBJUR L 17 ARS/78

L 34.5
Knudsen, Christin
Married women's employment and public policies in an
international perspective. - Oslo, c1999. - 107 s. - (NOVA
rapport ; 12/1999)
ISBN 82-7894-081-9
03d009200 - UBBJUR L 34.5 Knu

L 38
Retskulturer. - København, 2002. - VI, 272 s. - (Årsskrift
/ Retsvidenskabeligt Institut B, Københavns Universitet)
ISBN 87-574-0833-5 (h.)
03d003674 - UBBJUR L 30 Ret

L 48
Islamic legal interpretation : muftis and their fatwas. -
Cambridge, Mass., 1996. - X, 431 s.
ISBN 0-674-46870-8 (ib.)
02d055610 - UBBJUR L 1286 Isl

L 135
Bishop, Simon
Economics of E.C. competition law : concepts,
application and measurement. - 2nd ed. - London, 2002. -
XXXV, 634 s.
ISBN 0-421-83000-x (ib.)
03d006434 - UBBJUR L 564 Bis

L 135.5
Leren, Kenneth André
Fotballspillerens klubbskifte : juridiske og sportslige
implikasjoner. - Bergen, 2002. - 215 s.
ISBN 82-7674-899-6 (h.)
02d057049 - UBBJUR L 135.5 Ler

L 152
Europakommisjonen
Framework strategy on gender equality : work programme
for 2003. - Luxembourg, 2003. - 7 s. - (Documents /
Commission of the European Communities)
03d011991 - UBBJUR/EDC Com-hyllen 2003/47

L 164
Kuner, Christopher
European data privacy law and online business. - Oxford
, 2003. - XXXIV, 322 s.
ISBN 0-19-924423-5 (ib.)
03d003993 - UBBJUR L 164 Kun

L 164
Laurie, Graeme
Genetic privacy : a challenge to medico-legal norms. -
Cambridge, 2002. - XXV, 335 s.
ISBN 0-521-66027-0 (ib.)
03d005341 - UBBJUR L 164 Lau

L 181
Adlercreutz, Axel
Avtalsrätt. - 12. uppl. - Lund, 2002- . - b.
02d059817 - UBBJUR L 181 Adl

L 183
Steinicke, Michael
Tilbudsindhentning i bygge- og anlægssektoren. - 2.
udg. - København, 2003. - 185 s.
ISBN 87-89319-93-1 (h.)
03d013205 - UBBJUR L 183 Ste

L 217
Apartment ownership and mortgage finance in Lithuania. -
Copenhagen, c2002. - 135 s. - (TemaNord ; 2002:579)
ISBN 92-893-0844-3 (h.)
03d012416 - UBBJUR L 217 Apa

L 218
Harboe, Einar
Bolig i Spania : kjøp, salg, leie, flytting, skatt. -
Oslo, 2003. - 252 s.
ISBN 82-03-22818-6 (ib.)
03d009894 - UBBJUR L 278.5 Har

L 227
Apartment ownership and mortgage finance in Lithuania. -
Copenhagen, c2002. - 135 s. - (TemaNord ; 2002:579)
ISBN 92-893-0844-3 (h.)
03d012416 - UBBJUR L 217 Apa

L 227
Rike, Ole Dag
Panterett for praktikere. - Kristiansand, 2002. - 144
s.
ISBN 82-7634-356-2 (h.)
03d009897 - UBBJUR L 227 Rik

L 238
European Marine Science and Technology Conference. (3 : 1998
: Lisbon)
Third European Marine Science and Technology Conference,
Lisbon, 23-27 May 1998 : project synopses. - Luxembourg
: EUR-OP, 1998. - 6 b.
ISBN 92-828-2896-4
02d031422 - UBBJUR/EDC L 1169 Eur
5 : Fisheries & aquaculture : (air: 1990-94). - Luxembourg
, 1998. - 304 s. 10 bl. - (5)
ISBN 92-828-3038-1 (h.)
03d014883 - UBBJUR/EDC L 1169 Eur/V

L 239
Europakommisjonen
Proposal for a Council regulation on the management of
the fishing effort relating to certain Community fishing
areas and resources and modifying regulation (EEC) 2847/93.
- Luxembourg, 2002. - 23 s. - (Documents/Commission of
the European Communities)
03d011837 - UBBJUR/EDC COM-hyllen 2002/739

L 242
Europakommisjonen
Proposal for a Council directive on Community measures
for the control of foot-and-mouth disease and amending
directive 92/46/EEC. - Luxembourg, 2003. - 125 s. -
(Documents / Commission of the European Communities)
03d009554 - UBBJUR/EDC Com-hyllen 20032/736

L 242
Europakommisjonen
Proposal for a regulation of the European Parliament
and of the Council on the economic accounts for
agriculture in the Community. - Luxembourg, 2003. - 115 s.
- (Documents/Commission of the European Communities)
03d013029 - UBBJUR/EDC COM-hyllen 2003/50

L 242
Europakommisjonen
Amended proposal for a regulation of the European
Parliament and of the Council on additives for use in
animal nutrition. - Luxembourg, 2002. - 28 s. -
(Documents/Commission of the European Communities)
03d007960 - UBBJUR/EDC COM-hyllen 2002/771

L 257
Sverige. 2002 års ledningsrättsutredning
Ledningsrätt för elektroniska kommunikationsnät. -
Stockholm, 2002. - 125 s. - (Statens offentliga
utredningar ; 2002:83)
ISBN 91-38-21763-5 (h.)
02d064490 - UBBJUR L 294 Sve

L 258
Haargaard, Finn
Lejefogedsager. - 2. udg. - København, 2003. - XI, 211
s.
ISBN 87-574-0889-0 (h.)
03d013196 - UBBJUR L 278.5 Hår

L 265
Hagstrøm, Viggo
Obligasjonsrett. - Oslo, c2003. - 937 s.
ISBN 82-518-4023-6 (ib.)
03d013942 - UBBJUR L 265 Hag (PENSUM)

L 270
Sæbø, Rune
Motregning. - Bergen, c2003. - 574 s.
ISBN 82-7674-489-3 (ib.)
03d011012 - UBBJUR Sæb eks. 2 (PENSUM)

L 271
Justis- og politidepartementet. Lovavdelingen
Høringsnotat : endringer i foreldelsesloven. - [Oslo],
2002. - 20 bl.
03d011636 - UBBJUR L 16.5 Hør

L 277.2
Justis- og politidepartementet
Om lov om forbrukerkjøp. - Oslo, 2002. - 220 s. -
(Ot.prp. ; nr 44 (2001-2002))
03d014730 - UBBJUR/EDC L 277.2 Jus

L 277.9
Merryman, John Henry
Law, ethics, and the visual arts. - 4th ed. - The Hague
, 2002. - XVIII, 1342 s.
ISBN 90-411-9882-2 (ib.),90-411-9914-4
02d048972 - UBBJUR L 277.9 Mer

