UB Bergen : Fagsider : Det juridiske fakultetsbibliotek : Rettsvitenskap

Obligatorisk oppgave

Noen råd og vink

fra
Kirsti Lothe Jacobsen
[oppr publ feb 2006]
 

Ny nettside:

uib.no/ub


Forttrinnsrett i biblioteket

Studenter som har obligatorisk oppgave eller hjemmeeksamen, har fortrinnsrett til bruk av bibliotekets arbeidsplasser.

Biblioteket søker før hver obligatorisk oppgave eller hjemmeeksamen å samle en del litteratur angående eksamensemnet. Tilbudet er begrenset ved at bøker kan være utlånt. Vi oppfordrer derfor studenter og ansatte til å levere inn lånt litteratur som omhandler emnet, før eksamen – slik at alle kandidatene får anledning til å nytte disse hjelpemidlene.

Les oppgaveteksten

Når du får oppgaven, les grundig gjennom teksten.

 • Hvilken oppgavetype har du fått? Hvilken teksttype skal oppgavesvaret ha?

 • Formuler problemstillingene som oppgaven reiser.

 • I praktikumsoppgaver er det ofte tale om en konflikt som skal løses: - formuler påstandene: både de prinsipale og de subsidiære - eller de alternative påstandene.


Rettskildene

Når du skal løse et rettsproblem, er det først og fremst rettskildene på det aktuelle rettsområdet som skal nyttes:

1)  Lover
 • Er det noen lov som regulerer rettsområdet?
  Lovdata: lover, forskrifter

 • Hva sier loven?
  Tolkning, se f. eks. Rettskildelære / Torstein Eckhoff. - 5. utg. / [redigert av] Jan E. Helgesen. - Oslo: Universitetsforl., 2001 og/eller
  Rettsgrunnlag og standpunkt
  / Nils Nygaard. - 2. utg. - Oslo: Universitetsforl., 2004.

 • Hva sier lovens forarbeider?
  Husk at ikke alle forarbeidene ligger på nettet. De nyeste lovene har fått sine forarbeider knyttet opp til loven i Lovdata. De eldre må du lete opp i samlingen Forarbeid til lovene (oppstilt på L 14.1) som igjen er en del av verket Stortingsforhandlinger (oppstilt på L 16.5)

 • Kommentarutgaver
  Norsk lovkommentar (finnes både i elektronisk- og papirutgave) har noter som kan være til hjelp.
  Mange lover har egne kommentarutgaver.

2)  Dommer
 • Noen rettsområder er ikke regulert av lover, retten kan da være domstolskapt.

 • Dommer kan gi tolkningsbidrag ved anvendelse av lover.

 • Like saker skal i prinsippet behandles likt.

De fleste aktuelle dommene ligger i Lovdata: avgjørelser.

I papirutgave finnes de oppstilt i biblioteket på L 15.1 i:

 • Norsk rettstidende ( høyesterettsavgjørelser)

 • Rettens Gang (et utvalg av dommer fra lavere instanser)

 • Det finnes også en del andre spesialsamlinger her.

Husk at det bare er et meget lite utvalg av dommer fra lavere instanser som blir publisert i Rettens Gang, men fra 1994 ligger de fleste dommene fra lagmannsrettene i Lovdata.

Hva sier egentlig dommen? Dommen må analyseres.
Om dette i : Domsanalyse og domskritikk / Ken Uggerud. - 2. utg. - Oslo: Cappelen akademisk forl., 2002 og/eller
Rettsgrunnlag og standpunkt / Nils Nygaard. - 2. utg. - Oslo: Universitetsforl., 2004

 NB!  Husk å forvisse deg om at dommen dekker det rettsområdet du mener den skal dekke.

 3)  Sedvanerett, kutymer o.l.

- på forskjellige områder f. eks innen tingsrett og forbrukerrett. Om dette se  f.eks. God forretningsskikk næringsdrivande imellom / Tore Lunde. - Bergen: Fagbokforl., 2001 

4)  Rettspolitiske betraktninger, reelle hensyn

Se f. eks Rettskildelære / Torstein Eckhoff. - 5. utg. / [redigert av] Jan E.Helgesen. - Oslo: Universitetsforl., 2001 og/eller
Morten Kinander: Trenger man egentlig ”reelle hensyn”? - I: Lov og rett (2002) s. 224-241

5)   Traktater / konvensjoner

Finnes i meget stort antall. De som er ratifisert av Norge kunngjøres i Overenskomster med fremmede stater. Disse står oppstilt i biblioteket på L 13.1. De ligger dessuten i Lovdata fra 1992 og framover. I Lovdatas gratisbase ligger et traktatregister der man kan gå inn på traktatens årstall for undertegning og derfra lete seg fram til publiseringen i "Overenskomster med fremmede stater".

      Biblioteket har under utarbeidelse en traktatbase med bibliografiske opplysninger og lenker til webutgaver av traktaten. En foreløpig versjon av basen er en traktatliste med bibliografi og lenker til websider. Mange av lenkene her er dessverre endret. Disse blir rettet opp i den kommende versjonen.


Oppslagsbøker

finnes i biblioteket på L 12--L 12.7. Ordbøker og leksikon ligger også på Internett.

Husk
 • Hold deg innenfor ordgrensen

 • Ikke spekuler i fakta

LYKKE TIL!