Universitetsbiblioteket i Bergen : Fagsider : Rettsvitenskap : Nett-tekster i folkeretten

 

Introduksjon | Mellomstatlige organisasjoner (IGOs) | Historisk materiale | Domstols- og voldgiftsavgjørelser | Resolusjoner ol.

Traktater 


Om lenkene

Lenkene i de to kronologiske oversiktene nedenfor er til enkeltdokumenter jeg har funnet på web. I all hovedsak er det relaterte organisasjoner (som Forente nasjoner) eller akademiske læresteder (som Yale Law School bak Avalon-prosjektet) som står som utgivere av disse tekstene. Det betyr likevel ikke at tekstene nødvendigvis er offisielle; det vises følgelig til advarselen ovenfor. 

Lovdata
Jeg har ikke lenket opp mot traktatene som finnes i Lovdatas betalingsbase på web. Basen inneholder bl.a. i fulltekst alle traktater og endringer publisert i Overenskomster med fremmede stater fra og med hefte 5, 1992. (Brukere ved Universitetet i Bergen går direkte inn.)

 • Gå via søkeskjermen - skriv inn søketerm(er) og klikk først på "SØK", deretter på "Resultatliste" eller "Hoveddok". 
 • Eller gå inn via den kronologiske oversikten.

På den annen side har jeg enkelte lenker mot dokumenter i Lovdatas gratisbase på web.
 


Konvensjoner om krig

Konvensjonene om krig har Fleischer såpass mange henvisninger til, at disse er tatt ut for seg i nedenstående kronologiske liste. Konvensjonene (evt med Fleischers norske oversettelse av tittel i parentes) finnes under:

Konvensjonene i kronologisk orden

Haagkonvensjonene av 18. oktober 1907

 • Hague I - Pacific Settlement of International Disputes (= Haagkonvensjonen om fredelig bileggelse av internasjonale tvister) (Avalon, Fletcher)
 • Hague II - Limitation of Employment of Force for Recovery of Contract Debts (= Haagkonvensjonen om ikke å bruke væpnet makt ved inndrivelse av kontraktsmessig gjeld) (Avalon)
 • Hague III - Opening of Hostilities (= Haagkonvensjonen om fiendtligheters åpning) (Avalon, Fletcher)
 • Hague IV - Laws and Customs of War on Land (= Haagkonvensjonen om landkrigens lover og sedvaner) (Avalon, Fletcher)
 • Hague V - Rights and Duties of Neutral Powers and Persons in Case of War on Land (= Haagkonvensjonen om nøytrale makters og personers rettigheter og plikter) (Avalon, Fletcher)
 • Hague VI - Status of Enemy Merchant Ships at the Outbreak of Hostilities (Avalon, Fletcher)
 • Hague VII - Conversion of Merchant Ships into War Ships (Avalon, Fletcher)
 • Hague VIII - Laying of Automatic Submarine Contact Mines (= Haagkonvensjonen om selvvirkende undervannsminer) (Avalon, Fletcher)
 • Hague IX - Bombardment by Naval Forces in Time of War (= Haagkonvensjonen om bombardement ved flåtestyrker) (Avalon, Fletcher)
 • Hague X - Adaptation to Maritime War of the Principles of the Geneva Convention (Avalon, Fletcher)
 • Hague XI - Restrictions With Regard to the Exercise of the Right of Capture in Naval War (= Haagkonvensjonen om visse fartøyers fritagelse for oppbringelse) (Avalon, Fletcher)
 • Hague XIII - Rights and Duties of Neutral Powers in Naval War (= Haagkonvensjonen om nøytrale makters rettigheter og plikter i sjøkrig) (Avalon, Fletcher)

1910-1929

 • Protocol for the Prohibition of the Use in War of Asphyxiating, Poisonous or Other Gases, and of Bacteriological Methods of Warfare, 17. juni 1925 (= Protokoll som forbyr bruk av gasser og bakteriologiske midler i krig) (Fletcher)
 • Geneva Protocol for the Prohibition of the Use in War of Asphyxiating Gas, and for Bacteriological Methods of Warfare, 8. februar 1928 (Avalon)
 • Convention Between the United States of America and Other Powers, Relating to Prisoners of War, 29. juli 1929 (Avalon)

1930-1949

 • Convention on the Prevention and Punishment of Genocide, 9. desember 1948 (= FN-konvensjonen om folkemord) (Fletcher)
 • Genèvekonvensjonene av 12. august 1949 (se også tilleggsprotokoller av 8. juni 1977 nedenfor):
  • Geneva Convention (I) for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field (= Genèvekonvensjonen for forbedring av såredes og sykes kår i de væpnede styrker i felten) (Fletcher)
  • Geneva Convention (II) for the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea (= Genèvekonvensjonen for forbedring av såredes, sykes og skipbrudnes kår i de væpnede styrker til sjøs) (Fletcher)
  • Geneva Convention (III) Relative to the Treatment of Prisoners of War (= Genèvekonvensjonen om behandling av krigsfanger) (Avalon, Fletcher)
  • Geneva Convention (IV) Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War (= Genèvekonvensjonen om beskyttelse av sivile i krigstid) (Fletcher)

1950-1969

 • Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict, 14. mai 1954 (= Konvensjonen om beskyttelse av kulturverdier i tilfelle av væpnet konflikt) (Fletcher, UNESCO)
 • Treaty Banning Nuclear Weapon Tests in the Atmosphere, in Outer Space and Under Water (Partial Test Ban Treaty), 5. august 1963 (= Prøvestansavtalen om forbud mot å gjennomføre kjernefysiske prøveeksplosjoner i atmosfæren, under havet og i det ytre verdensrom) (Fletcher, Italiensk UD)
 • Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, Including the Moon and other Celestial Bodies, 27. januar 1967 (= Traktat om det ytre verdensrom; har også bestemmelser av krigsrettslig relevans) (Italiensk UD)
 • Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, 1. juli 1968 (= Ikkespredningsavtalen) (Fletcher)
   

1970-1989

 • Treaty on the Prohibition of the Emplacement of Nuclear Weapons and other Weapons of Mass Destruction on the Seabed and the Ocean Floor and in the Subsoil Thereof, 11. februar 1971 (= Traktat som forbyr plassering av kjernefysiske våpen oa masseødeleggelsesvåpen på havbunnen og i deres undergrunn) (Fletcher)
 • Convention on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons and on Their Destruction, 10. april 1972 (= Konvensjon som forbyr utvikling, fremstilling og lagring av bakteriologiske våpen og toksinvåpen) (Avalon, Fletcher, Italiensk UD)
 • Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, begge av 8. juni 1977:
  • - and relating to the protection of victims of international armed conflict (Protocol I) (Fletcher, Italiensk UD)
  • - and relating to the protection of victims of non-international armed conflict (Protocol II) (Fletcher, Italiensk UD)
 • Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons which may be deemed to be excessively injurious or to have indiscriminate effects, 10. oktober 1980 (= Konvensjon om forbud mot og begrensning av bruken av visse konvensjonelle våpen) (Fletcher)

1990-

 • Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction, 13. januar 1993 (OPCW, FN)
 • Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and on Their Destruction, 18. september 1997 (FN)
   

Øvrige traktater i kronologisk rekkefølge

1880-1919

1920-1939

1940-1949

1950-1959

1960-1969

1970-1979

1980-1989

1990-1999

2000-

strekOffisiell side
Sist oppdatert 09.05.07 av hk.
til denne siden.