L 278.5
Alder, John
Housing associations : law and practice. - 4th ed. -
London, 2003. - XXXVIII, 438 s.
ISBN 0-421-76390-6 (ib.)
03d007617 - UBBJUR L 441 Ald

L 278.5
Harboe, Einar
Bolig i Spania : kjøp, salg, leie, flytting, skatt. -
Oslo, 2003. - 252 s.
ISBN 82-03-22818-6 (ib.)
03d009894 - UBBJUR L 278.5 Har

L 278.5
Haargaard, Finn
Lejefogedsager. - 2. udg. - København, 2003. - XI, 211
s.
ISBN 87-574-0889-0 (h.)
03d013196 - UBBJUR L 278.5 Hår

L 278.5
Apartment ownership and mortgage finance in Lithuania. -
Copenhagen, c2002. - 135 s. - (TemaNord ; 2002:579)
ISBN 92-893-0844-3 (h.)
03d012416 - UBBJUR L 217 Apa

L 282
Europakommisjonen
Green paper on the conversion of the Rome Convention of
1980 on the law applicaple to contractual obligations into
a Community instrument and its modernisation. - Luxembourg
, 2002. - 46 s. - (Documents / Commission of the European
Communities) (COM(2002) 654 final) (KT-CO-02-661-EN-C)
03d011869 - UBBJUR/EDC COM-hyllen 2002/654

L 285.5
Verdipapirhandelloven : lov om verdipapirhandel 19. juni
1997 nr 79. - Oslo, c2002. - 864 s.
ISBN 82-15-00142-4 (ib.)
03d007095 - UBBJUR L 285.5 Ver

L 287
Temperton, Paul
The UK and the Euro. - New York, c2001. - xi, 141 s.
ISBN 0-471-49955-2 (ib.)
02d054128 - UBBJUR/EDC L 287 Tem

L 291
Steinicke, Michael
Tilbudsindhentning i bygge- og anlægssektoren. - 2.
udg. - København, 2003. - 185 s.
ISBN 87-89319-93-1 (h.)
03d013205 - UBBJUR L 183 Ste

L 293
Europakommisjonen
Proposal for a directive of the European Parliament and
of the Council on minimum safety requirements for tunnels
in the trans-European road network. - Luxembourg, 2002. -
49 s. - (Documents/Commission of the European Communities)
03d007977 - UBBJUR/EDC COM-hyllen 2002/769

L 294
Sverige. 2002 års ledningsrättsutredning
Ledningsrätt för elektroniska kommunikationsnät. -
Stockholm, 2002. - 125 s. - (Statens offentliga
utredningar ; 2002:83)
ISBN 91-38-21763-5 (h.)
02d064490 - UBBJUR L 294 Sve

L 380
Gullefors, Björn
Ansvar & skadestånd : reglerna om ansvar för rådgivare,
mäklare och andra konsulenter. - 2. uppl. - Näsviken, 2002
. - 206 s.
ISBN 91-7027-346-4 (h.)
03d002186 - UBBJUR L 380 Gul

L 402
Hasselbalch, Ole
Ansættelsesretten. - 3.udg. - København, 2002. - XXI,
1178 s.
ISBN 87-574-0696-0 (ib.)
03d003671 - UBBJUR L 402 Has

L 406
Werlauff, Erik
Udlicitering og medarbejdere : ret og plikt i forhold
til medarbejderne ved offentlig udlicitering og privat
outsourcing. - 3. udg. - København, 2002. - IX, 145 s.
ISBN 87-574-0895-5 (h.)
03d007170 - UBBJUR L 406 Wer

L 411
Skjerpet vern mot diskriminering i arbeidslivet :
delutredning fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon
30. august 2001 : avgitt til Arbeids- og
administrasjonsdepartementet 17. desember 2002. - Oslo,
2003. - 88 s. - (Norges offentlige utredninger ; 2003:2)
ISBN 82-583-0681-2 (h.)
75d727806 - UBBJUR L 16.5 NOU
75d727807 - UBBJUR L 16.5 NOU eks. 2
03d012855 - UBBJUR/EDC L 16.5 NOU

L 413
Kenner, Jeff
EU employment law : from Rome to Amsterdam and beyond. -
Oxford, 2003. - LIII, 593 s.
ISBN 1-901362-69-8 (h.)
01d054820 - UBBJUR/EDC L 413 Ken

L 413
Europe's new state of welfare : unemployment, employment
policies and citizenship. - Bristol, 2002. - x, 297 s.
ISBN 1-86134-437-6 (h.),1-86134-438-4 (ib.)
03d006632 - UBBJUR/EDC L 413 Eur

L 413.1
Europakommisjonen
The future of the European Employment Strategy : "a
strategy for full employment and better jobs for all". -
Luxembourg, 2003. - 23 s. - (Documents/Commission of the
European Communities)
03d013966 - UBBJUR/EDC COM-hyllen 2003/6

L 413.1
From Luxembourg to Lisbon and beyond : making the
employment strategy work : conference proceedings. -
Maastricht, 2002. - XIII, 127 s.
ISBN 90-6779-170-9
02d058015 - UBBJUR/EDC L 413.1 Fro

L 413.2
Knudsen, Christin
Married women's employment and public policies in an
international perspective. - Oslo, c1999. - 107 s. - (NOVA
rapport ; 12/1999)
ISBN 82-7894-081-9
03d009200 - UBBJUR L 34.5 Knu

L 414
Langfeldt, Sverre Faafeng
Arbeidshefte i forretningsjus. - 2. utg. - Oslo, 2003. -
VIII, 334 s.
ISBN 82-592-0038-4 (h.)
03d012431 - UBBJUR L 11 Lan

L 424
Europakommisjonen
Report from the Commission to the Council and the
European Parliament on the implementation of the European
Charter for small enterprises. - Luxembourg, 2003. - 44 s.
- (Documents / Commission of the European Communities)
03d011962 - UBBJUR/EDC Com-hyllen 2003/21

L 441
Alder, John
Housing associations : law and practice. - 4th ed. -
London, 2003. - XXXVIII, 438 s.
ISBN 0-421-76390-6 (ib.)
03d007617 - UBBJUR L 441 Ald

L 444
Europakommisjonen
Entrepreneurship in Europe : green paper. - Luxembourg,
2003. - 25 s. - (Documents / Commission of the European
Communities)
03d011924 - UBBJUR/EDC Com-hyllen 2003/27

L 466
Klausen, John
Offentlig forsørgelse : en analyse af retssikkerheden
mellem skøn, ret og pligt. - København, 2002. - 511 s.
ISBN 87-574-0892-0 (h.)
03d003676 - UBBJUR L 466 Kla

L 473
Europakommisjonen
Joint report by the Commission and the Council on
adequate and sustainable pensions : draft. - Luxembourg,
2002. - 166 s. - (Documents/Commission of the European
Communities)
03d007990 - UBBJUR/EDC COM-hyllen 2002/737

L 488
Trade, development and the environment. - London, 2000. -
VI, 289 s.
ISBN 9041198040 (feil ISBN)
02d053673 - UBBJUR L 488 Tra

L 505
Europakommisjonen
Proposal for a regulation of the European Parliament
and of the Council amending regulation (EC) no 417/2002 on
the accelerated phasing in of double hull or equivalent
design requirements for single hull oil tankers and
repealing Council regulation (EC) no 2978/94. - Luxembourg
, 2002. - 13 s. - (Documents/Commission of the European
Communities)
03d008074 - UBBJUR/EDC COM-hyllen 2002/780

L 506
Europakommisjonen
Proposal for a directive of the European Parliament and
of the Council amending European Parliament and Council
directive 2001/25/EC on the minimum level of training of
seafarers. - Luxembourg, 2003. - 17 s. -
(Documents/Commission of the European Communities)
03d014014 - UBBJUR/EDC COM-hyllen 2003/1

521.5
Europakommisjonen
Proposal for a regulation of the European Parliament
and of the Council amending regulation (EC) no 417/2002 on
the accelerated phasing in of double hull or equivalent
design requirements for single hull oil tankers and
repealing Council regulation (EC) no 2978/94. - Luxembourg
, 2002. - 13 s. - (Documents/Commission of the European
Communities)
03d008074 - UBBJUR/EDC COM-hyllen 2002/780

L 535
Copyright and consequences : Central European and U.S.
perspectives. - Cresskill, NJ, 2002. - XII, 281 s.
ISBN 1-57273-415-9 (ib.)
02d060980 - UBBJUR L 535 Cop

L 543
Merryman, John Henry
Law, ethics, and the visual arts. - 4th ed. - The Hague
, 2002. - XVIII, 1342 s.
ISBN 90-411-9882-2 (ib.),90-411-9914-4
02d048972 - UBBJUR L 277.9 Mer

L 550
Kamina, Pascal
Film copyright in the European Union. - Cambridge, 2002
. - XXVII, 431 s. - (Cambridge studies in intellectual
property rights)
ISBN 0-521-77053-x (ib.)
03d005342 - UBBJUR L 550 Kam

L 551
Europakommisjonen
Fourth report from the Commission to the Council, the
European Parliament, the European Economic and Social
Committee and the Committee of the Regions on the
application of directive 89/552/EEC "Television without
frontiers". - Luxembourg, 2002. - 39 s. -
(Documents/Commission of the European Communities)
03d011851 - UBBJUR/EDC COM-hyllen 2002/778

L 552
Strömholm, Stig
Vem äger forskningen ?. - Uppsala, 2002. - 105 s.
ISBN 91-7678-501-7 (h.)
02d064502 - UBBJUR L 552 Str

L 559
Muir, Ian
European patent law : law and procedure under the EPC
and PCT. - 2nd ed. - Oxford, 2002. - LXXVII, 368 s.
ISBN 0-19-925427-3 (ib.)
03d003997 - UBBJUR L 559 Mui

L 559
Ryberg, Björn
Beskyttelsesomfanget i dansk patentret. - København,
c2002. - 733 s.
ISBN 87-13-04845-7 (h.)
03d008808 - UBBJUR L 559 Ryd

L 560
Danmark
[Designloven (2000)]
Designret : designloven med kommentarer. - København,
2002. - IX, 386 s.
ISBN 87-574-0681-2 (ib.)
03d003672 - UBBJUR L 560 Sch

L 562
Ørskov Rasmussen, Jacob
Beskyttelse af virksomhedsnavne. - København, 2003. -
153 s.
ISBN 87-89319-84-2 (h.)
03d008470 - UBBJUR L 562 Ørs

L 563.5
Tuula, Marie
IT-bolagen och de immateriella tillgångarna : vid
företagsrekonstruktion och konkurs. - Stockholm, c2002. -
388 s.
ISBN 91-39-00841-x (h.)
02d011891 - UBBJUR L 563.5 Tuu

L 564
Koktvedgaard, Mogens
Lærebog i konkurrenceret. - 5. udg. - København, 2003. -
373 s.
ISBN 87-574-0596-4 (h.)
03d013187 - UBBJUR L 564 Kok

L 564
Bishop, Simon
Economics of E.C. competition law : concepts,
application and measurement. - 2nd ed. - London, 2002. -
XXXV, 634 s.
ISBN 0-421-83000-x (ib.)
03d006434 - UBBJUR L 564 Bis

L 564
Hildebrand, Doris
The role of economic analysis in the EC competition
rules. - 2nd ed. - The Hague, c2002. - XI, 472 s. -
(European monographs ; vol. 17)
ISBN 90-411-1706-7 (h.)
02d058704 - UBBJUR L 564 Hil

L 564
Woude, Marc van der
E.C. competition law handbook : 2002/2003. - 13th ed. -
London, 2002. - LXXXII, 1066 s.
ISBN 0-421-82940-0 (h.), 0421764406 (feil ISBN)
03d006431 - UBBJUR L 564 Wou

L 565
Services and free movement in EU law. - Oxford, 2002. -
XLIX, 466 s.
ISBN 0-19-829938-9 (ib.)
01d048561 - UBBJUR L 565 Ser

L 571
Under evne : media og Kosovo-konflikten. - Oslo, c2001. -
IX, 237 s.
ISBN 82-92293-00-0 (h.)
02d021075 - UBBJUR L 571 Und

L 571
Pape, Hilde
Ungdom og vold i bildemediene. - Oslo, c1998. - 84 s. -
(NOVA-rapport ; 1/98)
ISBN 82-7894-033-9 (h.)
03d009205 - UBBJUR L 571 Pap

L 581
Skaar, Ronny B.
Forsørgelse og omsorg : farsrollen i norsk
barnelovgivning 1915-1981. - Bergen, 2003. - 128 s.
ISBN 82-92463-00-3 (h.)
03d012430 - UBBJUR L 581 Skå

L 583
Cretney, Stephen M.
Principles of family law. - 7th ed. - London, 2002. -
CVI, 825 s.
ISBN 0-421-71760-2 (h.)
03d007613 - UBBJUR L 583 Cre

L 600
Skaar, Ronny B.
Forsørgelse og omsorg : farsrollen i norsk
barnelovgivning 1915-1981. - Bergen, 2003. - 128 s.
ISBN 82-92463-00-3 (h.)
03d012430 - UBBJUR L 581 Skå

L 600
Selte, Solveig Valseth
Likere enn vi tror? : Oslojenter med ulik kulturell
bakgrunn og deres opplevelse av forholdet til foreldrene. -
Oslo, c1998. - 126 s. - (NOVA-rapport ; 23/1998)
ISBN 82-7894-062-2
03d009203 - UBBJUR L 600 Sel

L 631
Dam, Henrik
Dit testamente : kan det give tryghed for dig og din
familie?. - København, 2003. - 149 s.
ISBN 87-89319-82-6 (h.)
03d013202 - UBBJUR L 631 Dam

L 631
Theobald, Henry Studdy
Theobald on wills. - 16th ed. - London, 2001. - CCLXI,
890 s. - (Property and conveyancing library)
ISBN 0-421-74170-8 (ib.)
02d064425 - UBBJUR L 631 The

L 646
Stensilserien (Universitetet i Oslo. Institutt for
kriminologi og rettssosiologi)
Stensilserien. - Oslo
03d007812 - UBBJUR L 17 Uni Nr 93(2001)- . (Z - går
via Tidsskrift) (Anal.)

L 652
McEldowney, John F.
Public law. - 3rd ed. - London, 2002. - XXXVI, 718 s. -
(Sweet & Maxwell's textbook series)
ISBN 0-421-78070-3 (h.)
02d045003 - UBBJUR L 652 Mac

L 661
Ekeberg, Jan Ove
Kong Carl : en uautorisert biografi om Carl I. Hagen. -
Oslo, [2001]. - 367 s.
ISBN 82-489-0133-5 (ib.)
03d004436 - UBBJUR L 661 Eke

L 661
Drake, Helen
Jacques Delors : perspectives on a European leader. -
New York, 2000. - XII, 185 s.
ISBN 0-415-12425-5 (h.)
03d007195 - UBBJUR/EDC L 661 Del

L 663
What kind of constitution for what kind of polity? :
responses to Joschka Fischer. - San Domenico di Fiesole,
2000. - 147, XIV s. - (The Robert Schuman centre for
advanced studies at the European university institute,
Florence)
02d043681 - UBBJUR/EDC L 663 Wha

L 667
Grundlagens makt : konstitutionen som politiskt redskap och
som rättslig norm. - Stockholm, 2002. - 229 s.
ISBN 91-7150-873-2 (h.)
03d001079 - UBBJUR L 667 Gru

L 685
Hinz, Veronika U.
Election elements : on the international standards of
electoral participation. - Turku/Åbo, 2002. - VI, 115 s.
ISBN 952-12-0946-1 (h.)
03d000606 - UBBJUR L 685 Hin

L 690
Koch, Pernille Boye
Forfatningskontrol : fremtidige perspektiver og
utfordringer. - København, 2002. - 282 s.
ISBN 87-574-0872-6 (h.)
03d003677 - UBBJUR L 690 Koc

L 694
Muslime im säkularen Rechtsstaat : neue Akteure in Kultur
und Politik. - Berlin, 2001. - 125 s.
ISBN 3-86093-311-6 (h.),3-930832-09-7
03d007616 - UBBJUR L 1286 Mus

L 709
Danelius, Hans
Mänskliga rättigheter i europeisk praxis : en kommentar
till Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. -
2. uppl. - Stockholm, 2002. - 491 s.
ISBN 91-39-10547-4 (h.)
03d011125 - UBBJUR Dan eks. 2 (PENSUM)

L 709
Human rights and good governance : building bridges. - The
Hague, 2002. - X, 261 s. - (The Raoul Wallenberg Institute
human rights library ; 9)
ISBN 90-411-1776-8 (ib.),90-411-1777-6 (h.)
03d000618 - UBBJUR L 709 Hum

L 709
Internationale Vereinigung für Rechts- und
Sozialphilosophie. Weltkongress (19 : 1999 : New York)
Human rights, minority rights, women's rights :
proceedings of the 19th world congress of the
International Association for Philosophy of Law and Social
Philosophy (IVR), New York, June 24-31, 1999. - Stuttgart,
2001. - 145 s. - (ARSP, Beiheft ; 78)
ISBN 3-515-07861-4 (h.)
75d727812 - UBBJUR L 17 ARS/78

L 709
Research notes (Universitetet i Oslo. Institutt for
menneskerettigheter)
Research notes. - Oslo
ISSN 1503-1349
03d002437 - UBBJUR L 17 Res 2002- . (Z - går via
Tidsskrift)

L 712
Hammer, Leonard M
The international human right to freedom of conscience
: some suggestions for its development and application. -
Aldershot, 2001. - IX, 301 s.
ISBN 0-7546-2132-4 (ib.)
03d000603 - UBBJUR L 712 Ham

L 714
Sverige. Utredningen om allmänhetens tillgång till EU-
relaterad information
Allmänhetens tillgång till EU-relaterad information :
betänkande. - Stockholm, 2002. - 143 s. - (Statens
offentliga utredningar ; 2002:96)
ISBN 91-38-21777-5 (h.)
02d064494 - UBBJUR L 714 Sve

L 727
Blomberg, Wenche
Galskapens hus : utskilling og internering i Norge 1550-
1850. - Oslo, c2002. - 239 s.
ISBN 82-15-00176-9 (h.)
03d009987 - UBBJUR L 784 Blo

L 729
Graver, Hans Petter
Alminnelig forvaltningsrett. - 2. utg. - Oslo, 2002. -
558 s.
ISBN 82-15-00324-9 (ib.)
03d009892 - UBBJUR Gra eks. 2 (PENSUM)

L 734
Vesterdorf, Peter L.
Statsstøtte : en håndbog for rådgivere, myndigheder og
organisationer. - København, 2002. - XII, 335 s.
ISBN 87-89319-65-6 (h.)
03d007131 - UBBJUR L 734 Ves

L 738
Silic, Dario
Kommunernes låntagning : med kommentarer. - København,
2002. - XI, 177 s.
ISBN 87-574-0524-7 (ib.)
03d007153 - UBBJUR L 738 Sil

L 741
Sverige. Tillsynsutredningen
Statlig tillsyn : granskning på medborgarnas uppdrag :
delbetänkande. - Stockholm, 2002. - 219 s. - (Statens
offentliga utredningar ; 2002:14)
ISBN 91-38-21625-6 (h.)
02d064467 - UBBJUR L 741 Sve

L 763
Europakommisjonen
Amended proposal for a decision of the European
Parliament and of the Council on computerising the
movement and monitoring of excisable products. -
Luxembourg, 2002. - 34 s. - (Documents/Commission of the
European Communities)
03d008048 - UBBJUR/EDC COM-hyllen 2002/757

L 766
Antoine, Rose-Marie Belle
Confidentiality in offshore financial law. - Oxford,
2002. - XLVIII, 360 s.
ISBN 0-19-925012-x (ib.)
03d004001 - UBBJUR L 766 Ant

L 766
Bankklagenemnda
Bankklagenemndas praksis : bank- og pengerettslige
emner : en gjennomgang av bank- og pengerettslige emner
belyst med saker fra Bankklagenemnda. - 2. utg. - [Oslo],
c2000. - 328 s.
ISBN 82-7336-063-6 (h.)
03d000178 - UBBJUR L 766 Ban

L 772
Merverdiavgiften og kommunene : konkurransevridninger
mellom kommuner og private : utreding fra et utvalg
oppnevnt ved kongelig resolusjon 11. januar 2002 :
avgitt til Finansdepartementet 18. desember 2002. - Oslo
, 2003. - 207 s. - (Norges offentlige utredninger ;
2003:3)
ISBN 82-583-0683-9 (h.)
03d012738 - UBBJUR/EDC L 16.5 NOU

L 773.3
Banoun, Bettina
Omgåelse av skattereglene : en studie av
høyesterettspraksis. - Oslo, 2003. - 354 s.
ISBN 82-02-19821-6 (ib.)
03d012429 - UBBJUR L 773.3 Ban

L 773.7
Europakommisjonen
Modernisation of the accounting system of the European
Communities. - Luxembourg, 2002. - 65 s. -
(Documents/Commission of the European Communities)
03d008000 - UBBJUR/EDC COM-hyllen 2002/755

L 774
Stub, Marius
Tollvesenets kontrollvirksomhet : fragmenter fra den
materielle tollretten. - Oslo, c2002. - 206 s.
ISBN 82-15-00207-2 (h.)
03d003592 - UBBJUR L 774 Stu

L 778
Sosialrett. - 6. utg. - Oslo, 2003. - 470 s.
ISBN 82-15-00387-7 (ib.)
03d007091 - UBBJUR Sos (PENSUM)

L 778
Implementation of the European Social Charter : survey by
country : 2002. - 2nd ed. - Strasbourg, 2002. - 138 s. -
(Human rights Social Charter monographs)
ISBN 92-871-5009-5 (h.)
02d063566 - UBBJUR/EDC L 778 Imp

L 778
Klausen, John
Offentlig forsørgelse : en analyse af retssikkerheden
mellem skøn, ret og pligt. - København, 2002. - 511 s.
ISBN 87-574-0892-0 (h.)
03d003676 - UBBJUR L 466 Kla

L 779
Europakommisjonen
Health care and care for the elderly : supporting
national strategies for ensuring a high level of social
protection ; proposal for a joint report. - Luxembourg,
2002. - 25 s. - (Documents/Commission of the European
Communities)
03d014104 - UBBJUR/EDC COM-hyllen 2002/774

L 779
Jessen, Jorunn Theresia
Ungdom på tvang i åpen institusjon : evaluering av
Villa Sole - en langtidsinstitusjon for ungdom med
alvorlige atferdsvansker. - Oslo, 1999. - 80 s. - (Nova-
rapport ; 5/99)
ISBN 82-7894-074-6 (h.)
03d009204 - UBBJUR L 779 Jes

L 779
Killén, Kari
Veiledning og veiledningsmodeller i barnevernets
førstelinjetjeneste. - Oslo, c1998. - 144 s. - (NOVA
temahefte ; 1/1998)
03d009211 - UBBJUR L 779 Kil

L 784
Blomberg, Wenche
Galskapens hus : utskilling og internering i Norge 1550-
1850. - Oslo, c2002. - 239 s.
ISBN 82-15-00176-9 (h.)
03d009987 - UBBJUR L 784 Blo

L 785
Cain, Brian
Legal aspects of gene technology. - London, 2003. -
XXX, 247 s.
ISBN 0-421-78330-3 (ib.)
03d007628 - UBBJUR L 785 Cai

L 785
Seierstad, Dag
EU-direktivet om "patent på liv". - Oslo, 2002. - 32 s.
- (Skriftserien / Nei til EU ; 2-02)
03d008665 - UBBJUR/EDC L 785 Sei

787
Justis- og politidepartementet. Lovavdelingen
Høringsnotat : om kriminalisering av bruk, erverv og
besittelse av dopingmidler. - [Oslo], 2001. - 27 bl.
03d011639 - UBBJUR L 16.5 Hør

L 787
Ungdomskulturer og narkotikabruk. - Oslo, [1997]. - 112 s. -
(NOVA temahefte ; 1/97)
03d009210 - UBBJUR L 787 Ung

L 795
Med EU for fred? : kompendium. - Oslo, 2001. - 31 s.
02d063578 - UBBJUR/EDC L 795 Med

L 807
Women in industrial research : a wake up call for European
industry ; a report to the European Commission from the
High Level Expert Group on Women in Industrial Research
for strategic analysis of specific science and
technology policy issues (STRATA). - Luxembourg, 2003. -
XIII, 64 s.
ISBN 92-894-4400-2 (h.)
03d013631 - UBBJUR/EDC L 807 Wom

L 808
Hildebrand, Doris
The role of economic analysis in the EC competition
rules. - 2nd ed. - The Hague, c2002. - XI, 472 s. -
(European monographs ; vol. 17)
ISBN 90-411-1706-7 (h.)
02d058704 - UBBJUR L 564 Hil

L 808.5
Austvik, Ole Gunnar
Norwegian natural gas : liberalization of the European
gas market. - Oslo, 2003. - 272 s.
ISBN 82-91165-30-0 (h.)
03d011406 - UBBJUR/EDC L 808.5 Aus

L 808.5
Sverige. Elkonkurrensutredningen
Konkurrensen på elmarknaden : slutbetänkande. -
Stockholm, 2002. - 171 s. - (Statens offentliga
utredningar ; 2002:7)
ISBN 91-38-21616-7 (h.)
02d064495 - UBBJUR L 808.5 Sve

L 810
Europakommisjonen
Proposal for a decision of the Council establishing a
general framework for financing Community actions in
support of consumer policy for the years 2004-2007. -
Luxembourg, 2003. - 21 s. - (Documents/Commission of the
European Communities)
03d013002 - UBBJUR/EDC COM-hyllen 2003/44

L 817
Ingelse, Chris
The UN Committee against Torture : an assessment. - The
Hague, 2001. - XVIII, 464 s.
ISBN 90-411-1650-8 (ib.)
03d000609 - UBBJUR L 817 Ing

L 823
Harris, Nigel
Thinking the unthinkable : the immigration myth exposed.
- London, 2002. - XX, 183 s.
ISBN 1-86064-672-7 (ib.),1-86064-671-9 (h.)
03d007190 - UBBJUR/EDC L 823 Har

L 823
Managing migration flows and preventing illegal immigration
: Schengen : justice and home affairs colloquium :
conference proceedings. - Maastricht, 2002. - XVIII, 95
s.
ISBN 90-6779-169-5
02d058013 - UBBJUR/EDC L 823 Man

L 830
Statements on education, training and young people : 1998-
2001. - Luxembourg, 2002. - 394 s.
ISBN 92-824-2143-0 (h.)
03d013531 - UBBJUR/EDC L 830 Sta

L 834
Polititjenestemann og akademiker? : forskning og praksis i
politiarbeid : Forskningskonferansen, 13. og 14. august
2002. - Oslo, 2002. - 120 s. - (PHS forskning ; 2002:2)
ISBN 82-7808-034-8 (h.)
75d727809 - UBBJUR L 17 PHS/2002:2
75d727810 - UBBJUR L 834 Pol eks. 2

L 834
Strömholm, Stig
Vem äger forskningen ?. - Uppsala, 2002. - 105 s.
ISBN 91-7678-501-7 (h.)
02d064502 - UBBJUR L 552 Str

L 837
Europakommisjonen
Pan-European environmental co-operation after the 2003
Kiev conference. - Luxembourg, 2003. - 16 s. - (Documents
/ Commission of the European Communities)
03d012861 - UBBJUR/EDC Com-hyllen 2003/62

L 837
Richardson, Benjamin J.
Environmental regulation through financial
organisations : comparative perspectives on the
industrialised nations. - The Hague, c2002. - VIII, 407 s.
- (Comparative environmental law and policy ; vol. 2)
ISBN 90-411-1735-0 (ib.)
02d056065 - UBBJUR L 837 Ric

L 837
Miljöbalken : en kommentar. - Stockholm, 2000- . - 2
b.(løsbl.). - (Norstedts blå bibliotek)
ISBN 91-39-00460-0
01d053125 - UBBJUR L 837 Mil

L 837.1
Oil & gas development on the Outer Continental Shelf. -
Westminster, Colo., c2002. - 1 b. (løsbl.). - (Mineral law
series ; Vol. 2002/3)
ISBN 1-882047-00-1 (ib.)
02d058714 - UBBJUR L 1300 Oil

L 837.1
Otto, James
The regulation of mineral enterprises : a global
perspective on economics, law and policy. - Westminster,
Colo., 2002. - 1 b. (flere pag.)
ISBN 0-929047-99-0
02d059070 - UBBJUR L 837.1 Ott

L 837.3
Wilde, Mark
Civil liability for environmental damage : a
comparative analysis of law and policy in Europe and the
United States. - The Hague, c2002. - XXVIII, 341 s. -
(Comparative environmental law & policy series ; Vol. 4)
ISBN 90-411-1891-8 (ib.)
02d063950 - UBBJUR L 837.3 Wil

L 837.3
PCA International Law Seminar (2 : 2000 : The Hague)
International investments and protection of the
environment : the role of dispute resolution mechanisms :
papers emanating from the Second PCA International Law
Seminar May 17, 2000. - The Hague, c2001. - XVIII, 347 s. -
(The Permanent Court of Arbitration/Peace Palace papers ;
2)
ISBN 90-411-1588-9 (h.)
02d056072 - UBBJUR L 837.3 PCA

L 837.5
Justis- og politidepartementet
Høringsnotat : forslag om nye regler om tap av retten
til å føre motorvogn mv. - Oslo, [2002]. - 2, 70 s.
03d011654 - UBBJUR L 16.5 Hør

L 837.6
Texts concerning culture at European level : 1998 - 2001. -
Luxembourg, 2002. - 236 s.
ISBN 92-824-2132-5 (h.)
03d013570 - UBBJUR/EDC L 837.6 Tex

L 837.23
Europakommisjonen
Proposal for a decision of the Europaen Parliament and
ofthe Council for a monitoring mechanism of Community
greenhouse gas emissions and the implementation of the
Kyoto protocol. - Luxembourg, 2003. - 23 s. -
(Documents/Commission of the European Communities)
03d011856 - UBBJUR/EDC COM-hyllen 2003/51

L 851
Restorative justice and criminal justice : competing or
reconcilable paradigms. - Oxford, 2003. - XI, 348 s. -
(Studies in penal theory and penal ethics)
ISBN 1-84113-273-x (ib.)
03d008419 - UBBJUR L 851 Res

L 851
Jareborg, Nils
Scraps of penal theory. - Uppsala, 2002. - 122 s. -
(Skrifter från Juridiska Fakulteten i Uppsala ; 90)
ISBN 91-7678-515-7 (ib.)
75d727808 - UBBJUR L 17 Upp/90

L 851
Straff i det norske samfunnet. - Oslo, 2002. - 356 s.
ISBN 82-90425-59-7 (h.)
03d007106 - UBBJUR L 851 Str

L 852
Straff i det norske samfunnet. - Oslo, 2002. - 356 s.
ISBN 82-90425-59-7 (h.)
03d007106 - UBBJUR L 851 Str

L 883
Family violence in primary care. - New York, 2003. - XIII,
427 s.
ISBN 0-19-262828-3 (h.)
03d007457 - UBBJUR L 883 Fam

L 887
Dowbiggin, Ian Robert
A merciful end : the euthanasia movement in modern
America. - Oxford, c2003. - XIX, 250 s.
ISBN 0-19-515443-6 (ib.)
03d007465 - UBBJUR L 887 Dow

L 896
Hegna, Kristinn
Sex for overlevelse eller skyggebilder av kjærlighet? :
om ungdom under 18 år som selger seksuelle tjenester. -
Oslo, c2002. - 100 s. - (Nova rapport ; 5/02)
ISBN 82-7894-133-5 (h.)
03d009207 - UBBJUR L 896 Heg

L 898
Mossige, Svein
Ungdoms holdninger til seksuelle krenkelser og overgrep
: ungdommers oppfatning av barn som legitime mål for
seksuelle handlinger. - Oslo, 2001. - 113 s. - (Nova
Rapport ; 16/2001)
ISBN 82-7894-125-4 (h.)
03d009206 - UBBJUR L 898 Mos

L 907
Elholm, Thomas
EU-svig : en studie i dansk strafferet. - København,
2002. - 523 s.
ISBN 87-574-0862-9 (h.)
03d004142 - UBBJUR L 907 Elh

L 919
Sverige. Utredningen om effektivare bötesverkställighet
vid trafikbrott m.m
Verkställighet av vissa trafikböter/trafikavgifter för
utländska trafikanter : betänkande. - Stockholm, 2002:72. -
153 s. - (Statens offentliga utredningar ; 2002:72)
ISBN 91-38-21744-9 (h.)
02d064491 - UBBJUR L 919 Sve

L 925
Doing criminological research. - London, 2000. - XIX, 252
s.
ISBN 0-7619-6508-4 (ib.),0-7619-6509-2 (h.)
03d005676 - UBBJUR L 10 Doi (Opptrykk 2002)

L 927
Stensilserien (Universitetet i Oslo. Institutt for
kriminologi og rettssosiologi)
Stensilserien. - Oslo
03d007812 - UBBJUR L 17 Uni Nr 93(2001)- . (Z - går
via Tidsskrift) (Anal.)

L 938
Falck, Sturla
Juvenile delinquency in Norway : three papers on:
sanctions, alternatives, age of criminalresponsibility and
crime trends. - Oslo, c1998. - 59 s. - (NOVA Skriftserie ;
1/1998)
03d009208 - UBBJUR L 938 Fal

L 974
Robberstad, Anne
Bistandsadvokaten : ofrenes stilling i straffesaker. -
2. utg. - Oslo, 2003. - 324 s.
ISBN 82-15-00319-2 (ib.)
03d009896 - UBBJUR L 1081 Rob

L 996
Justis- og politidepartementet. Lovavdelingen
Høringsnotat : endring av tvistemålslovens regler om
bevisopptak utenforrettsak m. m. (immaterielle rettigheter
- Trips-avtalen). - [Oslo], 2002. - 27 s.
03d011637 - UBBJUR L 16.5 Hør

L 1006
Briggs, Adrian
Civil jurisdiction and judgments. - 3rd ed. - London,
2002. - LIX, 656 s. - (Lloyd´s commercial law library)
ISBN 1-85978-374-0
03d004007 - UBBJUR L 1006 Bri

L 1007
Newton, Justin
The uniform interpretation of the Brussels and Lugano
conventions. - Oxford, 2002. - CXXX, 595 s.
ISBN 1-84113-323-x (ib.)
02d030910 - UBBJUR L 1007 New

L 1026
International energy and minerals arbitration. -
Westminster, Colo., c2002. - 1 b. (løsbl.). - (Mineral law
series ; Vol. 2002/2)
ISBN 0-929047-98-2
02d059071 - UBBJUR L 1026 Int

L 1026
PCA International Law Seminar (2 : 2000 : The Hague)
International investments and protection of the
environment : the role of dispute resolution mechanisms :
papers emanating from the Second PCA International Law
Seminar May 17, 2000. - The Hague, c2001. - XVIII, 347 s. -
(The Permanent Court of Arbitration/Peace Palace papers ;
2)
ISBN 90-411-1588-9 (h.)
02d056072 - UBBJUR L 837.3 PCA

L 1037
Europakommisjonen
Green paper on a European order for payment procedure
andon measures to simplify and speed up small claims
litigation. - Luxembourg, 2002. - 78 s.
03d007949 - UBBJUR/EDC COM-hyllen 2002/746

L 1058
Derham, S. Rory
The law of set-off. - 3rd ed. - Oxford, c2003. -
LXXXII, 921 s.
ISBN 0-19-829800-5 (ib.)
01d045330 - UBBJUR L 1058 Der

L 1058
Sæbø, Rune
Motregning. - Bergen, c2003. - 574 s.
ISBN 82-7674-489-3 (ib.)
03d011012 - UBBJUR Sæb eks. 2 (PENSUM)

L 1058
The EC regulation on insolvency proceedings : a commentary
and annotated guide. - Oxford, 2002. - XXXV, 352 s.
ISBN 0-19-925109-6 (ib.)
02d056045 - UBBJUR L 1058 EC

L 1081
Robberstad, Anne
Bistandsadvokaten : ofrenes stilling i straffesaker. -
2. utg. - Oslo, 2003. - 324 s.
ISBN 82-15-00319-2 (ib.)
03d009896 - UBBJUR L 1081 Rob

L 1091
Sentencing and society : international perspectives. -
Aldershot, 2002. - XXIX, 600 s.
ISBN 0-7546-2183-9 (ib.)
03d006668 - UBBJUR L 1091 Sen

L 1112
Norsk fengsels- og friomsorgsforbund
Årsmelding ... - Oslo
03d006402 - UBBJUR L 17 Nor 2001- . (Z - går via
Tidsskrift)

L 1136
Ingelse, Chris
The UN Committee against Torture : an assessment. - The
Hague, 2001. - XVIII, 464 s.
ISBN 90-411-1650-8 (ib.)
03d000609 - UBBJUR L 817 Ing

L 1143
The Eurosceptical reader 2. - New York, 2002. - XVI, 296 s.
ISBN 0-333-97376-3 (h.)
03d007196 - UBBJUR/EDC L 1143 Eur

L 1143
The Pro-European reader. - Basingstoke, 2002. - xxii, 254
p.
ISBN 0-333-77889-8 (ib.),0-333-97721-1 (h.)
03d007197 - UBBJUR/EDC L 1143 Pro

L 1145
Allott, Philip
The health of nations : society and law beyond the
state. - Cambridge, 2002. - XVI, 436 s.
ISBN 0-521-81655-6 (ib.),0-521-01680-0 (h.)
03d005350 - UBBJUR L 1145 All

L 1145
Handshakes not handcuffs : proposals for co-operative
alternatives to European Union. - London, 2002. - XIV,
96 s.
ISBN 0-9534697-2-7 (h.)
03d007177 - UBBJUR/EDC L 1145 Han

L 1153
Perrez, Franz Xaver
Cooperative sovereignty : from independence to
interdependence in the structure of international
environmental law. - The Hague, c2000. - XIX, 395 s.
ISBN 90-411-1426-2 (ib.)
02d053657 - UBBJUR L 1153 Per

L 1156
The Federal vision : legitimacy and levels of governance in
the United States and the European Union. - Oxford, 2001
. - XVII, 537 s.
ISBN 0-19-924501-0 (ib.),0-19-924500-2 (h.)
02d029388 - UBBJUR L 1156 Fed (Opptrykk 2002)

L 1163
Samisk selvbestemmelse. - Kautokeino, 2002. - 171 s. -
(Dieðut ; 2/2002)
03d007009 - UBBJUR L 1163 Sam

L 1163
Sverige. Sametingsutredningen
Sametingets roll i det svenska folkstyret : betänkande.
- Stockholm, 2002. - 269 s. - (Statens offentliga
utredningar ; 2002:77)
ISBN 91-38-21754-6 (h.)
02d064492 - UBBJUR L 1163 Sve

L 1163
Internationale Vereinigung für Rechts- und
Sozialphilosophie. Weltkongress (19 : 1999 : New York)
Human rights, minority rights, women's rights :
proceedings of the 19th world congress of the
International Association for Philosophy of Law and Social
Philosophy (IVR), New York, June 24-31, 1999. - Stuttgart,
2001. - 145 s. - (ARSP, Beiheft ; 78)
ISBN 3-515-07861-4 (h.)
75d727812 - UBBJUR L 17 ARS/78

L 1164
Smith, Rhona K.M.
Textbook on international human rights. - Oxford, c2003
. - XXXI, 361 s.
ISBN 1-84174-301-1 (h.)
03d007142 - UBBJUR L 1164 Smi

L 1164
Dunér, Bertil
The global human rights regime. - Lund, 2002. - 227 s.
ISBN 91-44-01031-1 (h.)
03d000598 - UBBJUR L 1164 Dun

L 1164
Hammer, Leonard M
The international human right to freedom of conscience
: some suggestions for its development and application. -
Aldershot, 2001. - IX, 301 s.
ISBN 0-7546-2132-4 (ib.)
03d000603 - UBBJUR L 712 Ham

L 1164
Lempinen, Miko
Challenges facing the system of special procedures of
theUnited Nations Commission on Human Rights. - Turku/Åbo,
2001. - XII, 307 s.
ISBN 952-12-0893-7 (h.)
03d000612 - UBBJUR L 1193 Lem

L 1164
Research notes (Universitetet i Oslo. Institutt for
menneskerettigheter)
Research notes. - Oslo
ISSN 1503-1349
03d002437 - UBBJUR L 17 Res 2002- . (Z - går via
Tidsskrift)

L 1165
Den Nordiske ambisjon : et skrift om samarbeid i Nordisk
råd 1952-2002. - [Oslo], 2002. - 205 s.
ISBN 82-91283-66-4 (h.)
03d013509 - UBBJUR/EDC L 1165 Nor

L 1169
European Marine Science and Technology Conference (3 :
1998 : Lisbon)
Third European Marine Science and Technology
Conference, Lisbon, 23-27 May 1998 : project synopses. -
Luxembourg, 1998. - 6 b.
ISBN 92-828-2896-4
02d031422 - UBBJUR/EDC L 1169 Eur

L 1169
European Marine Science and Technology Conference. (3 : 1998
: Lisbon)
Third European Marine Science and Technology Conference,
Lisbon, 23-27 May 1998 : project synopses. - Luxembourg
: EUR-OP, 1998. - 6 b.
ISBN 92-828-2896-4
02d031422 - UBBJUR/EDC L 1169 Eur
5 : Fisheries & aquaculture : (air: 1990-94). - Luxembourg
, 1998. - 304 s. 10 bl. - (5)
ISBN 92-828-3038-1 (h.)
03d014883 - UBBJUR/EDC L 1169 Eur/V

L 1172
Tanzi, Attila
The United Nations Convention on the Law of
InternationalWatercourses : a framework for sharing. -
London, c2001. - XIV, 358 s. - (International and national
water law and policy ; Vol. 5)
ISBN 90-411-1652-4 (ib.)
02d056076 - UBBJUR L 1172 Tan

L 1173.2
Europakommisjonen
European space policy : green paper. - Luxembourg, 2003
. - 32 s. - (Documents / Commission of the European
Communities)
03d011929 - UBBJUR/EDC Com-hyllen 2003/17

L 1174
Smith, Hazel
European Union foreign policy : what it is and what it
does. - London, 2002. - xiv, 315 s.
ISBN 0-7453-1869-x (h.)
03d005952 - UBBJUR/EDC L 1174

L 1186
Europakommisjonen
Choosing to grow : knowledge, innovation and jobs in a
cohesive society ; report to the Spring European Council,
21 March 2003 on the Lisbon strategy of economic, social
and environmental renewal. - Luxembourg, 2003. - 39 s. -
(Documents/Commission of the European Communities)
03d013985 - UBBJUR/EDC COM-hyllen 2003/5

L 1186
Europakommisjonen
Second progress report on economic and social cohesion.
- Luxembourg, 2003. - 33 s., 19 bl. -
(Documents/Commission of the European Communities)
03d013013 - UBBJUR/EDC COM-hyllen 2003/34

L 1186
Seierstad, Dag
EUs rolle i globaliseringen. - Oslo, 2003. - 32 s. -
(Skrifserien / Nei til EU ; 3-02)
03d012736 - UBBJUR/EDC L 1186 Sei

L 1186
Accountability and legitimacy in the European Union. -
Oxford, 2002. - XIX, 537 s. - (Oxford studies in European
law)
ISBN 0-19-925710-8 (h.),0-19-925560-1 (ib.)
02d029375 - UBBJUR L 1186 Acc

L 1186
Bernard, Nick
Multilevel governance in the European Union. - The
Hague, c2002. - XIX, 274 s. - (European monographs ; 35)
ISBN 90-411-1812-8 (ib.)
02d058652 - UBBJUR L 1186 Ber

L 1186
Gale, Sarah
EC law. - 3rd ed. - London, 2001. - XIII, 742 s. -
(Butterworths student statutes)
ISBN 0-406-91636-5 (h.)
03d007189 - UBBJUR/EDC 1186 Gal

L 1193
Ramcharan, B. G.
The Security Council and the protection of human rights.
- The Hague, c2002. - X, 378 s. - (International studies
in human rights ; vol. 75)
ISBN 90-04-11878-0 (ib.)
02d060504 - UBBJUR L 1193 Ram

L 1193
Ingelse, Chris
The UN Committee against Torture : an assessment. - The
Hague, 2001. - XVIII, 464 s.
ISBN 90-411-1650-8 (ib.)
03d000609 - UBBJUR L 817 Ing

L 1193
Lempinen, Miko
Challenges facing the system of special procedures of
theUnited Nations Commission on Human Rights. - Turku/Åbo,
2001. - XII, 307 s.
ISBN 952-12-0893-7 (h.)
03d000612 - UBBJUR L 1193 Lem

L 1193
Schweigman, David
The authority of the Security Council under chapter VII
of the UN charter : legal limits and the role of the
International Court of Justice. - The Hague, c2001. -
XVIII, 354 s. - (Studies and materials on the settlement
of international disputes ; vol. 8)
ISBN 90-411-1641-9 (ib.)
02d060543 - UBBJUR L 1193 Sch

L 1206
Ambos, Kai
Der allgemeine Teil des Völkerstrafrechts : Ansätze
einer Dogmatisierung. - Berlin, c2002. - 1058 s. -
(Strafrecht und Kriminologie ; Band 16)
ISBN 3-428-10762-4 (ib.)
02d055658 - UBBJUR L 1206 Amb

L 1206
Duke, Simon
The EU and crisis management : development and
prospects. - Maastricht, 2002. - xx, 230 s.
ISBN 90-6779-163-6
02d058018 - UBBJUR/EDC L 1206 Duk

L 1286
Muslime im säkularen Rechtsstaat : neue Akteure in Kultur
und Politik. - Berlin, 2001. - 125 s.
ISBN 3-86093-311-6 (h.),3-930832-09-7
03d007616 - UBBJUR L 1286 Mus

L 1286
Islamic legal interpretation : muftis and their fatwas. -
Cambridge, Mass., 1996. - X, 431 s.
ISBN 0-674-46870-8 (ib.)
02d055610 - UBBJUR L 1286 Isl

L 1300
Jennings, Anthony
Oil and gas exploration contracts. - London, 2002. -
vii, 251 s.
ISBN 0-421-82920-6 (ib.)
03d006455 - UBBJUR L 1300 Jen

L 1300
Oil & gas development on the Outer Continental Shelf. -
Westminster, Colo., c2002. - 1 b. (løsbl.). - (Mineral law
series ; Vol. 2002/3)
ISBN 1-882047-00-1 (ib.)
02d058714 - UBBJUR L 1300 Oil

L 1403
Sverige. Utredningen om allmänhetens tillgång till EU-
relaterad information
Allmänhetens tillgång till EU-relaterad information :
betänkande. - Stockholm, 2002. - 143 s. - (Statens
offentliga utredningar ; 2002:96)
ISBN 91-38-21777-5 (h.)
02d064494 - UBBJUR L 714 Sve